Доклад A6-0406/2007 Johannes Blokland Износ и внос на опасни химични веществаДата22.12.2018
Размер328 Kb.
#108859
ТипДоклад
{07/01/2008}9.1.2008 A6-0406/53

ИЗМЕНЕНИЕ 53

внесено от Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Guido Sacconi, от името на групата PSE, Frieda Brepoels, от името на групата PPE-DE, Marios Matsakis, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, и Jens Holm, {GUE}от името на групата GUE/NGLДоклад A6-0406/2007

Johannes Blokland

Износ и внос на опасни химични вещества

Предложение за регламент (COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

Текст, предложен от Комисията
Изменение, внесено от Парламента

Изменение 53

Текст, предложен от КомисиятаХимично вещество

№ по CAS

№ по Einecs

Код по CN

Категория*

Ограничения на употребата**

2-нафтиламин (нафтален-2-амин) и неговите соли

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 и други

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 и други

2921 45 00


i


з


4-аминобифенил (бифенил-4-амин) и неговите соли

92-67-1, 2113-61-3 и други

202-177-1 и други

2921 49 80

i

з


4-нитробифенил

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

з

Ацефат

30560-19-1

250-241-2

2930 90 70

p

з

Алдикарб

116-06-3

204-123-2

2930 90 70

p

СО

Амитраз

33089-61-1

251-375-4

2925 20 00

p

СО

Азбестови влакна: Хризотил

12001-29-5 или 132207-32-0

2524 00 00

i

з


Атразин

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

СО

Бензидин и неговите соли

Производни на бензидина92-87-5, 36341-27-2 и други

-


202-199-1, 252-984-8 и други

-


2921 59 90

i


СО

Хлорфенапир

122453-73-0
2933 99 90

p

СО

Хлозолинат

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

з

Дикофол, съдържащ < 78 % р,р’-дикофол или 1 г/кг ДДТ и производни на ДДТ съединения

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

з

Динотерб

1420-07-1

215-813-8

2908 90 00

p

з

Ендосулфан

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

з

Фентион

55-38-9

200-231-9

2930 90 70

p

СО

Фентин ацетат

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

з

Фентин хидроксид

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

з

Метил паратион #

298-00-0

206-050-1

2920 10 00

p

з

Монометил-дибром-дифенил метан -
Търговско наименование: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90i

з

Монометил-дихлоро-дифенил метан;
Търговско наименование: Угилек 121 или Угилек 21

-

400-140-6

2903 69 90

i

з

Монометил-тетрахлордифенил метан;
Търговско наименование: Угилек 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90


i

з

Нитрофен

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

з

Нонилфеноли C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (фенол, нонил-), 84852-15-3 (фенол, 4-нонил-, връзки) 11066-49-2 (изононилфенол), 90481-04-2, (фенол, нонил-, връзки), 104-40-5(p-нонилфенол) и други

246-672-0,

284-325-5

234-284-4

291-844-0


203-199-4

и други


2907 13 00

i

СО

Нонилфенол етоксилати (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4,
37205-87-1,
127087-87-0
и други
3402 13 00

i
p

СО
з

Октабромодифенил етер

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

СО

Пентабромодифенил етер

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i

СО

Пиразофос

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

з

Квинтозен

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

з

Симазин

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

СО

Текназен

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

з

Триорганокалаени съединения, по-специално трибутилкалаени съединения, в т.ч. бис (трибутилкалаен) оксид

56-35-9 и други

200-268-0 и други

2931 00 95 и други

p

СО

Изменение, внесено от ПарламентаХимично вещество

№ по CAS

№ по Einecs

Код по CN

Категория*

Ограничения на употребата**

2-нафтиламин (нафтален-2-амин) и неговите соли

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 и други

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 и други

2921 45 00


i


з


4-аминобифенил (бифенил-4-амин) и неговите соли

92-67-1, 2113-61-3 и други

202-177-1 и други

2921 49 80

i

з


4-нитробифенил

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

з

Ацефат

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

з

Алахлор

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

з

Алдикарб

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

СО

Амитраз

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

СО

Азбестови влакна: Хризотил

12001-29-5 или 132207-32-0

2524 90 00

i

з


Атразин

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

СО

Бензидин и неговите соли

Производни на бензидина92-87-5, 36341-27-2 и други

-


202-199-1, 252-984-8 и други

-


2921 59 90

i


СО

Кадусафос

95465-99-9

липсва

2930 90 85

p

з

Карбарил

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

з

Карбофуран

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p

з

Карбосулфан

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p

з

Хлорфенапир

122453-73-0
2933 99 90

p

СО

Хлозолинат

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

з

Дикофол, съдържащ < 78 % р,р’-дикофол или 1 г/кг ДДТ и производни на ДДТ съединения

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

з

Диметенамид

87674-68-8

липсва

2934 99 90

p

з

Динотерб

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

з

Ендосулфан

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

з

Фентион

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

СО

Фентин ацетат

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

з

Фентин хидроксид

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

з

Халоксифоп-R

(Халоксифоп-P-метил естер)

95977-29-0

(72619-32-0)

липсва

(406-250-0)

2933 39 99

(2933 39 99)

p

з

Метил паратион #

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

з

Монометил-дибром-дифенил метан -
Търговско наименование: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90i

з

Монометил-дихлоро-дифенил метан;
Търговско наименование: Угилек 121 или Угилек 21

-

400-140-6

2903 69 90

i

з

Монометил-тетрахлордифенил метан;
Търговско наименование: Угилек 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90


i

з

Нитрофен

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

з

Нонилфеноли C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (фенол, нонил-), 84852-15-3 (фенол, 4-нонил-, връзки) 11066-49-2 (изононилфенол), 90481-04-2, (фенол, нонил-, връзки), 104-40-5(p-нонилфенол) и други

246-672-0,

284-325-5

234-284-4

291-844-0


203-199-4и други

2907 13 00

i

СО

Нонилфенол етоксилати (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4,
37205-87-1,
127087-87-0
и други
3402 13 00

i
p

СО
з

Октабромодифенил етер

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

СО

Оксидеметон-метил

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

з

Пентабромодифенил етер

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i

СО

Перфлуорооктан сулфонати

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, метална сол (O-M+), халид, амид и други производни, включително полимери)

1763-23-1

2795-39-3

и други

липсва

2904 90 20

2904 90 20

и други

i

СО

Фосалон

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

з

Пиразофос

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

з

Квинтозен

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

з

Симазин

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

СО

Текназен

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

з

Тиодикарб

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

з

Трихлорфон

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

з

Триорганокалаени съединения, по-специално трибутилкалаени съединения, в т.ч. бис (трибутилкалаен) оксид

56-35-9 и други

200-268-0 и други

2931 00 95 и други

p

СО

Or. {EN}en

Обосновка

This amendment is part of a compromise package aimed at securing a first reading agreement with the Council. This amendment also contains the text of AM 55.
</Amend>

</RepeatBlock-Amend>AM\702388BG.doc
PE398.126

BG BG

Каталог: RegData -> seance pleniere -> textes deposes -> rapports -> 2007
2007 -> Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент №11 относно премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи и условия в изпълнение на член 79
rapports -> Докладчик: Oreste Rossi pr ini съдържание страница предложение за резолюция на европейския парламент 3
rapports -> Заседание окончателен a6-0469/2006
rapports -> Изменение 55
rapports -> Доклад за 2007 г. (2008/2242(ini)) {cont}Комисия по бюджетен контрол
2007 -> Решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за пускането на продукти на пазара (com
rapports -> Доклад за 2012 г относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ес по въпроса
rapports -> Доклад относно доклада за напредъка на Бившата югославска република Македония през 2007 г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница