Доклад №0200007812 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Свиленград за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 гстраница1/7
Дата22.01.2019
Размер0.91 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7
ОДИТЕН ДОКЛАД

0200007812


за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в
Община Свиленград за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 179 от 23.05.2013 г. на председателя на Сметната палатаСЪДЪРЖАНИЕСписък на съкращенията

Част първа

3


РЕЗЮМЕ

4

Част втора
ВЪВЕДЕНИЕ

5

1. Основание за извършване на одита

5

2. Информация за одитирания обект

5

3. Цели на одита

6

4. Обхват на одита, ограничения в обхвата

6

5. Критерии за оценка

7

Част трета
КОНСТАТАЦИИ

7

1. Обща информация за проведените процедури

7

2. Вътрешни актове

8

3. Планиране на обществени поръчки

10

4. Процедури по реда на Закона за обществените поръчки

10

5. Процедури по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм.)

16

6. Обществени поръчки по реда на чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм.)

17

7. Непроведени процедури/поръчки

20

8. Изпълнение на договорите

21

Част четвърта
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

23

Част пета

ПРЕПОРЪКИ


24

Опис на одитните доказателства

26СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТААОП

Агенция по обществени поръчки

ВППКПОП

Вътрешни правила за предварителен контрол върху процедурите за обществени поръчки в Община Свиленград, приети на основание Заповед № 97 от 20.01.2011 г.

ЕС

Европейския съюз

ЗА

Закон за администрацията

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗФУКПС

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

НВМОП (отм.)

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (отм.)

РОП

Регистър на обществените поръчки

СФУК

Система за финансово управление и контрол

ЦДГ

Целодневна дeтска градина
Част първа

РЕЗЮМЕ

Одитът на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Свиленград обхваща периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.

В обхвата на одита е включена областта “възлагане и изпълнение на обществени поръчки“, въз основа на оценката на присъщия риск за областта - “среден”. В изпълнение на одита са анализирани и оценени етапите на планиране, подготовка, обявяване и възлагане на обществени поръчки в общината, както и изпълнението на вече сключени договори.

Община Свиленград е юридическо лице на бюджетна издръжка. Кметът на Общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. По уточнен план към 31.12.2011 г. бюджетът на Общината е в размер на 17 320 474 лв., а към 30.09.2012 г. - 18 559 362 лв.

Като възложител на обществени поръчки по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), кметът на общината отговаря за организирането и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключването на договори за тях.

Спазени са законовите изисквания и са утвърдени вътрешни правила за обществени поръчки, които в целостта си са съобразени с приложимата нормативна уредба, обхванати са всички етапи на планиране, възлагане и изпълнение на обществените поръчки, но са констатирани определени пропуски и непълнота в съдържанието им.

Проверени са общо 32 процедури за възлагане на обществени поръчки, от които 25 проведени по реда на ЗОП и 7 по Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (отм.). Извършена е проверка на 10 възлагания на обществени поръчки чрез публични покани по реда на Глава осем „а“ от ЗОП и 30 възлагания чрез събиране на три валидни оферти по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.). През одитирания период са прекратени 7 процедури по ЗОП, една по НВМОП (отм.) и три възлагания по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.).

Спазени са сроковете по ЗОП и НВМОП (отм.) за обявяване на процедурите в Регистъра на обществените поръчки (РОП).

Комисиите за провеждане на процедурите по ЗОП и НВМОП (отм.) са назначавани със заповеди на кмета на общината. Спазени са изискванията относно числеността и съставът на комисиите, в които задължително е участвал правоспособен юрист. В зависимост от предложенията на комисията, възложителят е издавал решения за класиране и определяне на изпълнител или решения за прекратяване на процедурата. Договорите за обществени поръчки са сключени от кмета на общината. За проведените процедури са съставени досиета на обществените поръчки, включващи документите от откриването на процедурите до сключването на договорите.

От проверените 25 процедури, проведени по реда на ЗОП, в три са установени нарушения на действащото законодателство.

При провеждането на една процедура с договаряне без обявление е констатирано, че не е спазен законовоопределения срок за изпращане на обявлението за обществена поръчка за вписване в „Официален вестник” на Европейския съюз (ЕС);.

При една открита процедура, с обособени позиции, комисията за провеждане на процедурата за обществена поръчка неоснователно е изискала писмена обосновка от участник. По същата позиция, възложителят е изискал представяне на гаранция за изпълнение, но без да определи размера на същата в обявлението за обществена поръчка.

В обявлението на друга открита процедура не е направено разграничение между изискванията за икономическото и финансовото състояние, както и документите, с които участниците трябва докажат съответствието си с тези критерии.

В резултат от тестването на основни контролни дейности в общината, в областта на обществените поръчки, е установено, че за стартиралите и приключили в рамките на одитирания период три възлагания на малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.), не са изготвяни докладни записки и не са полагани съгласувателни подписи на главен счетоводител на общината за наличието на бюджетни средства и на юрисконсулт върху докладните записки. Не е осъществяван ефективен предварителен контрол преди поемане на задължение.

При възлагането на малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) са взети законосъобразни управленски решения и е осигурена конкуренция под формата на най-малко три събрани оферти, измежду които може да бъде избран изпълнител.

Осъществяван е ефективен контрол по изпълнението на договорите. Договорите за обществени поръчки са сключвани с определените за изпълнители участници в процедурите. Изпълнението на договорите е приключвало в предвидените срокове. Спазвани са сроковете и условията за извършване на плащания, а след приключване на изпълнението на договорите, гаранциите са възстановявани на изпълнителите.

При извършения одит не са установени случаи на непровеждане или на разделяне на обществени поръчки, с цел прилагане на по-облекчен режим на възлагане.

Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ


 1. Основание за извършване на одита

Одитът е осъществен на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 36, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-2-078 от 14.09.2012 г. на заместник-председател на Сметната палата.


2. Информация за одитирания обект
Община Свиленград е административно-териториална единица, в която се осъществява местно самоуправление. Обхваща 24 населени места - административен център на общината гр. Свиленград и 23 села.

Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Кметът ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи, организира изпълнението на общинския бюджет, представлява общината пред физически и юридически лица, и пред съда, както и утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация. Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора степен.

При осъществяване на своите правомощия кметът се подпомага през периода от 01.01.2011 г до 29.02.2012 г. от трима заместник-кметове, а от 01.03.2012 г. до 30.09.2012 г. от един заместник- кмет. Със заповеди на кмета на общината, издадени на основание чл. 39, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) са делегирани правомощия на заместник-кметовете.

Дейността на Общински съвет и на кмета се подпомага от общинска администрация, структурирана в дирекции и отдели. В съответствие със Закона за администрацията (ЗА), общинската администрация е структурирана в Обща администрация с една дирекция и Специализирана администрация с три дирекции. Организационната структура на общината е променена през одитирания период с решения на общинския съвет, в съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА. Общата численост на общинската администрация в началото на одитирания период е 107 бройки, а в края е намаляла на 98 бройки. Взаимоотношенията между отделните административни звена са определени в Устройствен правилник на общинската администрация Свиленград, съдържащ основните функции и задължения на общата и специализирана общинска администрация.

С две заповеди на кмета1 са определени второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Свиленград, които за 2011 г. са 9, а 2012 г. – 10.

Отговорност за управленските решения по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) за одитирания период носи Георги Стоянов Манолов, кмет на Община Свиленград.2
 1. Цели на одита

Целите на одита са:

а) да се оцени законосъобразността на процесите на възлагане и изпълнение на обществените поръчки;

б) да се оцени законосъобразността на управленските решения във връзка с планирането, подготовката, обявяването и възлагането на обществените поръчки, както и изпълнението на договорите;

в) да се оцени адекватността и ефективността на вътрешния контрол при възлагането и изпълнението на обществени поръчки.


 1. Обхват на одита, ограничения в обхвата

В обхвата на одита се включва областта “възлагане и изпълнение на обществени поръчки“, въз основа на оценката на присъщия риск за областта - “среден”. Формирана е една и съща извадка за тестовете на контрола и тестовете по същество при следните критерии за изключване от общата популация:

а) За избор на единиците, включени в извадките са проведени процедури по реда на ЗОП за периода от 01.01.2011 г. до 25.02.2012 г. и в рамките на периода от 26.02.2012 г. до 30.09.2012 г., които са открити и приключени (с решение за прекратяване или със сключен договор) в рамките на одитирания период. В размера на извадката не са включени проведени процедури по ЗОП през одитирания период с източник на финансиране - средства от ЕС, които са проверявани от Управляващия орган.

б) За избор на единиците, включени в извадката са възложени малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) през периода 01.01.2011 г. до 25.02.2012 г., при които в рамките на одитирания период са сключените писмени договори за малки обществени поръчки (за доставки, услуги, строителство) след събиране на три оферти и малки обществени поръчки за доставки и услуги, възложени след събиране на три оферти, без да е сключван писмен договор. В размера на извадката не са включени малки обществени поръчки по чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.), предмет на одитния ангажимент за увереност извършен от вътрешния одит.

В резултат на извършеното предварително проучване, извършената оценка на риска, липсата на достатъчен времеви и човешки ресурс, както и невъзможността в рамките на конкретния одит да бъдат обхванати всички въпроси в областта на обществените поръчки, в ограниченията в обхвата на одитната задача са:

а) проведените през одитирания период общо 6 процедури по ЗОП, с източник на финансиране - средства от ЕС, които са проверявани от Управляващите органи на Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България,


2007-2013 г.“, Оперативна програма „Регионално развитие“ и Програма „За развитие на селските райони за периода 2007–2013 г“. (в т.ч. 4 броя позиции №№ 3, 4, 11 и 17 през периода от 01.01.2011 г. до 25.02.2012 г. и 2 броя позиции № 19 и № 27 в рамките на периода от 26.02.2012 г. до 30.09.2012 г.);

б) възложените общо 23 малки обществени поръчки по чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.), предмет на одитен ангажимент за увереност, извършен от вътрешния одит, тъй като одитният екип е добил увереност за качественото извършване на всички етапи от одитния ангажимент;

в) при одита не са извършени проверки на процедури по ЗОП или НВМОП (отм.), както и на възлагания по чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) от директори на училища – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на делегиран бюджет;

г) възлагането на обществени поръчки, стартирали преди одитирания период, въпреки че договорът е сключен в одитирания период; процедурите за възлагане на обществени поръчки, които не са приключили до края на одитирания период; възлагането на малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП (отм.);

д) изпълнението на договори за обществени поръчки, които са сключени преди одитирания период.


 1. Критерии за оценка

Използвани са следните критерии за оценка:

а) законосъобразност на управленските решения във връзка с планирането, подготовката, обявяването и възлагането на обществените поръчки, както и изпълнението на договорите;

б) законосъобразност на процесите на възлагане и изпълнение на обществените поръчки;

в) адекватност и ефективност на системата за вътрешен контрол, която да осигурява спазване на законодателството, вътрешните актове и правила, регламентиращи дейността по възлагането и изпълнението на обществени поръчки; въведени контролни дейности и документиране на резултатите от тях.
Част трета
КОНСТАТАЦИИ


 1. Обща информация за проведените процедури

Кметът на Община Свиленград е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП, в качеството на орган на изпълнителната власт.

За периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г., в обхвата на одита за проверка са включени проведените от кмета на Община Свиленград общо 25 процедури по ЗОП, всички 7 по НВМОП (отм.), възложените 10 обществени поръчки чрез публични покани по реда на Глава осем „а“ от ЗОП и 30 възлагания по чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.), в т.ч.:


Период


от 01.01.2011 г.

до 25.02.2012 г.

от 26.02.2012 г.

до 30.09.2012 г.

Проверени

Основание

Проведени

в т.ч. прекратени

Проведени

в т.ч. прекратени
Процедури по реда на ЗОП

13

2

12

5

25 в т.ч.:

13 за периода от 01.01.2011 г.

до 25.02.2012 г. -

общ обем на тестовете на контрола – 28 % - 4 процедури;

общ обем на тестовете по същество – 67 % - 9 процедури.12 за периода от 26.02.2012 г.

до 30.09.2012 г. –

общ обем на тестовете на контрола – 28 % - 3 процедури;

общ обем на тестовете по същество – 67 % - 9 процедури.Процедури по реда на НВМОП (отм.)

7

1

-

-

7 – 100 %

Възложени

обществени поръчки чрез публични покани по реда на Глава осем „а“ от ЗОП-

-

10

-

10 – 100 %

Възлагания по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.)

30

3

-

-

30 за периода от 01.01.2011 г.

до 25.02.2012 г. в т.ч.:

общ обем на тестовете на контрола – 28 % - 9 възлагания, със стойност


за сключен договор до 2 000 лв.
(без ДДС);

общ обем на тестовете по същество – 67 % - 21 възлагания, със стойност


на сключен договор над 2 000 лв.
(без ДДС).

Възлаганията по ЗОП са извършени след провеждане на 14 открити процедури и 11 договаряния без обявления, а тези по НВМОП (отм.) - след провеждане на 7 процедури чрез ”открит конкурс”. През одитирания период са прекратени 7 процедури по ЗОП, една по НВМОП (отм.) и три възлагания по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.).3

Проверени са общо 32 процедури, проведени по реда на ЗОП и НВМОП (отм.),
10 възлагания на обществени поръчки чрез публични покани по реда на Глава осем „а“ от ЗОП и 30 възлагания чрез събиране на три оферти по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.).4


 1. Вътрешните актове

2.1. През одитирания период процесът на възлагането и изпълнението на обществени поръчки е регламентиран във Вътрешни правила за предварителен контрол върху процедурите за обществени поръчки (ВППКПОП) в Община Свиленград, утвърдени със Заповед № 97 от 20.01.2011 г. на кмета на общината и Вътрешни правила за планиране, възлагане и организация на провеждането на процедури по обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Община Свиленград, приети със Заповед № 371 от 09.03.2012 г. на кмета на общината.5


2.2. Съществуващите правила обхващат в съдържанието си всички необходими по нормативна уредба части – ред за планиране и организация на провеждане на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, но са констатирани следните пропуски и непълнота в съдържанието на утвърдените от кмета вътрешни правила:6

а) В чл. 8.3.1.1 от Глава първа на ВППКПОП неоснователно е прието при възлагане директно от кмета за започване на процедура по подготовка на документация по обществената поръчка, да не се изготвя докладна записка, като по преценка на кмета да се издава заповед за комисия, която да изготви техническо задание и документация за участие в процедурата по ЗОП и НВМОП (отм.). Погрешно е прието в чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от Глава трета на ВППКПОП за поръчки по проекти по реда на ЗОП и НВМОП (отм.) да не се изготвят докладна записка. Не са създадени необходимите предпоставки за разделянето на отговорностите и осъществяване на ефективен контрол.

б) Не е регламентиран тридневен срок от издаването на решението на възложителя за изпращането му до всички участници в процедурата, съгласно чл. 73, ал. 3 от ЗОП и чл. 42, ал. 3 от НВМОП (отм.).

в) Във ВППКПОП не са отразени изискванията на чл. 57, ал. 2 от НВМОП (отм.) за съставяне на отделен протокол от членовете на комисията, когато поканените от възложителя участници са повече от един.

г) В утвърдените от кмета със Заповед № 371 от 09.03.2012 г. Вътрешни правила за планиране, възлагане и организация на провеждането на процедури по обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Община Свиленград не е фиксиран срокът за издаване на мотивирано решение от възложителят от 5 работни дни след приключване на работата на комисията, с което се обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП.
2.3. През периода на одита не са приети правила за заместване в изследваната област.7
2.4. За одитирания период непълно са идентифицирани рискове в областта на възлагането и изпълнението на обществените поръчки. Не е извършван периодичен преглед и актуализация на Стратегията за управление на риска, с цел идентифициране на възможности за подобрение.8
Вътрешните правила за обществени поръчки в Община Свиленград осигуряват разпределение на функции и отговорности в процеса по възлагането и изпълнението на обществени поръчки между различните звена в структурата на общинската администрация.
Констатирани са определени пропуски или непълнота в съдържанието на вътрешните правила за обществените поръчки, които са предпоставка за извършване на нарушения.
Във ВППКПОП неоснователно е прието при възлагане директно от кмета за започване на процедура по подготовка на документация по обществените поръчки, да не се изготвя докладна записка, като по преценка на кмета да се издава заповед за комисия (по ЗОП и НВМОП), която да изготви техническо задание и документация за участие. По този начин не се осъществява ефективен предварителен контрол преди поемане на задължение.


 1. Каталог: articles -> download
  download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
  download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
  download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
  download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
  download -> Указания за финансов одит
  download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
  download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница