1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ УтвърдилДата23.07.2016
Размер57.81 Kb.
#1342


Н А Ц И О Н А Л Е Н Д А Р И Т Е Л С К И Ф О Н Д

1 3 В Е К А Б Ъ Л Г А Р И Я“====================================================

Утвърдил:

Председател на Управителния съвет:

…………………………………

проф. Вежди Рашидов

Министър на културата

С т а т у т

на

Националната литературна награда забългарски роман на годината

13 века България”(ПРИЕТ НА 13 ЯНУАРИ 2016 Г. ОТ УС НА НДФ „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“)

ГЛАВА ПЪРВА

ЦЕЛИЧл. 1. Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България”, наричана по-долу Наградата, има за цел да подпомага, популяризира и стимулира развитието на българската художествена словесност и култура, в съответствие с целите на Националния дарителски фонд „13 века България”.

Чл. 2. Управителният съвет на Националния дарителски фонд „13 века България” може да приема и други цели, които да отговарят по дух на гореизложените.

Чл. 3. Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България” е регистрирана словна марка и всички права върху нея са собственост на Националния дарителски фонд „13 века България“.

ГЛАВА ВТОРА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 4. В съответствие с посочените цели, НДФ „13 века България” организира осъществяването на Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България”.

Чл. 5. Наградата не се ограничава със срок.

Чл. 6. Наградата се присъжда ежегодно от Жури, избрано от Управителния съвет по реда на Глава Трета от настоящия Статут.

Чл. 7. (1) Наградата се присъжда за роман от български автор, публикуван на български език за първи път през периода 01 януари–31 декември на годината, предхождаща присъждането на Наградата.

(2) В конкурса участват кандидатури на юридически и физически лица (издатели и автори), с присъден ISBN на изданието.Чл. 8. (1) Наградата се връчва на автора на романа.

(2) Ако автори са две или повече лица (съавторство), Наградата се връчва общо на съавторите.

(3) Ако авторът е неизвестен (романът е писан под псевдоним, който не позволява неговото идентифициране, или са налице други обективни причини), романът се обявява за спечелил, а Наградата се пази в продължение на пет години. До изтичането на петата година авторът, съответно неговите наследници имат право да получат Наградата.

(4) Наградата се връчва за един роман (не може да се разделя между няколко романа).Чл. 9. НДФ „13 века България“ организира дейността по получаване на 6 (шест) екземпляра от всяко издание, съобразно чл. 14 на този Статут. Постъпилите екземпляри не се връщат. Всеки от членовете на Журито получава по един екземпляр и един остава в архива на Фонда.

Чл.10. Журито е свободно да определя самò методите и насоките на своята работа, при спазване на настоящия Статут.

Чл.11. (1) Наградата се определя на конкурсен принцип, чрез журиране в два кръга.

(2) В първия кръг Журито определя 6 (шест) номинирани за Наградата романи. Номинираните за Наградата романи се обявяват в периода 10–15 април на всяка календарна година. При предлагане на номинации всеки член на Журито следва да мотивира писмено предложението си.

(3) Във втория кръг Журито определя носителя на Наградата измежду номинираните романи.

(4) Носителят на Наградата се обявява при връчването й на 11 май всяка календарна година.Чл.12. Наградата представлява почетна грамота и парична премия в размер от 11 000 (единадесет хиляди) лева. С изрично решение на Управителния съвет на Фонда посоченият размер може да бъде изменян за определена година.

Чл.13. Наградата се връчва от Изпълнителния директор на Фонда и от Председателя на Журито, публично и тържествено, на подходящо за целта място, съобразно специално изработен сценарий.


ГЛАВА ТРЕТА

ЖУРИ
Чл.14. Журито се състои от петима членове, включително Председател. Промяна в числеността на Журито за съответната година може да се извърши с решение на Управителния съвет на Фонда.

Чл.15. Журито се избира от Управителния съвет на Фонда по предложение на Изпълнителния директор, в срок до 31 декември на годината, за която се връчва Наградата. Членове на Журито могат да бъдат писатели, литературни критици, журналисти и други изтъкнати дейци в областта на литературата.

Чл.16. Мандатът на Журито е една година.

Чл.17. Членовете на Журито получават възнаграждение, освен когато това е забранено със закон или акт на Министерския съвет. Възнаграждението се определя от Управителния съвет на Фонда, който може да делегира това правомощие на Изпълнителния директор.Чл.18. (1) Членовете на Журито подписват декларация за необвързаност с кандидатурите.

(2) Председателят на Журито няма право да участва в други журита на литературни конкурси за съответната година.Чл.19. Всички решения на Журито се взимат с обикновено мнозинство.

Чл.20. Председателят на Журито следи за спазване изискванията за кворум, законното взимане на решенията и работата на Журито в съответствие с настоящия Статут.

Чл. 21. За работата на Журито се съставят протоколи. По решение на Изпълнителния директор на Фонда заседанията може да се стенографират. Възнаграждението на стенографа се заплаща със средства на Фонда.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 22. Средствата за наградния фонд и почетна грамота, разходите за хонорари, административно обслужване, тържествена церемония за връчване на Наградата и други присъщи дейности се осигуряват от НДФ „13 века България”.

Чл. 23. (1) Фондът с решение на Управителния съвет e разкрил целева дарителска партида „Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България”.

(2) Партидата може да се захранва от:

- целева дарителска партида „За подпомагане на рекламно-издателската дейност на Национален дарителски фонд „13 века България”;

- свободни от дарителска воля средства, след решение на Управителния съвет.Чл. 24. Наградата се обезпечава финансово със средства от:

- бюджетната субсидия, определена със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, за подкрепа на дейности на Национален дарителски фонд „13 века България”;

- целева дарителска партида „Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България”.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§.1. Своите решения по настоящия Статут Управителният съвет на Фонда взима съгласно Закона за Националния дарителски фонд „13 века България” и Правилата за организацията и дейността на Националния дарителски фонд „13 века България”.

§.2. Настоящият Статут е приет от Управителния съвет на Националния дарителски фонд „13 века България” на неговото Двадесет и първо заседание, проведено на 13 януари 2016 година, влиза в сила незабавно и отменя Статута на Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“, приет от Управителния съвет на НДФ „13 века България” на неговото Пето заседание, проведено на 30 юни 2010 година, както и Статута, приет от Управителния съвет на НДФ „13 века България“ на неговото Двадесет и седмо заседание, проведено на 02 ноември 2012 година.

ВМ , ИК/Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”
filebank -> Поздравителен адрес по повод 1-ви ноември – денят на народните будители


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница