Директива на съвета 96/82/ео от 12. 1996 гДата02.06.2018
Размер314.95 Kb.
Директива на съвета 96/82/ЕО от 9.12.1996 г. за контрол над рисковете от големи аварии поради опасни вещества /SEVEZO II/
Чл. 1 : Цел

Чл. 2 : Обхват

Чл. 3 : Определения

Чл. 4 : Изключения

Чл. 5 : Общи задължения на оператора

Чл. 6 : Уведомяване

Чл. 7 : Политика за предотвратяване на големи аварии

Чл. 8 : Ефект на доминото

Чл. 9 : Доклади за безопасност

Чл. 10 : Модификации на инсталация, на предприятие или на складово помещение

Чл. 11 : Планове за извънредни ситуации

Чл. 12 : Планиране на използването на земята

Чл. 13 : Информация за мерките за сигурност

Чл. 14 : Информация, предоставяна от оператора при голяма авария

Чл. 15 : Информация, предоставяна от държавите-членки на комисията

Чл. 16 : Компетентни власти

Чл. 17 : Забрана за използване

Чл. 18 : Инспекции

Чл. 19 : Информационни системи и информационен обмен

Чл. 20 : Тайна

Чл. 21 : Задание/задачи на комисията

Чл. 22 : Комитет

Чл. 23 : Отмяна на Директива 82/501/ЕИО

Чл. 24 : Срокове

Чл. 25 : Влизане в сила

Чл. 26 : Настоящата Директива е адресирана до държавите-членки

Приета в Брюксел, 9 декември 1996
За Съвета

Председател B.Howlin

Анекс I : Приложение на настоящата Директива

Анекс II : Минимум данни и информация, разглеждани в доклада за безопасност, посочени в чл. 9

Анекс III : Принципи, посочени в чл. 7 информация, посочена в чл. 9 за системите на управление и организацията на предприятието с оглед предотвратяването на големи аварии

Анекс VI : Данни и информация, вписани в плановете за извънредна ситуация, определен в чл. 11

Анекс V : Информация, с която се съобщава на населението съгласно чл. 13(1)

Анекс VI : Критерии за уведомяване на комисията за произшествие съгласно чл. 15(1)ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 96/82/ЕО ОТ 9.12.1996 г. ЗА КОНТРОЛ НАД РИСКОВЕТЕ ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ ПОРАДИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА /SEVEZO II/
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
Като взе предвид договора за създаване на европейската общност и по-специално чл. 130 ал. 1 от него,
Като взе предвид предложението на комисията (1),
Като взе предвид становището на икономическия и социален комитет (2)Ы
КАТО ДЕЙСТВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОЦЕДУРАТА, предвидена в чл. 189 с от договора (3),


 1. Като има предвид, че Директива на съвета 82/501/ЕИО от 24.6.1982 за опасностите от големи аварии в промишлеността (4) се занимава с предотвратяването на големи аварии, които могат да станат при определени производствени дейности, и ограничаването на последствията от тях за хората и околната среда;

 2. Като има предвид, че целите и принципите на политиката на общността за околната среда както е изложена в чл. 130 г (1) и (2) от договора и подробните програми за действие на европейската общност относно околната среда (5) имат задача особено да опазват и защищават качеството на околната среда и да пазят здравето на хората чрез превантивни действия;

 3. Като има предвид, че съветът и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на съвета, в резолюция приета заедно с четвъртата програма за действие относно околната среда (6) подчертават нуждата от по-ефективно прилагане на Директива 82/501/ЕИО и призовават за преразглеждане на Директивата, за да се включи, ако е необходимо, възможно разширяване на обхвата и се увеличи размяната на информация по въпроса между държавите-членки; като има предвид, че петата програма за действие, чийто принципен подход бе одобрен от съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на съвета, в резолюция от 1.02.1993 (7) също настоява за по-добро справяне с риска от аварии;

 4. Като има предвид, че в светлината на авариите в Бопал и Мексико Сити, които показаха опасностите, възникващи, когато опасни обекти и жилища са разположени в близост, резолюция на съвета от 16.10.1989 призова комисията да включи в Директива 82/501/ЕИО разпоредби относно контрола при планиране използването на земята, когато се разрешава строеж на нови инсталации и когато се извършва градско строителство около съществуващи инсталации;

 5. Като има предвид, че посочената резолюция на съвета отправя покана към комисията да работи с държавите-членки за по-голямо взаимно разбирателство и хармонизиране на националните принципи и практики относно докладите за безопасност;

 6. Като има предвид, че е желателно да се събере в едно опитът, натрупан чрез различните подходи за контрол над опасностите от големи аварии;като има предвид, че комисията и държавите-членки трябва да развиват отношенията си със съответните международни органи да търсят да създадат мерки равностойни на посочените в настоящата Директива, за да се използуват от трети страни;

 7. Като има предвид, че конвенцията за транс гранично влияние на промишлените аварии на икономическата комисия на Европа на обединените нации предвижда мерки относно предотвратяването, готовността и реагирането на промишлени аварии в състояние да причинят транс гранични влияния както и относно международното сътрудничество в тази област;

 8. Като има предвид, че Директива 82/501/ЕИО представлява първи етап в процеса на хармонизиране; като има предвид, че въпросната Директива трябва да се преразгледа и допълни, за да се гарантира високо ниво на защита в общността по един последователен и ефикасен начин; като има предвид, че настоящото хармонизиране се ограничава до мерките, необходими за въвеждане на по-ефикасна система за предотвратяване на големи аварии с голямо въздействие и ограничаване на техните последствия;

 9. Като има предвид, че големите аварии могат да имат последствия отвъд границите на една страна; като има предвид, екологичната и икономическа цена на авариите се пренася не само от засегнатото предприятие, но и от засегнатите държави-Членки; като има предвид, че по тази причина е необходимо да се вземат мерки, гарантиращи високо ниво на защита в общността;

 10. Като има предвид, че разпоредбите на настоящата Директива трябва да се прилагат, без да се накърняват разпоредбите на общността по отношение на здравето и безопасността на работните условия;

 11. Като има предвид, че използването на списък, който посочва определени инсталации, а изключва други еднакво рискови, не е добра практика и може да доведе до случаи, когато потенциални причинители на големи аварии не са включени в регламентирането; като има предвид, че обхватът на Директива82/501/ЕИО трябва да се промени, като разпоредбите се отнасят за всички предприятие, в които се използват опасни вещества в достатъчно голямо количество, за да създадат риск от голяма авария;

 12. Като има предвид, че като се съобразяват с договора и съгласно съответните разпоредби на общността, държавите-членки могат да запазят или да приемат подходящи мерки за дейности, свързани с транспорта по доковете, кейовете и разпределителните станции, които не са включени в настоящата Директива, за да гарантират ниво на сигурност равностойно на това, установено с настоящата Директива;

 13. Като има предвид, че пренасянето на опасни вещества по тръбопроводи също потенциално може до причини големи аварии; като има предвид, че комисията трябва, след като събере и оцени информацията за съществуващите механизми в общността относно регулирането на такива дейности и появата на съответните инциденти, да подготви комюнике, което излага случая и най-подходящите инструменти за действие в тази област, ако е необходимо;

 14. Като има предвид, че като се съобразява с договора и съгласно съответните разпоредби на общността, държавите-членки могат да запазят или да приемат мерки за запълването на изкопи с отпадъци, което не попада в обхвата на настоящата Директива;

 15. Като има предвид, че анализът на големите аварии, докладвани на общността показва, че повечето от тях са станали в резултат на управленски и/или организационни пропуски; като има предвид, че по тази причина е необходимо да се установят на ниво общността основни принципи за системи за управление, които трябва да са подходящи за предотвратяване и контролиране на опасностите от големи аварии и да ограничават последиците от тях;

 16. Като има предвид, че разликите в мерките за инспектиране на предприятията от компетентните органи могат да породят различни степени на защита; като има предвид, че е необходимо да се определят на ниво общност основни изисквания, които системите за инспектиране, установени от държавите-членки, трябва да спазват;

 17. Като има предвид, че за да покаже, че всичко необходимо е било направено за предотвратяване на големи аварии и за подготовка на планове за непредвидени ситуации и мерки за справяне с тях, операторът трябва в случаите на предприятия, в които има опасни вещества в значителни количества, да предостави на компетентните власти информация под формата на доклад за сигурност, съдържащ подробности за предприятието, съществуващите опасни вещества, инсталационни и складови съоръжения, възможни големи аварии и съществуващите системи за управление с цел предотвратяване и намаляване на риска от големи аварии и да дадат възможност да се предприемат необходимите мерки за ограничаване на последствията от тях;

 18. Като има предвид, че за намаляване на риска от ефекта на доминото, когато предприятия са разположени по такъв начин или са толкова близо, че вероятността и възможностите за големи аварии се увеличават или последствията от тях се подсилват, трябва да има разпоредба за размяна на необходимата информация и сътрудничество по отношение информирането на обществеността;

 19. Като има предвид, че да се поощри достъпът до информация относно околната среда, обществеността трябва да има достъп до докладите за безопасност на операторите и лицата, които е възможно да бъдат засегнати от големи аварии трябва да получават достатъчна информация за правилното действие, което се предприема в такъв случай;

 20. Като има предвид, че да се осигури защита срещу извънредни положения в случаите на предприятия, където има опасни вещества в значителни количества, е необходимо да се създадат планове за извънредни ситуации във и извън предприятието и да се създаде система за гарантиране на проверката и преразглеждането, ако е необходимо, както и на прилагането им в случай на голяма авария или вероятност за такава;

 21. Като има предвид, че трябва да се провеждат консултации с персонала на предприятието относно плана за извънредна ситуация вътре в него и трябва да има допитване до обществеността относно плана за извънредна ситуация извън предприятието;

 22. Като има предвид, че за да се осигури по-голяма защита но жилищни райони, значително използвани обществени места и места от особен природен интерес или с по-голяма чувствителност, необходимо е политиката за използуването на земята и/или останалите съответни политики, прилагани от държавите-членки, да отчитат нуждата от спазване в дългосрочен план на подходяща дистанция между такива райони и предприятия , представляващи такава опасност, а когато става дума за изградени вече предприятия, да се вземат предвид допълнителни технически мерки така, че рискът за хората да не нараства;

 23. Като има предвид, че за да се гарантира вземането на адекватни мерки за реагиране, ако стане голяма авария, операторът трябва незабавно да информира компетентните власти и да предаде необходимата им информация, за да оценят влиянието на аварията;

 24. Като има предвид, че да осигури размяна на информация и да предотврати бъдещи аварии от един и същи вид, държавите-членки трябва да изпращат информация на комисията относно големите аварии на тяхна територия, така че комисията да може да анализира произтичащите от това опасности и да въведе система за разпространението на информация най-вече относно големите аварии и поуките, взети от тях; като има предвид, че размяната на информация трябва да включва също и “едва предотвратените случаи на аварии”, които държавите-членки считат, че са от особен технически интерес за предотвратяването на големи аварии и ограничаването на последствията от тях,

прие настоящата Директива:


Член 1

Цел


Настоящата Директива има за цел предотвратяването на големи аварии, които включват опасни вещества, и ограничаването на последствията от тях за човека и околната среда с оглед осигуряване на високо ниво на защита в общността по един последователен и ефективен начин.
Член 2

Обхват


 1. Директивата се прилага за предприятия, в които има опасни вещества в количества равни или надвишаващи количествата, изброени в анекс I, части 1 и 2, колона 2 с изключение на Член 9, 11 и 13, които се отнасят за предприятия, където има опасни вещества в количества равни или надвишаващи количествата, изброени в анекс I, части 1 и 2, колона 3. За целите на настоящата Директива “има опасни вещества” означава действително или предполагаемо съществуване на такива вещества в предприятието или съществуването на които се предполага, че е станало в резултат на изпускане от контрол на промишлените химически процеси в количества равни или надвишаващи праговете от части 1 и 2 на анекс I.

 2. Разпоредбите на настоящата Директива се прилагат, без да се накърняват разпоредбите на общността относно работната среда и по-специално, без да се накърнява Директива на съвета 89/391/ЕО от 12.6.1989 за въвеждането на мерки, поощряващи подобренията по отношение на безопасността и здравето на работниците на работното място.(8).

Член 3


Определения

За целите на настоящата Директива: 1. “Предприятие” означава целият район под контрол на оператора, в който има опасни вещества една или повече инсталации, включително и общи или свързани инфраструктура и дейности;

 2. “инсталация” означава техническа единица в рамките на предприятието, в което се произвеждат, използват, обработват или складират опасни вещества. Тя включва цялото съоръжение, структура, тръби, машини, уреди, частни жп линии около сгради, докове, кейове за разтоварване, които обслужват на инсталацията вълноломи/диги, складове или подобни постройки, плаващи или в друга форма, необходими за работата на инсталацията;

 3. “оператор” означава всяко лице или корпоративно тяло, което оперира с или държи предприятие или инсталация или ако е създадено по силата на националното законодателство, му е дадено решаващо икономическо значение при техническото опериране с тях;

 4. “опасно вещества” означава вещество, смес или съединение, изброено в анекс I, част 1 или което изпълнява критериите, установени в анекс I, част 2 и съществува като суров материал, продукт, вторичен продукт, утайка или друг междинен вид, включително и онези вещества, за които е разумно да се предположи, че се получават в случай на произшествие;

 5. “голяма авария” означава поява на такава голяма емисия, пожар или експлозия, която става в резултат на неконтролируеми събития в хода на операциите на всяко предприятие, подчиняващо се на разпоредбите на настоящата директива, и води до сериозна опасност за човешкото здраве и/или околната среда, която опасност е непосредствен, забавена, вътре или извън предприятието и включва едно или повече опасни вещества;

 6. “опасен” означава вътрешно свойство на опасни вещества или физическата ситуация с възможности за нанасяне на вреда на човешкото здраве и/или околната среда;

 7. “риск” означава възможност за специфичен ефект в рамките на специфичен период или при определени условия;

 8. “складиране” означава присъствие на количество опасни вещества с цел складиране, сигурно съхранение или държани в запас.

Член 4


Изключения

Настоящата директива не се отнася за:

А) военни предприятия, инсталации или складови съоръжения;

Б) опасности, създавани от йонизираща радиация;

В) транспорт на опасни вещества и непосредствено временно складиране по време на транспорт по пътища, железница, вътрешни водни пътища, море или въздух извън предприятията, включени в настоящата директива, както и товарене, разтоварване и транспорт до или от друго средство за транспорт на докове, кейове или разпределителна станция;

Г) пренасяне на опасни вещества по тръбопроводи, включително и помпени станции извън предприятията, попадащи под обсега на настоящата директива;

Д) дейности на добивната промишленост, свързани с проучването и експлоатацията на мини и кариери или чрез сондажи;

Е) обекти, където изкопи се запълват с отпадъци.


Член 5

Общи задължения на оператора 1. Държавите-членки гарантират операторът да е задължен да взема всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии и да ограничава техните последици за човека и околната среда.

 2. Държавите-членки гарантират от оператора да се изисква да доказва пред компетентните власти, посочени в член 16, наричани оттук нататък “компетентните власти” по всяко време особено за целите на инспекциите и контрола, посочени в член 18, че е взел всички необходими мерки, установени в настоящата директива.

Член 6


Уведомяване

 1. Държавите-членки изискват от оператора да изпрати на компетентните власти уведомления в следните срокове:

 • За нови предприятия в разумен срок преди началото на строежа или работата му,

 • За съществуващи вече предприятия – в срок от една година от датата, определена в член 24(1)

 1. Изискваното съгласно алинея 1 уведомление съдържа следните подробности:

А) името и фирмата на оператора и пълния адрес на въпросното предприятие;

Б) регистрираното седалище на оператора и пълния му адрес;

В) името и длъжността на лицето, което отговаря за предприятието, ако е различно от това в а);

Г) достатъчна информация, за да се установят опасните вещества или категорията на участващите вещества;

Д) количеството и физичната форма на опасните вещества или участващите вещества;

Е) дейността или предлаганата дейност на инсталацията или съоръжението за складиране;

Ж) непосредствената околна среда на предприятието (елементи, които могат да причинят голяма авария или да влошат последствията от нея);


 1. В случаите на съществуващи предприятия, за които операторът вече е представил цялата информация съгласно алинея 2 на компетентните власти съгласно изискванията на националното законодателство на датата на влизане в сила на настоящата директива, не се изисква уведомяване.

 2. В случай на:

 • Значително увеличаване на количеството или значителна промяна в естеството или физичната форма на опасното вещество в предприятието както е посочено в уведомлението, предоставено от оператора съгласно алинея 2, или всяка промяна в процесите на използването му, или

 • Постоянно закриване на инсталацията,

Операторът незабавно уведомява компетентните власти за промяната на положението.
Член 7

Политика за предотвратяване на големи аварии 1. Държавите-членки изискват от оператора да състави документ, в който да изложи политиката си за предотвратяване на големи аварии и да гарантира правилното му изпълнение. Установената от оператора политика за предотвратяване на големи аварии е предназначена да гарантира високо ниво на защита на човека и околната среда чрез подходящи средства, структури и системи за управление.

 2. Документът трябва да взема предвид принципите, включени в анекс 3, и да се представи на компетентните власти за целите и на прилагането на член 5(2) и 18.

 3. Настоящият член не се отнася за предприятията, посочени в член 9.

Член 8


Ефект на доминото

 1. Държавите-членки осигуряват компетентните власти, като използват получената съгласно членове 6, 9 информация от операторите, да посочат предприятия или групи от предприятия, където вероятността и възможностите за или последиците от големи аварии могат да се увеличат поради местоположението и близостта на такива предприятия и инвентара им от опасни вещества.

 2. Държавите-членки трябва да осигурят в случаите на така посочени предприятия:

А) размяна на подходящата информация по подходящ начин, за да се даде възможност на тези предприятия да вземат предвид естеството и размера на цялата опасността от голяма авария в техните политики за предотвратяване на големи аварии, системи за управление за безопасност, доклади за безопасност и планове за извънредни ситуации в предприятието;

Б) включване на разпоредба за сътрудничеството при информирането на обществеността и доставянето на информация на компетентните власти за подготовката на планове за извънредни ситуации извън предприятието.


Член 9

Доклади за безопасност 1. Държавите-членки изискват от оператора да представя доклад за безопасност с цел:

А) да покаже, че политиката за предотвратяване на големи аварии и системата за управление с цел осигуряване на безопасност относно прилагането и са въведени в действие в съответствие с информацията, изложена в анекс 3;

Б) да покаже, че опасностите от големи аварии са идентифицирани и че необходимите мерки са били взети за предотвратяване на такива аварии и за ограничаване на последиците за човека и околната среда;

В) да покаже, че има достатъчна безопасност и сигурност в модела, конструкцията, действието и поддръжката на всяка инсталация, съоръжение за складиране, уред или инфраструктура, свързана с действието и, които имат връзка с опасностите от големи аварии вътре в предприятието;

Г) да покаже, че са направени планове за извънредни вътре в предприятието и да доставя информация за съставяне на план за извънредна ситуация извън предприятието, за да се вземат съответните мерки в случай на голяма авария;Д) да предоставя достатъчно информация на компетентните власти за вземането на решения по отношение на местоположението на нови дейности или постройки около съществуващите предприятия.

 1. Докладът за безопасност съдържа най-малко данните и информацията, изброени в анекс 2. Той съдържа също и актуализиран списък на опасните вещества в предприятието.

Докладите за безопасност или части от доклади, или всички останали равностойни доклади, представени в отговор на изпълнение на други разпоредби, може да се обединят така, че да оформят един доклад за безопасност за нуждите на настоящия член, когато такъв формат премахва ненужното дублиране на информацията и двойната работа на оператора или компетентните власти при условие, че всички изисквания на този член са изпълнени.

 1. Предвидените в алинея 1 доклади за безопасност се изпращат на компетентните власти в следните срокове:

 • За нови предприятия – в разумен срок преди започване на строежа или работата им,

 • За съществуващи предприятия, които попадат извън обсега на директива 82/501/ЕО – три години от датата, посочена в член 24(1),

 • За други предприятия – две години от датата, посочена в член 24(1),

 • В случаи на предвидените в алинея 5 периодични прегледи – незабавно.

 1. Преди операторът да започне строеж или работа, или в случаите, посочени след второто, третото и четвъртото тире на алинея 3, компетентните власти в разумен срок след получаването на доклада:

 • Съобщават изводите си от прегледа на доклада за безопасност на оператора, ако е нужно и след изискване на допълнителна информация или

 • Забраняват ползването или удължаването на ползване на въпросното предприятие в съответствие с правомощията и процедурите, установени в член 17.

 1. Докладът за безопасност периодично се преразглежда и при нужда се актуализира:

 • Най-малко на всеки пет години,

 • По всяко друго време по инициатива на оператора или молба на компетентните власти, когато е оправдано поради нови факти или за да се вземе предвид техническа новост относно въпросите за безопасност, възникнала например от анализа на аварии или, доколкото е възможно, “едва предотвратени случаи на аварии”, както и на научни събития относно оценяването на опасностите.

 1. А) когато компетентните власти са доволни от доказателствата, че определени вещества в предприятието или част от него са в състояние, което не позволява създаването на опасност от голяма авария, тогава държавата-членка може в съответствие с посочените в подточка (б) критерии, да ограничи изискваната информация относно докладите за безопасност до онези въпроси, които се отнасят до предотвратяването на останалите опасности от големи аварии и ограничаването на последиците от тях за човека и околната среда.

Б) преди да започне да се прилага настоящата директива, комисията, като действа в съответствие с процедурата, определена в член 16 от директива 82/501/ЕО, установява хармонизирани критерии за решенията на компетентните власти, че предприятието е в състояние, което не създава опасност от голяма авария по смисъла на подточка а). Подточка а ) не се прилага до установяването на тези критерии.

В) държавите-членки осигуряват изпращането от предприятие до комисията на списък на въпросните предприятия, като го обосновават. Комисията изпраща списъците веднъж годишно на комитета, посочен в член 22.


Член 10 модификация на инсталация, на предприятие, складово помещение или процес, или на естеството или количеството на опасните вещества, която би могла да даде значително отражение върху опасностите от големи аварии, държавите-членки полагат грижи оператора:

 • Да преразгледа и когато е необходимо да ревизира политиката за предотвратяване на големи аварии и системите за управление и процедурите, посочени в членове 7 и 9,

 • Да преразгледа и когато е необходимо да ревизира доклада за безопасност и да информира предприятие, посочени в член 16 за подробностите на едно такова ревизиране преди въпросната модификация.

Член 11


Планове за извънредни ситуации

 1. Държавите-членки осигуряват за всички предприятие, за които се отнася член 9:

А) оператора да състави план за извънредни ситуации в предприятието относно мерките, които ще си вземат в него,

 • За нови предприятия – преди започването на работата им,

 • За съществуващи предприятия, които преди това не са попадали в обсега на директива 82/501/ЕО – в срок от три години от датата, посочена в член 24(1),

 • За други предприятия – в срок от две години от датата, посочена в член 24(1);

Б) оператора да предостави на компетентните власти необходимата информация, за да им даде възможност да съставят планове за извънредна ситуация извън предприятието, в следните срокове:

 • - за нови предприятие – преди започването на работата им,

 • За съществуващи предприятие, които преди това не са попадали в обсега на директива 82/501/ЕО – в срок от три години от датата, посочена в член 24(1),

 • За други предприятия – в срок от две години от датата, посочена в член 24(1);

В) определените за тази цел от държавите-членки власти да съставят план за извънредни ситуации извън предприятието относно мерките, които се вземат извън него.

 1. Плановете за извънредни ситуации трябва да са направени с цел:

 • Да се задържат и контролират произшествията така, че да се сведе до минимум въздействието и да се ограничи вредата за хората, околната среда и имуществото,

 • Да се прилагат необходими мерки за защита на хората и околната среда от въздействието на големи аварии,

 • Да се съобщава необходимата информация на обществеността и на засегнатите служби и власти в района,

 • Да се осигури възстановяване и почистване на околната среда след големи аварии.

Плановете за извънредни ситуации съдържат информацията, посочена в анекс 4.

 1. Без да се накърняват задълженията на компетентните власти, държавите-членки осигуряват плановете за извънредни ситуации вътре в предприятието, предвидени в настоящата директива, да се съставя, като се провеждат консултации с персонала на предприятието и с обществеността по отношение на плановете за извънредни ситуации извън предприятието.

 2. Държавите-членки осигуряват плановете за извънредни ситуации в и извън предприятието да се преразглеждат, проверяват и, когато е необходимо, ревизират и актуализират от операторите и определените власти на определени интервали от време, но не по-дълги от три години. Преразглеждането взема предвид промените, които са станали във въпросното предприятие, техническите новости, както и новости относно реагирането при големи аварии.

 3. Държавите-членки осигуряват плановете за извънредни ситуации да се привеждат незабавно в действие от оператора и, ако е необходимо, от компетентните власти, определени за тази цел:

 • Когато стане голяма авария или

 • Когато настъпи неконтролируемо събитие, което по своето естество е разумно да се допусне, че би довело до голяма авария.

 1. Компетентните власти могат да решат, като обосноват решението си, с оглед на информацията в доклада за безопасност, представянето на план за извънредна ситуация извън предприятието, изискван от алинея 1, да не се прилага.

Член 12


Планиране на използването на земята

 1. Държавите-членки гарантират целите за предотвратяване на големи аварии и ограничаването на последиците от такива произшествия да се вземат предвид в тяхната политика по отношение на използването на земята и/или друга свързана с това политика. Те изпълняват тези цели чрез контрол върху:

А) местоположението на новите предприятия,

Б) модификациите в съществуващи предприятия, попадащи в обсега на член 10

В) нови строежи като транспортни връзки, посещавани обществени места и жилищни райони в околностите на съществуващи предприятия, където местоположението или строежите са такива, рискът или последиците от голяма авария се увеличават.

Държавите-членки гарантират политиката им за използването на земята и/или друга свързана с това политика, както и процедурите по прилагането и да вземат предвид в дългосрочен план нуждата от поддържане на подходящо разстояние между предприятията, регулирани в тази директива, и жилищните райони, обществените места и места от природен интерес или особено чувствителни такива и в случай на изградени предприятия да отчитат нуждата от допълнителни технически мерки в съответствие с член 5, за да не се увеличава рискът за хората.

2. Държавите-членки гарантират всички компетентни власти, както и власти по планирането, отговорни за решенията в такъв район, да създадат процедури за консултации с цел улесняване прилагането на политиката, установена съгласно алинея 1. Процедурите се създават, за да осигурят присъствието на техническо мнение при вземането на решения по рисковете от предприятието или за всеки отделен случай, или на по-обща база.
Член 13

Информация за мерките за сигурност

1 държавите-членки гарантират информацията за мерките за сигурност и за съответното поведение в случай на произшествие да се предоставя, без да бъде изисквана, на лицата, изложени на опасност от голяма авария, станала в предприятие, попадащо в обсега на член 9.

Информацията се преразглежда на всеки три години и, когато е необходимо, поне повтаряна и актуализирана, ако има модификация по смисъла на член 10. Тя се оставя на постоянно разположение на обществеността. Максималният срок между две еднакви информации за обществеността в никой случай не е по-дълъг от пет години.
Такава информация включва най-малко информацията, посочена в анекс 5.
2. По отношение на възможност от голяма авария с транс гранично действие, причинена в предприятие съгласно член 9, държавите-членки предоставят достатъчно информация на държавите-членки потенциално застрашени, за да могат всички съответни разпоредби от членове 11 и 13 и този член да се приложат, когато е възможно, от засегнатите държави членки.
3. Когато заинтересована държава-членка реши, че предприятие в близост до територията на друга държава членка не е в състояние да създаде опасност от голяма авария отвъд границите на първата за целите на член 11(6) и следователно няма нужда да представя план за извънредна ситуация извън предприятието съгласно член 11(1), тя уведомява другата държава-членка за това.
4. Държавите-членки осигуряват докладите за безопасност да бъдат предоставяни на обществеността. Операторът може да отправи молба към компетентните власи да не се разкриват от обществеността определени части от доклада поради промишлена, търговска или лична тайна, обществена безопасност или национална отбрана. В такива случаи след одобрение от компетентните власти операторът предоставя на тях и обществеността променен доклад, който не включва тези въпроси.

5. Държавите-членки осигуряват възможност на обществеността да даде своето мнение в следните случаи: • Планиране на нови предприятия, попадащи в обсега на член 9

 • Модификации на изградени предприятия съгласно член 10, когато такива модификации подлежат на задълженията, предвидени в настоящата директива като планирането

 • Строежи около изградени предприятия

6. В случай на предприятия съгласно разпоредбите на член 9, държавите-членки осигуряват на обществеността да се предоставя списъкът с опасните вещества, предвиден в член 9(2).


Член 14

Информация, предоставяна от оператора при голяма авария 1. Държавите-членки изискват да се изисква от оператора, веднага след като стане възможно след голяма авария, и той използва най-подходящото средство:

А) да информира компетентните власти;

Б) да им предоставя следната информация, веднага след като я придобие: • Условията на аварията

 • Включените опасни вещества

 • Съществуващите данни за оценяването на въздействието на аварията върху хората и околната среда и

 • Предприетите спешни мерки;

В) да ги информира за предвижданите мерки:

 • За облекчаване на средно срочното и дългосрочно въздействие, причинено от аварията

 • За предотвратяване на повторна такава авария;

Г) да актуализира предоставяната информация, ако по-нататъшното разследване разкрие допълнителни факти, които изменят тази информация или направените изводи.

 1. Държавите-членки изискват от компетентните власти:

А) да осигурят вземането на всички спешни, средно срочни и дългосрочни мерки, които може да се окажат необходими

Б) да събират чрез инспектиране, разследване или други подходящи средства необходимата информация за пълния анализ на техническите, организационните и управленски аспекти на всяка голяма авария

В) да предприемат подходящи действия за гарантиране операторът да вземе необходимите мерки за отстраняване на последиците и

Г) да правят препоръки за бъдещи превантивни мерки;


Член 15

Информация, предоставяна от държавите-членки на комисията 1. За целите на предотвратяване и намаляване на последиците от големи аварии, държавите-членки информират комисията веднага щом е възможно за големи аварии, отговарящи на критериите в анекс vI, които са станали на тяхна територия. Те предоставят информацията, като включват следните подробности:

А) държавата-членка, името и адреса на властите, отговорни за доклада

Б) датата, часа и мястото на голямата авария, включително и цялото име на оператора и адреса на предприятието, където това е станало

В) кратко описание на условията на произшествието, включително и замесените опасни вещества и непосредственото им въздействие върху човека и околната среда

Г) кратко описание на взетите спешни мерки и непосредствените предохранителни мерки, необходими за предотвратяване на подобна авария. 1. Държавите-членки веднага след събиране на информацията, предвидена в член 14, информират комисията за резултата от своя анализ и препоръки във формата на доклад, направен и постоянно преразглеждан съгласно процедурата, посочена в член 22. Докладването на тази информация от държавите-членки може да се забави, само ако се налага да се води съдебен процес, по което такова докладване е възможно да се отрази на самото дело.

 2. Държавите-членки информират комисията за името и адреса на органа, който е възможно да има съответна информация за големи аварии и който е в състояние да консултира компетентните власти на другите държави-членки, които трябва да се намесят в случай на такова произшествие.

Член 16


Компетентни власти

Без да се накърняват отговорностите на оператора, държавите-членки създават или назначават компетентен орган или власти, отговорни за изпълнението на задълженията, постановени в настоящата директива , ако е необходимо, други органи, които да помагат на компетентния орган или власти на техническо ниво


Член 17

забрана за използване

1. държавите-членки забраняват използването или въвеждането в употреба на всяко предприятие, инсталация или складово съоръжение или част от такива, където мерките, взети от оператора за предотвратяване или намаляване на последиците от голяма авария, са напълно недостатъчни.

държавите-членки могат да забранят използването или въвеждането в употреба на всяко предприятие, инсталация или складово съоръжение или част от такива, ако операторът не е представил уведомление, доклади или друга информация изисквана според настоящата директива в съответните срокове.

2. държавите-членки осигуряват на операторите възможност за обжалване на заповед за забрана, издадена от компетентните власти съгласно алинея 1 пред съответен орган, определен от националното право и процес.
Член 18

Инспекции

1. държавите-членки осигуряват организирането от компетентните власти на система от инспекции или други мерки за контрол, подходящи за вида на въпросното предприятие. Тези инспекции или мерки за контрол не зависят от получаването на доклада за безопасност или всеки друг представен доклад. Такива инспекции или други мерки за контрол са достатъчни за планираното и систематично проверяване на използваните в предприятието системи независимо дали са технически, организационни или управленски, за да се гарантира по-специално:

- че операторът може да покаже, че е взел подходящите мерки във връзка с включените различни дейности в предприятието за предотвратяването на големи аварии

- че операторът може да покаже, че е осигурил подходящи средства за ограничаването на последствията от големи аварии на обекта и извън него

- че данните и информацията от доклада за безопасност или всеки друг представен доклад адекватно отразяват условията в предприятието

- че информацията е била представена на обществеността съгласно член 13 (1)

2. системата за инспекция, определена в алинея 1, отговаря на следните условия:

а) създава се програма за инспекциите на всички предприятия. ако компетентните власти не са приели програма за инспекции, основана на систематичното оценяване на опасностите от големи аварии в дадено въпросно предприятие, програмата изисква най-малко една проверка на място, правена от компетентните власти на всеки дванадесет месеца във всяко едно предприятие от изброените в член 9.

б) след всяка инспекция от компетентните власти се прави доклад

в) когато е необходимо, всяка инспекция, извършвана от компетентните власти е последвана от нова такава на управлението на предприятието, в рамките на разумен срок след инспекцията

3. Компетентните власти могат да изискат от оператора да осигури допълнителна информация, необходима на властите да оценят изцяло възможността за увеличена вероятност за и/или утежняване на ситуацията при голяма авария, да позволят подготовката на план за извънредна ситуация извън предприятието и да вземат предвид веществата, които поради физичната им форма, особено състояние или местонахождение могат да изискват допълнително оценяване.


Член 19

информационни системи и информационен обмен

1. държавите-членки и комисията си разменят информация за придобития опит по отношение на предотвратяването на големи аварии и ограничаването на последиците от тях. Тази информация се отнася по-специално до функциониране на мерките, предвидени в настоящата директива.

2. комисията създава и поддържа на разположение на държавите-членки регистър и информационна система, съдържаща най-вече подробности за големи аварии, които са станали на териториите на държавите-членки, с цел

а) бързо разпространяване на информацията, предоставена от държавите членки съгласно член 15 (1), между всички компетентни органи

б) изпращане от компетентните власти на анализ на причините за големи аварии и поуките, взети от тях

в) предоставяне информация на компетентните власти за превантивните мерки

г) снабдяване с информация за организациите, които са в състояние да дадат консултация или подходяща информация за появата, предотвратяването и намаляване на последиците от големи аварии.

Регистърът и информационната система съдържат задължително:

а) информацията доставена от държавите-членки в съответствие с член 15(1)

б) анализ на причините за произшествията

в) поуките, взети от тях

г) превантивните мерки, необходими за предотвратяване на нова аварии

3. Без да се накърнява член 20, достъпът до регистъра и информационната система е отворен за правителствените департаменти на държавите членки, промишлени и търговски асоциации, професионални съюзи, неправителствени организации от областта на опазването на околната среда и други международни или научни организации, работещи в същата област.

4. държавите-членки предоставят на комисията на всеки три години доклад в съответствие с процедурата, установена от директива на съвета 91/692/ЕИО от 23.12.1991, която стандартизира и рационализира докладите по прилагането но определени директиви, отнасящи се до околната среда (9) на предприятия, попадащи в обсега на членове 6 и 9. Комисията публикува резюме от тази информация на всеки три години.
Член 20

Тайна


1. държавите-членки гарантират в интерес на прозрачността да се изисква от компетентните власти да предоставят информация, получена съгласно настоящата директива, на всяко физическо или юридическо лице, което я поиска.

получената информация от компетентните власти или комисията може, когато разпоредби от националното законодателство изискват, да се пази в тайна ако засяга:

- тайната на обсъжданията на компетентните власти и комисията

- тайната на международните отношения и националната отбрана

- обществената безопасност

- тайната на предварително разследване или на съдебно производство в ход

търговски и промишлени тайни, включително и интелектуална собственост

- лични данни и/или досиета

- данни, предоставени от трета страна, ако тази страна желае те да се пазят в тайна

2. настоящата директива не пречи на сключването на споразумения от държавите-членки с трети страни за обмен на информация, за които тя е поверителна на вътрешно ниво


член 21

задание/задачи на комитета

мерките, които се изискват за адаптиране на критериите, посочени в член 9(6б) и анекси от II до VI, към техническите новости и за правенето на анализ и препоръки под формата на доклад, посочени в член 15(2), се приемат в съответствие с процедурата, залегнала в член 22.
член 22

комитет


На комисията се оказва помощ от комитет в състава от представители на държавите-членки и председателстван от представител на комисията.

Представителят на комисията представя на комитета проектомерките, които предстои да се вземат. комитетът дава своето становище по проекта в срок, определен от председателя съобразно спешността на въпроса. становището се дава от мнозинството, определено в член 148(2) от договора в случаите на решения, за които има искане съветът да приеме мерки по предложение на комисията. гласовете на представителите на държавите-членки в комитета се броят по начина, посочен в същия член. Председателят не гласува.

Комисията приема предвижданите мерки, ако те са в съответствие със становището на комитета.

Ако предвижданите мерки не са в съответствие със становището на комитета или ако не е дадено становище, комисията незабавно представя на съвета предложение относно мерките, които трябва да се вземат. Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Ако след изтичане на срок от три месеца от датата на отнасяне на въпроса до съвета, съветът не вземе решение, предлаганите мерки се приемат от комисията.
член 23

отмяна на директива 82/501/ЕИО

1. директива 82/501/ЕИО се отменя 24 месеца след влизането в сила на настоящата директива

2. съобщения, планове за извънредни ситуации и информация, предназначена за обществеността, представени или създадени съгласно директива 82/501/ЕИО остават в сила, докато се заменят съгласно съответните разпоредби на новата директива.


член 24

1. държавите-членки приемат закони, разпоредби и административни мерки, необходими за изпълнението на настоящата директива. Не по-късно от 24 месеца след влизането и в сила. Те незабавно информират комисията за тях.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, те съдържат позоваване на настоящата директива или са придружени от такова позоваване при официалното си публикуване. Начините за такова позоваване се определят от държавите-членки.

2. държавите-членки уведомяват комисията за основните разпоредби от вътрешното си право, които приемат относно материята, попадаща в обсега на настоящата директива.


член 25

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването и в официалния вестник на европейската общност.
член 26

Настоящата директива е адресирана до държавите-членки.


Приета в Брюксел, 9.12.1996
за съвета

председателB. Howlin
Каталог: items -> documents
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> 2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
documents -> Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
documents -> Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
documents -> Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха
documents -> Закон за биологичното разнообразие
documents -> Закон за рибарството и аквакултурите
documents -> Закон за лечебните растения


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница