Copy: Infringement unitДата01.06.2018
Размер181.24 Kb.
До: Председателя на Министерски съвет

бул. Дундуков, 1

София, България
Copy:

Infringement unitAtt.: Julio Garcia- Burges,

Environment Directorate-General


European Commission
B-1049 Brussels
Относно: Ваш №1490/07 от 14.03.2008 г., Незаконно строителство в Рила
Уважаеми господин министър-председател,
Благодаря Ви за писмената справка относно проверки на незаконното строителство в Национален парк „Рила” и защитени зони „Рила” и „Рила-Буфер”.

Бих искала да Ви информирам, че „Граждани за Рила” извършиха собствена проверка на документациите предоставени ни от подчинените Ви компетентни органи относно незаконното строителство в района на Седемте езера в Рила, което вярвам ще представлява интерес за Вас. Подготвена е и справка с нарушенията на европейските директиви.

За съжаление притесненията ми относно защитата на гореспоменатите територии с огромно значение за българското и европейско природно наследство понастоящем остават. Във връзка с изброените в това писмо факти и при един детайлен прочит на българското и европейско законодателство се опасявам, че въпреки всичко съществуват редица нередности, чието по-нататъшно съществуване не би следвало да бъде допускано.

Справка относно осъществяващите се понастоящем инвестиционни проекти, предвидени в отхвърления от МОСВ Общ устройствен план на “Туристически и ски център “Паничище – Езерата – връх Кабул”

След подадени сигнали до ВАП, до ГД ”ППООРП” от 19.09.2007 г. са възложени проверки на РДНСК Кюстендил и РИОСВ София. В резултат на проверките компетентните институции, вкл. МС, са предоставили отговори, за които НПО има следните становища: 1. Елементи на отхрърления ОУП на ски центъра се изпълняват ”на парче”.

 2. Издадени са над 10 акта за установени административни нарушения от РИОСВ София и Д НП ”Рила”, без да е потърсена последваща отговорност на лицата незаконно унищожили защитена територия;

 3. Установени са съществени нередности, които са убягнали на разследващите органи;

 4. Не са предприети никакви мерки за преустановяване на незаконните дейности, в резултат на което допълнително са нанесени щети на защитената територия;

 5. Компетентните органи не са предприели действия по отстраняване щетите от незаконните дейности.


I. Строеж на Пътническа въжена линия х. Пионерска – х. Рилски езера
Достъпни документи:

 1. Скица на трасето на ПСВЛ “х.Пионерска-х.Рилски езера” от 1995 г.

 2. Решение по ОВОС № 73/1995 г. от 24.01.1995 г. от МОС

 3. Разрешение за строеж № 0549/02.03.1995 г. от Регионална инспекция за технически надзор - гр. София

 4. Заповед № 362/08.12.1997 г. от НУГ към МЗГАР

 5. Разрешение за строеж № 45/27.10.1998 г. от Общинска администрация Сапарева баня.

 6. Уведомление от 26.07.2005 г. от Евростандарт ЕООД гр. Варна

 7. Писмо за съгласуване № 92-00-803/08.08.2005 г. от Д НП “Рила”

 8. Обяснителна записка на подобект Горна лифтова станция

 9. Становище № 04-00-658/31.05.2007 г. на Д НП “Рила”

 10. Писмо за съгласуване № НСЗП-1189/11.06.2007 г. от МОСВ

 11. Писмо № НСЗП-1576/30.07.2007 г. от МОСВ

 12. Писмо № 03-07-44/04.10.2007 г. от МС

 13. Отговор ЗДОИ № 26-00-8718/08.10.2007 г. от РИОСВ-София

 14. Констативен протокол № от РИОСВ-София

 15. Писмена справка № ЗДОИГ-2394/20.11.2007 г. от МОСВ

 16. Писмо №СБ-122-01-337/05.11.2007 г. от РДНСК Кюстендил

 17. Отговор №1552/23.11.2007 г. от Окръжна прокуратура Кюстендил

 18. Постановление на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил от 11.03.2008 г. по жалба пр. вх.№ 181/08 г.


I.1 Нарушение на ЗООС и ЗТСУ

С Решение №73/1995 г. по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е разрешена реализацията на проект “Пътническа седалкова въжена линия (ПСВЛ) х. Пионерска – х. Рилски езера”. Срокът на валидност на Решението №73/1995 г. е една година, считано от 14.10.1997 г. (т.е. до 14.10.1998 г.) съгласно чл.23 б ал.4 на отм. ЗООС, това е посочено и в писмо изх. №08-00-5361/14.10.1997 г. на МОСВ.

Главният архитект на общ. Сапарева баня одобрява проектa за строежа на Пътническа седалкова въжена линия (ПСВЛ) на 20.10.1998 г. - шест дни след изтичане срокът на валидност на Решението №73/1995 г. по ОВОС, а Разрешението за строеж №45/27.10.1998 г. е издадено 13 дни след гореспоменатия срок, в нарушение на тогава действащият ЗООС. Това означава, че Разрешителното за строеж №45/27.10.1998 г. е в нарушение на нормативната уредба по околна среда, и строежът би трябвало да се счита за незаконен от самото му начало (чл.151ал.1 т.2 на отм. ЗТСУ). Като незаконен строеж в защитена територия, строителството на лифта е било и неузаконяем строеж (чл.162 ал.5 на ЗТСУ) и е подлежал на премахване ( чл.160 ал.8 на ЗТСУ).
I.2 Нарушение на ЗООС и ЗЗТ

На 28.08.2007 г. е постъпил първият сигнал на граждани за строителството на ПСВЛ х. Пионерска-х.Рилски езера. Една седмица по-късно, на 04.09.2007 г., главният архитект на общ. Сапарева баня одобрява инвестиционен проект “ПСВЛ х. Пионерска-х. Рилски езера – промяна по време на строителство” при условията на чл. 154 (2) т.5 и т.7 от ЗУТ. Промените са отчетени от РДНСК като “съществени”.

Съгласно писмо с изх. №НСЗП-1189/11.06.2007 г. МОСВ съгласува промяна по време на строителство на ПСВЛ само за подобект “Горна лифтова станция” на основание чл.13 (2) от Закона за защитените територии (ЗЗТ). Според цитирания член от ЗЗТ, МОСВ има право да съгласува строителни дейности за обекти, за които не се изисква ОВОС. В публичните бази данни обаче няма информация МОСВ да са се произнесли с преценка относно необходимостта от извършване на ОВОС за въпросния инвестиционен проект, както се изисква съгл. чл. 93 (1) т.3 и т.5 от ЗООС за инвестиционни предложение попадащи в обхвата на Приложение 1 (т.37б) към ЗООС. Нещо повече, в свое писмо с изх. №НСЗП-1576/30.07.2007 г. МОСВ информира инвеститора за необходимостта от извършването на процедурата съгл. чл. 93 (1) от ЗООС.

След като началникът на РДНСК Кюстендил изисква с писмо изх. № СБ-122-01-131/24.09.2007 г. от “Атомик Инвест” ООД съгласуван проект за ПСВЛ, главният архитект на Община Сапарева баня заблуждава началника на РДНСК, че съгласувания от МОСВ идеен проект съответства на одобрения под № 58/2007 г. технически проект, при все че първият се отнася за горна лифтова станция, а последният за цялата ПВСЛ (най-вероятно).

Още на 15.10.2007 г. в МОСВ е внесена нова молба с вх.№НСЗП – 2274/15.10.2007 г. за съгласуване на проект “Промяна по време на строителство на ПСВЛ х. Пионерска-х. Рилски езера, общ. Сапарева баня”, което доказва желанието на инвеститора да се опита да узакони вече започналото стротелство на останалата част от ПСВЛ (фундаменти, стълбове и др.). Съгласно Протоколи №1841/22.08.2007 г. и №2210/10.10.2007 г. на РИОСВ София на територията на НП “Рила” се изграждат нови фундаменти с увеличени размери и на определено разстояние от старите вече съществуващи фундаменти, която дейност до 15.10.2007 г. още не е била съгласувана от МОСВ съгл. чл. 13 от ЗЗТ.

Това означава, че строителството на ПСВЛ е съгласувано от МОСВ и разрешено от Община Сапарева баня при ОВОС от 1995 г. с изтекла давност, без необходимите съгл. чл. 93 (1) процедури по преценка необходимостта от ОВОС, и чрез нарушаване на чл. 13 (2) от ЗЗТ. Унищожаването на защитена територия е престъпление съгл. чл. 278в от НК.


I.3 Нарушение на ЗБР

Инвестиционният проект “ПСВЛ х. Пионерска-х. Рилски езера – промяна по време на строителство” не е подложен на преценка от необходимостта от оценка за съвместимост с предмета и целите на проекто-защитените зони “Рила” (BG0000495 одобрена от МС на 2.3.2007 г.) и “Рила-буфер” (BG0001188) съгл. чл.31-33 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Тази преценка е задължителна за всички проекти в защитените зони по смисъла на ЗБР и Европейската директива за местообитанията.I.4 Нарушение на Закона за горите и Закона за собствеността

Със заповед №362/18.12.97 Националното управление по горите предоставя на община Сапарева баня правото на ползване на 17,14 декара от ДГФ с цел изграждането на ПСВЛ и се задължава да запази правото на собственост на лифта и да не преотстъпва правото на ползване на други ползватели. Четири години по-късно с цел изграждането на лифта е учредена фирмата "Атомик инвест". В "Атомик инвест" общината е миноритарен собственик, останалите съдружници са дупнишка и пернишка фирми. Същата година Сметната палата прави одит на общината и остро критикува дружествения договор, тъй като той не гарантира, че правото за строеж на лифт няма да бъде преотдавано. През 2004 г., дяловете на двете фирми в "Атомик инвест" се изкупуват от "Рила спорт".

В резултат на това е нарушена заповедта на НУГ и имаме нарушение на чл. 56 (2) от Закона за собствеността.
I.5 Нарушение на закона за концесиите и ЗДС

1. Ползването на обекти изключително държавна собственост, какъвто представлява Национален парк Рила може да се извършва само чрез концесия. Всички концесии се регистрират задължително в Националният концесионен регистър. В националния концесионен регистър липсва информация за учредена концесия по чл. 16 (2) от Закона за държавната собственост (ЗДС) от страна на Министерски съвет (Писмо № 03-07-44/04.10.2007 г.) за строежа на тази част от ПСВЛ, която попада на територията на НП “Рила”, допускаме нарушение на чл. 16 и чл. 16а от ЗДС.

2. Проверката на КОП показва, че участието на Община Сапарева баня в изграждането на обект Пътническа въжена линия (ПВЛ) х. Пионерска-х. Рилски езера от смесеното дружество Атомик Инвест представлява „предоставяне на терен”.


  1. В този случай КОП пропуска да провери по какъв начин Общината предоставя терен изключително държавна собственост за частта от обекта попадащ на територията на Национален парк „Рила”.

  2. Пропуснат е и фактът, че строителството на ПВЛ се извършва от юридическо лице, което няма право на това, и е в нарушение чл. 56, изречение 2 на Закона за собствеността. Със заповед №362/08.12.1997 Националното управление по горите предоставя на община Сапарева баня правото на ползване на 17,14 декара от държавния горски фонд с цел изграждането на седалков лифт и се задължава да запази правото на собственост на лифта и да не преотстъпва правото на ползване на други ползватели. В момента строителството на ПСВЛ се извършва от "Атомик инвест" ООД – гр. София, което е видно от писмо на РДНСК Кюстендил.

  3. Строителството на лифта се извършва без учредена концесия за ползване на земите в Национален парк Рила. Строителството, вкл. в одобрения проект “Промяна по време на строителство на ПСВЛ х. Пионерска - х.Рилски езера” се извършва в нарушение на чл. 16а от Закона за държавната собственост. Със заповед №362/08.12.1997 г. Националното управление по горите предоставя на община Сапарева баня правото на ползване на 17,14 декара от ДГФ с цел изграждането на ПСВЛ. В първоначалния и в променения проект се предвижда строителство на обекти, които не са част от ПСВЛ, включително кафе с обща площ 167 кв. м, тоалетни с площ 38 кв. м и гараж за снегоходни машини и моторни машини с площ 51 кв. м. Последните могат да бъдат построени върху имот публична държавна собственост само чрез концесия, каквато към настоящия момент не е учредена.


I.6 Нарушение на ЗУТ

Инвестиционенният проект “Промяна по време на строителство на ПСВЛ х. Пионерска-х. Рилски езера, общ. Сапарева баня” е одобрен от главния архитект на Община Сапарева баня при значителни нарушения на административните процедури, което го прави незаконен по смисъла на чл. 224, ал. 1, т.2 от ЗУТ във връзка с чл. 154, ал.2., т.2 от ЗУТ. Най-значими от тях са:

- В нарушение на ЗООС МОСВ не се е произнесло с преценка относно необходимостта от извършване на ОВОС за въпросния инвестиционен проект, както се изисква съгл. чл. 93, ал.1 т.3 и т.5 от ЗООС за инвестиционни предложения попадащи в обхвата на Приложение 1 (т.37б) към ЗООС и изискано в писмо № НСЗП-1576/30.07.2007 г. от МОСВ.

- Инвестиционният проект “Промяна по време на строителство на ПСВЛ х. Пионерска - х.Рилски езера” не е подложен на преценка от необходимостта от оценка за съвместимост с предмета и целите на проекто-защитените зони “Рила” (BG0000495 и BG0002055) и “Рила-буфер” (BG0001188) съгл. чл.31-33 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

- Изменението в одобрения инвестиционен проект е извършено без нотариално заверено съгласие на Министъра на околна среда и водите, във функциите му на заинтересовано лице по смисъла на чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, като по този начин е нарушен чл. 154, ал. 2 от ЗУТ.
В нарушение на чл.144 от ЗУТ главният архитект на Община Сапарева баня одобрява инвестиционни проекти на посочените обекти без представяне на документ за собственост и учредени вещни права и актуални административни актове, необходими за разрешаване на строителство по ЗООС.

1.7 Нарушение на ЗГ и ЗООС

С писмо №СБ-122-01-337/05.11.2007 г. РДНСК Кюстендил потвърждава наличието на временни горски пътища обслужващи строителството на ПСВЛ х. Пионерска - х. Рилски езера, вкл. 800 м в границите на НП Рила. Въпреки, че в писмото се цитира чл. 81, ал. 5 от Закона за горите, съгласно който изграждането на временни горски пътища не се смята за строителство, то за прокарването им се изисква разрешение от РУГ Кюстендил съгл. чл. 34.(2)2 от Наредбата № 39 от 10 Април 2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд, каквото разрешение не е издавано. Факт, който е убягнал на РДНСК Кюстендил. В границите на НП ”Рила” компетентният орган МОСВ също не е съгласувал такава дейност.

Съгл. писмена справка (изх. №ЗДОИГ-2394/20.11.2007 г.) МОСВ информира, че прокараният технологичен път в НП Рила не е съгласуван с МОСВ и за извършените административни нарушения са издадени актове от Д НП ”Рила”.

И в този случай, унищожаването на защитена територия е престъпление съгл. чл. 278в от НК, за което все още не е потърсена отговорност на извършителя.


II. Строеж на път х.Пионерска-с.Паничище
Достъпни документи:

 1. Становище № 08-00-517/08.06.2006 г. на Д НП “Рила”

 2. Писмо № 08-00-379/03.07.2006 г. от МОСВ

 3. Молба № 3183/03.08.2006 г. от Община Сапарева баня

 4. Становище № 08-00-785/18.08.2006 г. от Д НП “Рила”

 5. Протокол от 06.10.2006 г.

 6. Молба № 4196/06.10.2006 г. от Община Сапарева баня

 7. Становище № 08-00-1064/31.10.2006 г. от Д НП “Рила”

 8. Писмена справка № ЗДОИГ-2394/20.11.2007 г. от МОСВ

 9. Писмо №СБ-122-01-337/05.11.2007 г. от РДНСК Кюстендил

 10. Протокол № 1842/22.08.2007 г. от РИОСВ-София

 11. Протокол № 2210/10.10.2007 г. от РИОСВ-София

 12. Акт № 000774/12.09.2007 г. от РИОСВ София

 13. Приложение № 1 към Акт № 000774/12.09.2007 г. от РИОСВ София

 14. Сигнал до ДНСК № 24-00-1209/19.09.2007 г. от Д НП “Рила”

 15. Сигнал до Районна прокуратура Дупница на 04.02.2007 г. от Асоциацията на парковете в България

 16. ГИС-карта с КВС от 2005 г. и фалшифицирани координатен регистър на имотите на пътя


II.1 Нарушение на ЗООС и ЗБР

Въз основа на одобрените инвестиционни проекти “Реконструкция и рехабилитация на път х. Пионерска - с. Паничище за участъка от км.0+000,00 до 0+515,35 и от км.3+000,00 до 3+600,00” (I етап) и “Реконструкция и рехабилитация на път х. Пионерска - с. Паничище за участъка от км.0+515,35 до 3+000,00” (II етап) са издадени необжалвани разрешителни за строеж съответно №39/21.06.2006 и №57/22.08.2006.

Тези инвестиционни проекти не са подложени нито на задължителна преценка за необходимостта от извършване на ОВОС съгл. чл. 93 (1) 2. от ЗООС, нито на оценка за съвместимост с предмета и целите на проекто-защитените зони “Рила” (BG0000495 и BG0002055) и “Рила-буфер” (BG0001188) съгл. чл.31-33 от ЗБР, въпреки многократните уведомителни писма от Дирекцията на НП “Рила” и МОСВ.
II.2 Нарушение на ЗООС

Въпреки, че на инвеститора е съставен акт за установено административно нарушението на чл. 93 (1) 2. от ЗООС, както изисква чл. 151 (1) от ЗООС, то незаконното строителство все още не е преустановено както предвижда чл. 151 (2) от ЗООС.


II.3 Общи нарушения

По искане на РДНСК Кюстендил инвеститорът е представил Проектна документация към проект “Реконструкция и рехабилитадиция на път х. Пионерска – с. Паничище”, с което се удостоверява, че трасето на реконструирания път не засяга границите на НП Рила.

Проектна документация е изготвена от ВИА план ЕООД за нуждите на община Сапарева баня и включва проектна ситуация на пътя, обяснителна записка, партидите на имотите №000719 и №000730 представляващи пътя, предоставени от Общинска служба по земеделие и гори (ОСЗГ) Сапарева баня и чертежи на граничните точки, заверени от ОСЗГ Сапарева баня и Багоевградски териториален кадастър ЕООД.
II.3.1 Нарушение на ЗООС и ЗУТ

При извършената проверка от РДНСК Кюстендил не са били установени нарушения. Но съгл. писмена справка (изх. №ЗДОИГ-2394/20.11.2007 г.) МОСВ информира, че “при строителството в отделни малки участъци, в рамките общо до един декар е допуснато навлизане в границите на НП Рила, за което нарушение са съставени съответните АУАН”, което е в нарушение на ЗУТ, тъй като строежът е извършен извън линиите на застрояване. Според наложеното трасе на пътя в Картата на възстановената собственост (КВС) от 2005 в ГИС навлизането на пътя в НП “Рила” е 10 дка, а не 1 дка. Тази констатация е направена и Д НП “Рила”.


II.3.2 Нарушение на ЗГ

Съгласно партидите на имотите №000719 и №000730, пътят х. Пионерска - с. Паничище попада в горски фонд и представлява горски път, включващ в себе си подотдели от Държавно лесничейство Дупница. Следователно, е нарушен и чл. 24 от Наредба № 39 за строителство в горите и земите от горския фонд, тъй като строителството на пътя и прилежащата инфраструктура не са съгласувани с Националното управление по горите (НУГ), по настоящем Държавна агенция по горите (ДАГ), и не са в обхвата на Закона за пътищата (съгл. чл. 1 (2) т.3.).II.3.3 Нарушения съгласно НК

При налагане на дигиталната информация от Картата на възстановената собственост от 2005 г. и партидите на имотите №000719 и №000730 към Проектната документация на пътя се установяват разлики в границите на Национален парк Рила. При сравняване площите на имотите на ЛУП на Държавно лесничейство Дупница и проекта на кадастралната карта на землището на Сапарева баня се установяват разлики в площите на граничните имоти в полза на община Сапарева баня.

Действията на длъжностни лица, водещи до установените разлики свързани с намаляване площите на НП Рила (изключителна държавна собственост) са извършени в периода 2005 и 2007 година, като допускаме престъпления по чл. 311 от НК. През този период няма издадена заповед на министъра на околната среда и водите за намаляване площите на националния парк или заповед за изменение на плана за земеразделяне на министъра на земеделието и горите. По случаят е пуснат сигнал до Районна прокуратура Дупница на 04.02.2007 г. от Асоциацията на парковете в България.
II.3.4 Нарушение съгласно НК

Д НП “Рила” са установили навлизане на територията на НП “Рила” (Сигнал № 24-00-1209/19.09.2007 г.), която дейност е била в нарушение на съгласувания от Д НП “Рила” проект на пътя и освен това представлява унищожение на защитена територия по смисъла на НК чл. 278в.


II.3.5 Нарушение на Закон за концесиите, ЗДС, ЗЗТ

Застрояването с пътно платно на част от Националния парк (1) е извършено без учредена концесия, (2) в нарушение на чл. 16 от ЗДС , (3) и в нарушение на чл. 21 от ЗЗТ.

Общинските имоти №000719 и №000730 са разделени от имоти на ДЛ “Дупница” съответно №000599 и №000600, които са възстановени на общината след дела по реда на ЗВСЗГГФ, но след обжалване ДЛ отново става техен собственик. Междувременно разделените имоти №000719 и №000730 остават обаче общинска собственост.
III. Възстановяването на пътеката за х. Рилски езера.

Достъпни документи 1. Становище № 04-00-756/22.06.2007 г. на Д НП “Рила”

 2. Писмо за съгласуване № НСЗП-1411/05.07.2007 г. от МОСВ

 3. Сигнал до ДНСК № 24-00-1209/19.09.2007 г. от Д НП “Рила”

 4. Протокол №2210/10.10.2007 г. от РИОСВ София


III.1 Нарушение на ЗЗТ, ЗУТ, НК, ЗДС

Съгласно сигнал (изх. №24-00-1209/19.09.2007 г.) от Д НП”Рила” до ДНСК възстановяването на пътеката за х. Рилски езера е излязло извън разрешените от Д”НП Рила” и МОСВ дейности (съгл. съгласувателно писмо от МОСВ изх. №НСЗП-1411/05.07.2007 г.), а именно подравняване в габаритите на пътеката, без нарушаване на околния терен. В действителност, инвеститорът е извършил разширение на пътекта в отделни участъци, свързано с допълнителни насипни работи и е извършил незаконно строителство на отводнително дренажно съоражение с дължина 36 м, положени са PVC-тръби и е направен открит изкоп с дължина 30 м, ширина 1,1 м и дълбочина 0,9 м. Нарушението е извършено без техническа документация, строителни книжа по чл. 148 (1) от ЗУТ и съгласуване от Д”НП Рила” в нарушение на чл.21.т.1 от ЗЗТ, и е реализирано върху терен, който е изключително държавна собственост и защитена територия в нарушение на чл. 16 от ЗДС и чл. 278в от НК.


III.2 Нарушение на ЗЗТ и Плана за управление на НП ”Рила”

Пред РДНСК Кюстендил е представено писмо изх. №НСЗП-1411/05.07.2007 г. на МОСВ, с което инвеститорът е уведомен, че “съгласно Плана за управление на НП “Рила”, поддържане на пътеки за туристическо обслужване е допустимо”. Въпреки това, МОСВ съгласува подравняването на пътеката, “при условие, че тя бъде включена в проекта за техническа и биологическа рекултивация, вследствие строителството на ПСВЛ х.Пионерска до х. Рилски езера”, което строителство не само не представлява “туристическо обслужване”, а е и незаконно (съставени са АУАН от Д НП “Рила” съгл. Протокол ), при което не са спазени ограниченията


Разрешеното от МОСВ преминаване на автомобили и техника обслужващи строителството на ПСВЛ по предопределената за туристическо обслужване пътека за х. Рилски езера в границите на НП “Рила” е:

- в нарушение на Плана за управление на НП “Рила” (раздел II, т.4.4, подточка I-10),

- в нарушение на чл. 16 (1) и чл. 16а (1) от ЗДС, изискващи ползването на имоти държавна публична собственост да не е не по предназначение и без да е предоставена концесия по Закона за концесиите.
IV. “Противопожарни просеки” и ски писти в отдели 100, 101, 103 и 118 в Общинско лесничейство-гр. Сапарева баня към ДЛ “Дупница“.

Достъпни документи: 1. Протокол от проверка на РУГ – Кюстендил от 07.11.2007 г.

 2. ГИС-карта на отделите и просеките на база ЛУП 1997 и 2007 г.

 3. Писмо № 92-20/19.03.2008 г. на Държавна Агенция по Горите.


IV.1 Нарушение на Закона за горите, ППЗГ и специализираните наредби
Съгласно Протокол от проверка на РУГ – Кюстендил от 07.11.2007 г. става ясно, че понастоящем са изведени сечи в “противопожарни просеки” в подотдели 118 „г” и 101 „ш”. На база протокола и справка в GIS показва, че:

 1. Одобрената и осъществена “противопожарна просека” в подотдел 118 „г” е с широчина 10 м и е на по-малко от 500 м разстояние от съществуваща просека на ПСВЛ (подотдел 118_1 с площ 3,4 ха) с широчина до 50 м.
 1. Одобрената и частично осъществена “противопожарна просека” в подотдел 101 „ш” е с широчина 25 м и е на разстояние от 10 до 1000 м от съседни просеки на ПСВЛ в подотдели 101 и 103 с широчина до 10 м и планираните допълнителни “противопожарни просеки” в отдели 100 и 103.

“Противопожарните просеки”, които са одобрени и частично осъществени в подотдели 101 „и”, „н”, „ц”, „ш”, „ю” и 118 „г” и които са планирани в отдели 100 и 103 на територията на Общинско лесничейство – гр. Сапарева баня не отговарят на изискванията за проектиране на лесокултурни прегрди (”противопожарни просеки”) в Наредба №6 за устройството на горите и земите от горския фонд, що се отнася да широчина, отстояние и разположение на “просеките”. От картата на Лесоустройствения проект (ЛУП) на ДЛ “Дупница” става ясно, че в обхват от 5 км се виждат 4 нови просеки и 3 съществуващи, общо 7.

В Закона за горите, ППЗГ и специализираните наредби не съществува термин “противопожарни просеки”, нито съществува законова процедура по извеждане на “сечи в противопожарни просеки (или лесокултурни прегради)”.

Не е установено до колко законосъобразно е разработеният от “Агролеспроект” ЕООД ЛУП на ДЛ”Дупница” и ОЛ “гр.Сапарева баня” да изпълнява предвижданията на отхвърления понастоящем ОУП на на ски-курорт "Паничище-Езерата-Кабул".

Според нас изсичането на тези просеки независимо дали е с цел изграждането на ски писти или по линията на борбата с пожарите, води до нарушаване на чл. 17 от Закона за горите, ако не е съпроводено с ново залесяване върху земи извън горския фонд, за каквото не сме информирани в случая.

Във връзка с този сигнал Държавна Агенция по Горите с писмо № 92-20/19.03.2008 г. временно е разпоредила спиране на сечите на „противопожарни просеки” до изясняване на случая.
IV.2 Нарушение на ЗБР

План-извлеченията за противопожарни просеки “изх. №2896/28.11.2006 г.” и “изх. №473/28.02.2007 г.”, одобрени от РУГ-Кюстендил, не са били подложени на оценка за съвместимост съгл. чл. 31-33 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).


IV.3 Нарушение на ЗБР

Лесоустройственият проект на ДЛ”Дупница” и ОЛ “гр.Сапарева баня”, разработен от “Агролеспроект” ЕООД, не е подложен на ОС съгл. чл. 31-33 от ЗБР.


V. Изграждане на курортно селище в с. Паничище

Достъпни документи:

 1. Писмо № 04-00-1786/24.03.2008 г. на РИОСВ София

 2. Постановление на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил от 11.03.2008 г. по жалба пр. вх.№ 181/08 г.


V.1 Нарушениние на ЗУТ, ЗООС и ЗБР

От писмо № 04-00-1786/24.03.2008 г. на РИОСВ София, става ясно че Подробният устройствен план (ПУП) - ПР на с. Паничище е одобрен през 2006 г. от Община Сапарева баня без да е съобразен с нормативната база по околна среда (ЗООС и ЗБР), което е в нарушение и на ЗУТ, и което поставя под въпрос законосъобразността на изграждащите се понастоящем сгради в с. Паничище.


V.2 Нарушение на Закона за горите и Закона за общинската собственост

Въпреки, че при проверката на КОП е установено, че в с. Паничище „няма незаконно връщане на гори на община Сапарева баня и не е извършено апортиране на декари гори от Общината в смесената фирма Атомик Инвест”, КОП е пропуснала да установи, че след приемането на Подробен устройствен план на населеното място Паничище през 2006 г. е извършено изваждането на територията на Паничище от Горския фонд без да са спазени разпоредбите на чл. 14-14г и чл. 19 от Закона за горите, уреждащи условията и реда за изключване на земи и гори от горския фонд.

В Постановлението на КОП се цитира писмо на Община Сапарева баня, в което се твърди, че има сключена „разпоредителна сделка между Общината и Рила Спорт АД за 200,6 дка в с. Паничище срещу задължението на дружеството да вложи 2 800 000 лв. в проектирането, изграждането и рехабилитацията на общински инфраструктурни обекти”. От една страна справка в Дакси показва, че дружеството има начален капитал от 50 000 лв., което поставя под съмнение целесъобразността на сделката. От друга страна, в справка от Агенциата по вписванията в гр. Дупница става ясно, че разпоредителната сделка представлява „Договор за покупко-продажба”, което е в противоречие с твърдението на община Сапарева баня в горецитираното писмо.
VI. Разширение на съществуващи водоем и прилежащ път в м. Черната скала в НП Рила

Достъпни документи

1. Писмо за съгласуване № 08-00-35/28.01.2005 г. от НСЗП

2. Писмо № 92-00-861/10.08.2005 г. от Д НП “Рила”

3. Заповед № РД-203/08.09.2005 г. на Д НП “Рила”

4. Уведомление от 28.11.2005 г. от Евростандарт ЕООД


VI.1Нарушение на ЗООС и ЗУТ

Разширението на водоема и прилежащия път са дейности, съгласувани от МОСВ (изх. №08-00-35/28.01.2005 г.) и от Д НП “Рила” (Заповед №РД-203/08.09.2005 г.) съгл. чл. 13 (2) от ЗЗТ, без да е извършена процедура по преценка необходимостта от ОВОС. Ако разрешителните за строеж са издадени след 27 Септември 2005 г. при условията на изменения ЗООС (ДВ. 77 от 2005 г.) водоемът попада в т. 10-з от Приложение №2 на ЗООС и вероятно има нарушение на нормативната база по околна среда, т.е. трябва ни разрешителното за строеж издадено от Община Сапарева баня.


VI.2 Нарушение на ЗДС и Закона за концесиите

Разширението на водоема е осъществено върху държавна публична собственост в нарушение на чл. 16 от ЗДС без учредяване на концесия и заплащане на дължимото концесионно възнаграждение.


VII. Пристрояване и реконструкция на хижи
VII. 1 Нарушение на ЗЗТ, ЗК, ЗДС, Плана за Управлениен на НП “Рила”
В коалицията „За да остане природа в България” постъпи сигнал за подготвяно пристрояване на х. Ловна на територията на НП “Рила” в нарушение на режим I.5 за зона “Сгради и съоръжения” към член 4.4.

Няма публични данни да са издадени съгласувателни от МОСВ и разрешителни за строеж от община Сапарева баня.
19.05.2008

гр.Пловдив
С уважение,

Нели Арабаджиева

Граждани за Рила

neliarabadzhieva@gmail.com
Каталог: upload -> documents -> no-date
no-date -> Предстои двоен опит за заличаването на Природен парк Странджа Изявление на 17 природозащитни организации от коалицията „За да остане природа в България”
no-date -> Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджа
no-date -> Циркус седемте езера
no-date -> O ц e н к а за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
no-date -> Решение на Министерския съвет №122 от 03. 2007 г.
no-date -> Приложение 1
no-date -> Българско дружество за защита на птиците
no-date -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на околната среда и водите
no-date -> Г. Относно: изменение на Общ устройствен план (оун) на Община Царево
no-date -> П р и л о ж е н и е т а б л и ц и


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница