Част първа предмет и субектистраница1/4
Дата15.01.2018
Размер496.55 Kb.
  1   2   3   4


П Р А В И Л Н И К

ЗА


РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ОРГАНИЗИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ФИЛМИ
В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯЧАСТ ПЪРВА

ПРЕДМЕТ И СУБЕКТИ

РАЗДЕЛ І.

ПРЕДМЕТЕН ОБХВАТЧл.1. Настоящият правилник има за предмет:

(1) Определянето на реда и условията за организиране създаването и финансиране производството на български телевизионни игрални, документални и анимационни филми, наричани по-долу за краткост „телевизионни филми”.


(2) Уреждането на отношенията, които възникват между Българската национална телевизия, в качеството й на продуцент на телевизионни филми и техните автори /съгласно ЗАПСП/, както и с екипите, които участват в производството им.
(3) Уреждането на участието на БНТ в създаването на телевизионни филми, реализирани като копродукции с българско или чуждестранно участие.
РАЗДЕЛ ІІ.
УЧАСТНИЦИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ФИЛМИ

Чл.2. ПРОДУЦЕНТ


(1) Продуцент на телевизионни филми, създавани по силата на настоящия правилник е БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, наричана по-нататък “БНТ”
(2) БНТ като продуцент определя програмната необходимост от телевизионни филми, дава основните им тематични и жанрови насоки, селектира проекти чрез конкурсни сесии .

(3) БНТ като продуцент организира създаването на телевизионни филми като: 1. сключва договори с носителите на авторски и сродни права върху телевизионните филми, обект на настоящия правилник;

 2. определя изпълнителните продуценти за тяхното производство;

 3. осъществява цялостен контрол върху производствения и творчески процес;

 4. стимулира или санкционира авторите, изпълнителните продуценти и членовете на екипите на продукциите в зависимост от художествените качества на готовия телевизионен филм, спазването на производствените срокове и начина на разходването на финасовите средства;

(4) БНТ като продуцент осигурява финансирането и производството на телевизионни филми съгласно условията, предвидени в този Правилник – ЧАСТ ВТОРА, Раздел ­I, II, чл. 9, чл.10, чл.11 и чл.12.Чл. 3. АВТОРИ И НОСИТЕЛИ НА СРОДНИ ПРАВА

(1) Авторите на телевизионните филми, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права са: режисьорът, сценаристът и операторът, а при анимационните филми и художник-постановчикът.


(2) БНТ като продуцент сключва договорите с носителите на авторски и сродни права. С тези договори БНТ придобива изключителното право да използа създадения телевизионен филм по всички допустими от Закона начини и за максималния срок, посочен в Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ и за територията на целия свят.
(3) По силата на сключените договори БНТ като продуцент придобива правото да използва откъси от телевизионните филми или отделни кадри в обем, оправдан от рекламата за филма, без съгласието на авторите и без заплащане на възнаграждение. БНТ може да използва такива откъси или кадри за други цели само със съгласието на авторите по чл.62, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права и срещу заплащане на възнаграждение.
(4) БНТ като продуцент и копродуцент заплаща на авторите и артистите в главни роли възнаграждение за последващо използване на телевизионния филм общо в размер до 25 % /15 % при документален филм; 25 % при игрален филм и 21 % при анимационен филм/ от нетните приходи от съответния вид използване.
(5) Съотношението на възнагражденията на съответните носители на авторски и сродни права е както следва:

5.1. За документални кино:

1. сценарист - 5%; 1. режисьор – 7%;

 2. оператор – 3%;

5.2. За игрално кино:

1. сценарист - 6%; 1. режисьор – 6%;

 2. оператор – 3%;

 3. артисти в главна роля – общо 10 %.

5.3. За анимационно кино:

1. сценарист – 4 %;

2. режисьор – 7 %;

3. художник-постановчик – 4 %;

4. оператор – 2 %.

5 аниматор - 4%


(6) При последващо излъчване на телевизионни филми БНТ заплаща дължимото възнаграждение на авторите, композиторите на оригинална музика и артистите в главна роля чрез съответните дружества за колективно управление на права на основание на сключени с тези дружества договори.
(7) Когато няма сключен договор с организация за колективно управление на права, БНТ заплаща възнаграждения за последващо излъчване на всички носители на авторски права в съотношението по ал.5, съгласно размери определени в Приложение № 10 към този Правилник.
(8) В случаите, когато телевизионният филм се реализира като копродукция, БНТ може да упълномощи копродуцента да сключва договорите с носителите на права и от нейно име при условията на настоящия член.
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОДУЦЕНТ
(1) Изпълнителен продуцент на телевизионен филм, продуциран от БНТ е лице, регистрирано в Изпълнителна агенция “Национален филмов център” /ИА “НФЦ”/ като филмов продуцент.
(2) Не се допуска функциите на изпълнителен продуцент в телевизионни филмови проекти на БНТ да се изпълняват от лица, които имат доказано неизпълнение на договорни задължения към БНТ , както по предишни свои договори, така и по договори, неприключили към момента на кандидатстването им с нови проекти.
(3) Не се допуска функциите на изпълнителен продуцент в игрални телевизионни филмови проекти на БНТ да се съвместяват с творчески функции и длъжности в един проекти.
(4) Когато в един документален и/или анимационен телевизионен филмов проект изпълнителният продуцент съвместява и други функции и длъжности в този проект, БНТ в качеството й на продуцент има право да определи директора на продукция , съгласувано с изпълнителния продуцент.

Чл.5. СТУДИЯ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ ФИЛМИ „ЕКРАН”
(1) Студия за телевизионни филми „Екран” (СТФ “Екран”) има задача да осъществява и контролира цялостния процес на селекция и реализация на телевизионни филми, необходими за програмите на БНТ.
(2) Дейността на СТФ “Екран” включва:
1. Организация за провеждане на поне две годишни конкурсни сесии за селекция на проекти за телевизионни филми по обявена програмна необходимост на БНТ и провеждане на перманентна селекция на проекти за създаване на сценарен портфейл;

 1. Организация по финансирането на изпълнителните продуценти за реализацията на телевизионни филми;

 2. Организирането на реализацията на филмови проекти;

 3. Функцията на супервайзър от името на БНТ, в случаите, при които БНТ участва в създаването на телевизионни филми, реализирани като копродукции с българско или чуждестранно участие.

 4. Контрол по време на реализацията на телевизионните филми относно спазване на художествените изисквания и критериите за техническа и технологична годност на произвеждания продукт, като в случай на констатирани несъответствия Директорът на СТФ”Екран” има право на мотивирано предложение до УС на БНТ за предприемане на превантивни мерки.

 5. Контрол по време на реализацията на телевизионните филми, относно изразходването на финансовите средства за производството им, съгласно одобрения бюджет за всеки отделен филм и спазването на параметрите, заложени в режисьорските сценарии и календарно-постановъчните планове;

 6. Регламентиране привиличането на допълнителни източници за финансиране на телевизионното филмово производство;

 7. Изготвяне на Нормативи за определяне на базисните параметри при съставяне на бюджетите и календарно-постановъчните планове на телевизионните филми;

 8. Изготвяне на препоръки и становища, относно участието на БНТ в създаването на телевизионни филми, реализирани като копродукции с българско или чуждестранно участие, както и в национални и международни прояви и фестивали.

 9. Набиране, подготовка и съгласуване на необходимите за разглеждане проекти за копродукции, документи за Бюджетна комисия и Управителен съвет.

 10. Изготвя и провежда в сътрудничество с Програмния директор на БНТ автопромоционална стратегия по повод излъчването на произведените в СТФ ”Екран„ филми.

(3) При осъществяване на дейността си СТФ”Екран” си взаимодейства с всички структурни звена в БНТ, които имат отношение към реализацията и излъчването на филмовите проекти, съобразно функцията на СТФ”Екран” и тяхната компетентност.


(4) СТФ”Екран” е самостоятелно структурно звено в БНТ, ръководено от Ръководител, пряко подчинен на Програмния директор на БНТ. СТФ “Екран” има структура, описана по-долу, създадена съгласно функционалното разпределение на дейностите и задачите.

- Ръководител

- филмови експерти

- главен кординатор филмопроизводство

- координатори филмопроизводство

- организатор филмопроизводство

- технически сътрудник
(5) Ръководителят на СТФ “Екран” изпълнява следните функции и дейности:

• цялостна организация и контрол по осъществяване на дейността на СТФ “Екран”, предвидена с разпоредбите на настоящия Правилник;

• ръководство, координация и контрол върху цялостната дейност на Студията и на нейния личен състав;

• ръководство по разработване на концепция за селекция на литературни произведения и сценарии за целите на сценарен протфейл и за предварителна селекция на конкурсни проекти и дебюти;

• организация по разработване и прилагане на специфичните условия за участие на БНТ в копродукции;

• ръководство и координация по повод осъществяване на художествен, организационен и производствен контрол от страна на филмовите експерти, главният координатор и координаторите филмопроизводство на всички етапи от реализацията на телевизионните филмови продукции;

• осъществяване на контрол върху дейността на изпълнителните продуценти в процеса на реализация на телевизионните филми, създавани на основание този Правилник;

• участва в Програмната комисия на БНТ.


(6) Филмовите експерти изпълняват функции свързани с подготовка и провеждане на конкурсна селекция, формиране на сценарен портфейл, съдействие и контрол по реализация на проекти на БНТ и участие на БНТ в копродукции, осъществявайки дейностите по:

• набиране на конкурсни проекти по обявена програмна необходимост и дебютни проекти;

•предварителен анализ на набраните конкурсни и дебютни проекти;

•активно сътрудничество с автори, спечелили проект по позиция „идея за написване на сценарий”

• перманентна работа по набиране и подбор на литератерни произведения и сценарии за формиране на сценарен портфейл на БНТ; даване на становища и анализи за художествени и драматургични показатели на кандидатстващите литературни произведения и сценарии; даване на указания за необходими доработки с цел подобряване на художествено-естетическите им качества за нуждите на телевизионното филмово произвоство;

• текущ и последващ контрол на всички етапи от реализацията на пуснати в производство филмови проекти по отношение спазването на първоначално заложената в проекта художествена стойност.


(7) Главен кординатор филмопроизводство изпълнява функции по филмопроизводството като пряк помощник на Ръководителя на СТФ „Екран” по организационно - производствените и финансово – административни въпроси, изпълнявайки следните основни дейности:

  • Координира и следи за изпълнението на задължения, поети от изпълнителните продуценти.

  • Проверява и заверява всички финансови отчети, представени от изпълнителните продуценти.

  • Координира и следи за движението, наличността и изразходването на финансовите средства на БНТ по филмопроизводство.

  • Координира и пряко участва в изготвянето и актуализирането на всички необходими нормативни документи, касаещи филмопроизводството в БНТ.

  • Координира, организира подготовката и изготвя всички материали за и от Бюджетната комисия по филмопроизводство, като е неин секретар и постоянен член.

  • Координира, дава указания и пряко участва при изготвяне и актуализиране на всички необходими документи , изготвяни от изпълнителния продуцент на класираните при конкурсната сесия проекти за сключване на договори между тях и БНТ.

(8) Кординатор филмопроизводство изпълнява функции, свързани с филмопроизводствто и дейността на СТФ „Екран”, изпълнявайки следните основни дейности: • Следи за изпълнението на задължения, поети от изпълнителните продуценти.

 • Събира и систематизира информация, относно планове , отчети, докладни записки и други сведения и справки , представени от външните изпълнителни продуценти.

 • Координира и подпомага дейности по приемане, съхранение и администриране на проекти, депозирани в СТФ „Екран” за участие в редовни и извънредни сесии.

 • Подпомага дейности по предвижване и обработката на проекти, селекционирани на проведените сесии в СТФ „Екран”, както и на такива, приети като копродукции.

 • Съдейства в подготовката и организацията на отделните етапи при провеждане на Селекционни и Бюджетни комисии в СТФ „Екран”.

 • Координира, участва и подпомага изпълнението на всички организационно-администратими задачи, възложени от Ръководителя на СТФ „Екран”.

(9) Организатор филмопроизводство изпълнява функции по филмопроизводство изпълнявайки следните основни дейности: • Съвместно с координатор филмопроизводство следи за изпълнението на задължения, поети от външните изпълнителни продуценти.

 • Събира и предоставя информация, относно планове , отчети, докладни записки и други сведения и справки , представени от външните изпълнителни продуценти.

 • Изпълнява организационни задачи при провеждане на дейности по приемане, съхранение и администриране на проекти, депозирани в СТФ „Екран” за участие в редовни и извънредни сесии.

 • Съдейства по организационно предвижване на проекти, селекционирани на проведените сесии в СТФ „Екран”, както и на такива, приети като копродукции.

 • Изпълнява задачи по организацията на отделните етапи при провеждане на Селекционни и Бюджетни комисии в СТФ „Екран”.

 • Организира и подпомага изпълнението на всички организационно-администратими задачи, възложени от Ръководителя на СТФ „Екран”.

(10) На пряко подчинение на Ръководителя на СТФ “Екран” е технически сътрудник, който подпомага цялостната дейност на СТФ “Екран”.


(11) Служителите на СТФ „Екран” осъществяват задачите на Студията в съответствие с поетите трудови задължения и в рамките на длъжностните им характеристики и нямат право да получават суми като хонорари и/или други възнаграждения от бюджетите на филмовите проекти, реализирани чрез Студията.

ЧАСТ ВТОРА.

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ФИЛМИ
Чл.6. Производството на телевизионни филми e процес, който включва следните основни етапи:
(1) Селекция на проектите;
(2) Финансово, технологично и организационно обезпечаване на избраните за производство проекти;
(3) Пускане в производство;
(4) Реализация, която включва следните производствени основни етапи:

1. предподготовка;

2. подготовка;

3. снимачен период;

4. постпродукционен /монтажно-озвучителен/ период;


 1. ликвидационен период.

(5) Рекламна кампания и премиера на готовия филм.РАЗДЕЛ І.

СЕЛЕКЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ
Чл.7. ПРИНЦИПИ НА СЕЛЕКЦИЯ. ОРГАНИ.
(1) БНТ осъществява селекция на проектите за телевизионни филми, реализирани по реда на този Правилник, чрез провеждане на поне две годишни конкурсни сесии по обявена програмна необходимост и чрез предложения за включване в сценарен портфейл на БНТ
(2 Принципите на селекция се осъществяват чрез дейността на СТФ “Екран” и на помощни органи, чиито предложения за производство на телевизионни филми, се утвърджават с решения на Управителния съвет на БНТ (УС на БНТ).
(3) С решение на УС на БНТ са създадени като помощни консултативни органи Програмен съвет за кино и Художествен съвет за кино с мандат за 1 година , като съставът и дейността им са регламентирани с този Правилник.
(4) Програмният съвет за кино има за задача да обсъжда и подготвя предложение за програмната неободимост на БНТ. Съветът има следния състав:

1. Програмен директор на БНТ – Председател

2. Ръководител на СТФ”Екран”

3. Директор на Дирекция “Информация”

4. Зам.програмен директор „Канал 1”

5. Зам.програмен директор СК „ТВ България”

6. Главен редактор на Гл.редакция „Кино и обработка на чужди програми”

7. Представител на Министерство на културата

8. Представител на Министерство на образованието

9. Представител на Обществения съвет на БНТ


(5) Художественият съвет има за задача на своя сесия да осъществи оценка и класиране на проектите, постъпили по обявената програмна необходимост. Съветът има следния състав:

 1. Ръководителят на СТФ”Екран” – Председател

 2. Програмният директор на БНТ или определен от него представител

 3. Главният режисьор на БНТ

 4. Писател, сценарист, драматург или кинокритик, предложен от Обществения съвет на БНТ

 5. Отговорният редактор „Селекция и програмиране” на ГР „Кино и ОЧП”.

 6. Представители на филмовата общност - до 5 души избрани чрез жребий сред 20 предложения на СБФД

 7. Представители на филмовата общност – до 3 души по предложение на Ръководителя на СТФ „ЕКРАН”

(6) Поименният състав на Програмния съвет за кино и на Художествения съвет за кино се определя със заповед на Генералния директор на БНТ , в която се определят и сроковете за провеждане на техните заседания и сесии.


(7) Не могат да бъдат членове на Художествения съвет за кино лица, които участват в конкурсен проект, приет за сесията, за която имат мандат.
Чл.8. ПРОГРАМНА НЕОБХОДИМОСТ
(1) Програмните необходимости по смисъла на чл.7, ал.1 от Правилника, са обособени в позиции, които касаят: вид кино, жанр, тематика, форма и финансов ресурс за осъществяването им.
(2) Програмният съвет за кино се свиква на заседание от неговия Председател не по-късно от 15 септември на всяка календарна година с проект за програмната неободимост на БНТ. Проектът за годишната програмна необходимост от телевизионно филмово производство се внася за утвърджаване в УС на БНТ съвместно от Председателя на Програмния съвет за кино и Ръководителя на СТФ”Екран”.
(3) УС на БНТ по предложение на Програмния съвет за кино утвърждава до 15 октомври на текущата година програмната необходимост от собствено телевизионно филмово производство, като изискванията към очакваните проекти следва да съответстват на ал.1 от настоящия член.
(4) Въз основа на обявената програмна необходимости съобразено с организационно-финансовите възможности на СТФ “Екран”, Ръководителя на Студията предлага на УС на БНТ позициите за предстоящите сесии. След утвърждаването им , те се публикуват на сайта на БНТ и се изпращат за публикация в БТА.Каталог: public -> files -> about texts
about texts -> Българска национална телевизия 16 – 21 октомври 2011 г
about texts -> Р а з я с н е н и е уважаеми госпожи и господа
about texts -> Р а з я с н е н и е №3 уважаеми госпожи и господа
about texts -> Р а з я с н е н и е №2 уважаеми госпожи и господа
about texts -> Технически изисквания към респиратор за новородени деца Общи изисквания
about texts -> Конкурс за детска песен на евровизия І. Общи положения
about texts -> Първо място по позиция „игрален пълнометражен филм“ на проекта „Бартер“
about texts -> Правила за отразяване на евро 2012 от не-лицензирани тв оператори на територията на България
about texts -> Одобрявам, вяра анкова /П/ генерален директор


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница