О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултетастраница1/3
Дата23.07.2016
Размер435.11 Kb.
#2514
  1   2   3


О Т Ч Е Т
НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. БОРИСЛАВ МАРИНОВ –

ДЕКАН НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ УАСГ

ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТА

на 11 февруари 2014

1. ОБЩИ ПОСТАНОВКИ • Отчетът обхваща периода: януари 2013г. - декември 2013г.

 • Отчетът се изготвя в съответствие с изискванията на чл.26 ал. (5), т.4 от Закона за висшето образование.

 • Отчетът обхваща всички основни дейности на факултета.

 • Отчетът съдържа информация, съответстваща с основните моменти от Мандатната платформа на декана на факултета.2.СТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТА

2.1. Катедри

Геодезическият факултет е един от петте факултета на УАСГ.

Факултетът е изграден от 6 катедри. Пет от катедрите са специализиращи: “Висша геодезия”, “Геодезия и геоинформатика”, “Приложна геодезия”, “Фотограметрия и картография”, “Земеустройство и аграрно развитие” и една е общообразователна - “Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика”.

Към настоящият момент численият състав на катедрите е следният: • катедра “Висша геодезия”: 3 хабилитирани преподаватели, от които 2 са на основен трудов договор и един на втори трудов договор, 3 главни асистенти, от които 1 е доктор и 3 асистенти. През периода катедрата са напуснали 1 главен асистент и един асистент. С конкурс е назначен един главен асистент, а с процедура по ЗРАСРБ са назначени двама асистенти.

 • катедра “Геодезия и геоинформатика”: 4 хабилитирани преподаватели, от които 1 е на основен трудов договор и 3 са в удължение, 6 главни асистенти, от които 3 са доктори, и 3 асистенти. През периода катедрата е напуснал един главен асистент, с конкурс е назначен един главен асистент, един главен асистент е получил образователна и научна степен доктор, а с процедура по ЗРАСРБ е назначен един асистент.

 • катедра “Приложна геодезия”: 3 хабилитирани преподаватели, от които 2 на основен трудов договор и един в удължение, 6 главни асистенти, от които 2 са доктори и 1 асистент. През периода в катедрата един от главните асистенти след успешно издържан конкурс е назначен за доцент.

 • катедра “Фотограметрия и картография”: 5 хабилитирани преподаватели, 2 главни асистенти, 2 асистенти и 2 инженери. През периода е напуснал един асистент и са назначени 2 нови асистенти с процедура по ЗРАСРБ.

 • катедра “Земеустройство и аграрно развитие” – 3 хабилитирани преподаватели, 1 главен асистент, 2 асистенти и 1 инженер. През периода е напуснал един асистент и с процедура по ЗРАСРБ е назначен един асистент.

 • катедра “Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика”: 1 хабилитиран преподавател, 4 главни асистенти и 2 асистенти.

2.2. Специалности

Понастоящем във факултета се обучават студенти в две специалности:

специалност “Геодезия”- образователно квалификационна степен “магистър” (редовна форма на обучение);

специалност “Геодезия”- образователно квалификационна степен “магистър” (задочна форма на обучение);

специалност “Устройство и управление на земи и имоти” – образователно квалификационна степен “бакалавър” (редовна форма на обучение).

Към Факултета са приети и две магистърски програми

магистърска програма по “Кадастър” – редовна форма на обучение;

магистърска програма “Управление на Европейски инфраструктурни проекти” – задочна форма на обучение.2.3. Лаборатории

Към факултета функционират следните лаборатории:

- Компютърна лаборатория;

- Лаборатория по Картография на името на проф. д-р инж. Бенямин Коен, Лаборатория по фотограметрия и ДМ;

- Лаборатории по Геодезия и по "Кадастър и ГИС";

- Лаборатория по "Приложна геодезия";

- Геодезически склад.
3. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА

3.1.УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Основни направления в учебната дейност през отчетния период бяха:

- корекции в разписите на специалностите “Геодезия” и “Устройство и управление на земи и имоти”, като в учебния процес отново беше включена зала 316 след приключването на нейния основен ремонт.

- привеждане на разписа на специалността “Геодезия”, задочна форма на обучение, в съответствие с утвърдения учебен план като основен проблем се очерта включването на обучението по чужд език и занятията по спорт, които първоначално не са били включени, но са наложени от необходимостта от привеждане на двата учебни плана на специалност “Геодезия” в съответствие, поради общите изисквания за издаване на единни европейски дипломи. Това води до увеличаване на натоварването на студентите задочници, особено от по-високите курсове. До края на учебната 2013-2014 година ще бъде изчистено това закъснение и ще приключи вземането на часовете по чужд език от студентите от по-високите курсове и разписът ще се стабилизира. Независимо от това в 5 и 6 курс на обучение поради променливия брой студенти в специализациите се налага актуализация разписа на учебния процес всяка учебна година.

През отчетния период в университета и респективно във факултета продължи подготовката за институционалната акредитация, която започна през 2012 година. В тази връзка изказвам благодарност на ръководителите на катедри, които оказваха нужното съдействие, както и на представителите от катедрите, на които беше възложено да обобщят голямото количество информация. От нашия факултет е директора на центъра “Система за управление и контрол на качеството на учебната дейност” доц. д-р инж. Тодор Костадинов, а сътрудник към центъра е гл.ас. д-р инж. Мая Илиева, които извършиха огромна работа по събирането и обобщаването на данните както за нашия факултет, така и за други факултети в Университета. В края на 2013 година бяха проведени срещи с представителите на работната група по акредитация към НАОА с участието на деканското ръководство, ръководителите на катедри и представители на катедрите. Бяха организирани срещи с представители на студенти и докторанти към факултета и представители на фирми и институции, които поддържат връзки с Геодезическия факултет.
3.1.1. Учебен план

Учебният процес протича в съответствие с приетите учебни планове за двете специалности във факултета.

В учебния план на магистърската програма по специалността "Геодезия" задочно обучение бяха редуцирани часовете по Спорт, за да се приведат в съответствие с редуцирането при останалите учебни дисциплини.

Като основен приоритет в мандатната програма е посочено Обучение на български и чуждестранни студенти по програми и методики, в съответствие с водещите световни практики в областта на образованието.

Бяха разработени и приети окончателно учебни програми по дисциплините, включени в учебните планове на двете магистърски програми.

През настоящата учебна година бяха разработени условията и документите във връзка с приема на кандидати по двете магистърски програми, които бяха обявени в интернет страницата на Геодезическия факултет. Магистърската програма по “Кадастър” не стартира поради отсъствието на кандидати. Възможна причина за липсата на достатъчен брой кандидати е високата семестриална такса, която трябва да заплатят студентите редовна форма на обучение, а от друга страна голямото натоварване при редовната форма не позволява едновременното следване и работа. Програмата по “Управление на Европейски инфраструктурни проекти” стартира успешно. Обявените 15 бройки за обучение по държавна поръчка бяха запълнени изцяло само от кандидати бакалаври, завършили специалността "Устройство и управление на земи и имоти". Бяха приети и кандидати бакалаври и магистри от други специалности на УАСГ и други учебни заведения, които се обучават в платена форма на обучение. В тази връзка изказвам благодарност на служителите към канцеларията на Геодезическия факултет, които поеха изцяло дейността по приема и обработката на документите на кандидатите.

Предложената за обсъждане магистърска програма по Геоматика (направления ГИС, Фотограметрия и дистанционни методи и картография), чийто проект беше предложен от катедра “Фотограметрия и картография” и до голяма степен съответства на адекватни магистърски програми в други европейски учебни заведения не получи подкрепа от Факултетния съвет. При повторното обсъждане във факултетния съвет беше взето решение за съставяне на комисия, която да вземе решение за разработката на програмата. Поради големите различия във вижданията на представителите на отделните катедри такава комисия не беше съставена. Необходимо е да се търси алтернативен подход за реализирането на таквава програма, интегрираща дисциплини от няколко научни специалности. В настоящия момент поради разработването на единни държавни изисквания за бакалвърска и магистърска степен по специалности, които подготвят инженери за регулираната професия "Инженер по Геодезия, картография и кадастър" се налага преразглеждане на формата и ценза, който ще се получава от такава програма.

Независимо от безспорните успехи в подготовката и реализацията на магистърски програми, които бяха приети по принцип от Академичния съвет още в предходния мандат, но тяхната практическа реализация стана при настоящия мандат, трябва да се търсят форми и направления и за разработване на пакет от различни магистърски програми, което може да стане особено актуално в светлината на приемането на единни държавни изисквания по отношение на обучението на студентите от специалност "Геодезия".

В ограничена степен се прилагат идеите заложени в действуващия учебен план, които предполагат намаляване на аудиторната заетост на студентите за сметка на други форми на обучение, като консултации, самостоятелна работа, и семинарни занятия. Тази форма се ползва в основна степен при обучението на дипломантите и докторантите и по-рядко в редовния учебен процес при провеждането на упражнения. Една от причините за това е, че твърде често приемните часове не са съобразени с разписа на учебните занятия.
3.1.2. Учебен процес

Учебният процес през отчетния период се отличаваше с ритмичност и протичаше в съответствие с утвърдения график. Общият характер на тази формулировка, предполага да бъдат посочени и някои конкретни особености:

Наблюдава се известно повишаване на заинтересуваността и отговорността на студентите към учебния процес по време на семестъра. Това се дължи на последователното ограничаване на записването на студенти в по-горен курс с повече от два изпита – само по здравословни причини или основателни лични причини. Въпреки че, заверката на семестъра още не е завършила след зимния семестър е по-малък броят на не заверили студенти в сравнение с летния семестър на 2012-2013 година. В това отношение ще продължава да се търси баланса между допускането на студенти в по-горен курс и индивидуалната оценка на случаите. Това обаче има своето негативно влияние върху записването на студентите в по-горен курс, което през учебната година 2013-2014 доведе до известно редуциране на студентите от 4 курс.

Резултатите в това отношение са следните:Специалност

ОКС

форма

I

II

III

IV

V

VI

Общо

Геодезия

магистър

редовна

78

64

75

54

74

-

345

Геодезия

магистър

задочна

24

24

19

18

27

15

127

УУЗИ

бакалавър

редовна

19

17

24

19

-

-

79

УЕИП

Магистър

след бакал.задочна

26
26

Негативно влияние върху качеството на обучение е сравнително високият брой студенти в една група, което затруднява обхващането на голям брой студенти от един преподавател. В това отношение със съгласието на ректорското ръководство беше постигнато известно намаление на размера на групите в 3 курс, което доведе увеличение на броя на групите и подгрупите.

Относително висок е процентът на студентите, които не вземат изпита от първо явяване – не се явяват или се отказват преди да приключат развиването на писмените си работи. Проблем в началните курсове представлява регулярното предаване на упражненията по време на семестъра, поради което се достига до голямо струпване на студенти по време на седмицата за заверки и голям брой молби за удължаване на срока за заверка. В това отношение се търси компромис между удовлетворяването на молбите и стремежа за ограничаването на удължаването на срока за заверка.

Особено тревожна се явява тенденцията към използването на различни неразрешени технически средства по време на провеждане на писмен изпит. Някои от тях трудно се откриват или се доказва тяхното предназначение Прилагането на най-тежкото наказание - отстраняване в настоящия етап няма да има такова превантивно въздействие както в предишни години, поради което неговото прилагане от ръководството на факултета и университета се избягва. В условията на новите форми за прием на студенти, породени от ограничения брой кандидати тази форма практически се изравнява с прекъсване поради неизпълнение на студентски задължения (незаверен семестър или голям брой невзети изпити), тъй като отстранените кандидати могат да кандидатстват повторно. Това налага да се помисли за други степени на наказания, които могат да се прилагат от Деканите на факултети или Ректора на УАСГ, което е свързано с промяна на Правилника за Учебната дейност, правата и задълженията на студенти, докторанти и специализанти.

Продължава да липсва необходимият по-широк контакт между преподаватели и студенти. Там, където този контакт съществува, се изчерпва с аудиторните ангажименти на двете страни. Така до голяма степен се формализира целият процес на обучение.

Учебното натоварване на преподавателите към катедрите може да се оцени по общото натоварване на редовните и хабилитирани преподаватели. То е отразено за летния семестър на 2012-2013 година и за цялата учебна 2012-2013 година в следната таблица.Летен семестър

Учебна година

Наднормени часове

Наднор-мени

катедра

Редовни

Хонору-вани

Редовни

Хонору-вани
+ хонору-вани

Висша геодезия

1955

366

3702

482

1130

1612

Геодезия и геоинформатика

4401

1850

6875

1870

2566

4436

Земеустрой­ство и аграрно разви­тие

1726

1195

2966

1989

802

2791

Приложна геодезия

3530

1198

5269

1280

1500

2780

Фотограме­трия и картогра­фия

2255

359

4295

694

1870

2564

Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика

1108

488

2212

1206

206

1412

Може да се отбележи, че се наблюдава известно подобряване по отношение на издадените учебници и друга помощна литература, разработени от преподаватели във факултета В това отношение освен традиционната печатна форма на издаване паралелно се използва и поставянето на лекционни курсове и други материали в сайта на УАСГ. Перспективна възможност е издаването и защита на авторското право в електронна форма на публикуване, което все още не се ползва в достатъчна форма от преподавателите на факултета. Преподаватели от факултета участват в проект за внедряване на електронна форма на обучение – чрез издаване на учебници в електронен вид.


Издадени са следните учебници и ръководства на хартиен носител:

 • към катедра "Геодезия и геоинформатика"са издадени следните учебни помагала:

- МОГИ - учебник за студентите от специалност "Геодезия", редовно и задочно обучение.

 • към катедра "Фотограметрия и картография" са издадени следните учебни помагала:

- Картография - учебник за студентите от специалност "Геодезия" редовно и задочно обучение с автор доц. Петър Пенев - 2013.

 • Към катедра “Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика” са издадени следните учебни помагала:

- "Равнинни сечения, сенки, отвори"  - Учебно помагало по Дескриптивна геометрия - 2013г. с автор гл. ас. Цветослава Зарева.
3.1.3. Разработка и защита на дипломни работи

Процесът по разработване на дипломните работи протича в съответствие с “Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите в УАСГ” и “Указания за разработване на дипломни работи” (приети от ФС при ГФ на 12.04.2005г.).

Получаването на задания за дипломни работи става своевременно и се предшествува (в съответствие с действуващия учебен план) от задължителен едномесечен пред дипломен стаж.

Дипломните защити протичат регулярно, в регламентираните две сесии –лятна и зимна. През отчетния период бяха проведени и защитите на първия випуск на студентите бакалаври от специалността “Устройство и управление на земи и имоти”. Утвърди се традицията по време на дипломните сесии да се организират изложби на постери на дипломните работи. Амбицията на ръководството е организирането на тези изложби да продължи. Наред с това е наложително да се организира и тяхното предаване в електронен формат, за да могат да служат като архив на успешно защитените дипломни разработки.

През лятната дипломна сесия след решение на Факултетния съвет беше възстановена практиката за провеждане на дипломните защити от две комисии, в които участвуваха представители на всички специализиращи катедри. Въпреки, че тази организация на защитите протече успешно, тя може да се препоръча само в случаите, когато има голям брой дипломанти за дадената дипломна сесия, което би затруднило тяхното провеждане в съответствие с графика на учебния процес.

Положителна практика е изготвянето на доклади от председателя на Държавната изпитна комисия. Такъв доклад за втората дипломна сесия през м. януари 2013 година беше изготвен от доц. Бано Банов. Съдържанието на доклада заедно с препоръките към дипломантите, ръководителите и рецензентите беше качено в страницата на Геодезическия факултет в сайта на УАСГ.

Защитените дипломни работи са както следва:

катедра

Зимна сесия

Лятна сесия

Висша геодезия

1

9

Геодезия и геоинфор-матика
14

Земеустрой-ство и аграрно развитие

5

13

20 (УУЗИ)Приложна геодезия

11

22

Фотограме­трия и картогра­фия

4

17

Преобладаващата част от представените дипломни работи имат практическа насоченост и са ориентирани към прилагане на съвременни технологии и концепции в геодезическата, фотограметричната и картографската практика. Голяма част от дипломантите, разработили и представили такива дипломни работи, се представят успешно на защита и заслужено биват удостоявани със званието “магистър-инженер по геодезия”. Дипломатите от специалността “Устройство и управление на земи и имоти” също се представят успешно в по-голямата си част и успешно получават бакалавърска степен.

За съжаление все още съществуват не малко случаи, при които дипломните работи по своята сложност, понякога и по обем не превъзхождат един курсов проект, който се разработва в съответствие с учебния план. Има случаи, при които обяснителната записка на дипломната работа съдържа описание на наредби и други нормативни документи, някои от които нямат пряка връзка с разработваната тема на дипломната работа.

Все още могат да бъдат намерени дипломни работи, по-голямата част от съдържанието, на които е изградено от обемисти разпечатки на резултати от изчисления, описание на някакъв софтуер или система, ръководство за работа с дадена апаратура и т.н. Има случаи, при които дипломантът не владее написаното и не може да представи адекватно описаните резултати. Държавната изпитна комисия реагира адекватно и взема съответните решения.

Преодоляването на тези слабости изисква следните мерки:

- преодоляване на формалното отношение на ръководителя на дипломната работа;

- нетърпимост по формалното отношение на рецензента при запознаването и рецензирането на дипломната работа.

В “Правилник за работа на Държавната изпитна комисия към Геодезическия факултет на УАСГ”, категорично са посочени ролята и задълженията на дипломните ръководители, на рецензентите и на членовете на Държавната изпитна комисия, за чието спазване трябва да се следи от ръководителите на катедри и членовете на Държавната изпитна комисия.

Все още има какво да се желае и по отношение на представянето на не малка част от дипломантите по време на самата защита. Смущението, изразните средства и бедният професионален речник, които те демонстрират, се дължат, в известна степен, на недостатъчната им подготовка през целия курс на обучение. Основната причина за подобно поведение обаче трябва да се търси в методическите несъвършенства на системата за обучение. Преобладаващата част от студентите имат възможност да представят и защитават резултати от своя разработка за пръв път пред Държавната изпитна комисия. До този момент те не са имали възможност да представят пред широка аудитория свои проекти, свои доклади, резултати от свои изследователски разработки, реализирани под ръководството на преподавател.

Необходимо е да се потърсят възможности за реализация на различни форми на извънаудиторна работа на студентите с научно-изследователски характер. Подходяща стъпка в тази посока биха били ежегодни студентски научни сесии, във формата, в който те се реализират на не малко места извън страната.Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”
filebank -> Поздравителен адрес по повод 1-ви ноември – денят на народните будители


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница