§ I: църковно право част I: Въведение в църковното право Въведение в правотоДата28.09.2017
Размер73.72 Kb.
ТипПрограма
ПРОГРАМА ПО ТЕОЛОГИЯ (ЦЪРКОВНО ПРАВО)

КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ КОНКУРСЕН ИЗПИТ


§ I: ЦЪРКОВНО ПРАВО

ЧАСТ I: Въведение в църковното право 1. Въведение в правото

- Правни норми. Обща характеристика. Структура. Видове правни норми.

- Тълкуване в правото обща характеристика. Видове тълкуване в правото. Начини на тълкуване.

- Прилагане на правото по аналогия.

- Презумпции и фикции.

- Юридически факти. Установяване на фактите. Фактически състав. Юридическа отговорност. Юридически актове. Видове юридически актове. Действие на юридическите актове.2. Въведение в църковното право

- Що е църковно право?; основни елементи на понятието църковно право (съотношение между право, морал и религия; Църквата като обект на правото; съвместимост на Църквата с правото; различие между църковноправни, държавноправни, нравствени и религиозни норми; положението на църковното право в общата система на правото);3. Църковното право като наука

- понятие и задачи; методи; отношение към другите /богословски и небогословски/ науки; система на църковното право);4. Развитие на църковното право

- исторически преглед на развитието на църковното право - на Запад и на Изток; литература;5. Материални източници на църковното право

- Свещ. Писание и Свещ. Предание; църковно обичайно право /разлика между църковното предание и обичая/; църковното законодателство /каноните/; древно-християнски и псевдоапостолски наредби и правила; покайни правила; мнения /тълкувания/ на известни и утвърдени канонисти; материални източници на гражданското /държавното/ законодателство);6. Формални източници на църковното право

- сборници на църковното право: чисто канонически, чисто граждански и номоканонични;7. Природа и свойства на Църквата

- Христоцентричност на Църквата; начин на встъпване в Църквата;8. Клир

- встъпване в клира; трите степени на клира; права и задължения на клириците; загуба на духовен сан;9. Вярващите /миряните/ в Православната църква

- права и задължения на миряните в устройството и управлението на Църквата;10. Монашество

- общо понятие за монашеството; встъпване в монашеския чин, ред и условия за това; монашески обети; загуба на монашеското състояние и последиците от това; манастири и тяхното устройство;11. Органи на църковната власт

- общо понятие за църковната власт (видове власти; събори /вселенски и поместни/; постоянни синоди; митрополити и патриарси; епархийски епископи /начин на поставяне, права и задължения/; епархийски съвети; архиерейски наместници; енорийски свещеници; църковни настоятелства);12. Териториално-административно деление на Църквата

- Територия и администрация на Вселенската Църква; поместни църкви; митрополии, епископии, архиерейски наместничества, енории; взаимните отношения между поместните /автокефални/ църкви);13. Отношението на Църквата и санкциите на църковното право към ереси, разколи, схизми и секти, към иноверните общества и инославните църкви (към иноверците; към Римокатолическата, Старокатолическата, Англиканската и Лутерантската и реформистките "църкви");

14. Отношение на държавата /държавната власт/ към религиите на старите евреи /по указания на Свещ. Писание на Ст. Завет/ и към религията на древните римляни;

15. Отношения между Църквата и държавата

- според Свещ. Писание на Новия Завет и древно-християнската практика; според Византийската система; според традициите и практиката на западно-християнския свят;16. Църковното законодателство

- общи понятия; органи на църковно-законодателната власт: вселенски и поместни събори и синоди, кръг на тяхната дейност;17. Управление в Църквата

- управление на учителната власт; управление на култа /без св. тайнство Брак/; административно управление и църковен надзор; управление на църковното имущество;18. Църковното правосъдие

- основание и значение на църковното правосъдие; носители на църковно-съдебната власт и организация на църк. съд; обем на църковното правосъдие (църковно-съдебен процес през първите три века и в историята на Източната римска империя /Византия/, в късното Средновековие и съвременно църковно правораздаване;19. Църковноправно санкциониране на брачния и семеен институт

- понятие; условия за сключване на брак; смесен брак; брачни права и задължения; причини за развод и унищожаване на християнския брак; последици от унищожаването.§ II: БЪЛГАРСКО ПОМЕСТНО ЦЪРКОВНО ПРАВО /УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА БПЦ/
ЧАСТ І: Устройство и управление на БПЦ в исторически аспект

1. Исторически преглед на формите на църковното устройство и управление на БПЦ до падането на България под османско робство

- Разпространение на християнството на Балканския полуостров до покръстването на българите; покръстването на българите; устройство и управление на БПЦ по време на Първата и Втората българска държава; история на устройството и управлението на Охридската архиепископия /включва и османския период!/;2. Исторически преглед на формите на църковното устройство и управление на БПЦ /респ. - църковен живот на българите-християни/ след падането на България под османско робство;

- Църковно-правното положение на българите-християни след падането на България под османско робство; основаване на Българската Екзархия и църковно-правен анализ на султ. ферман от 1870 г.; ЦНС от 1871 г.; схизмата от 1872 г. - църковно-правен анализ;3. БПЦ от Освобождението до 1944 г.

- организация, вътрешно и външно положение; Втори ЦНС;4. Вдигане на Схизмата и признаване на БПЦ за автокефална;

5. Трети ЦНС 1953 г.;

6. Отношение между Църквата и държавата от 1944 до 1989 г.;

7. Конституционни и законодателни положения по въпроса за отношението между Църквата и държавата в България

- според: Търновската конституция, "Димитровската" конституция, "Живковата" конституция, специализираните в областта на вероизповеданията закони;ЧАСТ ІІ: Съвременно устройство и управление на БПЦ; Закон за вероизповеданията

8. Нормативно устройство и управление на БПЦ според действащия Устав на БПЦ

- Ч. I: Устройство; Ч. II: Ведомства на църковните власти; Ч. III: Църковен съд; Ч. IV: Издръжка на Църквата; Ч. V: Общи и преходни разпореждания.9. Закон за вероизповеданията (ЗВ, 2002 г.)

- законодателни разпоредби, отнасящи се до БПЦ; законодателни разпоредби, отнасящи се до вероизповеданията – тяхното устройство и дейност; ЗВ и правата на човека


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

Правилата на Св. Православна църква с тълкованията им. т. I, С, 1912; т. I, С, 1913.

Бердников, И. Краткий курс церковнаго права Православной церкви. Казан, 1903.

Бобчев, Ст. Каноническо право. кн. I, кн. II, С, 1919.

Бойчев, Г. Правонарушение. С, 1998.

Бойчев, Г. Юридическа санкция. С, 1998.

Бойчев, Г. Юридическа отговорност., С, 1998.

Бойчев, Г. Същност на юридическата санкция. - сп. "Правна мисъл", 1966, № 5, с. 70-85.

Бойчев, Г. Относно понятието за правна норма. - Год. СУ, Юрид. фак., т. 62, С, 1972, №1,с. 249-282.

Бойчев, Г. Правната норма, разгледана в структурен аспект. - Год. СУ, Юрид. фак., т. 63, С, 1973, № 2, с. 71-99.

Венедиктов, П. Увод в правото. С, 1946.

Ганев, В. Курс по обща теория на правото. Увод. Методология на правото. С, 1992.

Захариев, В. Познавателното съдържание на правните норми. С, 1955.

Захариев, В. Тълкуване на правото. С, 1959.

Курганов, А. Отношения между церковною и гражданскою властю в Византийской империи. Казань, 1880.

Милаш, Далматински епископ Никодим. Православно църковно право. С, 1904.

Милаш, Н. Рукоположение как препятствие к браку. - Христианское чтение, т. ССХХШ, С.-Петербург, 1907.

Михайлова, М. Теория на правото. С, 2002.

Николчев, Д. За историята на Римското право и неговата връзка с Каноническото право. – Годишник на Пловдив. Университет ЮФ, Научни трудове, т. 1, кн. 7, 2000.

Николчев, Д. Каноническото право в светлината на византийската юридическа традиция. – Международна научна конференция “Византийското културно наследство на Балканите”, сборник доклади, (Пловдив, 6-8 септ. 2001), Пловдив, б. г.

Николчев, Д. Брак, развод и последващ брак в Православната църква (канонично изследване). С, 2006.

Николчев, Д. Учението на св. ап. Павел за християнския брак и увещанията

му относно развода. – Богословска мисъл, кн. 1-4, 2006.

Николчев, Д. Някои спорни моменти в мотивите на Решение № 12 (15 юли 2003 г.) на Конституционния съд на Р. България. – В: Трудове на катедрите по история и богословие, т. 8, Шумен, 2006.

Остроумов, М. Введение в православное церковное права. Харков, 1893.

Поптодоров, Р. Съборното начало в живота, устройството и управлението на Църквата през първите три века. С, 1995.

Поптодоров, Р. Мястото и ролята на миряните в устройството и управлението на Църквата през първите три века. В. Търново, 1995.

Радев, Д. Обща теория на правото. С, 1995.

Спекторский, Е. Християнството и правовата култура. - Духовна култура /ДК/, кн. 28-29, 1926.

Ташев, Р. Теория на тълкуването. С, 2002.

Торбов, Ц. Теория на правото. С, 2002.

Цанков, Ст. Ръкоположението като пречка за брак. - Преглед, кн. II, 1908.; /публ. и в Църковен вестник/.

Цанков, Ст. Правото и Църквата. - ГСУ - БФ, т. VI, 1923/1924.

Цанков, Ст. Държава и Църква. - ГСУ - БФ, т. VIII, 1930/31.

Цанков, Ст. Четири глави върху проблемата за отношението между Църква и държава. - ГСУ - БФ, т. XXII, 1944/45.

Цанков, Ст. Право и справедливост. - ДК, кн. VIII, 1948.

Цанков, Ст. Църковната дисциплина и по-специално с оглед към християнския брак. - ГДА, т. I, 1951/52.

Цьшин, В. Церковное право. М., 1994.***

Въргов, X. Конституцията на Българската православна църква /история и развой на Екзархийския устав/ - 1871-1920. С, 1921.

Калканджиева, Д. Българската православна църква и държавата 1944-1953. С, 1997.

Николова, Б. Устройство и управление на Българската православна църква /ІХ-ХІV век/. С, 1997.

Николчев, Д. Сектите, държавата и Църквата през призмата на социологическите проучвания и перспективата на нормотворчеството в тази насока. - Богословска Мисъл, кн. 3, 1998.

Николчев, Д. Заветът на Св. Йоан Рилски като формално-правен старобългарски църковен паметник. – Богословска мисъл, кн. 3-4, 1999.

Николчев, Д. Св. Методиевият номоканон като старобългарски юридически паметник. – Духовна култура, кн. 11, 2000.

Николчев, Д. За устава на Българската православна църква: необходимата реформа. - Християнство и култура, кн. 2, 2003.

Попов, X. Имала ли е Цариградската патриаршия канонически основания при провъзгласяване българската схизма. - ДК, кн. 46, 1931.

Поптодоров, Р. Устройство и управление на БПЦ през 1Х-Х в. - ГДА, 1965.

Секулов, И. Положението на Българската екзархия от гледище на международното право. - ДК, кн. 54-55, 1934.

Снегаров, И. Охридската Архиепископия и нейния произход, граници и епархии. С, 1919.

Снегаров, И. Първата българска Патриаршия. - ГДА, 1950/51.

Снегаров, И. Българската екзархия, произход, значение, същност. С, 1969.

Събев, Т. Учредяване и диоцез на Българската екзархия до 1878 г. С, 1973.

Тодорова, О. Православната църква и българите ХV-ХVШ век. С, 1997.

Цанков, Ст. Екзархът глава ли е на Българската православна църква. - Църковен вестник, бр. 1-6, 8, 10-12, 1911.

Цанков, Ст. Българската православна църква от Освобождението до наши дни. С, 1939.


ИЗГОТВИЛ:

(доц. Дилян Николчев)2008 г.
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница