Конкурс за детска песен на евровизия І. Общи положенияДата25.01.2018
Размер104.68 Kb.
#51910
ТипКонкурс


БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРАВИЛА
за провеждане на
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ПЕСЕН НА ЕВРОВИЗИЯ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тези правила се уреждат подбора, избора, гласуването, класирането и представянето на българската песен на конкурса „Детска песен на Евровизия”, наричан по-долу конкурса.

(2) Организацията за провеждането на конкурса за избор на българска детска песен за участие в международния конкурс „Детска песен на Евровизия” се осъществява от Българската Национална Телевизия (БНТ).

(3) Участници в конкурса са деца на възраст от 10 до 15 години. Родителите (настойниците) на децата декларират, че са запознати с условията на конкурса и вземайки решения, са длъжни да гарантират и да спазват правилата за участие в конкурса.
Чл. 2. Правилата са публични и гарантират прозрачност и неутралност при избора на песен.
Чл. 3. (1) Всички участници в конкурса, независимо от качеството им, са длъжни да спазват настоящите правила и правилата на международния конкурс, наричани по-долу правилата.

(2) Лицата по ал.1 участват на свободна воля и изпълняват добросъвестно задълженията си, като участвайки гарантират, че действията им се основават на личен свободен избор, запознати са с правилата и условията за участие и не действат под натиск или в условията на непреодолим конфликт на интереси.

(3) Всеки участник, който с действията или бездействията си е нарушил правилата за провеждане на конкурса може да бъде отстранен от участие.

(4) Участниците посочват актуални адреси и телефони за контакт. Участниците се считат за надлежно и своевременно информирани за изпратеното или съобщеното на посочените телефони и адреси, независимо от това кое е лицето, което приема или получава информацията или съобщението.
ІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФАЗА НА ЕВРОВИЗИЯ
Чл. 4. Песните, които кандидатстват за участие в националния конкурс “Детска песен на Евровизия”, трябва да бъдат създадени (текст и музика) от автори - деца или детски колектив, в сътрудничество с композитор-аранжор или текстописец. Децата-изпълнители трябва да бъдат единствени носители на правата за песента или един от носителите на правата.
Чл. 5. Песните-кандидатки трябва да бъдат български национален продукт. Всяко дете-изпълнител, което участва в представянето им трябва да е с българска националност или поне да е живяло непрекъснато в България най-малко две години и половина до датата на националната селекция.
Чл. 6. Изпълнението на всяка песен не може да надвишава 2 минути и 45 секунди и не може да бъде по-кратко от 2 минути и 30 секунди.
Чл.7 Текстът на песента трябва да бъде написан и изпълнен на български език. Позволява се до 25 на сто от целия текст да бъде изпълнен на друг език. Целият текст на песента представлява всички куплети и припева, включително повторенията.
Чл.8 Само песни, съдържащи текст и музика, които не са били комерсиално разпространявани, издавани или изпълнявани публично преди 01 юни 2011 г., могат да бъдат допуснати за участие в конкурса на Евровизия.
Чл. 9. (1) Текстовете и сценичното поведение на изпълнителите, не трябва да уронват по никакъв начин престижа на конкурса, както и на телевизията, която го организира. Ругателен, дискриминационен или друг неприемлив език или поведение са недопустими.

(2) Не се допускат песни или изпълнение, които пряко или косвено противоречат на добрите нрави особено, ако съдържат порнография, възхваляват или оневиняват жестокост или насилие, подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към поведение, което нарушава обществения ред или общоприетите морални норми или подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален признак или внушаващи национална, политическа, етническа, религиозна, полова и расова нетърпимост или са насочени към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на децата или разпространяват търговски съобщения или съобщения.
Чл. 10. (1) Конкурсната песен може да бъде изпълнена най-много от шест деца на сцена.

(2) При изпълненията не са позволени търговски послания или съобщения.
Чл. 11. Всички участници трябва да бъдат на възраст между 10 и 15 години към датата на европейския конкурс - 03.12.2011 г. Това обстоятелство се удостоверява декларация.
Чл. 12. Децата, автори на песните, трябва да участват в изпълнението на сцена като певци, музиканти или танцьори.
Чл. 13. Одобрените за участие изпълнители се задължават да изпълнят своите песни, във всичките етапи на конкурса, като не могат да коментират или оценяват участниците или правилата през времето на конкурса. Коментарии и оценки не могат да правят и всички останали членове на екипа на изпълнителя, както и родителите (настойниците).
Чл. 14. Всеки-изпълнител може да представя само една участваща в конкурса държава.
ІІІ. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
Чл. 15. (1)Заявките се подават от родителите (настойниците) за участие в първия етап на Националния конкурс и се приемат от 15 август до 12 септември в деловодството на БНТ на адрес: гр. София 1504, ул. Сан Стефано № 29. На магнитен носител (CD или DVD) се предоставя песента в завършен вид, като плейбек, синбек без вокали и караоке версия. На магнитния носител се предоставят и снимки от фотосесии или сценични изяви – минимум 6 броя снимки и текста на песента на български, английски и френски език. При подаването трябва да бъде приложена кратка творческа биография на изпълнителя.

(2) Заявката за участие е по образец и включва заглавието на песента, времетраенето й, имената на детето/децата – изпълнители, имената на авторите и творците съдействали за създаването на песента, телефон и електронна поща, както и имената на родителите/настойниците, телефон и електронна поща.


Чл. 16. Победителят, който ще представи България на европейския конкурс ще бъде избран по време на националния конкурс, който ще се проведе в три етапа.
Чл. 17. Журито е седемчленно и е съставено от специалисти в областта на музиката.
Чл. 18. Първи етап ще се проведе на 14 септември 2011 година. Етапът включва прослушване на всички постъпили в БНТ предложения, заявени за участие в конкурса, от специално избрано за целта жури, което ще определи до 30 песни за участие във втория етап.
Чл. 19. Втори етап ще се проведе на 17 и 18 септември. Песните ще се изпълняват по график на живо, под съпровод на синбек без вокали. Журито ще избере 10 песни-финалистки.
Чл. 20. Трети етап - финал на националната селекция ще се проведе на 2 октомври 2011 година. Финалът ще бъде излъчван на живо в програмите на БНТ.
Чл. 21. Изборът на песента-победителка в националния конкурс ще се осъществи:

1. Чрез гласуване на зрителите в ефир по време на финала посредством SMS-и. Гласуването започва с началото на изпълнението на първата песен и приключва 15 (петнадесет) минути след изпълнението на последната конкурсна песен. Всяка песен ще има специално обявен за целта номер. За една песен може да бъде изпратен само едни СМС.

2. Журито ще гласува за всяка песен на генералната репетиция. Всеки член на журито оценява песните-финалистки.

3. Броят на гласовете, дадени от зрителите съставлява 50 на сто от крайната оценка. Вотът на журито формира 50 на сто от крайната оценка. Сборът от гласуването на зрителите и вотът на журито определя окончателната оценка за всяка песен.


Чл. 22. Сценичните облекла на децата-изпълнители трябва да съответстват на възрастта им и съдържанието на песента. Изпълнителите не могат да носят облекло, което им придава вид на възрастни, като къси поли, изрязани рокли, екстравагантни дрехи, тоалети с рекламни надписи, символи и други подобни.
Чл. 23. Във всички етапи на конкурса намеса на родителите/настойниците на децата-изпълнители не се допуска. Родителите/настойниците не се допускат на и около сцената.
Чл. 24. БНТ може да промени сценичното представяне на песента-финалист и аранжимента й.
Чл. 25. Представителят на България участва в цялостната програма на Детския песенен конкурс на Евровизия, който ще се състои в гр. Ереван, Република Армения от 28 ноември до 4 декември 2011г.
Чл. 26. Избраният изпълнител (изпълнители), в рамките на една календарна година, считано от 04.12.2011 година е длъжен да участва в пет събития, организирани от БНТ, след предварително уведомяване минимум 15 календарни дни преди събитието. Не се разрешава участието в програми, реклами и кампании на други конкурентни медии, без изричното съгласие на БНТ.
ІV. ИЗБОР НА ЖУРИ
Чл. 27. (1) Журито се състои най-малко от 7 членове, които са музикални специалисти. Председателят и членовете на Журито се определят от Генералния директор на БНТ.

(2) Членовете на Журито са запознати с условията за участие в конкурса.
Чл. 28. Списъкът се обявява публично на официалната страница конкурса на интернет страницата на БНТ.
V. ИЗБОР НА ПЕСНИ
Чл. 29. (1) До избор на песни в етап едно се допускат песни, отговарящи на правилата на конкурса. Един изпълнител или творец не може да участва с повече от три песни.

(2) За участие в етап две се допускат песни, когато изпълнителят и носителите на авторски и сродни права са съгласни с условията на конкурса и са подписали всички необходими документи преди изпълненията на живо.

(3) Когато песента или изпълнителят или носители на авторски и сродни права не отговарят на изискванията на конкурса или не желаят да участват или са налице други обективни причини, Председателят документира с протокол тези обстоятелства в присъствието на поне 3 члена на журито. Протоколът се подписва от присъствалите, като съдържа и датата на съставянето.

(4) В случаите по ал. 3 се водят преговори със следващия класиран изпълнител, до избиране на 10 (десет) песни, отговарящи на условията на конкурса. В случаите, когато две или повече песни са с равен брой точки и общият брой песни е повече от десет журито гласува повторна за песните с еднакъв брой точки и избира 10 (десет) от тях за участие на финала.

(5) Председателят на Журито обявява публично списъка на изпълнителите и песните, който задължително се публикува на официалната интернет страница на БНТ. Когато след публичното обявяване на списъка на песните и изпълнителите, възникнат форсмажорни обстоятелства или други обстоятелства, които водят до отпадане на песен или изпълнител Председателят на Журито с решение на Журито може да включи следващия изпълнител, който отговаря на условията на конкурса, преди датата, на която започва излъчването на песните по БНТ или датата на излъчването на песните на официалната страница на БНТ.
VІ. ПЪРВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСНИТЕ И РОТАЦИЯ
Чл. 30. (1) Първото изпълнение на одобрените по чл.29, ал.5 песни се осъществява в студио на БНТ. БНТ заснема изпълнението на песните, съгласно одобрен от БНТ и съобщен на изпълнителите график в срок не по-късно от 5 дни преди финала за избор на българска детска песен.

(2) Заснетите по ал.1 изпълнения се излъчват съгласно одобрена програмна схема в програмите на БНТ, като времето за излъчване на песните не може да бъде по-малко от 12 минути на денонощие в съответната програма.

(3) Ротацията на песните продължава поне 5 календарни дни, като одобрената схема за излъчване гарантира, че всяка песен ще бъде показана еднакъв брой пъти по „БНТ 1”. БНТ публикува на официалната си интернет страница аудиовизуалния запис на всяка песен.
VІІ. ОЦЕНКА НА ПЕСНИТЕ ОТ ЖУРИТО
Чл. 31. (1) Песните се изпълняват от изпълнителите на място, дата и час избрани от БНТ и съобщени своевременно и по подходящ начин на изпълнителите. Концертът се излъчва пряко по БНТ 1. Поредността на изпълненията се определя чрез жребий.

(2) Членовете на Журито оценяват песните по време на генералната репетиция.

(3) Всеки член на Журито оценява песните, при спазване на настоящите правила, с точки, както следва - за първо място – 12 т., за второ място – 10 т., за трето място – 8 т., за четвърто място – 7 т., за пето – 6 т., за шесто – 5 т., за седмо – 4 т., за осмо – 3 т., за девето – 2 т. и за десето - 1 т. Не се допуска различни песни да получат една и съща оценка. Оценката се дава само за една песен.

(4) За оценяване на песните всеки член на Журито в предоставената му оценъчна карта попълва оценката за съответната песен. След изпълнение на всички песни попълнените и подписани саморъчно карти се предоставят на Председателя на Журито.

(5) Председателя на Журито обобщава резултатите от гласуването в присъствието на нотариус, за което се съставя протокол, който се подписва от Председателя и се заверява от нотариуса.

(6) Класираните по ал.5 песни получават точки, както следва - за първо място – 12 т., за второ място – 10 т., за трето място – 8 т., за четвърто място – 7 т., за пето – 6 т., за шесто – 5 т., за седмо – 4 т., за осмо – 3 т., за девето – 2 т. и за десето - 1 т.
VІІІ. ОЦЕНКА НА ПЕСНИТЕ ОТ ЗРИТЕЛИТЕ
Чл. 32. (1) Зрителите оценяват песните по време на прякото предаване по „БНТ 1”, на съобщените телефони, чрез SMS.

(2) От един мобилен номер се приемат само по един SMS за всяка една песен.

(3) След приключване на времето за гласуване от зрителите Председателят на Журито получава от лицето, предоставящо услугата на БНТ, резултатите от гласуването.

(4) В присъствието на нотариус Председателят на Журито изготвя класирането на песните, съгласно информацията по ал. 3 по низходящ ред. Класираните по предходното изречение песни получават точки както следва - за първо място – 12 т., за второ място – 10 т., за трето място – 8 т., за четвърто място – 7 т., за пето – 6 т., за шесто – 5 т., за седмо – 4 т., за осмо – 3 т., за девето – 2 т. и за десето - 1 т.
ІХ. ИЗБОР НА ФИНАЛИСТ
Чл. 33. (1) Броят на гласовете дадени от зрителите съставлява 50% от крайната оценка. Вотът на журито формира останалите 50% от крайната оценка. Песента, получила най-много точки от двете гласувания се класира на първо място. Всички останали песни се класират според броя на точките от двете гласувания. Ако две или повече песни имат еднакъв брой точки от сбора между гласуването на Журито и гласуването на зрителите, окончателното класиране се определя в низходящ ред, според резултата от гласуването на зрителите. За финалното оценяване на песните се съставя протокол.

(2) При отказ на класирания на първо място или при настъпване на форсмажорни обстоятелства, на първо място се класира следващата в класацията песен. При отказ на класирания на първо място да продължи участието си в конкурса дължи обезщетение на БНТ в размер посочен в договор, но не по-малко от 50 на сто от таксата дължима от БНТ за участие в конкурса.

(3) Председателят на Журито обявява класираната на първо място песен.

(4) Изпълнителят и носителите на авторските и сродните права, съответно родителите или настойниците им, чиято песен е обявена за класирана на първо място, подписват всички необходими документи, за участие във всички следващи етапи от подготовката, репетициите и финала на конкурса.
Х. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА ФАЗА
Чл. 34. (1) БНТ в качеството си на продуцент на конкурса “Избор на българската детска песен в Евровизия” може да изиска промяна на аудиовизуалния облик за представянето на песента.

(2) БНТ изготвя и изпраща в срок, необходимите документи за участие на песента на международната фаза на конкурса.

(3) Изпълнителят приема неотменим ангажимент да участва във всички етапи до приключване на конкурса, съобразно програмата и графиците, утвърдени от телевизията-домакин и EBU.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите правила са приети от Управителния съвет на БНТ, на заседание, проведено на 12 август 2011 г. и влизат в сила от 15 август 2011 г.
§ 2. Правилникът е публичен.
§ 3. Тълкуване по прилагането на настоящите правила се дава от Управителния съвет на БНТ.
§ 4. Изменения и допълнения на този правилник се извършват по реда на неговото приемане.


Каталог: public -> files -> about texts
about texts -> Българска национална телевизия 16 – 21 октомври 2011 г
about texts -> Р а з я с н е н и е уважаеми госпожи и господа
about texts -> Р а з я с н е н и е №3 уважаеми госпожи и господа
about texts -> Р а з я с н е н и е №2 уважаеми госпожи и господа
about texts -> Технически изисквания към респиратор за новородени деца Общи изисквания
about texts -> Част първа предмет и субекти
about texts -> Първо място по позиция „игрален пълнометражен филм“ на проекта „Бартер“
about texts -> Правила за отразяване на евро 2012 от не-лицензирани тв оператори на територията на България
about texts -> Одобрявам, вяра анкова /П/ генерален директор


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница