Асоциация на парковете в българияДата28.05.2017
Размер19.75 Kb.
#22240
ТипРешение

АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ

1303 София, ул. “Антим I” № 17; тел./факс +359 2 989 53 77; www.bg-parks.net; e-mail: dppvitosha@dag.bg

Изх. № П-00244/11.03.2009 г. До

Министъра на Околната Среда и Водите

Г-н Джевдет Чакъров

Адрес: бул. М. Луиза 22, София 1000


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по реда на чл. 107, ал. 3

във връзка с чл. 256 и 257 от АПК
От Тома Георгиев Белев,

председател на Управителния съвет

на Асоциацията на парковете в България
Уважаеми г-н Министър,

Обръщаме се към Вас по повод на информация във в. Класа от 16 Февруари 2009 г., че съгласно плановете на Рила спорт АД „в началото на март лифтът на Паничище от хижа „Пионерска“ до хижа „Рилски езера“ ще бъде пуснат”. В тази връзка бихме искали да Ви обърнем внимание, че съгласно резултатите от извършените до сега проверки относно законосъобразността на изграждането на ПСВЛ „х. Пионерска – х. Рилски езера” е установено, че:  1. Общинска администрация Сапарева баня издава разрешителните за строеж на първоначалния проект на ПСВЛ №45 от 27.10.1998 г. и на променения проект на ПСВЛ от 04.09.2007 г. без действащо Решение за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на ПСВЛ. Съгласно писмо изх. №08-00-5361/14.10.1997 г. на МОСВ, цитирано в писмо №СБ-122-01-337/05.11.2007 г. от РДНСК Кюстендил, Решението по ОВОС №73/1995 г. на МОСВ е загубило давност на 14.10.1998 г.

  2. ПСВЛ попада частично в Защитена зона „Рила” с код BG000495 от Европейската екологична мрежа "Натура 2000", декларирана съгласно Приложение №2 към т.2 на Решение на Министерския съвет №122/2007 год., по реда на Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора, Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). В тази връзка, разрешителното за строеж на проекта „ПСВЛ х. Пионерска- х. Рилски езера - Промяна по време на строителство” издадено на 04.09.2007 г. е в нарушение на чл. 6 (3) от Директива 92/43/ЕЕС, тъй като проектът не е подложен на оценка за съвместимост с оглед на консервационните цели установени в ЗЗ „Рила”. Нещо повече, съгл. Протокол № 2210/10.10.2007 г. на РИОСВ София при реализацията на проекта е нарушен и чл. 6 (2) от Директива 92/43/ЕЕС, тъй като в резултат на строителните дейности са унищожени части от природни местообитания (напр. *4070 Храстови съобщества с Pinus mugo)

Доколкото въпросът с отговорността по приложението на ЗООС между трите структури на МОСВ – РИОСВ София, РИОСВ Перник и ДНП „Рила” – по този случай е неясна, предлагаме да спрете реализацията на проекта „ПСВЛ х. Пионерска – х. Рилски езера – промяна по време на строителство” на основанив чл. 158 т. 4 от Закона за опазване на околната среда и чл. 122 ал. 1 т.2 от Закона за биологичното разнообразие.

С уважение,/ Тома Белев /

Съдебна регистрация - СГС дело №1246/2003; данъчен номер 1222131355; БУЛСТАТ 131066056

Каталог: upload -> documents -> 2009
2009 -> Обявяваме 21 януари 2009 г за ден на Обединен граждански протест
2009 -> Българско дружество за защита на птиците
2009 -> Българско дружество за защита на птиците
2009 -> Доклад за пълнотата на мрежата натура 2000 за кафявата мечка в българия
2009 -> Принципи и техники за засаждането на дръвчета
2009 -> До: Антон Генов Кандидат за кмет на София на Българска демократична общност Валентин Симов
2009 -> Г-н Бойко Борисов Министър-председател на р българия
2009 -> Истината е в подробностите
2009 -> Етири годишното изпълнение на Плана за управление (2004 2008г.)
2009 -> Ефективна подкрепа чрез социални услуги за уязвимите групи в България. Основни принципи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница