Чл. С наредбата се определя редът за воденето и поддържането на информационен регистър на културните организации от Министерството на културата. ЧДата23.07.2016
Размер78.48 Kb.
#1554
    Навигация на страницата:
  • Чл. 1.
НАРЕДБА № Н-1 ОТ 14 МАРТ 2007 Г. ЗА ИНФОРМАЦИОННИЯ РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Издадена от Министерството културата

Обн. ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г., попр. ДВ. бр.28 от 3 Април 2007г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г.

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. С наредбата се определя редът за воденето и поддържането на информационен регистър на културните организации от Министерството на културата.

Чл. 2. Регистърът се води от определени от министъра на културата длъжностни лица.

Раздел II.


Регистриране

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) Информацията в регистъра се набира въз основа на заявления, подадени писмено или по електронен път. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис. Заявлението се подава по образец съгласно приложение № 1 и съдържа:

1. наименование на организацията, седалище и адрес на управление;

2. единен идентификационен код по БУЛСТАТ или по търговския регистър;

3. форма на собственост, начин на създаване, предмет на дейност и начин на управление и представителство.

(2) Заявлението за вписване в регистъра се подава преди започване на дейността на културната организация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) Към заявлението се прилага акт за създаване на културната организация в случаите, когато актът не е обнародван или вписан в публичен регистър.

Раздел III.
Обстоятелства, подлежащи на вписване

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) В деловодната система на Министерството на културата по реда на тяхното постъпване се вписват всички заявления, като се записват входящият номер на заявлението, наименованието на културната организация и на представляващото я лице.

(2) Номерата в деловодната система са последователни във възходящ ред за календарната година.Чл. 5. (1) Определено от министъра на културата длъжностно лице проверява наличието на заявлението и приложените към него заверени копия от документи и образува преписка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) При установяване на недостатъци или непълноти в заявлението и в приложените документи длъжностното лице, водещо регистъра, дава указания на заявителя да отстрани допуснатите нередности в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за това.

(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) В преписката по ал. 1 се класират:

1. заявлението по чл. 3, ал. 1 и приложените към него документи съгласно приложение № 1;

2. служебно получените документи от длъжностното лице;

3. информационната карта по чл. 6, ал. 1, попълнена от длъжностното лице;

4. указанията по ал. 2;

5. удостоверението по чл. 8, ал. 3 или отказът за издаване на удостоверение.Чл. 6. (1) (Попр. - ДВ, бр. 28 от 2007 г.) Когато представените документи отговарят на изискванията по наредбата, длъжностните лица, водещи регистъра, в 14-дневен срок от подаване на заявлението или от изпълнението на указанията по чл. 5, ал. 2 попълват информационна карта за културната организация по образец съгласно приложение № 2.

(2) (Попр. - ДВ, бр. 28 от 2007 г.) При неизпълнение на указанията по чл. 5, ал. 2 постъпилите документи се връщат на заявителя.Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) Регистърът е публичен и достъпът до него се осъществява чрез интернет страницата на Министерство на културата.

(2) Регистърът се поддържа върху хартиен носител и в електронна база данни.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Регистърът върху хартиен носител се води в томове, които се образуват от подредените информационни карти по реда на вписването им. Номерирането на информационните карти и на томовете започва всяка календарна година. На корицата на всеки том се отбелязват наименованието на регистъра и номерът на тома.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) Регистърът в електронен вид съдържа база данни относно:

1. наименованието на културната организация, седалище и адрес на управление;

2. лицето, представляващо организацията;

3. индивидуалния регистрационен номер по чл. 8, ал. 1;

4. единния идентификационен код по БУЛСТАТ или по търговския регистър.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) При несъответствие между записа на хартиен носител и електронната база данни действие поражда този, който е воден на хартия.

(6) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) Достъпът до информацията в регистъра се осъществява чрез справка. Всеки може да поиска изготвяне на справка за вписаната информация след подаване на писмено искане до министъра на културата. Справката се предоставя в 14-дневен срок от подаване на искането.Чл. 8. (1) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Всяка културна организация се вписва в регистъра с индивидуален регистрационен номер, който се състои от пореден номер на вписването в информационния регистър и от поредния номер на вписването за съответната календарна година.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) За извършеното вписване в регистъра на културната организация се издава удостоверение по приложение № 3.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Удостоверението се издава от министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 9. (1) При промяна на някое от обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, лицето, което представлява културната организация, в 14-дневен срок писмено уведомява за това Министерството на културата.

(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат копия от документите, удостоверяващи настъпилата промяна.

(3) Промените по ал. 1 се отразяват в информационния регистър по реда на вписването на данните за културната организация в него.

Чл. 10. В регистъра не се допускат поправки. При поправка на техническите грешки, допуснати при вписването, длъжностното лице прави забележка и се подписва.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. В чл. 3, ал. 3, т. 1 буква "в" влиза в сила от 1.VII.2007 г.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Лицата, регистрирани по реда на Търговския закон и Закона за кооперациите, до пререгистрацията си по Закона за търговския регистър при подаване на заявление за вписване в информационния регистър на културните организации представят съдебно решение за първоначална регистрация, удостоверение за актуално състояние по съдебната регистрация, карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.


§ 3. Наредба № 1 от 2000 г. за информационния регистър на културните организации (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 27 от 2003 г.) се отменя.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-1 ОТ 2007 Г. ЗА ИНФОРМАЦИОННИЯ РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2011 Г.)

§ 6. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби


КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-1 ОТ 2007 Г. ЗА ИНФОРМАЦИОННИЯ РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2011 Г.)

§ 7. Образуваните производства по вписване в регистъра до влизането в сила на тази наредба се довършват по реда на тази наредба.

§ 8. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) 

До

Министерството на културата

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от

............................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, представляващо организацията)

 

Моля на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата да впишете в информационния регистър следната организация:

Наименование на организацията: ..................................................................................................................................................................................................................................

Единен идентификационен код: ................................................................................................................................................................................................................................

Форма на собственост
 държавна

 частна

 общинска

 смесена

(моля отбележете)

 
 

Начин на създаване:

 

 

 със закон

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

(посочва се брой и година на ДВ)

 

 

 акт на Министерския съвет

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

(посочва се брой и година на ДВ)

 

 

 решение на общински съвет

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

(прилага се заверено копие)

 

 

 по реда на ТЗ

 

 

(посочва се № на регистрацията)

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 по реда на Закона за кооперациите

 

 

(посочва се № на регистрацията)

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 по реда на ЗЮЛНЦ

 

 

(прилага се заверено копие от съдебно решение за регистрация и актуално състояние)

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 чуждестранна организация

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

(посочва се документът за създаване и се прилага легализиран превод на документа за създаване и за актуално състояние)

 

 

Предмет на дейност: ..........................................................................................................................................................................................................................

 

 

Начин на управление .........................................................................................................................................................................................................................

 

 

Представителство ..........................................................................................................................................................................................................................

 

 

Седалище и адрес на управление:

 

 

държава ................................................., гр./с. ................................................................................, община ..................................................................., област ............................................................, ж.к. ..............................................., бул./ул. .................................................................. № .............., бл. .........................................., вх. ......................................, ап. ..............................., ет. ................, телефон .............................................., факс ............................................, e-mail ..........................................

 
 

Приложение:

 заверено копие на решение на общински съвет

 заверено копие на съдебно решение за регистрация на юридическо лице с нестопанска цел

 заверено копие на удостоверение за актуално състояние на юридическо лице с нестопанска цел

 легализиран превод на документ от компетентен орган в държавата на учредяване на чуждестранната организация

 други

(моля отбележете)

 
Дата ....................................

Заявител:

 

(трите имена и подпис)

Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ .................................................................................................................................................................................

за

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЛТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 
Настоящото удостоверение се издава на:

Наименование на юридическото лице:

.......................................................................................................................................................................

ЕИК/ БУЛСТАТ: .........................................................................................................................................................

Седалище/ адрес на управление: ...........................................................................................................................................

Представлявано от: ............................................................................,

 

и удостоверява, че юридическото лице е вписано като културна организация в регистъра на Министерството на културата по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

 

Министър на културата:

 

Забележка. Ако удостоверението е подписано от оправомощено лице, посочват се имената и длъжността му.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница