1. общи положенияДата31.12.2017
Размер141.21 Kb.
#38582
1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В УЧИЛИЩЕТО

          Основно училище ”Алеко Константинов” - град Русе е общообразователно основно училище. В него се обучават  деца от подготвителна група и ученици  в дневна форма на обучениe, разпределени в 2 подготвителни групи и   13 паралелки.

     Организацията на учебния ден е целодневна: вариант I- задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а часовете  за организиран отдих  и обяд, самоподготовка и  занимания  по интереси  след обяд.

       Целодневна организация на учебния ден се осъществява както следва: 1 сборна група  в I и IV клас, 1 група във II клас, 1 група в III клас, 1 група  в IV клас, 1 група  в  V клас  и 1 сборна група в  VI -VII клас.

1.2. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

 Програмата за целодневна организация на учебния процес в  основно училище ”Алеко Константинов” – гр. Русе е разработена на основание чл. 102, ал.1,2 и 4 от ЗПУО; Инструкция №1 от 30 октомври 2014 година за провеждане на целодневна организация на учебния ден; Наредба за организация на дейностите в училищното образование; Стра­те­гия за раз­ви­тие на учи­ли­ще­то; Правилника за дейността на училището и др.


1.3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА:

     Чрез нея се кон­к­ре­ти­зи­рат/оп­ре­де­лят: це­ли­те, ус­ло­ви­я­та и ре­да за про­веж­да­не на це­лод­нев­на­та ор­га­ни­за­ция в учи­ли­ще­то; дей­нос­ти­те в групите за целодневна организация ка­то об­х­ва­ща об­щи­те и спе­ци­фич­ни­те ха­рак­те­рис­ти­ки и раз­ли­чия в струк­ту­ра­та, със­та­ва, об­х­ва­та на гру­пи­те в из­пъл­не­ние на дър­жав­на­та по­ли­ти­ка за пос­ти­га­не на ка­чес­т­вен об­ра­зо­ва­тел­но- въз­пи­та­те­лен про­цес.


1.4. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

      Целта на програмата е да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас в основно училище ”Алеко Константинов” - град Русе.


1.5.ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА :

        - Регламентиране  дейностите в ГЦО с оглед подобряване качеството на обучение.

         - Постигане на качествен образователно-възпитателен процес чрез въвеждане на целодневна организация на обучение.

- Включва организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт.
2.  ОР­ГА­НИ­ЗА­ЦИЯ НА ДЕЙ­НОС­ТИ­ТЕ  В ГЦО В УЧИ­ЛИ­ЩЕ­ТО.

2. 1. РЕ­ЖИМ­НИ МО­МЕН­ТИ И БРОЙ ЧА­СО­ВЕ, ЗА­ДЪЛ­ЖИ­ТЕЛ­НИ ЗА ВСЯ­КА ГЦО:

Блок А - обяд, организиран от­дих и физическа активност - 2 ча­са

Блок В - са­мо­под­го­тов­ка - 2 ча­са

Блок С - занимания по ин­те­ре­си - 2 ча­са

Це­ле­съ­об­раз­но е от­ра­зя­ва­не­то на вре­ме­то за обяд за вся­ка ед­на от ГЦО.

2.2. ПРО­ДЪЛ­ЖИ­ТЕЛ­НОСТ НА ЧА­СО­ВЕТЕ ЗА ВСЯ­КА ЕД­НА ОТ ГРУ­ПИ­ТЕ:

ГЦО І и IVклас – 40 мин.; ГЦО ІІ клас – 35 мин; ГЦО ІІІ клас – 40 мин ГЦО ІV клас –40 мин; ГЦО  V клас – 40 мин и ГЦО VІ- VІІІ клас - 40 мин.2.3.СЕД­МИЧ­НО­ РАЗ­ПИ­СА­НИЕ НА ЧА­СО­ВЕ­ТЕ ЗА ВСЯ­КА ГЦО:

ГРУПА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ - I  клас

12,10 – 12,50 ч.

Обяд ,организиран отдих и физическа активност

12,50 – 13,30 ч.

Организиран отдих и физическа активност

13,30 – 14,10 ч.

Самоподготовка

10 минути

Междучасие

14,20 – 15,00 ч.

Самоподготовка

15,00 – 15,40 ч.

 Занимания по интереси

10 минути

Междучасие

15,50 – 16,30 ч.

Занимания по интереси

 

ГРУПА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ - II клас

12,10 – 12,45 ч.

Обяд ,организиран отдих и физическа активност

12,45 – 13,20 ч.

Организиран отдих и физическа активност

13,20 – 13,55 ч.

Самоподготовка

10 минути

Междучасие

14,05 – 14,40 ч.

Самоподготовка

14,40 – 15,15 ч.

 Занимания по интереси

10 минути

Междучасие

15,25 – 16,00 ч.

Занимания по интереси

 

ГРУПА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ - III  клас

12,20 – 13,00 ч.

Обяд ,организиран отдих и физическа активност

13,00 – 13,40 ч.

Организиран отдих и физическа активност

13,40 – 14,20 ч.

Самоподготовка

10 минути

Междучасие

14,30 – 15,10 ч.

Самоподготовка

15,10 – 15,50 ч.

 Занимания по интереси

10 минути

Междучасие

16,00 – 16,40 ч.

Занимания по интереси

 

ГРУПА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ - IV клас

12,20 – 13,00 ч.

Обяд ,организиран отдих и физическа активност

13,00 – 13,40 ч.

Организиран отдих и физическа активност

13,40 – 14,20 ч.

Самоподготовка

10 минути

Междучасие

14,30 – 15,10 ч.

Самоподготовка

15,10 – 15,50 ч.

 Занимания по интереси

10 минути

Междучасие

16,00 – 16,40 ч.

Занимания по интереси

 

ГРУПА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ V - VIII клас

13,00 – 13,40 ч.

Обяд ,организиран отдих и физическа активност

13,40 – 14,20 ч.

Организиран отдих и физическа активност

14,20 – 15,00 ч.

Самоподготовка

10 минути

Междучасие

15,10 – 15,50 ч.

Самоподготовка

15,50 – 16,30 ч.

Занимания по интереси

10 минути

Междучасие

16,40 – 17,20 ч.

Занимания  по интереси

 

2.4  ПЕ­ДА­ГО­ГИ­ЧЕС­КИ­ ИЗИС­К­ВА­НИЯ ПРИ ПРО­ВЕЖ­ДА­НЕ НА ДЕЙ­НОС­ТИТЕ В ГЦО.

 2.4.1. Пе­да­го­ги­чес­ки­те  изис­к­ва­ния при про­веж­да­не на ор­га­ни­зи­ран от­дих и физическа активност:

    В часовете  за ор­га­ни­зи­ран от­дих и физическа активност  се  ак­цен­тира на  въз­пи­та­тел­но вза­и­мо­дейст­вие, по­ве­ден­чес­кия по­тен­ци­ал, раз­то­вар­ва­не от ум­с­т­ве­но нап­ре­же­ние и  неп­ре­къс­на­ти наб­л­ю­де­ния и про­я­ва ­на дис­к­рет­ност.

   Учебните часове  за ор­га­ни­зи­ран от­дих и физическа активност се провеждат след  12.00  часа, в зависимост от организацията на учебния ден в съответните класове.Те се провеждат в ученически стол , физкултурните салони, стая за отдих и дейности по интереси, музикален кабинет, училищен двор.

2.4.2. Пе­да­го­ги­чес­ки­ изис­к­ва­ния при про­веж­да­не на са­мо­под­го­тов­ка­та.

      Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. В  един час може да  се ор­га­ни­зи­ра са­мо­под­го­тов­ка­та по по­ве­че от един уче­бен пред­мет;

    За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на   учениците, се осигуряват консултации с учители–специалисти. Изработва се график за консултации от съответните учители –специалисти по различните учебни предмети.

Часовете  за  самоподготовка  се провеждат в клас­ната  стая, компютърните ка­би­нети и др.;

 2.4.3. Пе­да­го­ги­чес­ки­ изис­к­ва­ния при про­веж­да­не на занимания по ин­те­ре­си.

      Заниманията по интереси се провеждат в зависимост от потребностите на учениците.Те се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация.

      Часовете са  с на­со­че­ност към ов­ла­дя­ва­не на ключо­ви­те ком­пе­тен­т­нос­ти по Ев­ро­пейс­ка ре­фе­рен­т­на рам­ка, под­по­ма­га­не и до­пъл­ва­не обу­че­ни­е­то чрез раз­лич­ни за­ни­ма­ния,съз­да­ва­не на емо­ци­о­нал­на сре­да за от­мо­ра.

      Провеждат се  в компютърните зали ,физкултурните салони , стая за отдих и дейности по интереси, музикален кабинет.

 2.4.4. Подкрепящата роля на учителя в ГЦО изисква създаване на педагогически технологии, съобразно спецификата на училището и  включват организирането на:- ролеви игри - допринасят за реконструиране на определен тип отношения, нрави , език, бит и др.

- симулационни игри - осъществява се учене чрез съпреживяване /емпатия/, на  основата на теоретични знания се упражняват практически умения; дискусия /дебат/;

- метод на асоциациите - върху метода може да се изгради система на „ предвижване " по учебния материал въз основа на термините;

- кубиране - учебна система, която улеснява разглеждането на една тема от различни гледни точки;

- инсърт - система за ефективно четене и мислене чрез отбелязване, средство за контролиране на разбирането;

- рефлексия/самооценяване;

мозъчна атака - метод за решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални решения.

2.4.5.В случай на необходимост учителят преструктурира темите, като корекциите се нанасят в колона 6 и се одобряват от директора на училището.

 2.4.6.АСПЕКТИ НА РАБОТА НА ПЕДАГОЗИТЕ В ГЦО:

        при­ла­га­не на под­хо­ди­те за ин­ди­ви­ду­а­ли­за­ция и ди­фе­рен­ци­а­ция, съ­об­ра­зен и с мо­де­ла на ор­га­ни­зи­ра­не/със­та­ва на ГЦО;

        неп­ре­къс­на­то об­но­вя­ва­не и съз­да­ва­не на ан­га­жи­ра­ща, сти­му­ли­ра­ща и при­об­ща­ва­ща учеб­на сре­да;

        ко­ор­ди­ни­ра­не на дей­нос­ти със за­ин­те­ре­со­ва­ни­те стра­ни: се­мейс­т­во­то, об­щес­т­ве­ни­те ин­с­ти­ту­ции, неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции и т.н.;

        ре­гу­ляр­но пла­ни­ра­не, це­ле­по­ла­га­не и оцен­ка /фор­ми­ра­що оце­ня­ва­не/

 2.5. НОРМИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА


        От­чи­тат се изис­к­ва­ни­я­та на На­ред­ба 3/2008 г.  за нор­ма­та пре­по­да­ва­тел­с­ка за­е­тост, Инструкция №1 от 30 октомври 2014 година за провеждане на целодневна организация на учебния ден.

        Из­пъл­не­ни­е­то на нор­ми­те за пре­по­да­ва­тел­с­ка ра­бо­та е част от тру­до­ви­те   за­дъл­же­ния на пе­да­го­ги­чес­кия пер­со­нал. Нор­ма­та за пре­по­да­ва­тел­с­ка ра­бо­та на УЧИТЕЛИТЕ в ГЦО, включва дей­нос­ти в гру­пите /са­мо­под­го­тов­ка, ор­га­ни­зи­ран от­дих и спорт и занимания по ин­те­ре­си/, кон­сул­та­ции с уче­ни­ци, ди­аг­нос­ти­ци­ра­не и на­сър­ча­ва­не на пос­ти­же­ни­я­та на уче­ни­ци­те, ра­бо­та по ин­ди­ви­ду­ал­ни об­ра­зо­ва­тел­ни прог­ра­ми.

         Съг­лас­но На­ред­ба 3/2008 г. нор­ма­та пре­по­да­ва­тел­с­ка за­е­тост на учители­те се от­чи­та в ас­т­ро­но­ми­чес­ки ча­со­ве, ко­и­то включват ос­вен 6-те ча­са на ден зa са­мо­под­го­тов­ка, за­ни­ма­ния по ин­те­ре­си и ор­га­ни­зи­ран от­дих и спорт, съ­що и дру­ги дей­нос­ти с уче­ни­ци­те, свър­за­ни с опаз­ва­не на тях­но­то здра­ве, оси­гу­ря­ва­не на бе­зо­пас­ни ус­ло­вия  на ра­бо­та и др.

       В рам­ки­те на 8-ча­со­вия ра­бо­тен ден на учители­те се из­вър­ш­ват след­ни­те дей­нос­ти:

     -Под­гот­ви­тел­на ра­бо­та за ча­со­ве­те по са­мо­под­го­тов­ка – оси­гу­ря­ва­не на тес­то­ве, за­да­чи, по­со­бия, ма­те­ри­а­ли, ин­фор­ма­ци­он­ни справ­ки, снаб­дя­ва­не с не­об­хо­ди­ма­та ди­дак­ти­чес­ка и учеб­на ли­те­ра­ту­ра,  вкл. и кон­сул­та­

- Под­го­тов­ка на ли­те­ра­ту­ра, ма­те­ри­а­ли, по­со­бия и ин­с­т­ру­мен­та­ри­ум за про­веж­да­не на ча­со­ве­те за дей­нос­ти по ин­те­ре­си;

       -По­пъл­ва­не  на учи­лищ­на до­ку­мен­та­ция и до­ку­мен­та­ция по про­ек­та – на хар­ти­ен и на елек­т­ро­нен но­си­тел;

     -  Учас­тие в про­веж­да­не­то на пе­да­го­ги­чес­ки съ­ве­ти, ра­бот­ни гру­пи, опе­ра­тив­ки и др.;  • Ра­бо­та с ро­ди­те­ли, вкл. учас­тие в ро­ди­тел­с­ки сре­щи:

  • Ор­га­ни­зи­ра­не  и учас­тие на кон­сул­та­ции с уче­ни­ци;

     -   Пла­ни­ра­не, ор­га­ни­зи­ра­не и учас­тие в ква­ли­фи­ка­ци­он­но-ме­то­ди­чес­ка дей­ност, свър­за­на с въз­пи­та­тел­но-об­ра­зо­ва­тел­ния про­цес;

      -  Оказ­ва­не на ме­то­ди­чес­ка по­мощ  и кон­сул­та­ции на млад­ши въз­пи­та­те­ли;  • Учас­тие в рег­ла­мен­ти­ра­ни сед­мич­ни/ме­сеч­ни  об­що­у­чи­лищ­ни ме­роп­ри­я­тия;

  • Учас­тие в раз­ра­бот­ва­не­то на ин­ди­ви­ду­ал­ни об­ра­зо­ва­тел­ни прог­ра­ми;

  • Ра­бо­та по ди­аг­нос­ти­ци­ра­не­то и на­сър­ча­ва­не­то на пос­ти­же­ни­я­та на уче­ни­ци­те;

-      Ко­ор­ди­ни­ра­не об­мя­на­та на доб­ри прак­ти­ки меж­ду учители­те.
2.6. ОТРАЗЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес във  основно училище ”Алеко Константинов” се вписват в следната училищна документация:

- Спи­сък - Об­ра­зец 1;

- Сед­мич­но раз­пи­са­ние на ча­со­ве­те в учи­ли­ще­то;

- Го­диш­ен план за дей­ност­та на учи­ли­ще­то;

- Кни­га с про­то­ко­ли от за­се­да­ния на Пе­да­го­ги­чес­кия съ­вет;

- Днев­ник на ГЦО;

- Годишно тематично разпределение на учителя в ГЦО;

- Дек­ла­ра­ции за лек­тор­с­ки ча­со­ве, ако е не­об­хо­ди­мо.

3. УС­ЛО­ВИЯ ЗА ПОС­ТИ­ГА­НЕ НА ЕФЕК­ТИВ­НОСТ И РЕ­ЗУЛ­ТАТ­НОСТ НА ОВП ПРИ ЦЕ­ЛОД­НЕВ­НА ОР­ГА­НИ­ЗА­ЦИЯ НА УЧЕБ­НИЯ ДЕН:     

3.1. О­бо­га­тя­ва­не и об­но­вя­ва­не на учеб­на­та сре­да с под­хо­дя­що об­за­веж­да­не и съв­ре­мен­но тех­ни­чес­ко обо­руд­ва­не и съз­да­ва­не и под­дър­жа­не на бе­зо­пас­но и спо­кой­но мяс­то, къ­де­то уче­ни­ци­те, обу­ча­ва­щи се при це­лод­не­вен ре­жим да се раз­то­вар­ват с люби­ми­те си за­ни­ма­ния, да от­по­чи­ват, да ко­му­ни­ки­рат пъл­но­цен­но по­меж­ду си и да се включват  ак­тив­но и пъл­но­цен­но в пла­ну­ва­ни­те дей­нос­ти.

3.2. Под­си­гу­ря­ва­не и на­сър­ча­ва­не на уче­ни­ци­те до дос­тъ­па до раз­но­об­раз­ни фор­ми на неп­ре­къс­на­то об­ра­зо­ва­ние, на­со­че­ни към ов­ла­дя­ва­не на ключо­ви ком­пе­тен­т­нос­ти.

3.3. Под­по­ма­га­не ро­ди­те­ли­те, нас­той­ни­ци­те и близ­ки­те на уче­ни­ци­те  в обу­че­ни­е­то на де­ца­та им.

3.4. Учас­тие на въз­пи­та­те­ли­те в под­хо­дя­щи ква­ли­фи­ка­ци­он­ни фор­ми.

3.5. Из­пол­з­ва­не от пе­да­го­зи­те при ре­а­ли­зи­ра­не на дей­нос­ти­те в ГЦО на съв­ре­мен­ни пе­да­го­ги­чес­ки тех­но­ло­гии, ме­то­ди и под­хо­ди, из­не­се­ни учеб­ни ча­со­ве в близ­ки ин­с­ти­ту­ции, при­род­ни обек­ти и ис­то­ри­чес­ки за­бе­ле­жи­тел­нос­ти, съ­об­раз­но спе­ци­фи­ка­та на учи­ли­ще­то и гру­па­та .

4. МО­НИ­ТО­РИНГ, НАБ­Л­Ю­ДЕ­НИЕ И КОН­Т­РОЛ НА ДЕЙ­НОС­ТИ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНОТО ОБУЧЕНИЕ

           4.1. Кон­т­рол от стра­на на ди­рек­то­ра.

           4.2. Оце­ня­ва­не нап­ре­дъ­ка на уче­ни­ци­те от стра­на на учите­ли­те:

    из­пол­з­ва­не на пе­да­го­ги­чес­ки ме­то­ди и под­хо­ди, съ­об­ра­зе­ни със спе­ци­фи­ка­та на гру­па­та и раз­ви­ти­е­то на уче­ни­ци­те, ко­и­то да под­по­мог­нат ус­пе­ва­е­мост­та на уче­ни­ци­те в ГЦО – фор­ми­ра­що оце­ня­ва­не;

    из­вър­ш­ва­не на вът­реш­но оце­ня­ва­не на са­мо­под­го­тов­ка­та на уче­ни­ци­те и тех­ни­ят нап­ре­дък – фор­ми­ра­що оце­ня­ва­не.

 
5. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

5.1. По­ви­ше­но ка­чес­т­во­ на об­ра­зо­ва­тел­но-въз­пи­та­тел­ния про­цес в учи­ли­ще чрез: съз­да­ва­не на въз­мож­нос­ти за ус­пеш­но пре­ми­на­ва­не в след­ващ клас, и в след­ващ етап или сте­пен на об­ра­зо­ва­ние; ин­вес­ти­ции в уче­ни­ци­те от най-ран­на въз­раст – ефек­тив­но сред­с­т­во за съз­да­ва­не на ос­но­ва за по-на­та­тъш­но уче­не; по­зи­тив­но въз­дейс­т­вие вър­ху лич­ност­та на уче­ни­ка чрез включва­не във все­кид­нев­на мул­ти­кул­тур­на и кон­ку­рен­т­на сре­да при уп­раж­ня­ва­не как­то на учеб­ни, та­ка и на спор­т­ни, раз­ви­ва­щи, въз­пи­та­ва­щи дей­нос­ти и за­ни­ма­ния по ин­те­ре­си; со­ци­а­ли­за­ция на уче­ни­ци­те за раз­ви­тие на уме­ния за ра­бо­та в екип, кон­цен­т­ра­ция и ус­той­чи­вост на вни­ма­ни­е­то, па­мет, из­г­раж­да­не на по­ло­жи­тел­на наг­ла­са към об­ра­зо­ва­ни­е­то; пре­о­до­ля­ва­не на рис­ка от дис­к­ри­ми­на­ция, про­я­ва на сте­ре­о­ти­пи по от­но­ше­ние на не­пъ­ту­ва­щи и со­ци­ал­но сла­би уче­ни­ци.

           5.2. Пре­о­до­ля­ва­не на дис­п­ро­пор­ци­и­те в сте­пен­та на об­ра­зо­ва­ност на уче­ни­ци­те от  различни етнически общности, за които българският език не е майчин.

5.3. Ог­ра­ни­че­ни пред­пос­тав­ки­ за от­па­да­не на уче­ни­ци от учи­ли­ще, по­ра­ди зат­руд­не­ния в ус­во­я­ва­не­то на учеб­но­то съ­дър­жа­ние и за­дър­жа­не­то им в учи­ли­ще и съз­да­де­на  мо­ти­ва­ция за уче­не и труд, ак­тив­но учас­тие в об­ра­зо­ва­тел­но-въз­пи­та­тел­ния про­цес чрез ан­га­жи­ра­не на сво­бод­но­то вре­ме на уче­ни­ци­те, оси­гу­ре­ни­те бла­гоп­ри­ят­ни ус­ло­вия за от­дих и учеб­ни за­ни­ма­ния и сти­му­ли­ра­не на твор­чес­ко­то раз­ви­тие на уче­ни­ци­те.

 

          Училищната  програма за целодневна организация на учебния ден е приета на заседание на педагогическия съвет с Протокол №…../10.09.2016 год.В процеса на работа програмата може да бъде изменяна и допълвана по реда на нейното приемане.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница