За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 гстраница11/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   45


Услуга 3. „Издаване на индивидуални административни актове”

Показатели

Мерни единици

Бюджет 2015

Отчет 2015

Брой издадени разрешителни за водовземане или за водовземане и ползване от комплексните и значими язовири, включително издаване на годишни и месечни режимни графици

Броя

20

30

Брой издадени разрешителни за водовземане или за водовземане и ползване от повърхностен воден обект

Броя

155

162

Брой издадени разрешителни за ползване на повърхностен воден обект (с изключение на ползване с цел заустване)

Броя

200

206

Брой издадени разрешителни за водовземане от минерални води – изключителна държавна собственост

Броя

20

33

Брой издадени разрешителни за водовземане или за водовземане и ползване от подземни води

Броя

700

575

Брой издадени разрешителни за ползване на подземен воден обект за реинжектиране или инжектиране на води, изкуствено подхранване, отвеждане на замърсители, инжектиране на природен газ или втечнен нефтен газ

Броя

4

11

Брой издадени разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Броя

170

135

Брой издадени решения за изменение на разрешителни

Броя

370

683

Брой издадени решения за продължаване срока на действие на разрешителни

Броя

350

357

Брой издадени решения за прекратяване действието на разрешителни

Броя

150

203

Брой издадени решения за отнемане на разрешителни

Броя

20

21

Брой издадени откази за издаване на разрешителни

Броя

30

265

Брой издадени заповеди за учредяване на санитарно-охранителни зони

Броя

200

99

Брой издадени заповеди за определяне на зони за защита на водите (с изключение на санитарно-охранителни зони)

Броя

-

0

Брой издадени заповеди за утвърждаване на експлоатационни ресурси на минерални води

Броя

5

8

Брой сключени концесионни договори за добив на минерални води-изключителна държавна собственост

Броя

1

0

Брой прекратени концесионни договори

Броя

1

2

Брой проведени процедури за издаване на сертификат или балнеологична оценка на минерални води

Броя

10

44
Услуга 4 „Информационно осигуряване и оценка на състоянието на водите и на морската околна среда”

Показатели

Мерни единици

Бюджет 2015

Отчет 2015

Брой създадени и поддържани регистри

Броя

67

68

Брой създадени и поддържани слоеве в ГИС

Броя

375

511

Брой издадени бюлетини за състоянието на водите

Броя

7

27

Брой пунктове за качествен мониторинг на повърхностните води в т.ч морска околна среда

Броя

749

731

Брой пунктове за химичен мониторинг на подземните води

Броя

335

336

Брой пунктове за мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Броя

169

152

Брой пунктове за мониторинг на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Броя

284

287

Брой пунктове за мониторинг на минерални води

Броя

15

35

Брой пунктове за количествен мониторинг на повърхностни води

Броя

224

225

Брой пунктове за количествен мониторинг на подземни води

Броя

346

383

Брой извършени оценки за състоянието на водните тела, както и оценка на състоянието на морската околна среда в

българската частБроя

1000

856

Брой изготвени оценки за състоянието на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Броя

270

339

Брой изготвени оценки за състоянието на водите в зоните за защита на водите (без предназначени за питейно-битово водоснабдяване)

Броя

450

449

Брой подготвени информации и предупреждения за аварийни ситуации за замърсяване на водите

Броя

5

30

Брой съставени баланси за находищата на минерални води

Броя

12

18

Брой съставени баланси на водните тела, съдържащи пресни подземни води

Броя

200

600
Показатели__Мерни_единици'>Услуга 5. „Осъществяване на контрол”

Показатели

Мерни единици

Бюджет 2015

Отчет 2015

Брой извършени проверки във връзка с изпълнение на условия и изисквания в разрешителните за повърхностни или подземни води, издадени по реда на Закона за водите (с изключение на разрешителните за заустване)

Броя

4900

6270

Брой извършени проверки във връзка с осъществяване на контрол по разрешителни и концесионни договори при водовземане от минерални води

Броя

585

330

Брой извършени проверки във връзка със състоянието и проводимостта на заустващите съоръжения

Броя

300

470

Брой извършени проверки във връзка с осъществяване на контрол по разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води

Броя

1700

1972

Брой извършени проверки във връзка с осъществяване на контрол по комплексни разрешителни

Броя

430

397

Брой извършени проверки за работата на канализационните системи на населените места с и без ПСОВ

Броя

435

532

Брой извършени проверки за спазването на изискванията за включването на отпадъчни води в канализационните мрежи или пречиствателните станции на населените места

Броя

450

565

Брой извършени проверки на обекти, формиращи отпадъчни води

Броя

2700

3590

Брой извършени проверки за аварийни изпускания на отпадъчни води

Броя

75

81

Брой извършени проверки за спазване на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони

Броя

450

513

Брой извършени проверки по жалби и сигнали

Броя

970

1046

Брой направени предписания

Броя

7500

6650

Брой съставени актове за установяване на административни нарушения

Броя

500

701

Брой издадени наказателни постановления

Броя

500

580

Брой съставени актове за установяване на публични държавни вземания

Броя

55

45

Брой извършени комплексни проверки на дейността на регионалните структури

Броя

1

-
Услуга 6. „Осигуряване изпълнението на мерки за постигане и поддържане на добро състояние на водите и морската околна среда”
Показатели

Мерни единици

Бюджет 2015

Отчет 2015

Приходи от такси, събирани по реда на ЗВ

млн. лв

40.8

47,49

Брой предоставени находища на минерални води, изключителна държавна собственост за управление и ползване от общини

Броя

1

0

Брой на стопанисваните водовземни съоръжения за минерални води – изключителна държавна собственост

Броя

237

341

Брой проекти за изграждане на канализационни мрежи и ПСОВ, съфинансирани със средства от ЕС

Броя

78

(в изпълнение по ОПОС 2007-2013 г.)75

Планирани средства на ПУДООС за финансиране на проекти за изграждане и/или доизграждане на водопроводни и канализационни мрежи и ПСОВ

млн. лв

25

44,23

Брой изпълнявани международни проекти в областта на водите

Броя

3

14

Брой сключени договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в сектор „Води”

Броя

Прогнозни стойности за броя на договорите, могат да се дадат след приемане на финансовата рамка за програмен период 2014-2020 г.

-

Брой възложени обществени поръчки в областта на водите

Броя

10

8

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности:
Неизпълнението на целевата стойност за актуализиране на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване е свързано със закъснението в прогнозираното време за приемане на ЗИД на ЗВ. ЗИД на ЗВ, с който се въвеждат промени във финансовата организация и икономическото регулиране в областта на водите бе приет на 16.07.2015 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2015 г.). Съгласно разпоредбите в него Тарифата следва да бъде изменена до една година от влизане в сила на гореспоменатия ЗИД. По същата причина се забави разработването на наредбите, предвидени за изменение след приемането на ЗИД на ЗВ.

Неизпълнението на целевата стойност на показателя „брой изпълнени допълнителни мерки, включени в програмите от мерки” се дължи на недостатъчна инициативност на -административния капацитет на заинтересованите общини за изготвяне на документация за кандидатстване за финансова помощ, както и на забавяне на процеса на преструктуриране на ВиК сектора. Лекото неизпълнение на показателя „Изготвяне на проект на програма от мерки за управление на риска от наводнения за ЧРБУ, включително икономически разчети разходи-ползи“ се обяснява с факта, че чак на 30 декември 2015 г. беше публикуван проекта на ПУРН за Черноморски район за басейново управление и до края на м. януари 2016 г. следва да бъдат публикувани проектите на ПУРН на Западнобеломорски и Дунавски райони за басейново управление.

Подготовката на проекта на ПУРН за Източнобеломорски район за басейново управление започна на 9 декември 2015 г., когато Басейновата дирекция обяви открита процедура за избор на изпълнител.

Целевата стойност на показателя „Разработване на доклади до ЕК и ЕАОС, изисквани съгласно законодателството на Европейската общост“ е погрешно заложена. През 2014 г. България е получила писмо от Европейската комисия с молба да докладва през същата година по чл. 17 на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води вместо, както е било планирано през 2015 г., предвид приетите нови формати за докладване с Решение на Комисията 2014/ 431 от 26 юни 2014 г. Предвид участието на експерти от ИАОС в актуализирането на новите темплейти и ръководства за докладване пред ЕАОС, има промяна в плана на ЕАОС, съгласно който годишните доклади по приоритетни потоци са отложени за януари 2016 г. по:

-качеството на водите (повърхностни, подземни и морски);

-приоритетен поток „Водни ресурси”;

-приоритетен поток „Емисии”.

Подготвени са базите данни за докладване на резултатите пред ЕК за Черноморски район за басейново управление. Докладването им чрез Информационната система за водите (WISE) ще бъде завършено през януари 2016 г.


За наличните карти на заплахата и на риска от наводнения за р. Дунав (изготвени в рамките на международния проект Danube Floodrisk) са подготвени базите данни за докладване на резултатите пред ЕК. Докладването им чрез Информационната система за водите (WISE) се очаква да се извърши до края на м. януари 2016 г.

Докладването на резултатите за Източнобеломорски район за басейново управление чрез WISE се очаква да се извърши до края на м. февруари 2016 г

Стойностите на показателите по отношение на „издадени разрешителни за водовземане или за водовземане и ползване от повърхностен воден обект ”, „издадени разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води”, „издадени решения за изменение на разрешителни”, „издадени решения за отнемане на разрешителни” и „заповеди за учредяване на санитарно-охранителни зони”, както и „сключени или прекратени концесионни договори за добив на минерални води-изключителна държавна собственост” през 2015 г. са занижени спрямо заложените годишни стойности, но те зависят от инвеститорския интерес и не могат да бъдат прогнозирани с точност.

Разминаването в планираните и отчетените стойности на показателите „брой извършени проверки във връзка с осъществяване на контрол по разрешителни и концесионни договори при водовземане от минерални води“ и „брой извършени проверки във връзка с осъществяване на контрол по комплексни разрешителни, за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води“ се дължи на преразпределяне на приоритетите съобразно текущите нужди, като се отчита динамиката в контролната дейност и ресурсната обезпеченост към момента.

От друга страна, намаленият брой направени предписания и брой съставени актове за установяване на публични държавни вземания, може да се счита за положителен знак и да е резултат от констатирано изпълнение на изискванията по издадените разрешителни от все по-голям брой титуляри и намаление на нарушенията.

Неизпълнението на заложената стойност за „брой извършени комплексни проверки на дейността на регионалните структури” се дължи на преструктурирането на администрацията на МОСВ, въведено с изменението на Устройственият правилинк на МОСВ. През годината са осъществявани проверки на регионални стуктури, но те не са от т. нар. „комплексен тип“, практикуван в миналото.

Неизпълнението на целевата стойност на показателя „брой проекти за изграждане на канализационни мрежи и ПСОВ, съфинансирани със средства от ЕС“ се дължи на факта, че проектите все още не са започнали да бъдат финансирани,тъй като до 31.12.2015 г. са публикувани 6 процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 791,7 млн. лв. по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г., но по тях все още не се извършва финансиране, тъй като предстоят да бъдат сключени договори. Проектът на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС 2014-2020 г.) предвижда продължаване на инвестициите във ВиК сектора и финансиране на дейности за доизграждане на системата за мониторинг на количеството и качеството на водите, както и разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически документи във връзка с прилагането на Рамковата директива за водите (РДВ) и Рамковата Директива за морска стратегия (РДМС). С подкрепа по ОПОС 2014-2020 г. ще продължи реализацията на мерки свързани със събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, като средствата ще бъдат насочени към агломерации с над 10 000 е.ж. При подготовката и изпълнението на проектите за ВиК инфраструктура ще се следва регионалният подход – една административна област – един регионален (консолидиран) ВиК оператор – един регионален ПИП – една апликационна форма“. Подходът за инвестиции във ВиК сектора подлежи на допълнителни преговори с ЕК, така че е възможно да бъдат внесени промени в програмата.

Предвид различните етапи, на които се намира разработването на ПУРН за четирите басейнови дирекции се очаква докладването на последните разработени и приети от Министерския съвет Планове за управление на риска от наводнения да завърши в началото на 2017 г.Непостигането на планираната стойност на показателя „ брой възложени обществени поръчки в областта на водите“ се дължи на факта, че при три от планираните обществени поръчки беше изпуснат определеният срок за сключване на договор съгласно условията на програмата „Публична инвестиционна програма за развитие на регионите“, която финансираше изпълнението на поръчките. Поради обжалване избора на изпълнител при две от поръчките и поради изчакване на срока за обжалване при една от тях, бе пропусната възможността да се сключат договори за изпълнение. Поради некачествено изпълнение един от сключените договори беше прекратен.
Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница