Наредба №48 от 28. 12. 2001 г за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковкастраница1/3
Дата08.06.2018
Размер0.61 Mb.
  1   2   3
НАРЕДБА № 48 от 28.12.2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 4 от 11.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 83 от 24.09.2013 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията за превоз с железопътен транспорт при вътрешен железопътен превоз, на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка.
(2) При международен железопътен превоз разпоредбите на наредбата се прилагат, доколкото не противоречат на международните конвенции и споразумения, по които Република България е страна.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Специфичните товари се приемат за превоз само като отделна вагонна пратка от и до гари, обявени за извършване на товаро-разтоварна дейност в доклада за фактическото състояние на железопътната инфраструктура по чл. 23, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.
Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Вагоните, с които се извършва превозът на специфични товари, отговарят на изисквания съобразно товара, за който се използват.
(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Товарите, за превоза на които се изисква вагоните и контейнерите да се дезинфекцират и дезинсекцират (вкл. дезодорират, инактивират, пропарват и мият), са определени в приложение № 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Обработените вагони във ветеринарно-дезинфекционните и промивно-пропаръчните дезинфекционни станции се облепват с етикети по образец съгласно приложение № 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Забранява се превоза на хранителни продукти във вагони, превозвали опасни товари, с изключение на случаите, в които превозване в такива вагони е допустимо съгласно Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) (ДВ, бр. 69 от 2006 г.).
Чл. 4. Товарите трябва да отговарят на утвърдените стандарти и изисквания, така че да не изгубят качеството и годността си по време на превоза с железопътен транспорт в установения срок за доставяне на пратката.
Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Приемането, превозването и разтоварването на пратки с живи животни и птици, хранителни и технически продукти от животински произход, фуражи, фуражни добавки, комбинирани фуражи, премикси и специфични растителни продукти се извършва под контрола на ветеринарномедицинските органи, а при превоз на плодове, зеленчуци и растения - под контрола на фитосанитарните органи.
Глава втора

ВИДОВЕ СПЕЦИФИЧНИ ТОВАРИ
Раздел I

Бързо развалящи се товари
Чл. 6. (1) Бързо развалящите се товари са хранителните продукти, плодовете, зеленчуците, живите растения и други товари, които при превоза им с железопътен транспорт изискват особени мерки за предпазване от топлина, студ, от съприкосновението им с въздуха или друг вид обслужване.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) В зависимост от технологичната и термична обработка и термичното състояние преди натоварване те се разделят на: замразени (под -18 °С), охладени (до +4 °С) и неохладени.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Основните бързо развалящи се товари са определени в списък съгласно приложение № 3.
Чл. 7. В зависимост от вида и свойствата, превозното разстояние и годишните времена бързо развалящите се товари се превозват във вагони с термична изолация (обикновени хладилни вагони, хладилни гарнитури и вагони с индивидуално машинно охлаждане); в специални вагон-цистерни за мляко; в покрити вагони със или без употреба на допълнителни съоръжения; във вагони с особен строеж или хладилни голямотонажни контейнери.
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Вагоните се измиват и дезинфекцират във ветеринарно-дезинфекционна станция за сметка на изпращача, преди да бъдат натоварени с хранителни продукти.
Чл. 9. При необходимост от спомагателни съоръжения те се доставят и поставят от изпращача под наблюдение на служител на превозвача.
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Прегледът, приемането, временното съхранение, ако има условия за такова, товаренето и разтоварването на бързо развалящи се товари се извършва съгласно ветеринарномедицинските и фитосанитарните изисквания за предпазване на товара от въздействието на атмосферните влияния.
Чл. 11. Бързо развалящите се товари трябва да бъдат с добро качество и да отговарят на утвърдените стандарти и изисквания, така че да издържат превоза по железница в установения срок за доставяне на пратката. В случай че бързо развалящият се товар не издържи превоза в срока за доставяне на пратката, отговорността остава върху изпращача.
Чл. 12. Бързо развалящите се товари се опаковат в стандартна опаковка, освен ако се допускат за превоз без опаковка.
Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Изпращачът, отделно за всяка товарителница, представя документ за вида товар по образец и със срок на валидност, издаден от съответния ветеринарномедицински или фитосанитарен орган, който се подпечатва с датния печат на превозвача в отправната и в получаващата гара.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Документът по ал. 1 се прикрепя към товарителницата, в която изпращачът е длъжен да отбележи номера, датата, къде и от кого е издаден.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Документът по ал. 1 се предава след вписване на име и поставяне на подпис на получателя в получаващата гара.
Чл. 14. Хладилните вагони, които се отпускат през летния сезон, трябва да са заледени. Превозвачите заледяват и дозаледяват хладилните вагони за сметка на изпращача.
Чл. 15. Органите за ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол имат право да проверяват в гарите качеството на бързо развалящите се товари за износ до момента на започване на композирането на влака, а в граничните гари - през времето, определено за митнически и други административни формалности, като тези проверки не пречат на графика за движение на влаковете.
Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Когато ветеринарномедицински, фитосанитарни или други органи спрат или забранят превоза, те съставят документ, в който отразяват състоянието на товара и причините за спирането или забраната.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Въз основа на документа по ал. 1 превозвачът спира превоза, а ако в него се сочат причини от транспортен характер, той е длъжен по своя инициатива да състави констативен протокол. В протокола подробно се поясняват причините за повредата, развалата или понижаването на качеството на бързо развалящия се товар. Превозвачът незабавно писмено уведомява за спирането или забраната изпращача, който следва да даде писмено своето разпореждане.
Чл. 17. Изменение на получаващата гара на пратка с бързо развалящи се товари се допуска само при условие, че товарът може да се достави на новото местоназначение в срока за доставка, определен за първоначалната получаваща гара.
Чл. 18. (1) Когато в получаващата гара се установи разваляне на стоката, превозвачът в присъствието на получателя съставя констативен протокол, в който се описва състоянието на стоката, на вагона и на опаковката, намалената стойност на развалената стока и други данни, които биха послужили за установяване на причините за развалянето.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Към констативния протокол се прилага ветеринарномедицинският или фитосанитарният документ.
(3) При разногласие между превозвача и получателя за определяне на причините и размера на развалянето на стоката превозвачът привлича органите за ветеринарномедицински или фитосанитарен контрол, чието заключение се вписва в констативния протокол.
Чл. 19. Изпращачът указва в товарителницата необходимите мерки за защита и температурния режим във вид на температурен интервал, като се вземат предвид техническите възможности на използвания вагон. При отсъствие на бележка в товарителницата се счита, че бързо развалящият се товар не се нуждае от мерки за защита.
Чл. 20. Сумите за поддържане на температурен режим, използване на външни източници на енергия (контактна мрежа, локомотив) и снабдяване с лед се изчисляват и заплащат по договореност с превозвача.
Чл. 21. Превозвачът отговаря за разваляне на бързо развалящите се товари, когато бъде нарушен установеният ред за обслужване на вагоните по пътя и когато не са спазени сроковете за доставка съгласно Наредба № 44 от 2001 г. за превоз на товари с железопътен транспорт (ДВ, бр. 91 от 2001 г.), ако се докаже, че това е причината за развалата.
Раздел II

Мляко и млечни продукти
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Млякото и млечните продукти се превозват в специализирани хладилни вагони с товарни или пътнически влакове, както и в техните фургони като колетни пратки.
Чл. 23. (1) Изпращачът на пратките с млечни продукти се задължава да ги предава най-малко два часа преди заминаването (преминаването) на влака.
(2) Превозвачът е длъжен да уведомява изпращача при промяна в разписанието или движението на влаковете.
Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Млякото се предава в прясно и добро състояние с температура до 6 °С.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Изпращачът, отделно за всяка товарителница, представя и документа по чл. 13, ал. 1 , което се подпечатва с датния печат на превозвача в отправната и в получаващата гара.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Документът по чл. 13, ал. 1 се прикрепя към товарителницата, в която изпращачът е длъжен да отбележи номера, датата, къде и от кого е издадено.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Документът по чл. 13, ал. 1 се предава след вписване на име и поставяне на подпис на получателя в получаващата гара.
(5) Замразено мляко се приема за превоз само ако изпращачът е направил в превозния документ бележка за това.
Чл. 25. През време на превоза на млякото и млечните продукти се поддържа необходимата температура за запазването им в добро състояние, която следва да бъде предписана от изпращача с бележка в превозния документ.
Чл. 26. (1) Пристигналите пратки с мляко и млечни продукти се предават на получател незабавно след подаване на вагона на определеното за разтоварване място.
(2) Когато млякото не се освободи от получателя в срок 6 часа, а млечните продукти в срок 12 часа, товарите се считат за изоставени.
Раздел III

Живи животни, птици и пчелни семейства
Чл. 27. (1) Живи животни, птици и пчелни семейства могат да се превозват с железопътен транспорт само ако са от райони, в които няма констатирани заразни и паразитни болести по тях.
(2) Условията за превоз на живи животни, птици и пчелни семейства от райони, в които има констатирани заразни и паразитни болести, са посочени в раздел VIII.
Чл. 28. Живите животни, птиците и пчелните семейства се преглеждат от ветеринарен лекар преди натоварването им. Прегледът се извършва само на дневна светлина.
Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Изпращачът, отделно за всяка товарителница, представя и документ съгласно чл. 13, ал. 1, който се подпечатва с датния печат на превозвача в отправната и в получаващата гара. С него се удостоверява здравословното състояние на животните, птиците или пчелните семейства, както и че в мястото, откъдето са докарани, няма заразни и паразитни болести.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Документът по чл. 13, ал. 1 се прикрепя към товарителницата, в която изпращачът е длъжен да отбележи номера, датата, къде и от кого е издаден.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Документът по чл. 13, ал. 1 се предава след вписване на име и поставяне на подпис на получателя в получаващата гара.
Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Животните и птиците се превозват в почистени и дезинфекцирани специализирани вагони, а при липса на такива - в обикновени покрити вагони с гладки стени и приспособления за връзване, снабдени с достатъчно големи вентилационни отвори или вентилационна система, функционираща ефективно при ниски скорости и в покой. Вагоните, с които се превозват животни, се обозначават със символ, указващ присъствието на живи животни съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Превозвачът взема предпазни мерки, за да избегне сблъскване на вагоните, натоварени с живи животни, при композирането на влаковете и при извършване на маневри.
(3) При необходимост от особени приспособления те се набавят и поставят от изпращача.
Чл. 31. (1) Изпращачът е длъжен да осигури подходящи условия (постеля, пространство и т.н.) за разполагане на живите животни и птиците в подадения вагон, както и необходимия фураж за не повече от три денонощия.
(2) Ветеринарните органи следят за спазването на съответните норми и изисквания, като не се допуска претоварване на вагоните.
(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Забранява се превозването на стоки във вагона, в който се превозват животни.
Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Пчелните семейства се превозват само сутрин или през нощта в почистени вагони с добра вентилация, в изправни сандъци, с вентилационни отвори. Ако сандъците са с плоски покриви, във вагона може да се наредят един върху друг на няколко реда, като се укрепват.
(2) Пчелни семейства не се приемат за превоз при температура над 30 °С.
Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Съвместни превози на различни видове едри и дребни животни в един вагон се допуска само когато изпращачът направи бележка в товарителницата, че освобождава превозвача от отговорност.
(2) В случаите по ал. 1 животните се отделят с прегради от и за сметка на изпращача.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) По изключение се допуска натоварване без прегради на бозайници с майките си или животни, които са отгледани заедно и разделянето им може да предизвика безпокойство и страдание.
Чл. 34. Диви животни се приемат за превоз само в напълно здрава опаковка (клетка) и ако превозването им не е свързано с опасност за хората.
Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Живи животни, птици и пчелни семейства се приемат за превоз само ако бъдат придружавани. За обслужване на превозваните животни във вагоните се оставят придружители не по-малко от един на три вагона и не повече от един на вагон. При наличие на проблем по пътя с някой от придружителите превозвачът уведомява изпращача за подсигуряване на нов придружител и до пристигането му назначава свой служител за охрана.
Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Придружителите на вагона с животни имат следните задължения:
1. да се грижат за настаняване, а при нужда и разместване на животните от вагона, както и да ги надзирават през време на пътуването;
2. да отварят и затварят вратите, прозорците и вентилационните капаци на вагоните;
3. да хранят и поят животните през време на пътуването;
4. да съобщават незабавно на превозвача за заболяването или смъртта на животните;
5. да не допускат външни лица да влизат във вагоните;
6. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ).
(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) На придружителите на вагона с животни се забранява:
1. да пушат, да палят огън и да ползват нагревателни уреди;
2. да дразнят, плашат и малтретират животните, да им причиняват болка, да оказват натиск върху чувствителни части на тялото им и да ги третират по начин, който им причинява болка и страдание.
Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Придружителят на пчелните семейства трябва да се намира близо до тях и да разполага с подходящи инструменти и материали за запушване на случайно открили се проходи.
Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) На животните се осигурява достатъчно вода за пиене в зависимост от вида им и в съответствие с разпоредбите на чл. 42 и 43 от Наредба № 26 от 2006 г. за условията за защита и хуманно отношение на животните по време на транспортирането им (ДВ, бр. 23 от 2006 г.).
(2) Превозваните животни не могат да се поят на водопои, на които се поят местните животни.
(3) На гарите, където няма специални приспособления за водопой, животните се поят в самите вагони през време на престоя на влака.
(4) При наличие на заболели животни те се поят след здравите.
(5) След приключване на водопоя кофите и коритата се подлагат на дезинфекция под контрола на ветеринарните органи.
Чл. 39. Забранява се почистването на вагоните и изхвърляне на тор през време на движение. Това може да се извършва единствено в граничните гари при международни превози, на специално място, указано от местните ветеринарни органи.
Чл. 40. (1) Разтоварване на животни, птици и пчелни семейства в междинни гари е забранено.
(2) Когато в изключителни случаи при заболяване се наложи разтоварване, то се извършва в присъствието на ветеринарен орган, отговарящ в междинната гара за ветеринарната дейност.
(3) По искане на ветеринарните органи вагоните се подават на рампа.
Чл. 41. (1) При повреда на вагоните с живи животни, птици и пчелни семейства придружителят остава при вагона.
(2) Отговорността, контролът и мерките за отстраняване на повредата, респ. претоварването, са за сметка на превозвача.
(3) При разтоварване на вагони по технически причини присъствието на ветеринарен орган не е задължително.
Чл. 42. Живите животни, птиците и пчелните семейства се преглеждат от ветеринарен лекар в получаващата гара. Прегледът се извършва само на дневна светлина.
Чл. 43. Живите животни, птиците и пчелните семейства, пристигнали в получаваща или гранична гара, се смятат съмнителни за заразна болест, ако:
1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) липсва ветеринарен документ по чл. 13, ал. 1 ;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) броят на животните, кафезите с птици или кошерите не съответства на вписания във ветеринарния документ по чл. 13, ал. 1 и липсва документ за станалата промяна в бройките;
3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) животните, птиците и пчелните семейства произхождат от райони, където е констатирана заразна болест по този вид животни;
4. между пристигналите животни са открити болни или подозрително болни от заразна болест или ако през време на превоза е имало смъртни случаи на животни от заразна болест или по неизяснени причини.
Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Ветеринарният лекар е длъжен след подаване на вагоните за разтоварване да прегледа животните и да направи бележка за състоянието и броя им във ветеринарния документ по чл. 13, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Когато ветеринарният лекар не се яви в предвидения срок и няма данни за заболяване, няма умрели животни и превозът е извършен с редовен документ по чл. 13, ал. 1 , превозвачът може да предаде животните на получателя. В този случай се съставя протокол, който се изпраща на отговарящия за района ветеринарен лекар. Ако между пристигналите животни и птици има заболели или умрели, пратката не се освобождава до пристигане на отговорния ветеринарен лекар.
Чл. 45. Всички вагонни съоръжения след разтоварване се изпращат по съответния ред до най-близката дезинфекционна станция за почистване, измиване и дезинфекция.
Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) При внос и транзит на международни пратки с живи животни, птици и пчелни семейства те се приемат само при наличие на ветеринарен документ за произход, удостоверяващ, че са здрави, издаден от ветеринарните органи на отправната държава.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) При липса на ветеринарен документ или установяване на разлика на данните в него, при констатация или съмнение за заразни заболявания пратките не се допускат за по-нататъшен превоз през територията на страната.
Раздел IV

Хранителни и технически животински продукти
Чл. 47. (1) Хранителни и технически животински продукти могат да се превозват с железопътен транспорт само ако са от райони, в които няма констатирани заразни и паразитни болести по животните и птиците.
(2) Условията за превоз на тези товари от райони, в които има констатирани заразни и паразитни болести, са предвидени в раздел VIII.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Основните хранителни и технически животински продукти са определени в списък съгласно приложение № 5.
Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Изпращачът, отделно за всяка товарителница, представя документа по чл. 13, ал. 1 от ветеринарномедицинските органи, който се подпечатва с датния печат на превозвача в отправната и в получаващата гара.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Документът се прикрепя към товарителницата, в която изпращачът е длъжен да отбележи номера, датата, къде и от кого е издаден.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Документът по ал. 1 се предава след вписване на име и поставяне на подпис на получателя в получаващата гара.
Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Когато ветеринарният документ е с изтекъл срок, хранителните и техническите животински продукти се приемат за превоз само след представяне на нов или след заверяване на стария документ от ветеринарномедицинските органи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Пратката не се приема за превоз при несъответствие между данните в документа и товарителницата, както и при неизправност на опаковката или недостатъчна маркировка.
Чл. 50. Изменение на получаващата гара и на получателя се допуска само в изключителни случаи и само с разрешение на ветеринарномедицинските органи.
Чл. 51. (1) При приемане за превоз и при освобождаване на опаковани хранителни и технически животински продукти ветеринарномедицинските органи имат право да поискат да се отворят за проверка до 10 % от общия брой на пакетите.
(2) Когато при проверката се установят недоброкачествени продукти или несъответствие на продуктите с документите, се допуска отваряне на всички пакети от пратката.
(3) Необходимият помощен персонал за извършване на проверката се осигурява от изпращача или получателя.
Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Когато по някакви причини пратката бъде задържана, превозвачът съставя констативен протокол в присъствието на представител на местния ветеринарномедицински контрол и на изпращача (получателя), ако се намира в гарата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) В констативния протокол се посочват причините за задържането на продуктите и взетите мерки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Копие от констативния протокол се прилага към превозния документ, в който се отбелязват причините за задържането.
Чл. 53. Забранява се съвместно складиране и превозване на технически животински продукти заедно с хранителни продукти, фураж, домашни вещи, живи животни, метални изделия и боядисващи вещества.
Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Складирането, товаренето и разтоварването на хранителни и технически животински продукти в гарите на изпращане или получаване се извършва съгласно чл. 88, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.
Чл. 55. Вагоните, с които се превозват хранителни и технически животински продукти, задължително се дезинфекцират в дезинфекционна станция преди натоварване за сметка на изпращача и след разтоварване - за сметка на получателя.
Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) При превоз на свинско месо във ветеринарномедицинския документ се отбелязва, че е трихиноскопирано.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) При превоз на кожарски и кожухарски суровини във ветеринарномедицинския документ се отбелязва, че са дали отрицателна реакция за антракс.
Чл. 57. При превоз на неопакован леш върху пода на вагона се насипва негасена вар.
Чл. 58. Субпродукти - глави, крака, уши, вътрешни органи и други подобни, се приемат за превоз само в специална непропусклива водоустойчива опаковка.
Раздел V

Починали и тленни останки
Чл. 59. (1) Починалите се приемат за превоз с товарните и пътническите влакове в отделен покрит вагон, с отделна товарителница и разрешително от медицинските органи, приложено към нея, което се връчва на получателя при освобождаване на пратката.
(2) Допуска се натоварване на няколко починали в един вагон, ако са предадени за превоз от една и съща отправна до една и съща получаваща гара.
Чл. 60. (1) Тленните останки на лица, починали от заразни болести, се приемат за превоз само в цинков, херметически затворен ковчег, поставен в друг външен дървен ковчег.
(2) Всички други починали могат да се приемат за превоз и в обикновени дървени ковчези с плътни стени и дъна без цепнатини.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Долната част на ковчезите се покрива най-малко с 50 мм дебел пласт от хигроскопично вещество, като изпращачът удостоверява с бележка в товарителницата, че това условие е спазено.
Чл. 61. (1) Всяка пратка с починал задължително се транспортира с придружител, който може да пътува във вагона при починалия или в пътнически вагон, ако превозът се извършва с пътнически влак.
(2) Пратка с починал се допуска за превоз без придружител само ако изпращачът направи бележка в товарителницата, че получателят е уведомен за изпращането на починалия.
Чл. 62. (1) Тленни останки се приемат за превоз, ако са почистени, дезинфекцирани и поставени в херметически затворени метални кутии, вместени в дървени сандъци.
(2) Пепел от починали се приема за превоз само ако съдовете, които я съдържат, са поставени в здрави сандъци.
(3) Придружаването на пратки с тленни останки не е задължително.
Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2013 г. ) Съвместно с други товари тленните останки могат да се товарят само при наличие на документ от медицинските органи, че костите са от напълно разложен човешки труп, погребан най-малко преди 10 години.
Чл. 64. Когато пратката с починал не се освободи в продължение на 12 часа след пристигане в получаващата гара, тя се разтоварва и предава на съответните компетентни органи за погребение.
Чл. 65. Вагоните, с които са превозвани починали, подлежат на задължително обеззаразяване след разтоварване за сметка на получателя.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница