Доклад №0200007812 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Свиленград за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 г


Обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП (отм.)страница3/7
Дата22.01.2019
Размер0.91 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7

6. Обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП (отм.)
6.1. Проверени са общо 30 възлагания по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) в т.ч.:51

а) Общ обем на тестовете на контрола – 28% - 9 възлагания (в т.ч. три прекратени), със стойност за сключен договор до 2 000 лв. (без ДДС);

б) Общ обем на тестовете по същество – 67% - 21 възлагания, със стойност на сключен договор над 2 000 лв. (без ДДС).

6.1.1. В резултат от тестването на основни контролни дейности в Общината, действали в областта на обществените поръчки се установи, че за стартиралите и приключили в рамките на одитирания период три възлагания на малки обществени поръчки (позиции № 2. “Изработване на филм” по проект “По-добри услуги, по-доволни граждани” № А09-31-102С/12.06.2009г. по Оперативна програма “Административен Капацитет”, № 26. “Дизайн, подготовка, отпечатване, доставка и монтаж на рекламни и информационни материали по проект “Трансгранична зона за отдих при р. Марица/Свиленград и р. Арда /Кастанес/, Договор№В1.11.04/14.03.2011 по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.” и № 27. “Дизайн, подготовка, отпечатване, доставка и монтаж на рекламни и информационни материали по проекти. ”Живот на пътя-Виса-Свиленград” по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г.”), по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) не са изготвяни докладни записки и не са полагани съгласувателни подписи на главен счетоводител на общината за наличието на бюджетни средства и на юрисконсулт върху докладните записки. Не е осъществяван ефективен предварителен контрол преди поемане на задължение.52


6.1.2. При тестването на основни контролни дейности в общината, действали в областта на обществените поръчки е установено, че за стартирали и приключили в рамките на одитирания период 6 възлагания на малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) е осъществяван предварителен контрол преди поемане на задължение и предварителен контрол при провеждане на възлагането на малка обществена поръчка и преди извършване на разхода (сключване на договора по реда на НВМОП (отм.), изплащане на извършената работа) от оправомощени длъжностни лица. Основните контролни дейности са ефективни, действали са непрекъснато и са прилагани последователно през одитирания период:53

а) „Доставка на консумативи” по проект “Дневен център за деца”,договор BG051PO001-5.2.06-0114-C-0001, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 “Социални услуги за социално включване”;

б) „Доставка на кухненско оборудване – сушилни, хладилници и хладилни витрини за нуждите на Дейност” ЦДГ, детски ясли и здравни кабинети”;

в) „Доставка на професионално кухненско оборудване – електрическа комбинирана готварска печка за нуждите на ЦДГ ”Снежанка”, гр. Свиленград;

г) „Извършване на писмен превод на документи от и на български език и английски език”;

д) „Доставка на специализирано оборудване на деца със СОП” по проект “Дневен център за деца”,договор BG051PO001-5.2.06-0114-C-0001, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 “Социални услуги за социално включване”;

е) „Изработка на информационна брошура по проект “Да мечтаем и творим заедно”, договор №БС-33.9-062/14.10.2011г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
6.1.3 В съответствие с изискванията на чл. 2, чл. 2а, чл. 2б и чл. 2в от НВМОП (отм.) са извършени 21 възлагания на обществени поръчки:

а) „Организация на кръгла маса” по проектBG-58301-46-466 –“възстановяване и опазване на ЗМ ”Лозенски път” - влажна зона-находище на блатно кокиче и устойчиво ползване на биологични ресурси”;54

б) „Извършване на преводи/устен превод пред нотариус, писмен, консикутивен, симултантен и съпровождане/от и на български, английски и гръцки език” по проекти:
1. ”Валоризация и промотиране на стари бани в трансграничния район”; 2. ”Трансгранична зона за отдих при река Марица”; 3. ”Живот на пътя – Виса - Свиленград“;
55

в) „Дизайн, подготовка, отпечатване, доставка и монтаж на рекламни и информационни материали по проект №В1.12.01/14.03.2011”Валоризация и промотиране на стари бани в трансграничния регион” по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.“;56

г) „Изграждане и ремонт на огради общинска собственост”;57

д) „Текущ ремонт на стая № 307 в Общинска администрация Свиленград” по проект №14-ОР/2-27.06.2011г.“Осигуряване на благоприятна среда за работа на хора с увреждания в Общинска администрация Свиленград.”;58

е) „Разработване на документация и участие в провеждане на процедура за избор на изпълнител” по проект “С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, Договор BG161PO001/3.1-02/2009/002, финансиран по Оперативна програма ”Регионално развитие”;59

ж) „Упражняване на строителен надзор по две обособени позиции на обекти: 1-ва обособена позиция:”Реставрация, консервация, експониране и адаптация на Турска баня в Арт галерия и Туристически информация Център в Свиленград” по проект “Валоризация и промотиране на стари бани в трансграничния район” по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г.”; 2-ра обособена позиция:”Благоустрояване и озеленяване на зелен пояс на дигата край р. Марица на ул.”Крайречна”-Свиленград по проект.”Трансгранична зона за отдих при река Марица/Свиленград/ и река Арда/Кастанес/” по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.“;60

з) „Изграждане на експлоатационен сондажен кладенец в района на с. Лисово, община Свиленград“;61

и) „Извършване обслужване на работещите в Общинска администрация - Свиленград, Дейност “Социални услуги - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити”, ЦДГ, детски ясли и здравни кабинети” и Общинско предприятие ”Благоустрояване и озеленяване от Службата по трудова медицина, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда, ЗЗБУТ и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, Наредба №3/1997 г. на МЗ за задължителните предварителни и периодични профилактични прегледи на работниците и Наредба №5/11.05.1999 г. на МТСП и МЗ за оценка на риска“;62

й) „Основен ремонт на захранващ битов водопровод в с. Пъстрогор“;63

к) „Доставка на материали за кръжоците по приложни изкуства, моделиране и конструиране и академия “Млад актьор” по проект “Да мечтаем и творим заедно”, Договор № БС-33.9-062/14.10.2011г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства”;64

л) „Изготвяне на общ устройствен план /ОУП/ на гр. Свиленград, в съответствие с одобрено Планово задание за ОУП на гр. Свиленград, информация от централизираните и териториални администрации и експлоатационни дружества и изискванията на ЗУТ и специализираната нормативна уредба”;65

м) „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Общинска администрация гр. Свиленград, ЦДГ, детски ясли, здравни кабинети и Дейност „Социални услуги“;66

н) „Изпълнение на строително монтажни работи по Продължение на обект частично ограждане до осъществяване на цялостно ограждане на ЗМ ”Лозенски път” на имот №001711 в землището на гр. Свиленград по Проект №58301-46-466-“възстановяване и опазване на ЗМ ”Лозенски път”-влажна зона-находище на блатно кокиче и устойчиво ползване на биологични ресурси”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №58301-С-015/06.08.2009 г. осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на европейската общност, приоритетна ос 3”Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, бюджетна линия BG161РО005/08/3/01/05”;67

о) „Доставка на 1 брой мултифункционална машина тип- трактор/употребяван/”;68

п) „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Общинска администрация - Свиленград; второстепенните разпоредители с бюджетни кредити ЦДГ, детски ясли и здравни кабинети”, Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”;69

р) „Изготвяне на инвестиционен проект “Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Изгрев, гр. Свиленград” във връзка с кандидатстване на Община Свиленград по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” по приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация 10 000 е.ж.”;70

с) „Външен одит на проекта”, финансиран по договор по проект BG161PO001/3.1-02/2009/002 “С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, финансиран по Оперативна програма ”Регионално развитие”;71

т) „Абонаментно поддържане и доставка на копирна техника. Доставка на консумативи и резервни части за копирна техника“;72

у) „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на Община Свиленград по две обособени позиции:73 1-ва обособена позиция: ”Извършване на спешна дезинфекция срещу патогенни микроорганизми на територията на кв. Гебран и ул. Граничар, ул. Комуна, ул. Зорница в гр. Свиленград; 2-ра обособена позиция: “Извършване на дезинсекция срещу комари, ларви на комари, кърлежи и бълхи на зелени площи на територията на Община Свиленград и извършване на дезинсекция, дезакаризация и дератизация на Детски градини, Детски ясли и прилежащите им терени”.

ф) „Изготвяне на инвестиционен проект за обект: ”Изграждане на защитено жилище на територията на Община Свиленград” във връзка с кандидатстване на Община Свиленград по Програмата за развитие на селските райони, Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката на селските райони”.74
  1. Непроведени процедури/поръчки

Извършен е анализ на разходите, отчетени в счетоводните регистри на Общината и на трите звена, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които не са на делегиран бюджет – Дейност „ЦДГ, детски ясли и здравни кабинети“, Дейност „Социални услуги“, Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване“, Дирекция „Хуманитарни дейности” и Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”. Анализирани са извършените от 01.01.2011 г. до 30.09.2011 г. разходи и поети задължения, свързани с външни услуги, текущ ремонт, основен ремонт и придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи. Не са установени случаи на непроведени процедури и на възлагания при по-облекчен режим.75През одитирания период са действали адекватни механизми, които са гарантирали провеждането на процедури по ЗОП или НВМОП (отм.) и осигуряване на изпълнител. В резултат на това извършването на различни разходи за строителство, доставки и услуги е предшествано от избор на изпълнител в съответствие с нормативните изисквания за възлагане на обществени поръчки.


  1. Изпълнение на договорите

В извадката са включени договори, чието изпълнение е приключило към 30.09.2012 г.

Извършена е проверка на изпълнението на общо 7 договора, сключени в общината след проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, от които пет по реда на ЗОП и два по НВМОП (отм.) с предмет:
8.1. „Доставка на безоловен бензин А-95Н, безоловен бензин А-96Н, безоловен бензин А-98Н, дизелово моторно гориво (евродизел) и газ пропан-бутан, като стоката е описана в приложената към договора спецификация“

Въз основа на проведена процедура на договаряне без обявление през 2011 г. по реда на ЗОП е сключен Борсов договор № 164 за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на „Софийска стокова борса” АД, гр. София на 23.02.2011 г. с борсовия член „СКИПЪР“ ООД, гр. София, представляващ крайния продавач - „Петрол“ АД, гр. София. Срокът на договорът е до 05.03.2012 г. За периода от 23.02.2011 г. до 26.03.2012 г. от общината на „Петрол“ АД, гр. София са изплатени общо 290 517,82 лв. (с ДДС) или в по-малко с 26 683,88 лв. от договореното - 317 201,70 лв. (с ДДС).

Договорът е изпълнен при спазване на законодателството и заложените клаузи в него.76
8.2. „Доставка на нови детски съоръжения и почистване на двора в ЦДГ „Детелина“, гр. Свиленград“ по Проект „Доставка на нови детски съоръжения в ЦДГ „Детелина” и почистване на двора” по Национална кампания „За чиста околна среда“ на МОСВ, ПУДООС на тема „Обичам природата - и аз участвам”.

След проведена открита процедура през 2011 г. по реда на ЗОП е сключен договор на 30.09.2011 г. с „Антора“ ЕАД, гр. Разград на стойност 8 321,85 лв. (без ДДС) или 9 986,22 лв. (с ДДС).

Договорът е изпълнен при спазване на законодателството и заложените клаузи в него.77
8.3. „Допълнително възникнали строително монтажни работи към обект Рехабилитация/основен ремонт/ на улици централна градска част в гр. Свиленград“.

Въз основа на проведена открита процедура през 2011 г. по реда на ЗОП е сключен договор на 30.08.2011 г. с „ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ-СТАРА ЗАГОРА“ АД, гр. Стара Загора на стойност 628 959 лв. без ДДС или 754 750,80 лв. (с ДДС). Срокът на договорът е 4 месеца от датата на откриване на строителната площадка. За периода от 30.08.2011 г. до 27.08.2012 г. от общината на „ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ-СТАРА ЗАГОРА“ АД, гр. Стара Загора по сключен договор за обществена поръчка от 30.08.2011 г. са изплатени общо в размер на 533 523,12 лв. (с ДДС) или с 221 227,68 лв. в по-малко от договорените. Изпълнението е 70 % от предмета на договора. Причина за частичното изпълнение е прекратяването на договора по взаимно съгласие. На 24.08.2012 г. е подписано двустранно споразумение за прекратяване на договора за обществена поръчка за строителство от 30.08.2011 г. Не са установени пропуски при изпълнението.78


8.4. „Изграждане на затворно съоръжение (савак) и предпазно съоръжение (обратна клапа) на канализацията на кв. „Гебран“ в гр. Свиленград“.

След проведена процедура на договаряне без обявление през 2012 г. по реда на ЗОП е сключен договор на 11.05.2012 г. с „Райкомерс Конструкшън“ АД, гр. София на стойност 54 524,26 лв. (без ДДС) или 65 429,11 лв. (с ДДС). При краен срок за изпълнение на поръчката до 03.08.2012 г., през периода от 11.05.2012 г. до 25.07.2012 г. по сключения договор от общината на „Райкомерс Конструкшън“ АД, гр. София са изплатени общо 65 429,11 лв. (с ДДС).

Договорът е изпълнен при спазване на законодателството и заложените клаузи в него.79
8.5. „Оценяване на съответствието на инвестиционен проект: „Затворно съоръжение (савак) и предпазно съоръжение (обратна клапа) на канализацията на
кв. „Гебран“ в гр. Свиленград“ и Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на затворно съоръжение (савак) и предпазно съоръжение (обратна клапа) на канализацията на кв. Гебран в гр. Свиленград“.

Въз основа на проведена процедура на договаряне без обявление през 2012 г. по реда на ЗОП е сключен договор на 11.05.2012 г. с „Визьор" ООД, гр. Хасково на стойност 2 250 лв. (без ДДС) или 2 700 лв. (с ДДС). Не са установени пропуски при изпълнението.80


8.6. „Организиране и провеждане на публични събития по Проект “Трансгранична зона за отдих при река Марица /Свиленград/ и Река Арда /Кастанес/” Договор №В1.11.04/14.03.2011 г. Програмата Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”.

След проведена процедура на открит конкурс през 2011 г. по реда на НВМОП (отм.) е сключен договор на 22.08.2011 г. с Народно читалище „Просвета 1870“, гр. Свиленград на стойност 12 500 лв. (без ДДС).

Договорът е изпълнен при спазване на законодателството и заложените клаузи в него.81
8.7. „Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване на общинска пътна мрежа в Община Свиленград през зимния сезон 2011-2012 г.

Въз основа на проведена процедура на открит конкурс през 2011 г. по реда на НВМОП (отм.) е сключен договор на 24.11.2011 г. с „Трейс Свиленград“ ООД, на стойност 100 000 лв. (без ДДС) или 120 000 лв. (с ДДС). За периода от 17.01.2012 г. до 30.09.2012 г. от общината на „Трейс Свиленград“ ООД, гр. София са изплатени общо 89 747,90 лв. (с ДДС) по сключен договор за обществена поръчка от 24.11.2011 г., като плащането по договора не е приключило. Не са установени пропуски при изпълнението.82Договорите се изпълняват при спазване на законодателството и заложените клаузи в тях.
Утвърдени са вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в общината в съответствие със законовите изисквания.

Във вътрешните правила не е регламентирано разделянето на отговорностите и за осъществяване на ефективен контрол преди поемане на задължение.

Не са идентифицирани всички рискове в областта на възлагането и изпълнението на обществените поръчки. През одитирания период не е извършван периодичен преглед и актуализация на Стратегията за управление на риска, с цел идентифициране на възможности за подобрение.

Констатираните пропуски и непълнота в съдържанието на вътрешните правила за обществените поръчки са предпоставка за извършване на нарушения.

От проверените 25 процедури, проведени по реда на ЗОП, в три от тях са установени нарушения на действащото законодателство. При една от проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на НВМОП (отм.) в информацията за изпълнението на договора за обществената поръчка погрешно е посочена изплатената сума по договора.

В резултат от тестването на основни контролни дейности в общината, действали в областта на обществените поръчки е установено, че за стартиралите и приключили в рамките на одитирания период три възлагания на малки обществени по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) не са изготвяни докладни записки и не са полагани съгласувателни подписи на главен счетоводител на общината за наличието на бюджетни средства и на юрисконсулт върху докладните записки. Не е осъществяван ефективен предварителен контрол преди поемане на задължение.

През одитирания период, възложителят е осигурил разпределение на функциите и отговорностите в процеса по възлагане и изпълнение на обществени поръчки между отделни длъжностни лица и звена в структурата на общината.

Системата за финансово управление и контрол (СФУК) не е действала достатъчно ефективно.
Част четвърта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През одитирания период от възложителя са утвърдени вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, с оглед на спецификата на общината. Обхванати са всички етапи на планиране, възлагане и изпълнение на обществените поръчки, но са констатирани определени пропуски и непълнота в съдържанието на утвърдените вътрешни правила.

Във вътрешните правила не е регламентирано ясно разделяне на отговорностите по вземане на решение и не са създадени необходимите условия за осъществяване на ефективен контрол.

Непълно са идентифицирани рискове в областта на възлагането и изпълнението на обществените поръчки, не е извършен периодичен преглед и актуализация на Стратегията за управление на риска, с цел идентифициране на възможности за подобрение.

При подготовката за провеждането на обществени поръчки в общината, като цяло е спазен реда, регламентиран с вътрешните правила.

След откриване на процедурите с решения на кмета на общината, те са обявени в регламентираните срокове, като по този начин са информирани потенциалните участници за параметрите на обществените поръчки и за условията и реда за участие в тях. Спазвани са сроковете за обявяването на обществените поръчки в регистъра на обществените поръчки.

При проведена една процедура за договаряне без обявление е допуснато: обявлението за възложена поръчка да не е изпратено за вписване в „Официален вестник” на ЕС в законовоопределения срок;.

При една открита процедура възложителят е изискал представяне на гаранция за изпълнение, но без да определи размера на същата в обявлението за обществена поръчка.

В обявлението за открита процедура за възлагане на обществена поръчка, възложителят не е направил разграничение между изискванията за икономическото и финансовото състояние и документите, които участниците трябва да представят, за да докажат съответствието си с тях.

При провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и на НВМОП (отм.) е спазено законовото изискване определената цена на документацията за участие да съответства на действителните разходи за нейното копиране.

В една от проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на НВМОП (отм.) в информацията за изпълнението на договора за обществената поръчка погрешно е посочена изплатената сума по договора.

Договорите за обществени поръчки са сключвани с определените за изпълнители участници в процедурите. При извършения одит не са установени случаи на непровеждане или на разделяне на обществени поръчки, с цел прилагане на по-облекчен режим на възлагане.

При възлагането на малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) са взети законосъобразни управленски решения и е осигурена конкуренция под формата на най-малко три събрани оферти, измежду които може да бъде избран изпълнител. В резултат от тестването на основни контролни дейности в общината, действали в областта на обществените поръчки е установено, че за стартиралите и приключили в рамките на одитирания период три възлагания на малки обществени по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) не са изготвяни докладни записки и не са полагани съгласувателни подписи на главен счетоводител на общината за наличието на бюджетни средства и на юрисконсулт върху докладните записки. В резултат на това не е осъществен ефективен предварителен контрол преди поемане на задължение.

Договорите за възложени обществени поръчки са изпълнени в съответствие с договорените клаузи.

За периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. функционирането на СФУК не е достатъчно ефективно, има слабости и не всички контролни дейности са адекватни и съществуват.
Част пета

ПРЕПОРЪКИ
В резултат на извършения одит се дават следните препоръки на кмета на община Свиленград:
1. Да се актуализират Вътрешни правила за планиране, възлагане и организация на провеждането на процедури по обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Община Свиленград в съответствие с действащото законодателство.83

2. Да се приемат правила за заместване в изследваната област.84


3. Да се извърши преглед и актуализация на Стратегията за управление на риска, с цел идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите на организацията в областта на възлагане и изпълнение на обществените поръчки в общината.85
На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до три месеца от получаване на настоящия доклад, кметът на община Свиленград следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата.
Настоящият одитен доклад е издаден на основание чл. 46, ал. 1 от Закона за Сметната палата с Разпореждане № 179 от 23.05.2013 г.
В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 323 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в сградата на Сметната палата на адрес: гр. София,
ул. „Екзарх Йосиф” № 37.


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница