Д о к л а д за състоянието настраница6/9
Дата18.06.2018
Размер1.89 Mb.
#74398
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.3. Натура 2000”
Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони в Европа. Нежната цел е да осигури дългосрочно опазване на определени ценни растителни и животински видове, както и местообитанията им. Тя включва защитени райони, определени съгласно Директивата за запазване на природните местообитания и Директива за защита на дивите птици. Обект на защита по двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни с приоритетни по значимост за ЕС.

Националната екологична мрежа е регламентирана съгласно Закона за биологичното разнообразие (ДВ бр. 77/ 2002 г.). В обхвата на РИОСВ- Шумен са: « Провадийско-Роякско плато» (Мадарско плато), « Котленска планина »и«Овчарово» (област Търговище)

«Провадийско-Роякско плато» и «Котленска планина» са Защитените зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа на територията на РИОСВ Шумен, определени по Директивата за запазване на природните местообитания и Директива за защита на дивите птици, а ЗЗ Овчарово-по Директива за защита на дивите птици.

«Провадийско-Роякското плато» е зона, в която са установени 160 вида птици, от които 36 са включени в Червената книга на България, а 69 са от европейско значение. Платото е едно от петте най-важни места в страната за опазване на египетски лешояд, белоопашат мишелов, орел змияр, среден пъстър кълвач, градинска овесарка, скален и малък орел и др. По Директивата за опазване на дивите птици Защитена зона BG2038 «Провадийско-Роякско плато» е приета с РМС № 802/ 04.12.2007 г. По Директивата за местообитанията на дивата флора и фауна ЗЗ е приета с РМС № 661/ 16.10.2007 г.Със същото Решение на МС са приети и ЗЗ « Хърсовска река», «Островче», «Екокоридор Камчия- Емине».

В зона «Котленска планина» има 182 вида птици, от които 51 са включени в Червената книга, а 81 са от международно значение. Мястото е значимо за опазването на ливадния дърдавец и на видовете, гнездящи в голяма численост като черен щъркел, осояд, орел змияр, малък креслив орел, скален орел и т.н. През Котленска планина преминава най-западната част на черноморския прелетен път Виа Понтика. Това са землища в община Върбица и района на язовир Тича, в които зимуват водолюбиви птици. По Директивата за опазване на дивите птици ЗЗ BG2029 «Котленска планина» е приета с РМС № 122/ 02.03.2007 г. По Директивата за местообитанията на дивата флора и фауна ЗЗ е приета с РМС № 661/ 16.10.2007 г.

Защитената зона «Овчарово»,определена по Директива за защита на дивите птици се намира между общините Велики Преслав и Търговище и заема площ от 1478 хектара. Мястото е от международно значение за опазване на гнездящия тук световно застрашен вид ливаден дърдавец. Срещат се и видовете червеногърба сврачка, сива овесарка, черночела сврачка. ЗЗ «Овчарово» - BG2093 е приета с РМС № 122/ 02.03.2007 г.По Директивата за местообитанията на дивата флора и фауна, защитените зони в обхвата на РИОСВ- гр. Шумен, приети с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет са «Каменица», «Ришки проход», «Тича», « Стара река», «Шуменско плато», «Преславска планина», «Голяма река», «Голяма Камчия», «Марина дупка», «Кабиюк», «Ломовете».

След влизане в сила на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и ИП с предмета и целите на опазване на защитените зони от постъпилите в РИОСВ 159 инвестиционни намерения и обработени с издадени екологични становища, 7 от тях са с оценка за съвместимост, за 1 инвестиционно намерение е издадено Решение по чл.31,ал.7 от ЗБР и чл.18,ал.1 от Наредбата.
Издадени административни документи - Натура 2000ЗЗ + код

ППП и ИП

Местоположение

(землище, община, област)Вид на издаден административен документ по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Съвместими с процедури по ОВОС/ ЕО

(Становище –приложение към процедурите)Самостоятелна процедура

(Решение - вид )1.

BG 0002029 “Котленска планина”

Изграждане на 3 бр. еднофамилни къщи за жилищни нужди

земл. с. Сушина, общ. Върбица, обл. Шумен

не


Решение по чл.31, ал.7 от ЗБР и чл.18, ал.1 от Наредбата

2.

BG 0000 106 ”Хърсовска река”, без да засяга зоната

Изграждане на ПСОВ и битова канализация

земл. с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен

Преценка- да не се извършва ОВОС

не

3.


BG 0000138 „Каменица”

Строителство на регионална пречиствателна станция за отпадни води

земл. с. Сливак, общ. Хитрино, обл. Шумен

Преценка- да не се извършва ОВОС

не

4.

BG 0002038 „Провадийско- Роякско плато” и BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато”

Изграждане на 54 бр. къщи, паркинг със 100 паркоместа, детски кът

земл. с. Кюлевча, общ. Каспичан, обл. Шумен

Преценка- да се извърши оценка за степента на въздействие върху ЗЗ

не

5.


BG 0000138 „Каменица”, без да засяга зоната

Изграждане на мотел с паркинг за 10-15 паркоместа за товарни автомобили

земл. с. Калугерица, общ. Каспичан, обл. Шумен

Преценка- да не се извършва ОВОС

не

6.

BG 0000382 “Шуменско плато”, без да засяга зоната

Изграждане на хипермаркет- логистичен център за хранителни и промишлени стоки

земл. кв. Дивдядово, гр. Шумен, общ. Шумен

Преценка- да не се извършва ОВОС

не

7.

не се засяга защитена зона

Изграждане на автокъща, мандра, автомивка, кафетария, диагностичен пункт, склад за съхранение на автомобили

земл. гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище

Преценка- да не се извършва ОВОС

не

8.

не се засяга защитена зона

Изграждане на пречиствателна станция за опадъчни води

земл. с. Кардам, общ. Попово, обл. Търговище

Преценка- да не се извършва ОВОС

не

Брой общо: 7 бр.

Брой общо: 1 бр.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница