Деветашката пещера е разположена на 5 км северозападно от село Деветаки, на десния бряг на река Осъм, в северния склон на Деветашкото плато. Общата дължина на пещерата е 2 442 метраДата22.01.2019
Размер55.24 Kb.
#111348
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Деветашката пещера е разположена на 1.5 км северозападно от село Деветаки, на десния бряг на река Осъм, в северния склон на Деветашкото плато. Общата дължина на пещерата е 2 442 метра. Входът на пещерата (светлата й част) има полуелипсовидна форма и е с размери 30 х 35 м. Галерията се разширява и образува грамадна зала, осветена от 7 отвора (наричана от местното население „окната”). Залата заема покрито място с площ от 25 000 кв. метра, а максималната височина на тавана достига до 58 м. при окното „Кошерището”. Най-голямото „окно” с размери 73 х 48 м. е „Киликът”, с височина 51 м. В пещерата са обособени два ръкава - мокър голям и сух малък ръкав. Обемът на залата е приблизително 600 хил. м3.
Тъмната част на пещерата е местообитание на 5 вида прилепи. Съгласно данните от обследване, извършено от екип на Националния природонаучен музей при БАН в рамките на Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие, през 2010 година в периода юни-септември са извършени три обследвания, съгласно които числеността на колонията е варирала както следва - 3 500 екземпляра (септември), 9 000 екземпляра(юли) и 3 170 екземпляра (юни).

До 1995 година пещерата е използвана от Министерството на отбраната и впоследствие от ДСО „Петрол” за складиране на гориво-смазочни материали. Направен е железопътен мост и железопътна линия до входа на пещерата. В пещерата са били поставени 15 метални цистерни с общ обем от 36 000 м3, 4 от които са били вкопани в скалите. През 1995 и 1996 година цистерните са изнесени от пещерата.

През 1996 г. със заповед на министъра на околната среда и водите Деветашката пещера, заедно с пещера „Нанин камък” - с. Муселиево, е обявена за природна забележителност. Съгласно заповедта в пещерата са забранени: 1. Всякакви дейности, нарушаващи естествения облик на скалния венец и пещерите /строителство, разкриване на кариери, залесяване, къртене и др./; 2. Достъп до пещерите през периода 1 юни – 31 юли; 3. Всякакви дейности, които могат да доведат до безпокоене, нараняване, убиване или прогонване на прилепите; 4. Промяна на водния режим и замърсяване на водите в пещерите; 5. Палене на огън в пещерите; 6. Пладнуване на стада от кози.

Разрешават се: 1. Мероприятия, подпомагащи нормалното съществуване на прилепните колонии, след съгласуване с Министерството на околната среда; 2. Посещения в пещерите за научни изследвания или с туристическа цел в периода 1 август – 31 май; 3. Дейности по благоустрояване и опазване на пещерите, след съгласуване с Министерството на околната среда. Дейностите, които не са изрично упоменати в заповедта са допустими след съгласуване с компетентния орган, в случая Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Плевен.


Входът на Деветашката пещера попада в границите на две защитени зони от мрежата Натура 2000 - BG0000615 „Деветашко плато” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет от Министерския съвет с решение от 2007 г., и BG0002102 „Деветашко плато” за опазване на дивите птици, обявена със заповед на министъра на околната среда и водите през 2008 г.

С писмо от септември 2011 г., „Ню Бояна вибурно” ЕООД, София са поискали от РИОСВ – Плевен становище за заснемането на епизоди от филмова продукция „Недосегаемите 2”. В писмото са поискали да поставят временни декори, които по никакъв начин няма да повлияят на природните дадености на пещерата. Декларирали са, че монтажът няма да повреди или повлияе на флората и фауната на територията на Деветашката пещера и поемат отговорност да предадат пещерата във вида, в който е получена и без отклонения от съгласуваната документация..Компетентният орган РИОСВ – Плевен съгласува дейностите по реализирането на филмовата продукция на основание Закона за защитените територии и заповедта за обявяване природната забележителност, като поставя условия: да не се извършват дейности и да не се поставят декори в тъмната част на пещерата; след приключване на снимките, в двуседмичен срок терените да бъдат изцяло почистени и възстановени; стриктно да се спазва режимът, регламентиран в заповедта за обявяване на природната забележителност и изискванията съгласно Закона за защитените територии.
На 16 ноември т.г. е удължен срокът за извършване на снимки от 21.11.2011 до 29.11.2011 година, като отново са поставени условия: 1. да не се извършват дейности, нарушаващи естествения облик на скалния венец и пещерата (строителство, разкриване на кариери, залесяване, катерене и др.); 2. да не се допускат дейности източник на шум ( взривове, стрелба, пироефекти и др.); 3. да не се използва механизация (включително преследване с тежки машини), освен с цел изнасяне на декора; 4. да не се променя водният режим и да не се замърсяват водите в пещерата; 5. да не се пали огън в пещерата; 6. да не се отсичат дървета и храсти на територията на природна забележителност „Деветашка пещера”; 7. да не се извършват дейности и да не се поставят декори в тъмната част на пещерата; 8. след приключване на снимките в едномесечен срок, терените в пещерата и около нея да бъдат изцяло почистени и възстановени.
Законосъобразността на документите, с които е съгласувано извършването на снимки за филмовата продукция, е потвърдена с определение № 859/29.11.2011 г. на Административен съд – Плевен. Той оставя без разглеждане искането на Сдружение „Зелени Балкани”, гр. Пловдив, с което се иска РИОСВ – Плевен да бъде задължена да издаде акт, с който да се забрани да се извършват действия по филмовата продукция в Деветашката пещера.
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен, е осъществила текущ контрол за изпълнение на условията по подготовката и извършването на снимачните дейности. Съставени са 4 констативни протокола. При проверките е установено: монтиране на декори само в светлата част на пещерата; не са установени следи от огън, взривове и битови отпадъци; не са установени дейности, нарушаващи естествения облик на пещерата; при входа на пещерата периодично присъстват автомобили за доставяне и изнасяне на елементи от декора; извършвани са дейности по монтаж и демонтаж на декорите; по време на снимките не е установено нарушаване на естествения облик на пещерата и не се извършват дейности източници на шум. Установено е премахване на растителност пред пещерата. За констатираното нарушение е съставен акт и наказателно постановление от 28.11.2011 г., с което е разпоредена глоба в размер на 2000 лева на организатора на филмовата продукция.
Снимките са приключили на 29.11. 2011. При последваща проверка от 05.12.2011 от РИОСВ – Плевен не са установени увреждания на пещерните образувания и на цялостния вид на пещерата. Терените в пещерата и около нея са изцяло почистени.
По време на снимачния процес на 16.11.2011 г. от екип от Център за изследване и защита на прилепите при БАН е извършена проверка на състоянието на прилепната колония в тъмната част на Деветашката пещера. При проверката не са установени следи от навлизане в тъмната част на пещерата. Оценената числеността на колонията е 8717 екземпляра. Не са установени загинали екземпляри. След приключване на всички дейности в светлата част на пещерата, на 10.12.2011 г., същият екип с допълнително участие на експерти, са извършили проверка на състоянието на колонията, като посочената численост е 10 100 екземпляра. Установени са единични загинали екземпляри, без броят им да е указан. Документи и протоколи от тези две проверки, извършени без участието на представители на МОСВ, бяха представени в министерството, едва след като резултатите от проверките бяха широко коментирани в медиите, което поставя под съмнение достоверността на твърденията за отрицателно въздействие върху състоянието на колонията и нейната численост.

Предвид гореизложеното може да се направят следните заключения:


1. Спазена е законовата процедура за разрешаване на дейности за снимане на филмова продукция в природна забележителност „Деветашката пещера”. Към организаторите на филмовата продукция са поставени условия, насочени към опазване на пещерата като природен феномен и местообитание на прилепи. Дейностите са извършени в светлата част на пещерата, като изпълнителите са изпълнили предписанията на компетентния орган. Дейностите по реализирането на снимките са приключили и обстановката в пещерата е приведена в предишното й състоянието.

2. За неизпълнение на едно от условията по дейностите в пещерата, установено безспорно с констативен протокол, организаторите на филмовата продукция веднага са санкционирани от РИОСВ – Плевен;3. Числеността на прилепите в Деветашката пещера е в границите на констатираната в предходни години /в различните години броят им варира от 3 500 до 12 000 екземпляра/.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница