Закон за защита на растенията (ззр) чл. 8а, ал Наредба №15 от 3 август 2007 г за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаванеДата22.10.2017
Размер92.97 Kb.
#32914
ТипЗакон


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

София 1040 Бул.”Христо Ботев” № 17, тел: +359 2 9173 702, 953 41 16, факс:+359 2 952 09 87,

е-mail: gen.director@nsrz.government.bg

УТВЪРДИЛ

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

(АНТОН ВЕЛИЧКОВ)
ПРОЦЕДУРА
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
І. Наименование на административната услуга.

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ.

 • ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ.


ІІ. Правно основание.

 • Закон за защита на растенията (ЗЗР) – чл.8а, ал.2.

 • Наредба № 15 от 3 август 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване.

 • Наредба № 104 от 22 август 2006 година за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.ІІІ. Характеристика.
1. Цел:

 • Интегрирано производство на растения и растителни продукти да се извършва от лица, които спазват изискванията, принципите и целите на интегрираното производство.


2. Предмет:

 • Издаване на удостоверение за интегрирано производство на растения и растителни продукти.

 • Вписване в национален регистър за интегрирано производство на растения и растителни продукти.


3. Дефиниция на основни понятия, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга:


 • "Земеделски производител" е физическо или юридическо лице, което извършва земеделска дейност с цел производство на растения и растителни продукти.

 • "Интегрирано производство" е система за производство на растения и растителни продукти чрез прилагане принципите на интегрирано управление на вредителите.

 • "Интегрирано управление на вредителите" е рационалното прилагане на комбинация от биологични, биотехнологични, химични, физични, агротехнически и селекционни мерки, където използването на химични продукти за растителна защита е ограничено до определен минимум, необходим за поддържане на популацията от вредители и загубите от тях, в граници под прага на икономическа вредност.

 • "Ключови биоагенти" са най-ефективните хищници или паразитоиди спрямо даден вредител.

 • "Праг на икономическа вредност" е такова количество от определен вид неприятел, причинител на болест или плевел средно на единица площ, при което повредите от него, изразени стойностно, надвишават двойните разходи, необходими за провеждане на химична борба.

 • "Растителна продукция" са растения и растителни продукти, предназначени за предлагане на пазара.

 • "Стабилна агро-екосистема" е система с възможно най-минимални негативни влияния върху природните ресурси вследствие от селскостопанските дейности.

 • "Продукти за растителна защита" са активни вещества и продукти, съдържащи едно или няколко активни вещества, които се доставят на потребителите и са предназначени да:

а) опазят растенията или растителните продукти от вредители или да предпазят от действието на вредители;

б) влияят върху жизнените процеси на растенията по начин, различен от хранителните вещества;

в) предпазят растителните продукти, но не са консерванти;

г) унищожат нежелани растения;

д) унищожат части от растения;

е) контролират и предпазват растенията от нежелателен растеж.


Продуктите за растителна защита в повечето случаи са опасни вещества и препарати, които трябва да се предлагат на пазара и да се употребяват при спазване на определени изисквания.
ІV. Процедура по извършване на административната услуга.
1. Компетентни органи:

 • Удостоверението за интегрирано производство на растения и растителни продукти се издава от генералния директор на Национална служба за растителна защита.

 • Регистърът на земеделските производители, получили разрешение за интегрирано производство се води от НСРЗ и се публикува на интернет страницата на НСРЗ.


2. Заявител/задължено лице:

 • Земеделски производител, регистриран съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители и завършил курс за интегрирано производство по програма, изготвена от акредитирани институти и висши учебни заведения в областта на растителната защита и утвърдена от генералния директор на НСРЗ.

3. Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт.
Необходими документи: Заявление по образец и заверени копия от следните документи:

 1. удостоверение за завършен курс по интегрирано производство;

 2. скица на заявените площи за интегрирано производство;

 3. план за интегрирано производство за 4-годишен период, който включва култури, технологии, площи, сеитбообращение, очакван добив;

 4. писмена декларация от земеделския производител за спазване на принципите на интегрираното производство и за неговото означаване;

 5. квитанция за платена такса за издаване на становище от РСРЗ, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от НСРЗ при Министерството на земеделието и храните.


4. Вътрешен ход на процедурата:

Лицата, които желаят да получат удостоверение за интегрирано производство на растения и растителни продукти, подават до директора на Регионалната служба за растителна защита, на територията на която се намира стопанството, заявление по образец, утвърден от генералния директор на Национална служба за растителна защита.

В едноседмичен срок от подаване на заявлението, директорът на Регионалната служба за растителна защита разглежда документите и в случай на непълноти или неточности уведомява писмено заявителя и дава 10-дневен срок за отстраняването им.

В случай, че заявителят не отстрани непълнотите в посочения срок, процедурата по издаване на удостоверението се прекратява.

Когато представената документация е оценена като пълна, в 10-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите и/или несъответствията, инспекторите от Регионалната служба за растителна защита посещават стопанството и изготвят доклад за състоянието му.

В едноседмичен срок от изготвяне на доклада, директорът на Регионалната служба за растителна защита изпраща в Националната служба растителна защита писмено становище.

В едномесечен срок от получаване на становището, генералният директор на Националната служба растителна защита издава удостоверение или прави мотивиран отказ.

Отказът за издаване на удостоверение може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Всяка промяна в условията за упражняване на дейностите, заради които е било получено удостоверението за интегрирано производство, се обявява от земеделския производител в съответната Регионалната служба за растителна защита в едноседмичен срок от настъпване на промяната.
5. Такси:


 • За издаване на Удостоверение не се заплаща такса.

 • За издаване на Становище от Регионалната служба за растителна защита се заплаща такса от 15 лв, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита при Министерството на земеделието и храните;6. Резултат от процедурата.
Права и задължения на адресатите:

Земеделски производител, получил удостоверение за интегрирано производство е длъжен: • да спазва изискванията на Закона за защита на растенията и подзаконовите нормативни актове (Наредба № 15 от 3 август 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване, Наредба № 104 от 22 август 2006 година за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита);

 • да прилага принципите на интегрирано управление на вредителите, посочени в чл.2, ал.2 от Наредба № 15 за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване;

 • ежегодно до 31 януари да представя в съответната Регионална служба за растителна защита годишна програма за интегрирано производство по култури. С програмата се определят технологията и площите, на които ще се извършва производството;

 • в срок до 10 дни да съобщава в писмен вид в съответната Регионална служба за растителна защита за всяко изменение на обстоятелствата, касаещи технологията на интегрираното производство;

 • да извършва интегрирано производство на територията на цялото стопанство;

 • да извършва производството, съгласно утвърдени ръководства за интегрирано управление на вредителите по култури;

 • да прилага технически средства и земеделски практики, съответстващи на принципите и целите на интегрираното производство;

 • да води изчерпателна документация съгласно изискванията на Закона за защита на растенията (ЗЗР) и чл. 30 от Наредба № 104 от 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 81 от 2006 г.) и веднъж годишно я предоставя за проверка в съответната Регионална служба за растителна защита;

 • да води документация за реализираната продукция;

 • да осигурява достъп до стопанството и съдейства на контролните органи при извършване на проверки;

 • при интегрирано производство на растения и растителни продукти земеделският производител се подпомага от консултант-агроном. Консултант-агроном може да бъде лице, притежаващо образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по професионално направление растителна защита или завършил специализация по същото професионално направление в акредитираните за това университети или научни институти.


Срок за валидност: Удостоверението се издава за срок 4 години.

Основания и ред за отнемане на разрешението:

Генералният директор на НСРЗ издава заповед за отнемане на издаденото удостоверение за срок една година при установяване на две нарушения във връзка със ЗЗР в рамките на един вегетационен период.

Заповедта за отнемане на издаденото удостоверение за срок една година може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Лице, на което е отнето удостоверението, може да кандидатства за ново след изтичането на срока, за който е отнето, по реда на чл.7 от Наредба № 15 за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване.8. Означаване на интегрираното производство.

Земеделският производител има право при етикетиране на растенията и растителните продукти, произведени при спазване принципите на интегрираното производство, да ги обозначи с думите "ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО", изписани с главни букви на български език.

Означаването се отнася за начина на земеделско производство и не характеризира качеството на самия растителен продукт.

Не може да се означават със знак "ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО" растения и растителни продукти, които не са произведени съгласно изискванията за интегрирано производство.

Когато удостоверението за интегрирано производство е отнето, произведената продукция не може да бъде означена и предлагана на пазара със знак "ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО".
9. Проследяване пътя на продукцията.

Производителите на растения и растителни продукти водят отчетност, която позволява да се проследят: • продавачът, произходът, видът и количеството на закупените продукти за растителна защита, биоагенти, торове и други материали, имащи отношение към земеделското производство и тяхното използване;

 • купувачът, видът, количеството и направлението на продадените растения и растителни продукти.

При директни продажби на краен потребител се отчита общото количество растения и растителни продукти, продадено за деня.
10. Водене на регистър.

Земеделските производители, получили удостоверение за интегрирано производство, се вписват в национален регистър.

Регистърът се води от Националната служба за растителна защита и се публикува на интернет страницата на службата.

При промяна на заявените обстоятелства земеделският производител, получил удостоверение за интегрирано производство, в 14-дневен срок уведомява Националната служба за растителна защита чрез Регионалните служби за растителна защита за вписване на промените в регистъра.

Всяка РСРЗ, на територията на която се намира стопанството, осъществяващо интегрирано производство, създава и поддържа досие на лицата, получили удостоверение за интегрирано производство на растения и растителни продукти, което включва:


 • документацията, подадена за издаване на удостоверението;

 • копие от удостоверението;

 • документи, подадени при последваща промяна на заявените обстоятелства;

 • годишна програма за интегрирано производство по култури и площи;

 • констатации от извършени проверки, установени нарушения и наложени административни наказания.

V. Образци и формуляри.

Образец на заявление за издаване на удостоверение:
ДО

ДИРЕКТОРА НА РСРЗ

ГР. ......................................
З А Я В Л Е Н И Е
от
...........................................................................................................................................'>.....................................................................................................................(за физическо лице - трите имена на земеделския производител, ЕГН)
........................................................................................................................................... (постоянен адрес)
...........................................................................................................................................

(за юридическо лице или едноличен търговец – име на фирмата)


...........................................................................................................................................

(седалище и адрес на управление)


ЕИК по Булстат ............................................................................................................
Представлявана от .........................................................................................................

(трите имена )


Телефон за връзка ............................................., факс...................................................
GSM ......................................................, e-mail адрес: ..................................................
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено удостоверение за интегрирано производство на растения и растителни продукти.
Прилагам заверени копия от следните документи:

1. .................................................................................

2. .................................................................................

3. .................................................................................

4. .................................................................................

5. .................................................................................


Дата: Подпис /печат/

Изготвил процедурата:

гл.експерт, отдел “Оперативна растителна защита”

Петя Григорова
Каталог: nsrz -> files -> orz
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
orz -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
orz -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
orz -> Министерство на земеделието и продоволствието министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
orz -> Регламент (ЕО) №2003/2003 относно торовете
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Утвърдил генерален директор: (антон величков)
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
orz -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница