За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г


Сътрудничество с Агенция по водите Артоа-Пикарди, Франциястраница10/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   45

Сътрудничество с Агенция по водите Артоа-Пикарди, Франция
Във връзка със сътрудничеството между Басейнова дирекция ИБР и Агенция по водите Артоа-Пикарди се подготви съвместно с Френския културен институт и МОСВ семинар на тема „Плановете за управление на речните басейни – средство за борба с климатичните промени”, организиран съвместно с Министерството на околната среда и водите и Френският културен институт. Семинарът се провежда и в контекста на подготовката на 21-та Сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Париж през декември 2015г. Чрез семинара се цели повишаване на разбирането и прилагане на подходящи мерки във връзка с изменението на климата и управлението на водите във вторите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и в Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) и подпомагане на българските експерти, работещи по тези планове чрез използване на френския опит, като се предвижда и организиране и на краткосрочни мисии на френски експерти с цел обсъждане на конкретни проблеми.

БДИБР участва в организирането на Екоучилище на Младежкия воден парламент, в което се включиха и участници от Френския младежки воден парламент с подкрепата и участието на представител на Агенция по водите Артоа-Пикарди.


Сключени договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ОПОС 2007-2013 в сектор „Води”

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС 2014-2020 г.) е одобрена с решение за изпълнение на ЕК от 15.06.2015 г. Приоритетните оси в програмата, с отношение към изпълнението на Програма 1 на МОСВ “Управление на водните ресурси на Република България“ са ос 1 “Води" и ос 4 „Управление на риска и превенция при свлачища и наводнения".

Одобреният бюджет на ос 1 Води" по ОПОС 2014-2020 г. е 1 196 318 599 лв. в съотношение на съфинансирането 85% от Кохезионния фонд на ЕС и 15% - национално съфинансиране. Допустими за финансиране по ос 1 Води" са дейности в контекста на изпълняваната реформа във ВиК отрасъла. Допустимо е разработването на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за консолидирани райони и подкрепа за рефромата във ВиК отрасъла, с бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството. До разработването на РПИП УО на ОПОС може да финансира изпълнението на някои готови проекти като тези на Асеновград, Добрич, Плевен, Долна Митрополия и Пловдив (подготвени през периода 2007-2013 г.), на фазирани проекти и на други 5 проекта до 5% от стойността на ос 1 на ОПОС 2014-2020 г. След подготовката на РПИП ще стартира изграждането на друга ВиК инфраструктура в агломерации с над 10 000 е.ж. от съответния ВиК оператор. Към допустимите бенефициенти са включени и структурни звена на МОСВ във връзка с разработването на ПУРБ и морската стратегия, както и за целите на мониторинга на количественото състояние на водите. ИАОС е посочена като бенефициент във връзка с мониторинга на качеството на водите, а МЗ - по отношение на мониторинга на водите, предназначени за питейни нужди. В изпълнение на Индикативната годишна програма на ОПОС 2014-2020 за 2015 г. стартира подготовка на проект за екологична оценка и оценка на съвместимост на проектите на ПУРБ и Морската стратегия.

Одобреният бюджет по ос 4 „Управление на риска и превенция при свлачища и наводнения" е 78 528 323 лв. в съотношение на съфинансирането 85% от Кохезионния фонд на ЕС и 15% - национално съфинансиране. Една от допустимите за финансиране дейности е създаване на национална система за управление на водите в реално време с бенефициент структури/ звена в МОСВ. Друга част от средствата ще помогнат за въвеждане на решения от общините за превенция и управление на риска от наводнения, в т.ч. екосистемно базирани решения. Структури на МОСВ са предвидени за бенефициент по изпълнение на проучвания и оценки във връзка с актуализирането на Плановете за риска от наводнения.

До 31.12.2015 г. са публикувани 6 процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 791,7 мл. лв. по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г.:

1. BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ на стойност 61 512 000 лв. с получател МРРБ;

2. BG16M1OP002-1.002 „Изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки“ на обща стойност 680 000 лв. с получател – дирекция УВ в МОСВ;

3. BG16M1OP002-1.003 „Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на реформата във ВиК отрасъла“ на обща стойност 15 840 000 лв. с получател МРРБ;

4. BG16M1OP002-1.004 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда" на обща стойност 5 050 000 лв. с получател ИАОС;

5. BG16M1OP002-1.005 “Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.” на обща стойност 233 979 580,55 лв. с кандидати общини Банско, Варна (к.к. Златни пясъци), Видин, Враца, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол;

6. BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти” на обща стойност 402 658 587 лв. с кандидати Асеновград, Добрич, Плевен (в партньорство с община Долна Митрополия) и Пловдив.

Проектното предложение на МРРБ за подпомагане на регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК (разработване на регионални прединвестиционни проучвания за териториите на консолидираните ВиК оператори) вече премина оценка от УО на ОПОС и предстои сключване на първия договор за БФП. В процес на оценка са подадените проектни предложения на дирекция УВ в МОСВ, ИАОС и второто проектно предложение на МРРБ. Срокът за представяне на проектни предложения по процедурите за фазираните и ранните ВиК проекти е през първото тримесечие на 2016 г.

До 31.12.2015 г. са публикувани 2 процедури на обща стойност 46 мил. лв. по приоритетна ос 4 на ОПОС 2014-2020 г.:

1. BG16M1OP002-4.001 „Установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи“ на обща стойност 39 116 600 лв. с бенефициент Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР);

2. BG16M1OP002-4.002 „Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) - р. Искър” на обща стойност 7 000 000 лв. с бенефициент дирекция УВ в МОСВ.
Обществени поръчки

По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." е финансиран проект  № DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения, в рамките на който през 2015 г. са възложени, успешно изпълнени и приключили следните обществени поръчки:  • „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите в риск от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление на водите“;

  • „Методика анализ на разходите и ползите за целите на оценка на мерките в ПУРН“;

  • „Определяне на приоритети и цели за управление на риска от наводнения в БДЧР“;

  • „Определяне на целите и приоритетите, програма от мерки за управление и координация с ПУРБ. Икономически анализ на програмата от мерки вкл. икономически разчети разходи-ползи в БДЗБР“;

  • „Изготвяне на проект на „Програма от мерки (ПоМ). Икономически анализ на проекта на програмата от мерки, вкл. икономически разчети разходи-ползи в БДЧР“.

  • „Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление”,

  • „Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения”.

  • „Разработване на методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения.

  • Изготвената в рамките на ОП „Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения“ е изпратена с писмо с изх. № РД-ОП-51-U-8/ 10.08.2015 г. до Министъра на ОСВ с копие до дирекция УВ за утвърждаването й съгласно чл.187, ал.2 от Закона за водите.


в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата
Администрираните разходи по програмата включват:

- разходи, финансирани от ОП „Околна среда“ на стойност 352 940 234 лв.;

- разходи, финансирани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ на стойност 5 385 349 лв.

През 2015 г. приключи оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на трите открити покани по програма BG02. Бяха одобрени за финансиране 11 от общо 13-те проектни предложения. Успешно приключи и оценката на пре-дефинирания проект за „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“, с бенефициент Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). В периода от м. март 2015 г. до м. юли 2015 г. бяха подписани и влязоха в изпълнение общо 12 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на обща стойност 8 116 633 Евро. Бяха изплатени авансови средства по договорите в размер на 2 650 000 Евро. Физическият и финансовият напредък по проектите се отчита на тримесечна база, като верифицираните разходи се приспадат от получените авансови средства. До края на 2015 г. бяха верифицирани общо 162 072 Евро.

През 2015 г. бяха проведени среща на Направляващия комитет и две срещи на Комитета за сътрудничество по програмата с участието на донорския програмен партньор – Норвежката агенция по околна среда.

В рамките на Приоритет 1: Интегрирано управление на морските и вътрешните водни ресурси са сключени 7 договора за безвъзмездна помощ, в т. ч. и договора за финансиране на пре-дефинирания проект на ИАОС. Договорените средства са в размер на 4 050 422 Евро. Проектите са в процес на изпълнение, което се очаква да приключи до края на 2017 г.

Изпълнението на проектите ще допълни проектите на вторите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ), с резултати от проучвателен мониторинг за натиска и въздействието от аквакултурите и от мината дейност и с предложените мерки за предотвратяване или намаляване на замърсяването на водите, с методика за оценка на въздействието от ВЕЦ и необходимите смекчаващи мерки или забрани, както и с оценките и необходимия мониторинг на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция.

С изпълнението на пре-дефинирания проект ще бъде осигурена функционираща информационна среда, която да обхване напълно процеса по управление на водите, в т.ч. осигуряваща оперативната съвместимост на данните съгласно европейските и национални изисквания за докладване.

Ще бъде създадена система за управление на риска от наводнения в община Бургас като мярка, свързана с изграждането на система за ранно предупреждение и с повишаване информираността на населението и осигуряване на достъп до прогнози за водните нива.

Чрез изграждането на интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона ще се събират и разпространяват данни, идващи от различни статични и динамични системи и ще се визуализират в реално време процесите в морските пространства. Ще бъде създаден уникален за Черноморския регион център за превенция и прогнозиране на нефтени разливи.

В изпълнение на Приоритет 2: Подобрен мониторинг на морските води са сключени 2 договора за безвъзмездна помощ, като договорените средства са в размер на 2 949 204 Евро. Изпълнението на проектите се очаква да приключи до края на 2016 г.

Въз основа на очакваните резултати от проектите се очаква от началото на 2017 г. да стартира мониторинга по 11-те дескриптора по Рамковата Директива за морска стратегия (РДМС) чрез прилагане на подобрени мониторингови програми. Резултатите по тези проекти ще допринесат и за попълване на установените пропуски в докладите по чл. 8, 9 и 10 на Рамковата Директива за морска стратегия и ще послужат за разработване на междинното докладване през 2018 г.

В изпълнение на Приоритет 3: Повишен капацитет за оценка и прогнозиране на състоянието на околната среда в морските и вътрешните води са сключени 3 договора за безвъзмездна помощ, като договорените средства са в размер на 1 117 007 Евро. Изпълнението на проектите се очаква да приключи до края на 2016 г.

В резултат от изпълнението на проектите ще се набавят липсващи данни и ще бъдат създадени инструменти за оценка на състоянието на морската среда. Ще бъдат изследвани различни морски и сладководни организми като биоиндикатори за химическото замърсяване на Черно море, река Дунав и други сладководни басейни и ще се оцени тяхната безопасност като хранителен ресурс. Ще се установи разпространението, биологичните характеристики и запасите на някои морски нерибни ресурси със стопанско значение и ще бъдат изведени мерки за управлението им.За периода 01.01.2015 г.-31.12.2015 г. са предоставени средства, за авансови плащания по сключени договори, както и средства за управление на програмата, на обща стойност 5,2 млн.лв., от които безвъзмездно финансиране в размер на 4,4 млн.лв. и национално съ-финансиране на стойност 780 хил.лв.

г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Услуга 1. „Разработване на политиката за управление на водите в Република България”

Показатели

Мерни единици

Бюджет 2015

Отчет 2015

Изготвяне на законови и подзаконови нормативни актове, в т.ч. изменения и допълнения:

 

 
Закон за водите

Броя

0

1

Наредби

Броя

Прогнозиране на броя изменения в наредби, произтичащи от ЗИД на ЗВ е възможно след приемането му от НС

0

Тарифа

Броя

1

0

Инструкции, методики и др.

Броя

2

29

Изпълнение на плановете за управление на речните басейни:

 Брой изпълнени основни мерки, включени в програмите от мерки

Броя

100

398

Брой изпълнени допълващи мерки, включени в програмите от мерки

Броя

430

423

Брой изпълнени допълнителни мерки, включени в програмите от мерки

Броя

350

1020

Брой издадени становища за съответствие с ПУРБ

Броя

1700

2060

Разработване на плановете за управление на риска от наводнения:


Изготвяне на План за управление на риска от наводнения

Броя
1

Разработване на карти на заплахата и риска от наводнения

Броя

8

6

Изготвяне на Национален каталог от мерки за управление на риска от наводнения

Броя

1

1

Разработване на Програма от мерки за управление на риска от наводнения към всеки ПУРН

Броя

4

3

Изготвяне на Екологична оценка към Плана за управление на риска от наводнения

Броя

0

0

Актуализация на плановете за управление на речните басейни:


Изготвяне на междинен преглед на значимите проблеми

Броя

0

0

Изготвяне на Проект на План за управление на речните басейни

Броя

4

4

Изготвяне на Екологична оценка към Плана за управление на речните басейни

Броя

0

0

Изготвяне на План за управление на речните басейни

Броя

0

0

Подобряване на околната среда на Черно море и българското черноморско крайбрежие


Разработване и приемане на програма за мониторинг за състоянието на морската околна среда

Броя

1

0

Разработване на Програма от мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда

Броя

0

0

Разработване и приемане на Национална морска стратегия

Броя

0

0

ЕС и международно сътрудничество:


Разработване на доклади до ЕК и ЕАОС, изисквани съгласно законодателството на Европейската общност

Броя

5

1

Разработени и съгласувани политики, програми и стратегии със съседни страни за опазване на водите в международните райони за басейново управление

Броя

3

4

Изготвени информации, позиции и становища по конкретни въпроси третирани в съществуващото европейско законодателство и в проектите на стратегически, задължителни и прилагащи документи, изготвяни от Европейската комисия

Броя

8

10

Изготвени информации, позиции и становища по конкретни въпроси свързани с изпълнение на конвенциите за опазване на р.Дунав, за опазване на Черно море и за трансграничните водни течения

Броя

25

28

Изготвени информации, позиции и становища по други глобални и регионални инициативи в областта на водите

Броя

5

6


Услуга 2. „Предотвратяване или смекчаване на ефекта от вредното въздействие на водите”

Показатели

Мерни единици

Бюджет 2015

Отчет 2015

Брой определени участъци от реките, в които съществува риск от наводнение

Броя

116

116

Брой съставени карти на райони с риск от наводнения и карти на райони под заплаха от наводнения

Броя

-

6

Брой предписани обеми за поемане на очакван приток в комплексни и значими язовири

Броя

205

210

Брой извършени проверки във връзка с изпълнение на режимните графици за използване на водите в комплексните и значими язовири

Броя

430

615

Брой извършени проверки на състоянието и проводимостта на речните легла

Броя

1510

3111

Брой извършени проверки във връзка с дейностите, извършвани в речните легла

Броя

650

937

Брой извършени проверки във връзка с поддържане на съоръженията за защита от вредното въздействие на водите

Броя

450

1583

Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница