Д о к у м е н т а ц и я за участие в открита процедура за възлаганеДата26.10.2018
Размер293.75 Kb.
#100293
ТипРешениеД О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА ПО ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КОНСУМАТИВИ, КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ХАРТИЯ, НЕОБХОДИМИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ”ЕООД”

юни, 2012 г.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ


 1. Решение №09/28.06.2012 г. на Управителя на “ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ”ЕООД за откриване на процедура по опростените правила за възлагане на обществена поръчка.
 1. Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП.
 1. Част I. Пълно описание на предмета на поръчката.
 1. Част II. Методика за определяне на оценката на офертите и класиране на участниците.
 1. Част III. Образец на офертата и указания за подготовката й.
 1. Част IV. Проект на договор.Част I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА
„Доставка по периодични доставки на консумативи, канцеларски материали и хартия, необходими на „Център за градска мобилност”ЕООД” при следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати”;
Обособена позиция № 2: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали”;
Обособена позиция №3: „Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия – формат А3 и А4”.
Участниците могат да участват за една или повече обособени позиции.
II. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка е една година, считано от датата на подписване на договора или до достигане на финансовия ресурс, определен за съответната позиция, което от двете настъпи първо.

2. Периодичните заявки се изготвят от Възложителя в писмен вид. Заявките могат да се изпратят по факс или да се направят по телефон. Изпълнителят да осигури възможност за приемане на заявките всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.00 ч.

3. Консумативите, канцеларските материали и хартията, предмет на настоящата обществена поръчка се доставят периодично след предварителна заявка от упълномощени длъжностни лица от страна на Възложителя на място в звената и поделенията на дружеството на следните адреси:


 • бул. „Мария Луиза” № 84 - Централно управление на дружеството и Поделение „Реализация на приходите”;

 • ул. „Будапеща” № 17 - Поделение „Паркиране и мобилност”;

- бул. „Тодор Александров” № 42 – отдел „Координация, контрол и безопасност на движение”.

4. Срокът за изпълнение на доставката по конкретната заявка е до 2 работни дни, считано от датата на получаване на заявката от Възложителя в рамките на работното време на Възложителя – от 8.30 ч. до 16.00 ч.

5. Консумативите, канцеларските материали и хартия се доставят в оригинална или подходяща опаковка с цел запазване на цялостта им при транспортирането и съхраняването им в склада на Възложителя. На опаковката да е поставен стикер, удостоверяващ произхода на доставката и срока на годност.

6. Всички доставени консумативи, канцеларски материали и хартия да имат остатъчен срок на годност не по-малък от една година.

7. Артикулите във всяка доставка да съответстват на техническата спецификация на Възложителя за съответната обособена позиция и на представените от Изпълнителя сертификати и други документи за съответствие на качеството им.

8. Възложителят има право да заяви по-малък или по-голям брой консумативи, канцеларски материали и хартия за всяка от посочените позиции, като спази посочената в договора максимална стойност.

9. Начин на плащане – Възложителят заплаща на Изпълнителя всяка доставка в срок до 60 дни от подписването на приемо-предавателен протокол за извършената доставка срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.

III. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
III.1. ЗА ПОЗИЦИЯ I. ДОСТАВКА ПО ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ И ФАКС АПАРАТИ.
III.1.1. Всеки артикул от доставката да съответства на техническата спецификация на Възложителя, Приложение №1 - „Техническа спецификация и необходими количества за доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати” към документацията и на представените от Изпълнителя сертификати и други документи за съответствие на качеството им.

III.1.2. Предлаганите консумативи (без посочените в т. III.1.3.) да са оригинални и нови. Да се доставят с оригиналната си опаковка с ненарушена цялост. На опаковката да е поставен стикер, удостоверяващ произхода на доставката и срока на годност.

III.1.3. Предоставените от Възложителя използвани тонер касети тип: HP 1010/Q2612 A; HP 1005/CB 435 A и HP 1102-CE 285 A да се доставят от Изпълнителя презаредени.

III.1. 4. Доставените от Изпълнителя консумативи по т. III.1.2. и т. III.1.3. да са с остатъчен срок на годност не по - малък от една година.

III.1.5. Изпълнителят да изкупува от Възложителя употребените консумативи.
III.2. ЗА ПОЗИЦИЯ II. ДОСТАВКА ПО ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ.
III.2.1. Всеки артикул от доставката да съответства на техническата спецификация на Възложителя, Приложение №2 - „Техническа спецификация и необходими количества за доставка на канцеларски материали” към документацията и на представените от Изпълнителя сертификати и други документи за съответствие на качеството им.

III.3. ЗА ПОЗИЦИЯ III. ДОСТАВКА ПО ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КОПИРНА И ПРИНТЕРНА ХАРТИЯ – ФОРМАТ А3 И А4.
III.3.1. Всеки артикул от доставката да съответства на техническата спецификация на Възложителя, Приложение №3 - „Техническа спецификация и необходими количества за доставка на копирна и принтерна хартия формат А3 и А4” към документацията. Качеството на хартията – Клас А и клас В+ да се доказва с актуален сертификат за произход и качество от производителя.

III.3.2. Хартията да е произведена от 100% целулоза, подходяща за двустранно и цветно копиране, за високоскоростни копирни машини, лазерни и мастилено-струйни принтери и факсова техника.

III.3.3. Изпълнителят да доставя заявената хартия в оригиналната й опаковка.

III.3.4. В доставените пакети с хартия да няма слепени или овлажнени листа, в резултат на неправилно съхраняване и/или транспортиране на съответната партида.Ч А С Т II. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Офертите на участниците се оценяват поотделно за всяка обособена позиция както следва:1. За Обособена позиция № 1: „Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати”;

Критерий за оценяване и класиране на офертите е „Най-ниска предложена цена”.

На първо място се класира офертата с най-ниско предложена цена в ценовата оферта за тази позиция.
2. За Обособена позиция № 2: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали”;

Критерий за оценяване и класиране на офертите е „Най-ниска предложена цена”.

На първо място се класира офертата с най-ниско предложена цена в ценовата оферта за тази позиция.
Обособена позиция №3: „Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия – формат А3 и А4”.

Критерият за оценяване и класиране на офертите е „Най-ниска предложена цена”.

На първо място се класира офертата с най-ниско предложена цена, изчислена по следната формула:

Сn = х 60 т. + х 38 т. + х 1 т. + х 1 т.

където:

C n - цената на n-тия участник;С1min - най-ниската цената от всички предложения за хартия формат А4 с клас на качество А;

С2min - най-ниската цената от всички предложения за хартия формат А4 с клас на качество В+;

С3min - най-ниската цената от всички предложения за хартия формат А3 с клас на качество А;

С4min –най-ниската цената, получена от сбора на цените на хартията по позици 4, 5 и 6 от Приложение № 3 - „Техническа спецификация и необходими количества за доставка на копирна и принтерна хартия формат А3 и А4” към документацията.

ЧАСТ III. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й

ОФЕРТА


от .......................................................................................................................................

със седалище и адрес на регистрация гр.......................................................................

ул..............................................,ЕИК............................................................... представлявано от ...........................................................................................................

в качеството му на ..........................................................................................................

Дружество ............................................................................. желае да участва в

обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка за

ДОСТАВКА ПО ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КОНСУМАТИВИ, КАНЦЕЛАРСКИ И МАТЕРИАЛИ И ХАРТИЯ, НЕОБХОДИМИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ”ЕООД” – за позиция:...........................................

за което предоставя на вниманието Ви своята оферта.

Офертата съдържа следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

2. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние - Копие от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за 2011 г.

4. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

5. Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на доставката, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

6. Декларация, че участникът не фигурира като подизпълнител в оферта на друг участник в настоящата процедура.

7. Срок на валидност на офертата за съответната обособена позиция, не по-малък от 90 дни.

8. Документ за внесена гаранция за участие за съответната обособена позицията.

9. Документ за закупена документация за участие.

10. Когато се предвижда участие на подизпълнители, за всеки от тях се представят документите по т.2,3,4 и 5.

11. Декларация за приемане на условията на договора.

12. Доказателства за технически възможности и квалификация на участниците:

12.1. Списък на основни договори за доставки (за съответната позиция, за която участва) изпълнени през 2011 г., включително стойностите и получателите - представя се под формата на декларация.

12.2. Доказателства за търговската репутация на участника – най-малко три референции за изпълнение на подобни поръчки (за съответната позиция, за която участникът участва) от посочените в списъка контрагенти.

12.3. Оторизационни писма и/или сертификати от официални вносители или от представителства на фирмите производители на съответните консумативи, потвърждаващи оригиналния произход на предлаганите от участника консумативи - за обособена позиция №1 „Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати”.

12.4. Сертификати за произход и качество на копирната хартия от производителя – за обособена позиция №3 „Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия – формат А3 и А4”.

13. Мостри от предлаганата хартия - по един пакет хартия по позиция 1 и 3 от Приложение №3 - „Техническа спецификация и необходими количества за доставка на копирна и принтерна хартия формат А3 и А4” към документацията. Хартията в пакетите да са заверени с подписа и печата на участника.

14. Предложение за изкупуване на използваните тонер касети.

15.Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя за съответната обособена позиция.

16. Парафиран проект на договора.

17. Срок за доставка на заявените количества артикули от съответната позиция.

18. Начин на плащане – без аванс, в срок до 60 дни след извършената доставка и представена фактура от Изпълнителя.

19. Предлагана цена за съответната позиция.

дата подпис и печат


II. Указания по подготовката и представянето на офертата.
Офертата на участника следва да се изготви в съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки и изискванията на документацията на възложителя. При подготовката и представянето на офертата си участникът следва да се съобрази и със следните изисквания:
II.1. Офертата да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от

упълномощен от него представител лично в деловодството на дружеството. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, наименованието на поръчката и за кои позиции се отнася.


II.2. Пликът по т.1 да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

- плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изискани от възложителя съгласно т.1 до т. 14 вкл. от списъка със съдържанието на офертата.

- плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите съгласно т. 15 до т. 18 вкл. от списъка със съдържанието на офертата.

- плик №3 с надпис „Предлагана цена” за съответната позиция, който съдържа ценовото предложение на участника, съгласно образеца, приложен към документацията. В ценовото предложение участникът да посочи единични цени в лв./бр. без ДДС (с включени всички разходи на Изпълнителя за опаковка, доставка, транспортни и други разходи, данъци, такси, мита) за всеки артикул по позицията за която участва и обща стойност в лева без ДДС, франко склада на възложителя. Посочените от участника единични цени не подлежат на промяна и се посочват в български лева, с точност до два знака след десетичния знак.

Допуснатите грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени са за сметка на участника.
3. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №2 и №3 се представят за всяка от позициите.
4. Техническото предложение да е в съответствие с т. II и т. III за съответната позиция от част I. „Пълно описание на предмета на поръчката” на документацията.
5. Всяка страница от ценовото предложение следва да бъде подписана от участника

с подпис и печат. Ако ценовото предложение не е подписано от участника или е представено като копие, комисията ще предложи да се отстрани от участие в процедурата като представил оферта, неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя.


6. При деклариране на участие на подизпълнители в изпълнение на поръчката, да

се посочи дела на тяхното участие.


7. Когато участника в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, посочените документи се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
8. Всички приложени копия от документи следва да бъдат надлежно заверени от

участника с подпис и печат, а декларациите следва да бъдат представени в оригинал.

9. Представените за мостра пакети хартия (по един пакет от всеки вид по позиция 1 и позиция 3 от Приложение № 3 - „Техническа спецификация и необходими количества за доставка на копирна и принтерна хартия формат А3 и А4” към документацията) да бъдат във фирмените си опаковки и да са заверени с подписа и печата на участника.

Мострите ще бъдат подложени на реални тестове от Възложителя.

Мострите на избрания за изпълнител участник ще се използват от Възложителя за съответствие на различните партиди хартия, които ще се доставят от него през целия период на действие на договора за възлагане на поръчката. При констатиране на отклонения Възложителят ще рекламира доставката, съобразно договорните условия. Мострите на останалите участниците ще се върнат с гаранцията за участие.

10. Няма да се приеме за участие в процедурата и незабавно ще се върне на участника оферта, която е представена след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства ще се отбелязват във входящия дневник.


11. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва съгласно ЗОП.

ЧАСТ IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОРА
ДОГОВОР №................

за обособена позиция №1

Днес, .................. 2012 г., в гр. София между:

„ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 84, ЕИК 121696640, представлявано от инж. Николай Радков Костов – Управител, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и ................................................................... със седалище и адрес на управление: представлявано от................................................................................................................................................, друга страна, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”

се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни поръчка на договора за „Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати”, съгласно офертата на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор. Консумативите да са оригинални и нови. Предоставените от Възложителя изхабени тонер касети тип: HP 1010/Q2612 A; HP 1005/CB 435 A; HP 1102-CE 285 A да се доставят от Изпълнителя презаредени. Опаковките на консумативите да са с ненарушена цялост и да имат обозначена информация за датата на производство/презареждане и срока на годност.

(2). Заявките и получаването на консумативите се извърша от определените от Възложителя длъжностни лица за Централно управление, Поделение ”Реализация на приходите”, Поделение ”Паркиране и мобилност” и отдел „Координация, контрол и безопасност на движение”.

(3). Доставката, предмет на договора да отговаря на техническата спецификация, неразделна част от договора.

(4). Изпълнителят изкупува обратно използваните нови тонер касети, съгласно офертата му, неразделна част от договора.

IІ. МЯСТО И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

Чл. 2. (1). Стоките, предмет на доставката по този договор се доставят на един от адресите, посочен в заявката:

- за Централно управление и Поделение „Реализация на приходите” – бул. „Мария Луиза” № 84

- за Поделение „Паркиране и мобилност” – ул. „Будапеща” № 17

- за отдел”Координация, контрол и безопасност на движение” - бул. „Тодор Александров” № 42.(2). Срокът за изпълнение на доставката по конкретна заявка е до 2 работни дни, считано от датата на получаване на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ

Чл. 3. Настоящият договор е със срок 12 месеца, считано от датата на неговото сключване, или до изчерпване на финансовия ресурс в размер на максималната стойност по чл. 5 от този договор.

Чл. 4. (1). За обезпечаване на изпълнението на договора, при подписването му Изпълнителят представя гаранция за изпълнението в размер на 2 400 лева (3% от максималната стойност на договора).

(2). Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 30 дни след приключване изпълнението на договора и уреждане на всички финансови претенции между страните.

ІV. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. Максималната стойност на договора е 80 000 лв. без ДДС. Възложителят си запазва правото да поръчва различни количества от стоките, предмет на доставката, при условие, че посочената максимална стойност не се надвишава.

Чл. 6. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставените по конкретната заявка консумативи по единичните цени, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата му. Цените не включват ДДС.

(2). Единичните цени включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за опаковка, транспортни и други разходи, данъци, такси, мита, доставка до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 7. Цената на консумативите по конкретната заявка се заплаща в срок до 60 дни, считано от подписването на приемо-предавателен протокол за извършената доставка срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. Във фактурите се посочва конкретния получател:

- „Център за градска мобилност”ЕООД –Централно управление и отдел „Координация, контрол и безопасност на движение”;

- „Център за градска мобилност”ЕООД–Поделение ”Реализация на приходите”;

- „Център за градска мобилност”ЕООД – Поделение”Паркиране и мобилност”.Чл. 8. Плащането се извършва с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.......................................................

Чл. 9. Изпълнителят изплаща на Възложителя стойността на използваните тонер касети на цена.......................лв. без ДДС/бр. в срок до 10 работни дни след представяне на приемо предавателен протокол и фактура от Възложителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретните си заявки в писмен вид или по телефона. Заявките могат да се изпратят и по факс.

Чл. 11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на доставените по конкретната заявка консумативи при условията и по реда на чл. 6, чл.7 и чл.8 от този договор.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава заявените консумативи съгласно условията на този договор.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва при подписване на този договор длъжностните лица за заявяване и получаване на периодичните доставки.V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява възможност за приемане на периодичните заявки в работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - от 8.30 ч. до 16.00 ч.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя заявените консумативи на адреса и на длъжностното лице, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в периодичната заявка, в срока по чл. 2, ал. 2.

Чл.16. Доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ консумативи да отговарят на условията на офертата му и техническата спецификация.

Чл.17. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя заявените консумативи в оригиналната им опаковка с цел запазване на доставката при транспортирането и съхраняването й в склада.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя консумативи, които са оригинални и нови, с изключение на посочените тонер касети в чл.1, които се презареждат. Опаковките на консумативите трябва да са с ненарушена цялост и да имат информация за датата на производство/презареждане и срока на годност.

(3). Доставените от Изпълнителя консумативи да са с остатъчен срок на годност не по - малък от една година.

(4). Изпълнителят да заплаща на Възложителя в срок стойността на предадените използвани консумативи.

VI. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.18. (1). Рекламации за доставеното количество се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането на консумативите и се отразяват в приемо-предавателния протокол за извършената доставка.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните липси по ал.1 в еднодневен срок, считано от деня на подписване на приемо-предавателния протокол по ал.1.

(3). Рекламации за качеството на консумативите се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писменно (по факс), в едномесечен срок, но не по-късно от датата на следващата доставка.

(4). При получаване на рекламация по ал. 3, се съставя двустранен констативен протокол в еднодневен срок, считано от деня на получаване на рекламацията.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните недостатъци по ал. 3 в двудневен срок от получаване на рекламацията.

VІ. САНКЦИИ

Чл. 19. (1). При забавяне на изпълнението на заявената доставка от Изпълнителя, последният дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% от стойността на дължимата доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на заявената доставка.

(2). При забавяне в плащането от страна на Възложителя, последният дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5% от стойността на дължимата доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на извършената доставка.

(3). При неизпълнение на задълженията по ал.5, чл. 18, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността му.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Договорът се прекратява :

1. С изпълнението му, след финансово разчитане на двете страни ;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

3. При обективна невъзможност за изпълнение - с писмено предизвестие;

4. Едностранно от страна на Възложителя при закъснение на доставката с повече от 10 работни дни, при което виновната за прекратяването страна дължи неустойка в размер на стойността на неизпълнението.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. За неуредените в договора взаимоотношения и при възникване на неразрешими спорове, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Длъжностни лица за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. за Централно управление – Георги Палански, бул. „Мария Луиза”№84, тел. 02 831 01 74, факс: 02 831 90 71

2. за поделение „Реализация на приходите” – Емилия Костадинова, бул. „Мария Луиза”№84, тел. 02 92 36 283, факс: 02 988 18 12

3. за поделение „Паркиране и мобилност”........................... ул. „Будапеща”№17, тел............., факс:...............

4. за отдел”Координация, контрол и безопасност на движение” - Боян Тодоров, бул. „Тодор Александров” №42, моб. тел: 0887 96 04 77.

Лицата за контакти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

....................................ул................................. тел............., факс...............

Този договор се подписа в три еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ НА „ЦЕНТЪР ЗА

ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕООД

инж. Николай КостовПроект!

ДОГОВОР №.................

за обособена позиция № 2
Днес, .................. 2012 г., в гр. София между:
ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕООД, със седалище и адрес на

управление: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 84, ЕИК 121696640, представлявано от инж. Николай Радков Костов – Управител, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и ......................................................... със седалище и адрес на управление: ................................................................................, представлявано ................................................................................................................................................ от друга страна, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”

се сключи настоящият договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни поръчка на договора за „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали” съгласно офертата на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

(2). Заявките и получаването на канцеларските материали се извърша от определените от Възложителя длъжностни лица за Централно управление, Поделение ”Реализация на приходите”, Поделение ”Паркиране и мобилност” и отдел „Координация, контрол и безопасност на движение”.
IІ. МЯСТО И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

Чл. 2. (1). Стоките, предмет на доставката по този договор се доставят на един от адресите, посочен в заявката:

 • за Централно управление и Поделение „Реализация на приходите” – бул. „Мария Луиза” №84

 • за Поделение „Паркиране и мобилност” – ул. „Будапеща” №17

 • за отдел”Координация, контрол и безопасност на движение” - бул. „Тодор Александров” № 42.

(2). Срокът за изпълнение на доставката по конкретна заявка е до 2 работни дни, считано от датата на получаване на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ

Чл. 3. Настоящият договор е със срок 12 месеца, считано от датата на неговото сключване, или до изчерпване на финансовия ресурс в размер на максималната стойност по чл. 5 от този договор.

Чл. 4. (1). За обезпечаване на изпълнението на договора, при подписването му Изпълнителят представя гаранция за изпълнението в размер на 1 000 лева (3% от максималната стойност на договора).

(2). Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 30 дни след приключване изпълнението на договора и уреждане на всички финансови претенции между страните.ІV. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. Максималната стойност на договора е 34 000 лв. без ДДС. Възложителят си запазва правото да поръчва различни количества от стоките, предмет на доставката, при условие, че посочената максимална стойност не се надвишава.

Чл. 6. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставените по конкретната заявка канцеларски материали по единичните цени, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата му. Цените не включват ДДС.

(2). Единичните цени включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за опаковка, транспортни и други разходи, данъци, такси, мита, доставка до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 7. Цената на канцеларските материали по конкретната заявка се заплаща в срок до 60 дни, считано от подписването на приемо-предавателен протокол за извършената доставка срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. Във фактурите се посочва конкретния получател - „Център за градска мобилност”ЕООД – Централно управление и отдел „Координация, контрол и безопасност на движение”; „Център за градска мобилност”ЕООД – Поделение”Реализация на приходите” или „Център за градска мобилност”ЕООД – Поделение”Паркиране и мобилност”.

Чл. 8. Плащането се извършва с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.......................................................

..................................................................


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретните си заявки в писмен вид или по телефона. Заявките могат да се изпратят и по факс.

Чл. 10.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на доставените по конкретната заявка канцеларски материали при условията и по реда на чл. 4, чл.5 и чл.6 от този договор.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава заявените канцеларски материали съгласно условията на този договор.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва при подписване на този договор длъжностно лице за заявяване и получаване на периодичните доставки за Централно управление, Поделение ”Реализация на приходите” и Поделение ”Паркиране и мобилност”.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява възможност за приемане на периодичните заявки в работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - от 8.30 ч. до 16.00 ч.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя заявените канцеларски материали на адреса и длъжностното лице, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в периодичната заявка, в срока по чл. 2, ал. 3.

Чл.15. Доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ канцеларски материали да отговарят на условията на офертата му.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя заявените канцеларски материали в оригиналната или подходяща опаковка с цел запазване на доставката при транспортирането и съхраняването й в склада.

VII. РЕКЛАМАЦИИ
Чл.17. (1). Рекламации за доставеното количество се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането на канцеларските материали и се отразяват приемо-предавателния протокол за извършената доставка.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните липси по ал.1 в еднодневен срок, считано от деня на подписване на приемо-предавателния протокол по ал.1.

(3). Рекламации за качеството на канцеларските материали се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писменно ( по факс), в едномесечен срок, но не по- късно от датата на следващата доставка.

(4). При получаване на рекламация по ал.3, се съставя двустранен констативен протокол в еднодневен срок, считано от деня на получаване на рекламацията.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните недостатъци по ал. 3 в двудневен срок от получаване на рекламацията.

VІII. САНКЦИИЧл. 18. (1). При забавяне на изпълнението на заявената доставка от Изпълнителя, последният дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% от стойността на дължимата доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на заявената доставка.

(2). При забавяне в плащането от страна на Възложителя, последният дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5% от стойността на дължимата доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на извършената доставка.

(3). При неизпълнение на задълженията по ал.5,чл. 17, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността му.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРАЧл. 19. Договорът се прекратява :

1. С изпълнението му;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

3. При обективна невъзможност за изпълнение - с писмено предизвестие;

4. Едностранно от страна на възложителя при закъснение на доставката с повече от 10 работни дни, при което виновната за прекратяването страна дължи неустойка в размер на стойността на неизпълнението.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 18. За неуредените в договора взаимоотношения и при възникване на неразрешими спорове, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Длъжностни лица за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. за Централно управление – Георги Палански, бул. „Мария Луиза”№84, тел. 02 831 01 74, факс: 02 831 90 71

2. за поделение „Реализация на приходите” – Емилия Костадинова, бул. „Мария Луиза”№84, тел. 02 92 36 283, факс: 02 988 18 12

3. за поделение „Паркиране и мобилност”........................... ул. „Будапеща”№17, тел............., факс:...............

4. за отдел”Координация, контрол и безопасност на движение” - Боян Тодоров, бул. „Тодор Александров” №42, моб. тел: 0887 96 04 77.
Този договор се подписа в три еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и два за Възложителя.
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ НА „ЦЕНТЪР ЗА

ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕООД

/инж. Николай Костов/Проект!

ДОГОВОР №.................

за обособена позиция № 3
Днес, .................. 2012 г., в гр. София между:
ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕООД, със седалище и адрес на

управление: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 84, ЕИК 121696640, представлявано от инж. Николай Радков Костов – Управител, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и


................................................................... със седалище и адрес на управление: ................................................................................, представлявано ................................................................................................................................................ от друга страна, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ” се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни поръчка на договора за „Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия – формат А3 и А4”, съгласно офертата на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

(2). Заявките и получаването на доставката, предмет на договора се извърша от определените от Възложителя длъжностни лица за Централно управление, Поделение ”Реализация на приходите”, Поделение ”Паркиране и мобилност” и отдел”Координация, контрол и безопасност на движение”

(3). Доставката, предмет на договора да отговаря на техническата спецификация, неразделна част от договора.
IІ. МЯСТО И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

Чл. 2. (1). Стоките, предмет на доставката по този договор се доставят на един от адресите, посочен в заявката:

 • за Централно управление и Поделение „Реализация на приходите” – бул. „Мария Луиза” №84

 • за Поделение „Паркиране и мобилност” – ул. „Будапеща” №17

 • за отдел”Координация, контрол и безопасност на движение” - бул. „Тодор Александров” № 42.

(2). Срокът за изпълнение на доставката по конкретна заявка е до 2 работни дни, считано от датата на получаване на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ

Чл. 3. Настоящият договор е със срок 12 месеца, считано от датата на неговото сключване, или до изчерпване на финансовия ресурс в размер на максималната стойност по чл. 5 от този договор.

Чл. 4. (1). За обезпечаване на изпълнението на договора, при подписването му Изпълнителят представя гаранция за изпълнението в размер на 600 лева (3% от максималната стойност на договора).

(2). Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 30 дни след приключване изпълнението на договора и уреждане на всички финансови претенции между страните.ІV. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. Максималната стойност на договора е 20 000 лв. без ДДС. Възложителят си запазва правото да поръчва различни количества от стоките, предмет на доставката, при условие, че посочената максимална стойност не се надвишава.

Чл. 6. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставените по конкретната заявка копирна или принтерна хартия по единичните цени, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата му. Цените не включват ДДС.

(2). Единичните цени включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за опаковка, транспортни и други разходи, данъци, такси, мита, доставка до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 7. Цената на копирна или принтерна хартия по конкретната заявка се заплаща в срок до 60 дни, считано от подписването на приемо-предавателен протокол за извършената доставка срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. Във фактурите се посочва конкретния получател - „Център за градска мобилност”ЕООД –Централно управление и отдел „Координация, контрол и безопасност на движение” Център за градска мобилност”ЕООД–Поделение ”Реализация на приходите” или „Център за градска мобилност”ЕООД – Поделение”Паркиране и мобилност”.

Чл. 8. Плащането се извършва с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.......................................................
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретните си заявки в писмен вид. Заявките могат да се изпратят и по факс.

Чл. 10.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на доставените по конкретната заявка копирна или принтерна хартия при условията и по реда на чл. 6, чл.7 и чл.8 от този договор.

Чл. 11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава заявените копирна или принтерна хартия съгласно условията на този договор.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва при подписване на този договор длъжностно лице за заявяване и получаване на периодичните доставки от Централно управление, Поделение”Реализация на приходите” и Поделение”Паркиране и мобилност”.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява възможност за приемане на периодичните заявки в работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - от 8.30 ч. до 16.00 ч.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя заявените копирна или принтерна хартия на адреса и на длъжностното лице, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в периодичната заявка, в срока по чл. 2, ал. 2.

Чл.15. Доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копирна или принтерна хартия да отговарят на условията на офертата му и техническата спецификация.

Чл.16. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя заявените копирна или принтерна хартия в оригиналната или подходяща опаковка с цел запазване на доставката при транспортирането и съхраняването й в склада.

(2). Представените от Изпълнителя мостри се задържат от Възложителя като еталон за сравнение на качеството на различните партиди хартия, доставяни през периода на действие на договора.

(3). В доставените от Изпълнителя пакети копирна хартия не трябва да се срещат взаимно слепени или овлажнени листа, получено в резултат на неправилно съхраняване и/или транспортиране на съответната партида.

Наличието на слепени и/или овлажнени листа ще бъде квалифицирано като неспазване на договорените задължения от страна на Изпълнителя по отношение на качеството на доставената хартия.VII. РЕКЛАМАЦИИ
Чл.17. (1). Рекламации за доставеното количество се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането на консумативи и се отразяват приемо-предавателния протокол за извършената доставка.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните липси по ал.1 в еднодневен срок, считано от деня на подписване на приемо-предавателния протокол по ал.1.

(3). Рекламации за качеството на копирната или принтерната хартия се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писменно (по факс), в едномесечен срок, но не по- късно от датата на следващата доставка.

(4). При получаване на рекламация по ал.3, се съставя двустранен констативен протокол в еднодневен срок, считано от деня на получаване на рекламацията.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните недостатъци по ал. 3 в двудневен срок от получаване на рекламацията.

VІII. САНКЦИИЧл. 18. (1). При забавяне на изпълнението на заявената доставка от Изпълнителя, последният дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% от стойността на дължимата доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на заявената доставка.

(2). При забавяне в плащането от страна на Възложителя, последният дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5% от стойността на дължимата доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на извършената доставка.

(3). При неизпълнение на задълженията по ал.5, чл. 17, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността му.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРАЧл. 19. Договорът се прекратява :

1. С изпълнението му;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

3. При обективна невъзможност за изпълнение - с писмено предизвестие;

4. Едностранно от страна на възложителя при закъснение на доставката с повече от 10 работни дни, при което виновната за прекратяването страна дължи неустойка в размер на стойността на неизпълнението.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 20. За неуредените в договора взаимоотношения и при възникване на неразрешими спорове, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Длъжностни лица за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. за Централно управление – Георги Палански, бул. „Мария Луиза”№84, тел. 02 831 01 74, факс: 02 831 90 71

2. за поделение „Реализация на приходите” – Емилия Костадинова, бул. „Мария Луиза”№84, тел. 02 92 36 283, факс: 02 988 18 12

3. за поделение „Паркиране и мобилност”........................... ул. „Будапеща”№17, тел............., факс:...............

4. за отдел”Координация, контрол и безопасност на движение” - Боян Тодоров, бул. „Тодор Александров” №42, моб. тел: 0887 96 04 77.

Лицата за контакти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

....................................ул................................. тел............., факс...............


Този договор се подписа в три еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и два за Възложителя.


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ НА „ЦЕНТЪР ЗАГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕООД:
/инж. Николай Костов/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница