Упражнение №1Дата23.07.2016
Размер87.18 Kb.
#2151Упражнение № 1

РАЗГРАФКА И НОМЕНКЛАТУРА НА ТОПОГРАФСКИТЕ КАРТИ


Задание:

1. За точка с координати: φ = ..... и λ = ..... да се определят картните листа от основният мащабен ред, в които тя попада.

2. За картен лист в М 1 : 2 000 с номенклатура ............ да се определят номенклатурите на картните листа в по-дребен мащаб, в който този лист попада.
Целта на упражнението е студентите да разбере принципа на раграфката на българските топографски карти и да могат да намират картни листа по тяхната номенклатура и да определят териториялния обхват. За целта се изпълняват две задачи, които изискват различна последователност при определяне на номенклатурите на топографските карти.
Топографските карти обхващат големи райони от сушата и за да могат да се използват рационално, са разделени на картни листа. Това разделяне, което не е безсистемно, а се подчинява на определени правила, се нарича разграфка на картите. Всяка страна е въвела своя разграфка за топографските карти на територията си. За да може да се укаже мястото на всеки картен лист сред останалите, картните листа се обозначават с уникална комбинация от букви и цифри, която се нарича номенклатура на картните листа. По номенклатурата може да се установят: мащаба, границите на територията, изобразена на картния лист, номенклатурата на съседните листа. Чрез номенклатурата бързо и лесно се определят картните листа, които обхващат определен район.

Картните листа в средни и дребни мащаби имат име, което се указва след номенклатурният им номер. Обикновено то съвпада с името на най-голямото населено място, изобразено в картния лист. Това име също е уникално за съответния мащаб и служи за по-лесно запомняне на картните листа.1. Разграфка на картата в М 1: 1 000 000

За основа на разграфката и номенклатурата на българските топографски карти служи Световната карта в М 1 : 1 000 000. Повърхността на Земята е разделена на 60 колони през 6° по паралела и на 44 пояса през 4° по меридиана. Поясите са означени с главни букви от латинската азбука (A, B, C, D .... V), а колоните - с арабски цифри (1, 2, 3 ... 60). Всеки картен лист в М 1 : 1 000 000 се означава чрез пояса и колоната в която попада, например, лист K-35 се намира в колона K и в 35-та ивица (виж фиг. 1).
Фиг. 1 Разграфка на картата в М 1 :1000000


Номерацията на колоните започва на изток от 180-тия меридиан. Всъщност колоните съвпадат с шестградусовите Гаусови ивици (зони), но номерацията им се различава (при Гаусовите ивици номерирането започва от меридиана, минаващ през Гринуич, на изток).

Поясът, който граничи с екватора и се намира на север от него, се означава с A, а най-близкият до северния полюс пояс се означава с V. Същите обозначения са приети и за Южното полукълбо. За да се различават картните листа в двете полукълба, преди номенклатурата на тези, които са на юг от екватора се прибавя S1, например, SK-35.

Картните листове, които се намират на големи географски ширини имат по-малки размери от тези, които са по-близко до екватора. Ето защо за листовете, попадащи в поясите S и T е прието две съседни колони да се изобразяват на един картен лист, а за листовете, попадащи в поясите U и V - четири съседни колони да се изобразяват на един картен лист.

Територията на България се покрива от картните листа K-34, K-35 и малки части от L-35 и L35.
1. Разграфка и номенклатура на дребно мащабните карти


Фиг. 2 Разграфка на картите в М 1 : 500 000


1.1 Разграфка на картите в М 1 : 500 000

За основа на разграфката и номенклатурата на картните листа в М 1: 500 000 служи разграфката на картата в М 1 : 1 000 000. Един картен лист в M 1 : 1 000 000 съдържа четири картни листа в М 1 : 500 000 с размери: 2° по ширина и 3° по дължина. Границите между картните листа минават по направление на меридианите и на паралелите. Те се означават с главните букви от кирилицата А, Б, В и Г. Номенклатурата на всеки лист се състои от две части: номенклатурата на милионния картен лист в който попада листа в М 1 : 500 000 и означението на листа вътре в милионния лист - А, Б, В или Г, например, К-35-Б (фиг. 2).
Фиг. 3 Разграфка на картите в М 1 : 200 000


1.2 Разграфка на картите в М 1 : 200 000

За основа на разграфката и номенклатурата на картните листа в М 1 : 200 000 също служи разграфката на картата в М 1 : 1 000 000. Един картен лист в M 1 : 1 000 000 съдържа 36 картни листа в М 1 : 200 000 с размери: 40´ по ширина и 1° по дължина. Картните листа в М 1 : 200 000 се означават с латинските цифри от I до XXXVI. Означаването им започва от горния ляв ъгъл на милионния лист и се извършва по пояси. Номенклатурата на всеки лист се състои от две части: номенклатурата на милионния картен лист в който попада листа в М 1 : 200 000 и означението на листа вътре в милионния лист от I до XXXVI, например, К-35-XI (фиг. 3).2. Разграфка и номенклатура на средно мащабните карти

2.1 Разграфка и номенклатура на картите в М 1 : 100 000


Фиг. 4 Разграфка на картите в М 1 : 100 000


За основа на разграфката и номенклатурата на картните листа в М 1 : 100 000 също служи разграфката на картата в М 1 : 1 000 000. Един картен лист в M 1 : 1 000 000 съдържа 144 картни листа в М 1 : 100 000 (12 пояса и 12 колони). Те имат размери: 20´ по ширина и 30´ по дължина. Картните листа в М 1 : 100 000 се означават с арабските цифри от 1 до 144. Означаването им започва от горния ляв ъгъл на милионния лист и завършва в долния десен. Извършва се по пояси Номенклатурата на всеки лист се състои от две части: номенклатурата на милионния картен лист в който попада листа в М 1 : 100 000 и означението на листа вътре в милионния лист от 1 до 144, например, К-35-45 (фиг. 4).


Фиг. 5 Разграфка на картите в М 1 : 50 000


2.2 Разграфка на картите в М 1 : 50 000

За основа на разграфката и номенклатурата на картните листа в М 1: 50 000 служи разграфката на картата в М 1 : 100 000. Един картен лист в M 1 : 100 000 се разделя на четири картни листа в М 1 : 50 000 Те имат размери: 10´ по ширина и 12´ по дължина. Картните листа в М 1 : 50 000 се означават с главните букви от кирилицата А, Б, В и Г. Номенклатурата на всеки лист се състои от три части: номенклатурата на милионния картен лист в който попада листа в М 1 : 100 000, означението стохилядния лист вътре в милионния лист и означението на листа в М 1: 50 000 вътре в стохилядния лист, например, К-35-45-Б (фиг. 5).
Фиг. 6 Разграфка на картите в М 1 : 25 000


2.3 Разграфка на картите в М 1 : 25 000

Разграфката и номенклатурата на картните листа в М 1: 25 000 е на основата на разграфката на картата в М 1 : 50 000. Един картен лист в M 1 : 50 000 се разделя на четири картни листа в М 1 : 25 000 Те имат размери: 5′ по ширина и 7′ 30″ по дължина. Картните листа в М 1 : 25 000 се означават с редовните букви от кирилицата а, б, в и г. Номенклатурата на всеки лист в М 1 : 25 000 се състои от: номенклатурата на листа в М 1 : 50 000, в който той се намира и означението на картния лист вътре в листа в М 1 : 50 000, например, К-35-45-Б-а (фиг. 6).
Фиг. 7 Разграфка на картите в М 1 : 10 000


3. Разграфка и номенклатура на едро мащабните карти

3.1 Разграфка на картите в М 1 : 10 000

Разграфката и номенклатурата на картните листа в М 1: 10 000 се основава на разграфката на картата в М 1 : 25 000. Един картен лист в M 1 : 25 000 се разделя на четири картни листа в М 1 : 10 000. Те имат размери: 2′ 30″ по ширина и 3′ 45″ по дължина. Картните листа в М 1 : 10 000 се означават с арабски цифри 1, 2, 3, и 4. Номенклатурата на всеки лист в М 1 : 10 000 се състои от: номенклатурата на листа в М 1 : 25 000, в който се намира листа в М 1 : 10 000 и означението на картния лист вътре в листа от М 1 : 25 000, например, К-35-45-Б-а-2 (фиг. 7).
Фиг. 8 Разграфка на картите в

М 1 : 5 000
3.2 Разграфка на картите в М 1 : 5 000

Топографските карти в М 1: 5 000 са разграфени на основата на картните листа в М 1: 100 000. Един картен лист в M 1 : 100 000 се разделя на 256 картни листа в М 1 : 5 000 (16 пояса и 16 колони). Картните листа в М 1 : 5 000 имат размери: 1′ 15″ по ширина и 1′ 52.5″ по дължина. Картните листа в М 1 : 5 000 се означават с арабски цифри от 1 до 256. Номенклатурата на всеки лист в М 1 : 5 000 се състои от номенклатурата на листа в М 1 : 100 000, в който се намира листа в М 1 : 5 000 и означението на картния лист вътре в листа от М 1 : 100 000. Означението на пет хилядния картен лист се поставя в скоби и между него и номенклатурата на листа в М 1 : 100 000 не се поставя тире: К-35-45(125) (фиг. 8).Фиг. 9 Разграфка на картите в М 1 : 2 000


3.3 Разграфка на картите в М 1 : 2 000

Топографските карти в М 1: 2 000 са разграфени на основата на картните листа в М 1: 5000. Един картен лист в M 1 : 5 000 се разделя на 9 картни листа в М 1 : 2 000 (3 пояса и 3 колони). Картните листа в М 1 : 2 000 имат размери: 25″ по ширина и 37.5″ по дължина. Означават се с редовните букви на кирилица от а до и. Номенклатурата на всеки лист в М 1 : 2 000 се състои от номенклатурата на листа в М 1 : 5 000, в който се намира листа в М 1 : 2 000 и означението на картния лист вътре в листа от М 1 : 5 000, например, К-35-45 (125-е) (фиг. 9).
Мащаб

Размери по:

Дефиниция

Означение

ширина

дължина

1 : 1 000 000

Съгласно международна-та карта в М 1 : 1 000 000

K-34

1 : 500 000

¼ част от картен лист в М 1 : 1 000 000

K-34-

А, Б, В, Г1 : 200 000

40′1/36 част от картен лист в М 1 : 1 000 000

K-34-

I, II, ..., XXXVI1 : 100 000

20′

30′

1/144 част от картен лист в М 1 : 1 000 000

K-34-

1, 2, 3, ..., 1441 : 50 000

10′

15′

¼ част от картен лист в М 1 : 100 000

K-34-45-

А, Б, В, Г1 : 25 000

5′

7.5′

¼ част от картен лист в М 1 : 50 000

K-34-45-Б-

а, б, в, г1 : 10 000

2′ 30

3′ 45″

¼ част от картен лист в М 1 : 25 000

K-34-45-Б-б

1, 2, 3, 41 : 5 000

1′ 15″

1′ 52.5″

1/256 част от картен лист в М 1 : 100 000

K-34-45

(1, 2, 3, ..., 256)1 : 2 000

25″

37.5″

1/9 част от картен лист в М 1 : 5 000

K-34-45

(235-а, б, в, ..., и)


Таблица 1 Разграфка и номенклатура на българските топографски карти съгласно Приложение № 2 на Постановление № 140 от 02.06.2001 г. на МС за определяне на Българската геодезическа система
Предаване на упражнението:

Упражнението се изработва върху бели листа формат А4 (210 х 297 мм). Получаването на номенклатурите на картните листа се пояснява с чертежи. Чертежите се изработват с ръчно, с чертожни принадлежности или на компютър и се разпечатват на принтер.1 От South (англ.) - юг.У пражнения по Топографска картография I

Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”
filebank -> Поздравителен адрес по повод 1-ви ноември – денят на народните будители


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница