Асарел – медет” ад – гр. Панагюрищестраница1/3
Дата23.10.2017
Размер499.71 Kb.
#33000
  1   2   3

АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Рег. № 93-00-6235/28.05.2013г.

Индекс на документа:

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/1-1 УТВЪРЖДАВАМ,

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР :

/инж. Д. Николов/


Дата ...........................
Техническо задание (изисквания)

за възлагане извършване на услуги
ОТНОСНО: Сключване на Рамков договор за изпълнение на обект: „Реконструкция и модернизация на І-ва секция от Флотационно отделение на ОФ”Асарел”.
ЧАСТ І - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА:
1. Общи положения

1.1.Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на офертното проучване се регламентират от настоящата документация.

1.2. Проучването се осъществява и ръководи от комисия, която се назначава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за разглеждане на предложенията.

1.3. По смисъла на тази документация, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИНВЕСТИТОР на тази поръчка е „Асарел-Медет” АД гр.Панагюрище.

1.4. Седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е площадка „Асарел”-гр.Панагюрище.

1.5. Предмет на офертното проучване е да се определи надежден ИЗПЪЛНИТЕЛ, който при условията на настоящата документация да извърши всички дейности за успешна реализация на обект: „Реконструкция и модернизация на І-ва секция от Флотационно отделение на ОФ”Асарел”

1.6. Изборът на Изпълнител се провежда между писмено поканени потенциални изпълнители и всяка фирма проявила интерес към поканата отправена по Интернет, публикувана на http://www.asarel.com. в един единствен кръг.
2. Съществуващо положение

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД е разположен на площ 20 х.дка., с надморска височина около 1000м, на 8км северозападно от гр.Панагюрище и на 90км югоизточно от столицата на Република България – гр.София.

Корпус „Флотационно отделение” се намира на промишлената площадка и е част от Главен корпус на Обогатителната фабрика „Асарел”. Инфраструктурата около корпуса е изградена напълно, както и външното подаване на вода, ел.ток и др.

След извършената модернизация в ОФ „Асарел”, във флотационното ú отделение, функционират две секции - модернизирана ІІ секция /нов етап/ и немодернизирана І секция /стар етап/. На ІІ флотационна секция се извърши необходимата реконструкция. Подменени са флотационните машини, транспортните съоръжения, въведена е автоматизирана система за следене и регулиране на процесите.

При пускане на фабриката през 1989 г. І секция е била напълно изградена със следната конфигурация:

- І, ІІ и ІІІ редове, състоящи се от по 22 броя флотационни клетки Денвер-500, които представляват основна колективна флотация. Всеки от тях е с конфигурация е 4 +6+6+6. Обемът на една клетка Денвер-500 е 14 м3

- ІV ред изпълнява ролята на пречистна колективна и контролна на пречистната колективна флотация. Състои се също от 22 броя клетки Денвер-500(с обем 14 м3 всяка), но конфигурацията е 4 +4+6+4+4.

- V ред служи за основна и контролна медна флотация и се състои от 14 броя клетки Денвер-500 (с обем 14 м3 всяка), но конфигурацията е 4 +4+6+6.

- VІ ред се явява пречистна флотация с три пречистки – първа, втора и трета. Флотационните клетки са 14 броя тип Денвер-300 и конфигурацията е 6+4+4. Обемът на една клетка е 8.5 м3.

През изтеклия период от време, стоманените конструкции под флотационните клетки са били подложени на периодично заливане с пулп и технологични води, което е довело до силна корозия на основните носещи елементи. Дългогодишната работа на І флотационна секция без подмяна на машини е довела до:

- износване на ваните на флотационните клетки с корозия и налепи от материал и ръжда.

- корозия на джобовете в следствие, на което тапите не могат да легнат плътно в своите легла и не е възможно доброто регулиране на нивото на пулпа в клетките.

- блок-импелерите са ремонтирани нееднократно.

- малкият обем на клетките обуславя по–голям брой машини, в следствие, на което имаме увеличена консумация на ток, време и ресурси за поддръжка на отделните редове

Необходимо е извършване съответната модернизация и на І –ва флотационна секция.

За реализацията ú на ЕТИС Възложителя прие разработка в работна фаза на проект по технологичен вариант ІІІ А-1 с обърнат VІ ред.

- Основна колективна флотация - 2 реда х 4(1+1+2) броя самостоятелно стъпаловидно разположени 160 м3 флотационни клетки.

- Пречистна колективна и контролна на пречистната - 1 ред х 12 броя 40м3 флотационни клетки ;

- Основна и контролна медна флотация - 1 ред х 12 броя 40м3 флотационни клетки ;

- І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та пречистни операции - 14 бр. 10м3 флотационни клетки; (разположени с посока на подаване на материала от изток на запад, съответно 6 бр. + 4 бр. + 4 бр.), т. нар. обърнат ред;

Изцяло се подменят флотационните машини, транспортиращите машини и съоръжения, съответно се изработват нови носещи строителни конструкции.

Това налага демонтиране на всички машини и съоръжения, които се намират в халето на І-ва флотационна секция.

С „Нипроруда”АД имаме сключен договор за изработване на работен проект за обект: „Реконструкция и модернизация на І-ва секция от Флотационно отделение на ОФ”Асарел” по проектни части описани в (Приложение 1А) към настоящата документация. Към момента ни е предадена изработена проектна част ”Демонтажни работи” от работния проект и включва ПСД за извършването на преместване и укрепване на тръбопроводи и кабели по части “ОВК” и „Електротехническа”, захранващи ІІ -ра флотационна секция и демонтаж на всички тръбопроводи, машини, съоръжения, стоманени конструкции, кабелни линии, които се намират в халето на І-ва флотационна секция. Технологичното оборудване и строителните конструкции, предвидени за демонтаж и разрушаване са в зоните между оси И-Ж и 23-34, без тези до ос И и между оси Ж-Е и 20-32 без съществуващата площадка на кота +7,80, стълбата до нея и стълбата за качване в кабината на крана.

Изпълнението на предвидените демонтажни работи и временни байпасни връзки по части от работния проект е както следва:

А. Демонтажни работи и временни байпасни връзки по част „ОВК”- ПСД 9673 и част”СК”-ПСД 9668, временни байпасни връзки по част „ОВК”.

Б. Изместване на кабелни трасета по част”Електрообзавеждане”- ПСД 9667 и част”СК”-ПСД 9669, изместване на кабелни трасета по част”Електрообзавеждане”, предварително окабеляване за ел.консуматори , чието съществуващо окабеляване , се засяга при извършване на преустройството на I-ва секция на Флотационно отделение и чието действие е необходимо по и след времето на това преустройство.

В. Демонтажни работи

- по част”Технологична”-ПСД 9675 и 9674

- по част”Електрообзавеждане” и „КИП и А”-ПСД 9671.

-по част „ОВК”- ПСД 9672.

-по част”СК”-ПСД 9670.

-по част”В и К”-ПСД 9676.

-по част”ПБЗ/ПОИС”-ПСД 9682-монтаж и демонтаж.

-по част”ПБ” -ПСД 9703- демонтаж и временни байпасни връзки.

Така описаната проектна документация се съдържа в Приложение №1 към офертната документация /на електронен носител/.

За изпълнение Строителен надзор на Обекта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има сключен Договор с фирма “Стройконтрол” ООД, гр.Пловдив.

За доставка на основно технологично оборудване за Обекта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има сключен Договор с фирма “Outotec” Oij, Финландия.
3. Изисквания за същността (цел), съдържанието (предмет) и особеностите на услугата. Технически спецификации.
3.1. Същност (цел) на услугата

Същността на настоящата услуга е изпълнението на СМР на обект „Реконструкция и модернизация на І-ва секция от Флотационно отделение на ОФ”Асарел”, като в съответствие с работния проект одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се монтира и въведе в експлоатация основно технологично оборудване по вариант ІІІ А-1 с обърнат VI ред:

Фирма „Асарел Медет”АД гр. Панагюрище извършва офертно проучване за избор на фирми с опит и възможности за сключване на рамков договор за изпълнение на демонтажни, строителни, монтажни и пусково-наладъчни дейности на машините и съоръженията на обект „Реконструкция и модернизация на І-ва секция от Флотационно отделение на ОФ”Асарел”.
3.2. Съдържание (предмет) на услугата

Реализирането предмета на услугата, обхваща изпълнението на дейностите по всички части от работния проект описани в (Приложение 1 и Приложение 1А).
3.3. Обхват, обем и особености на услугата – За реализиране целите на проекта (в настоящата разработка) е необходимо да се изпълнят строително-монтажните работи, обхванати в обобщена количествена сметка, която се прилага към настоящата документация /Приложение №15/.

Към момента за изпълнение на обекта е изготвена количествена сметка на видовете работи които ще бъдат заложени по всички части на работния проект за изпълнение на СМР, формирани по единица мярка, приложена към настоящата документация/Приложение №16/.

Като І-ви етап за осигуряването на нормален производствен процес на ІІ-ра секция е необходимо да се изпълнят предвидените демонтажни работи и временни байпасни връзки по части от работния проект както следва:

І. Демонтажни работи и временни байпасни връзки по част „ОВК”

За тяхното изпълнение са изготвени в работна фаза следните проектни части:

-Част „ОВК”- ПСД 9673 и част ”СК”-ПСД 9668, временни байпасни връзки по част „ОВК”.

Демонтажните работи и временните байпасни връзки ще се извършат в следната последователност :

1. Необходимо е да се монтира нов въздухопровод ф530х5 за захранване на 14 бр. флотационни клетки „Denver” 500 от VI ред на II секция.Предвижда се да се вземе отклонение от съществуващия въздухопровод ф1020х7 от I секция ( до ос „32” и „Е” ) излизащ от въздуходувното отделение (оборудвано с немските въздуходувки тип GRFH 500/1390 ).Новият въздухопровод ще бъде прекаран до колектора ( отрязан и затапен ) на съществуващия тръбопровод ф920х7 ( между ос „16” и „17” ).Съществуващият тръбопровод ф426 до 14 бр. флотационни клетки „Denver” 500 от VI ред на II секция се запазва, както и шибъра ф400, монтиран на тръбопровода.

2. Затапват се двата въздухопровода - ф1020х7 ( до ос „32” и „Е” ) и ф1220х7 ( до ос „31” и „Е” ).

3. Демонтират се въздухопроводите изолирани със стъклена вата и покрити с поцинкована ламарина, както и шибърите към флотационните клетки на I секция.

ІІ. Изместване на кабелни трасета по част ”ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ”- ПСД 9667 и част”СК”-ПСД9669.

Касае предварително окабеляване за ел.консуматори , чието съществуващо окабеляване, се засяга при извършване на преустройството на I секция на Флотационно отделение и чието действие е необходимо по и след времето на това преустройство.

А. Ново окабеляване за ел.консуматори на напрежение 6 КV към Флотационно отделение и извън него .

- Трансформатори 1Ф , 2Ф , 7Ф и 8Ф на цехова трансформаторна подстанция №4

- Трансформатори 3Ф , 4Ф , 5Ф и 6Ф на цехова трансформаторна подстанция №3

- Трансформатори 1 и 2 на трансформаторна подстанция – сграда АСУТП

- Мелници за досмилане №1 , 2 и 3 във Флотационно отделение

Б. Нови контролни кабели на напрежение до1 КV за ел.консуматори във Флотационно отделение и извън него

- Трансформатори 1Ф , 2Ф , 7Ф и 8Ф на цехова трансформаторна подстанция №4

- Трансформатори 3Ф , 4Ф , 5Ф и 6Ф на цехова трансформаторна подстанция №3

- Трансформатори 1 и 2 на трансформаторна подстанция – сграда АСУТП

- Контролни ел.табла на Мелници за досмилане №1, 2 и 3 във Флотационно отделение

В. Силови Възбудителни кабели за напрежение до 1 КV към Мелници за досмилане във Флотационно отделение.

Г. Силови кабели на напрежение до 1 КV към ел.консуматори, необходими за нормална работа при извършване на демонтажните работи във Флотационно отделение

При изпълнение на електромонтажните работи да се работи в съответствие с действащите в страната нормативни документи. Да се предвидят всички необходими мероприятията по Техника на безопасност, Хигиена на труда и Противопожарна охрана съгласно нормативни документи и правилници и работния проект.
След изпълнението на временните байпасни връзки по част „ОВК”и изместване на кабелни трасета по част”Електрообзавеждане” се пристъпва към демонтажните работи на оборудването в I секция.
ІІІ.ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

- по част”Технологична”-ПСД 9675 и 9674

В междуосието Е-Ж/20-32 са разположени І, ІІ, ІІІ и ІV флотационни редове и съответните помпи, транспортиращи пулпа. В междуосието Ж-И/23-34 са разположени V и VІ флотационни редове и съответните транспортиращи пулпа помпи.В същото междуосие – до стената по ос И се е намирал и VІІ ред. Последният е бил за добив на пиритен концентрат. В последствие е демонтиран и е изградена е една обща площадка на кота 6.00, която се използва като ремонтна площадка и се запазва като такава.

Демонтажът предвиден в тази части, в една примерна последователност, обхваща:

Всички помпи – предават се на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Електродвигателите на флотационните клетки - предават се на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

Блок-импелерите на флотационните клетки - предават се на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , освен ако последният не вземе друго решение

Хидравличните съоръжения за повдигане на тапите в джобовете на флотационните клетки - предават се на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ваните и пенните улеи на флотационните клетки – режат се и се предават за скрап в склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Събирателните улеи, тръбопроводи и всички технологични металоконструкции – режат се и се предават за скрап в склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Всички строителни конструкции съгласно проекта по част СК.

Кота 7.80 се демонтира до ос „31”, за да се запази достъпа до кабината на мостовия кран в отделението.

Между оси 32 – 35 се намира „Механична работилница”. Последната остава без да се засяга от реконструкцията на секцията, но се премества част от металното й ограждение, за да се осигури достъп на превозни средства до строителната площадка. Това преместване е предвидено в настоящия проект и ще се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изместването налага и демонтирането на три металообработващи машини: две механични ножовки и един малък струг. Едната ножовка е действаща и след демонтажа й се монтира на ново място на площадката на механичната работилница. Местоположението се уточнява с ръководството на фабриката.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всички помпи, електродвигатели, хидравлични съоръжения за повдигане тапите в джобовете на флотационните клетки да се демонтират внимателно и да се предадат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повторна употреба. За блок-импелерите да се съгласува с Възложителя.

- по част”Електрообзавеждане” и „КИП и А”-ПСД 9671.

В част”Електрообзавеждане”са предвидени:

1. Демонтажни работи за I и II флотационни редове

2. Демонтажни работи за III и IV флотационни редове

3. Демонтажни работи за V и VI флотационни редове

4. Демонтажни работи за подстанция 1 до двигателните ел.табла

5. Демонтажни работи за подстанция 3 до

6.Демонтажни работи за подстанция 4 до двигателните ел.табла

7. Демонтажни работи за подстанция 5

8. Демонтажни работи за мелници за досмилане 1 , 2 и 3.

9. Демонтажни работи за сграда АСУТП.- по част „Автоматизация” се демонтират:

табла с бутони за управление на флотационни машини и помпи;

табла за управление на ниворегулирането на флотационни машини и електрически свързаните с таблата поплавкови нивомери и хидравлични разпределители, както и хидравлично свързаните с разпределителите хидравлични цилиндри;

кабели към посочените по горе табла.

-по част „ОВК”- ПСД 9672 – последователността на демонтажните работи е описана в ПСД 9673 .

-по част”СК”-ПСД 9670.

Техническите решения за демонтаж и разрушаване на строителните конструкции, са съобразени със създаване на условия за извършване на СМР към бъдещия работен проект. Последователността на дейностите по демонтажа е както следва:

-Демонтаж на стоманените пътеходни и обслужващи площадки, вкл. стоманени стълби към І, ІІ, ІІІ, VІ, V и VІ флотационни редове

Демонтаж на надлъжните греди, носещи флотационните машини.

-Демонтаж на рамковите стоманени носещи конструкции, поемащи товарите от І до VІ флотационни редове.

-Демонтаж на стоманените площадки между оси 31 и 32, Е-Ж на коти +2.80 и +4,60.

След приключване на демонтажните работи се пристъпва към разрушаване на стоманобетоновите настилки и основи. За достъп на техника е предвидено да се изпълни рампа от уплътнен трошен камък.

-Изпълнение на рампа от уплътнен трошен камък между оси Е-Ж за достъп от кота +2.80 до настилките на кота +0.80 на строителна техника.

-Засипване на канал 2 (до ос Ж) и 1 бр. шахта 3 към него, и на канал 3 и шахти 2 и 6 между оси Ж-И.


  • -Изпълнява се преграда от подредени чували със скрап по ос 20 между оси Е-Ж, с височина 1,0 м, за предпазване на изкопите от разливи на технологични материали;

- Разбиване на настилките в указаните зони, включително канали и шахти.

-Изпълняват се изкопи за разкриване на стоманобетоновите основи в указаните зони

-Разбиване на основите на I–ви, II-ри и III–ти редове между оси 20-31, като стената между 30-31 се запазва, като частично се разрушава само единият й край.

Демонтажът на строителните конструкции може да започне след демонтажа на технологичното оборудване и на всички технологични тръбопроводи и кабели.

Демонтажът и натоварването на стоманените конструкции ще се извършва с наличните мостови кранове – между оси Е-Ж от кран с товароподемност 12 т, а между оси Ж-И с товароподемност 32т. Размерите на демонтираните елементи да се съобразяват с товароподемността на крановете и с габаритите на транспортните средства.

Демонтираните стоманени конструкции, предвидени за скрап и за повторна употреба ще се превозват до площадката на открития склад/на разстояние до 5 км/ на Възложителя, където ще се извършва нарязването на по-малки елементи.

-по част”В и К”-ПСД 9676- необходимо по част ВК да се демонтират всички водопроводи в зоната на І-ва секция.
След приключване на демонтажните работи започва изпълнението на строително-монтажните работи предвидени за изпълнение във всички части от работния проект които ще се подават на части /поетапно/ от ПРОЕКТАНТА. Обема и стойността на тези дейности ще бъдат уточнени допълнително и ще бъдат включени с Анекси към основния договор. Към това техническо задание са заложени част от тях за офериране като единични цени на отделни видове работи, които ще останат твърди за целия период на строителството.
Всяка една доставка на крупни материали или оборудване изпълнителят е длъжен предварително да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и то в етапа на проучването за доставяне, а не след заявяването им.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при приключване на отделен етап СМР в комплект с документите за разплащане да изготви и представи екзекутиви – 3 оригинални екземпляра на хартиен и 1 екземпляр на CD, съгласувани от Проектанта и Строителния надзор на обекта.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да се съобрази с изискванията по всички части на Работния проект (Приложение №1А), касаещи необходимия обем и вид СМР и засягащи специфичните условия на работа, както и със съществуващите съоръжения и такива, предвидени за строителство съгласно с утвърдените проекти за обекта.

Наличната проектна документация (Приложение №1 и Приложение №1А ) на CD ще бъде предоставена на кандидатите при извършване оглед на обекта, за което е необходимо да бъдат попълнени декларации за оглед и конфиденциалност.

3.4. Качествени изисквания към услугата, материали за изпълнение - в съответствие с приетите проектни решения, влаганите материали да бъдат с необходимата здравина и дълготрайност необходими за целите, за които ще бъдат използвани. Представяне на спецификации, сертификати и декларации за съответствие на влаганите материали.

Строителните отпадъци да се извозват на регламентираните сметища.В хода на изпълнение на Строежа, Възложителят запазва правото си за промяна на обема и обхвата на всички видове работи.

3.5. Срок за изпълнение на СМР за обекта

Изпълнителят да даде срок за изпълнение на СМР за строежа в календарни дни за пълния обем по наличната проектна документация. За постъпващата след това проектна документация, респективно анекси, ще се договарят сроковете допълнително за всеки един от тях по отделно.3.6. Контрол по изпълнението и критерии за приемане на извършената работа      1. Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница