Изменение 55Дата27.09.2016
Размер257.22 Kb.
#11026
ТипДоклад


{14/05/2008}14.5.2008 A6-0130/55

Изменение 55

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

{VERT}от името на групата Verts/ALE

Heinz Kindermann

{PSE}от името на групата PSE

Mairead McGuinness

{PPE}от името на групата PPE-DE

Willem Schuth

{ALDE}от името на групата ALDE

Diamanto Manolakou

{GUE}от името на групата GUE/NGL

Janusz Wojciechowski

{UEN}от името на групата UENДоклад A6-0130/2008

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Статистическа информация за месните продукти и добитъка

COM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051(COD)

Предложение за регламент

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА*

към предложението на Комисията за

Регламент на Европейския парламент и на Съветаотносно статистиката за месо и добитък
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,
като взеха предвид предложението на Комисията║,
действайки в съответствие с процедурата, определена в член 251 от Договора ║,
като имат предвид, че:
(1) Директива 93/23/EИО на Съвета от 1 юни 1993 г. относно статистическите изследвания, провеждани в свиневъдството1, Директива 93/24/EИО на Съвета от 1 юни 1993 г.║ относно статистическите изследвания, които трябва да се извършват за отглежданите животни от рода на едрия рогат добитък2, и Директива 93/25/EИО на Съвета от 1 юни 1993 г.║ относно статистическите изследвания, които трябва да се извършват за отглежданите животни от рода на дребния рогат добитък3, бяха изменени няколко пъти. Поради съображения за яснота и с оглед на необходимостта от по-нататъшни изменения и опростяване, тези актове трябва да бъдат заменени в съответствие с новия политически подход на Комисията към опростяване на законодателството на Общността и по-добро регулиране.
(2) За да сме сигурни в правилното прилагане на общата селскостопанска политика, особено що се отнася до пазарите на свинско, говеждо, телешко, овче, козе и птиче месо, Комисията изисква редовното събиране на данни за ║тенденциите в животновъдството и производството на свинско, говеждо, телешко, овче, козе и птиче месо.
(3) Регламент № 571/88 на Съвета от 29 февруари 1988 г.относно организирането на изследванията на Общността на структурата на земеделските стопанства4 предвижда програма за провеждане на изследвания на Общността с цел предоставяне на статистически данни за структурата на земеделските стопанства до 2007 година.
(4) В съответствие с Регламент (EО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)5 статистическите данни на всички държави членки, подадени към Комисията, разбити по териториални единици, трябва да използват NUTS класификация. Именно поради това, за да се получи една сравнима регионална статистика, териториалните единици трябва да бъдат дефинирани в съответствие с NUTS класификация.
(4a) За да се ограничи тежестта върху държавите-членки, изискванията за данните по региони не следва да надвишават изискванията по силата на предишното законодателство (освен ако междувременно не са възникнали нови регионални равнища) и данните по региони не следва да бъдат задължителни, когато добитъкът в региона е под определени прагове.
(5) За да се улесни прилагането на настоящия регламент е необходимо тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията, като това по-конкретно може да стане със съдействието на Постоянния комитет за земеделска статистика, създаден с Решение 72/279/EИО на Съвета6.
(5a) С цел да се осигури плавен преход от приложимия съгласно Директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО режим, в регламента следва да се предвиди преходен период от не повече от една година, а по отношение на овцете — не повече от две години, за държавите-членки, в случаите когато прилагането на настоящия регламент към техните национални статистически системи би изисквало значителни корекции и би създало съществени практически проблеми.
(6) Мерките за изготвянето на статистика, предвидени от настоящия Регламент, са необходими за извършване дейностите на Общността. И тъй като целта на предложеното действие, а именно създаването на обща правна рамка за системно изготвяне на статистически данни на Общността за месото и добитъка в държавите членки, не може да бъде направено на задоволително ниво от самите държави членки, но може да се подобри на ниво Общност, то Общността трябва да предприеме действия в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, посочен в същия член, настоящият Регламент не излиза извън необходимите рамки за постигане на поставените цели.
(7) Регламент (EО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността7 предвижда изграждане на референтна рамка за разпоредбите на настоящия регламент. В частност, той изисква съответствие на стандартите за безпристрастност, надеждност, обективност, научна независимост, рентабилност и поверителност на статистическата информация.
(8) Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, трябва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г., което установява на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията8.
(9) По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за изменение на приложения I, II, IV и V. Тъй като тези мерки имат общ характер и са предвидени да изменят някои несъществени елементи от настоящия регламент или да го допълнят чрез добавяне на нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 2 от Решение 1999/468/EО на Съвета.
(10) Беше извършена консултация с Постоянния комитет по земеделска статистика.
ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ :

Член 1
Предмет


Целта на настоящия регламент е да установи обща рамка за системно изготвяне на статистика за добитък и производство на месо в Общността, и по-специално:
- Статистика за прасета, едър рогат добитък, овце и кози;
- Статистика за закланите животни: прасета, едър рогат добитък, овце, кози и домашни птици;
- Прогнози за производството на свинско месо, месо от едър рогат добитък, овче и козе месо.

Член 2
Определения


▌За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
(1) „земеделско стопанство“ означава земеделско стопанство, както е определено в член 5, буква а) от Регламент (ЕИО) № 571/88;
(2) „извадково изследване“ означава извадково изследване, както е определено във второто тире на член 2 от Регламент (ЕИО) № 571/88;
(3) терминът „прасе“ означава домашни животни от вида Sus scrofa domesticus;
(4) терминът „едър рогат добитък“ означава домашни животни от видовете Bos Taurus и Bubalus bubalus, включително хибридни видове като Beefalo;
(5) терминът „овца“ означава домашни животни от вида Ovis aries;
(6) Терминът „коза“ означава домашни животни от подвид Capra aegagrus hircus;
(7) Терминът „домашни птици“ означава по-специално домашни птици от видовете Gallus gallus (пилета), Meleagris sp. (пуйки), Anas sp. и Cairina moschata (патици) и Anser anser dom (гъски). В него могат да се включват освен това домашни птици от видовете Coturnix sp. (пъдпъдъци), Phasianus sp. (фазани), Numida meleagris dom (токачки), Colombidae sp. (гълъби) и Struthio camelus (щрауси). Не се включват обаче птици, които се отглеждат на закрито за ловни цели, а не за производство на месо;
(8) терминът „кланица“ се използва за официално регистрираното и одобрено предприятие, където се колят и обработват животните, от които се взема месо за консумация от човека.
Други определения за целите на настоящия регламент са включени в приложение І към настоящия регламент.

РАЗДЕЛ I
СТАТИСТИКА ЗА ДОБИТЪКА


Член 3
Обхват
1. Държавите-членки изготвят статистика, отнасяща се до броя прасета, едър рогат добитък, овце и кози, гледани в земеделски стопанства в техните територии.
2. Държавите членки, извършващи представителни изследвания, покриват достатъчен брой земеделски стопанства, които отглеждат най-малко 95 % от общата популация животни, определена според последно направеното изследване на структурата на земеделските стопанства.

Член 4
Честота и референтен период
  1. Статистика за прасетата се изготвя два пъти в годината, като референтен период е един ден от май/юни и един ден от ноември/декември. Държавите-членки, при които популацията на прасета е по-малка от 3 млн. глави добитък, могат да изготвят статистика само веднъж годишно, с референтен период един ден от ноември/декември.

  2. Статистика за едрия рогат добитък се изготвя два пъти в годината, като референтния период е един ден от май/юни и един ден от ноември/декември. Държавите-членки, в които популацията от едър рогат добитък е по-малка от 1,5 млн. глави добитък, могат да изготвят статистика само веднъж годишно, като за референтен период се вземе един ден от ноември/декември.

  3. Статистика за овцете се прави веднъж годишно, като за референтен период се вземе един ден от ноември/декември. Тази статистика се събира от онези държави-членки, при които популацията от овце наброява 500 000 глави или повече.

4. Статистика за козите се прави веднъж годишно, като за референтен период се вземе един ден от ноември/декември. Тази статистика се събира от онези държави-членки, при които популацията от кози наброява 500 000 глави или повече.

Член 5
Категории


Статистика за добитъка се прави за категориите, посочени в приложение ІІ към настоящия регламент.

Член 6
Точност ▌


1. Държавите-членки, които правят представителни изследвания, трябва да предприемат необходимите действия, така че екстраполираните резултати от националното проучване да отговарят на изискванията за точност, посочени в приложение ІІІ към настоящия регламент.
2. В случай, че се използват административни източници, държавите-членки предварително информират Комисията за използваните методи и за качеството на данните.
3. В случай, че са използвани източници, различни от изследванията, държавите-членки ще гарантират тази информация да е поне еквивалентна по качество на информацията, получена от статистически изследвания.

Член 7
Крайни срокове за подаване на данните


1. Държавите-членки информират Комисията относно временните (предварителни) статистически данни за добитъка преди:
- 15 септември същата година относно статистика за май/юни;
- 15 февруари на следващата година относно статистика за ноември/декември.
2. Държавите-членки уведомяват Комисията относно окончателната статистика за добитъка преди:
- 15 октомври същата година относно статистика за май/юни ;
- 15 май на следващата година относно статистика за ноември/декември.

Член 8
Регионална статистика


Статистиката за ноември/декември трябва да бъде разбита по NUTS 1 и NUTS 2 териториални единици, определени в Регламент (EО) № 1059/2003. По изключение, тези данни могат да бъдат предоставени само за NUTS 1 териториални единици за Германия и Обединеното кралство. Тези данни не са задължителни за териториални единици, в които има по-малко от 150 000 прасета, 75 000 глави едър рогат добитък, 100 000 овце и 25 000 кози, ако общият дял на тези териториални единици в националната популация от съответния вид се равнява на 5 % или по-малко.

РАЗДЕЛ II


СТАТИСТИКА ЗА ЗАКЛАНИТЕ ЖИВОТНИ
Член 9
Обхват
Държавите-членки изготвят статистика за броя и трупното тегло на прасета, животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози и домашни птици, заклани в кланиците на тяхна територия, чието месо се смята за годно за консумация от човек. Заедно с това те предоставят и приблизителни данни за закланите животни извън кланиците, така че статистиката да включва всички прасета, животни от рода на едър рогат добитък, овце и кози ▌, заклани на тяхна територия.

Член 10
Честота и референтен период


1. Статистика за животните, заклани в кланиците, се изготвя║ всеки месец от всяка една държава-членка. Референтният период е календарният месец.
2. Статистика за закланите животни извън кланиците се изготвя всяка година от всяка една държава-членка. Референтният период е календарната година.

Член 11
Категории


Статистика за закланите животни се изготвя за категориите, посочени в приложение ІV към настоящия регламент.

Член 12
Крайни срокове за подаване на данните


Държавите-членки информират Комисията за ▌статистиките ▌:
- за животните, заклани в кланици — в рамките на 60 дни след посочения референтен период;
- за животните, заклани извън кланици — преди 30 юни на следващата година.

РАЗДЕЛ III


ПРОГНОЗИ ЗА МЕСОПРОИЗВОДСТВОТО
Член 13
Обхват
Държавите-членки използват статистиката, упомената в раздели I и II, включително друга налична информация, за да изготвят прогнози за наличността на прасета, едър рогат добитък, овце и кози. Тази наличност се изразява под формата на брутната месна продукция, съответстваща на броя на закланите прасета, едър рогат добитък, овце и кози, плюс баланса от вътрешната и външна търговия на Общността с живи животни от посочените видове.

Член 14
Честота и референтен период


1. Всяка държава членка изготвя прогнозни данни за прасетата два пъти годишно. Държавите-членки, чиято популация от прасета наброява по-малко от 3 млн. глави, могат да изготвят такава статистика само веднъж годишно.
1а. Всяка държава-членка изготвя прогнозни данни за животните от рода на едрия рогат добитък два пъти годишно. Държавите-членки, чиято популация от едър рогат добитък наброява по-малко от 1,5 млн. глави, могат да изготвят такава статистика само веднъж годишно.
2. Прогнозите за овцете се правят веднъж годишно от онези държави-членки, в които популациите от овце наброяват 500 000 глави или повече.
3. Прогнозите за козите се правят веднъж годишно от онези държави-членки, в които популациите от кози наброяват 500 000 глави или повече.
4. Прогнозните данни обхващат:
- четири тримесечия за прасетата и три полугодия за едрия рогат добитък за онези държави-членки, които изготвят прогнози два пъти годишно;
- шест тримесечия за прасета и четири полугодия за едрия рогат добитък за онези държави-членки, които изготвят прогнози един път годишно;
- две полугодия за овцете и козите.

Член 15
Категории


Прогнозите се правят за категориите, посочени в приложение V към настоящия Регламент.

Член 16
Крайни срокове за подаване на данните


Държавите-членки се задължават да информират Комисията относно прогнозите за производство на месо ▌
- преди 15 февруари║ за прогнози за прасетата от началото на първото тримесечие до края на четвъртото тримесечие на текущата година и преди 15 септември за прогнози от началото на третото тримесечие на текущата година до края на второто тримесечие на следващата година за онези държави-членки, които изготвят прогнози два пъти годишно;
- преди 15 февруари за прогнози за прасетата от началото на първото тримесечие на текущата година до края на второто тримесечие на следващата година за онези държави-членки, които изготвят прогнози веднъж годишно;
- преди 15 февруари за прогнози за едрия рогат добитък от началото на първото полугодие на текущата година до края на първото полугодие на следващата година и преди 15 септември за прогнози от началото на второто полугодие на текущата година до края на второто полугодие на следващата година за онези държави-членки, които изготвят прогнози два пъти годишно;
- преди 15 февруари, за прогнози за едрия рогат добитък, направени от началото на първото полугодие на текущата година до края на второто полугодие на следващата година за държави, които изготвят прогнозни данни един път в годината;
- преди 15 февруари за прогнози за овцете и козите от началото на първото полугодие на текущата година до края на второто полугодие на текущата година.

РАЗДЕЛ IV


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 17
Оценка на качеството и доклади
-1. За целите на настоящия регламент по отношение на предаваните данни се прилагат следните измерения за оценка на качеството:
а) „адекватност“ се отнася до степента, в която статистическите данни отговарят на настоящите и потенциалните нужди на потребителите;
б) „прецизност“ се отнася до близостта на предварителните оценки до неизвестните действителни стойности;
в) „навременност“ се отнася до изтеклото време между момента, в който информацията става достъпна, и възникването на събитието или явлението, което тя описва;
г) „точност“ се отнася до изтеклото време между датата на оповестяване на данните и набелязаната дата, на която е трябвало те да бъдат предоставени;
д) „достъпност“ и „яснота“се отнасят до условията, при които потребителите могат да получат, ползват и тълкуват данните;
е) „съпоставимост“ е измерването на въздействието на различията в приложените статистически понятия и средства за измерване и процедурите, когато статистически данни се сравняват по географски области, сектори и времеви период;
ж) „съгласуваност“ е адекватността на данните, които се съчетават надеждно по два различни начина и за разнообразни цели.
-1а. На всеки 3 години и за пръв път осемнайсет месеца след прилагането на настоящия Регламент, държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) доклад за качеството на подадените статистически данни.
-1б. Докладите за качеството описват:
а) организацията и методологията на изследванията, попадащи в обхвата на настоящия регламент;
б) постигнатото ниво на прецизност на извадковите изследвания, посочени в настоящия регламент;в) качеството на използваните източници, различни от изследвания, както и
г) качеството на прогнозните данни, посочени в настоящия регламент.
1. Държавите-членки информират Комисията относно всякакви методологични или други промени, които могат съществено да повлияят на статистическата информация. Това се прави не по-късно от 3 месеца след влизане на промяната в сила.

3. Изхожда се от принципа, че всякакви допълнителни разходи и тежести са в разумни граници.

Член 18
Мерки за изпълнение


1. ▌Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, наред с другото, чрез допълването му, които се отнасят до изменения в приложения I, II, IV и V, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 2 [...].

2. Изхожда се от принципа, че ползите от корекциите надвишават направените разходи и от принципа, че всякакви допълни разходи и тежести остават в разумни граници.

Член 19
Процедура на Комитета


1. Комисията се подпомага от Постоянен комитет за земеделска статистика, основан съгласно член 1 от Решение № 72/279/EИО на Съвета.
2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5a, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от същото.

Член 19a
Преходен период
1. Комисията може да предостави на държава-членка преходен период за прилагане на настоящия регламент от пълна календарна година, която изтича не по-късно от една година след датата на неговото прилагане, доколкото прилагането на настоящия регламент към нейните национални статистически системи изисква значителни адаптации и има вероятност да създаде съществени практически проблеми. По отношение на статистиката за овцете преходният период може да продължи до две години.
2. За тази цел съответната държава-членка информира Комисията не по-късно от ...*.

Член 20
Отмяна


1. Без да се засягат разпоредбите на параграф 2а от настоящия член, ║Директиви 93/23/EИО, 93/24/EИО и 93/25/EИО на Съвета се отменят.
2. Приема се, че всяко позоваване на някоя от отменените директиви е направено на настоящия регламент.
2а. По дерогация от член 21, параграф 2 държава-членка, на която е предоставена дерогация в съответствие с член 19а, продължава да прилага разпоредбите на Директиви 93/23/EИО, 93/24/EИО и 93/25/EИО по време на предоставения преходен период.

Член 21
Влизане в сила


1. Настоящият Регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
2. Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2009 г.
3. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в ║

За Европейския парламент: За Съвета:
Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I


Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:


▌- категории едър рогат добитък:Приложение II

Приложения IV и V

Телета
Едър рогат добитък на възраст 8 месеца или по-малко

Едър рогат добитък
Едър рогат добитък на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца

Телета и едър рогат добитък на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца за клане

Едър рогат добитък на възраст под една година, предназначен за клане като телета или като едър рогат добитък на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца
Бикове
Некастрирани мъжки животни, които не са включени към категорията телета и едър рогат добитък на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца

Волове (бичета)
Кастрирани мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, които не са включени към категорията телета и едър рогат добитък на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца

Юници

Женски животни от рода на едрия рогат добитък, на възраст 2 години или повече, които все още не са се отелили.

Женски животни от рода на едрия рогат добитък, които все още не са се отелили и не са включени в категорията телета и едър рогат добитък на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца

Юници за клане

Юници, отглеждани за производството на месо.
Други юници

Юници, отглеждани за разплод, предвидени да заменят млечните крави или други крави
Крави

Женски животни от рода на едрия рогат добитък, които са се отелили (в това число животни по-малки от 2 години)

Женски животни от рода на едрия рогат добитък, които са се отелили.

Млечни крави

Крави, които се отглеждат изключително или най-вече за производство на мляко за консумация от човек и/или за млечни продукти, в това число крави за клане (независимо дали са угоявани, или не между датата на последната лактация и датата за заколване).
Други крави

Крави, които не са млечни, тук могат да се включат безплодните крави.
▌- категории овце:


Овце и агнета, дадени за разплод: женски от вид Ovis, които са се оагнили най-малко веднъж, както и овце, дадени на овен за разплод за пръв път.
Млечни овце: овце, които се отглеждат изключително или предимно за производство на мляко за консумация от човек и/или за производство на млечни продукти. В тази група се включват и отделените за клане млечни овце (независимо дали са угоявани, или не между датата на последната лактация и датата на заколване).
Други овце: овце, които не са млечни.
Агнета: мъжки или женски овце под дванадесет месеца.

▌- терминът „кланичен труп“▌:
- ║за прасета: означава тялото на заклано, обезкръвено и почистено от вътрешностите прасе, цяло или разделено наполовина, без езика, четината, копитата, половите органи, сланината, бъбреците и диафрагмата;
-за едър рогат добитък: означава цялото тяло на заклано, обезкръвено, почистено от вътрешностите и одрано животно, представено без главата и краката (главата е отделена от трупа на равнището на тилната връзка, а краката са отрязани на равнище киткова или скакателна става); без органите, разположени в гръдната и коремната кухини, с или без бъбреците, околобъбречните и тазови тлъстини; както и без половите органи и прилежащите мускули, без вимето или тлъстините около него;
- ║за овце и кози: означава цялото тяло на заклано, обезкръвено, почистено от вътрешностите и одрано животно, представено без главата (отделя се на равнището на тилната връзка); без краката ( отрязват се на равнище киткова или скакателна става); без опашката (тя се отрязва между шестия и седмия опашен прешлен); без органите в гръдната и коремната кухини (с изключение на бъбреците и околобъбречните тлъстини), както и без вимето и половите органи; бъбреците и околобъбречните тлъстини се включват в кланичния труп;
- ║за домашни птици: означава оскубани и изкормени животни без глави и крака, както и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени “пилета 65 %”, или представени по друг начин;
- „тегло на кланичния труп“ означава теглото на охладения труп, който по-специално за прасетата се получава чрез изваждане на 2 % от теглото, регистрирано при още топъл труп най-късно 45 мин. след обезкръвяване на животното, а за едрия рогат добитък се получава чрез изваждане на 2 % от теглото, регистрирано при още топъл труп най-късно 60 мин. след обезкръвяване на животното.

ПРИЛОЖЕНИЕ II


Категории, отнасящи се до статистиката за добитък
Прасета :
- прасенца с живо тегло по-малко от 20 кг
- прасета с живо тегло 20 кг или повече, но по-малко от 50 кг
- прасета за угояване, в това число шопари и свине, отделени за клане, с живо тегло от :
- 50 кг или повече, но по-малко от 80 кг
- 80 кг или повече, но по-малко от 110 кг
- 110 кг или повече
- прасета за разплод с живо тегло от 50 кг и повече:
- шопари
- оплодени свине, от които:
- свине, оплодени за пръв път други свине, от които:
- ялови свине, все още неоплодени
Едър рогат добитък:
- Животни от рода на едрия рогат добитък по-малки от 1 година:
Едър рогат добитък:
- едър рогат добитък на възраст под една година:
- Телета или едър рогат добитък на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца за клане
- други:
- мъжки
- женски:
- едър рогат добитък на възраст между 1 и 2 години:
- мъжки
- женски:
- животни за клане
- други
- Животни от рода на едър рогат добитък на възраст от 2 години и нагоре :
- мъжки
- женски:
- юници:
- юници за клане
- други
- крави:
- млечни крави
- други
- биволи:
- биволици за разплод
- други биволи
Овце:
- Овце и агнета, които са дадени за оплождане:
- млечни овце и млечни агнета, дадени за оплождане
- други овце и агнета, дадени за оплождане
- други овце
Кози:
- кози, които вече са родили малки и кози, дадени за разплод:
- кози, които вече са раждали
- кози, дадени за пръв път за оплождане
- други кози.

ПРИЛОЖЕНИЕ III


Изисквания за точност
При изследванията за добитъка, грешките от извадката за резултатите на всяка една държава-членка не трябва да превишават (с доверителен интервал 68 %):
а) 2 % от общия брой прасета (5 %, където популациите от прасета наброяват по-малко от 1 000 000 глави);
б) 1 % от общия брой едър рогат добитък (5 %, където популациите от едър рогат добитък наброяват по-малко от 1 000 000 глави);
в) 1,5 % от общия брой крави (5 %, където популацията на крави наброява по-малко от 500 000 глави);
г) 2 % от общия брой овце и кози (5 %, където популацията от овце и кози наброява по-малко от 1 000 000 глави).

ПРИЛОЖЕНИЕ IV


Категории, отнасящи се до статистиката за заклани животни
Прасета : липсва разбивка
Едър рогат добитък:
- телета
- едър рогат добитък на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца
- юници
- крави
- бикове
- бичета/волове
Овце:
- агнета
- други
Кози: липсва разбивка
Домашни птици:
- пилета
- пуйки
патици
- други.

ПРИЛОЖЕНИЕ V


Категории, към които могат да се отнасят прогнозите за производство на месо
Прасета : липсва разбивка
Едър рогат добитък:
- телета и едър рогат добитък на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца
- юници
- крави
- бикове и волове
Овце: липсва разбивка
Кози: липсва разбивка.

Or. {EN}en

* Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.1OВ L 149, 21.6.1993 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

2OВ L 149, 21.6.1993 г., стр. 5. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

3OВ L 149, 21.6.1993 г., стр. 10. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

4OВ L 56, 2.3.1988 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 204/2006 на Комисията (OВ L 34, 7.2.2006 г., стр. 3.

5OВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 176/2008 (ОВ L 61, 5.3.2008 г., стр. 1).

6OВ L 179, 7.8.1972 г., стр. 1.

7OВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1882/2003 на Комисията (OВ L 284, 31.10.2003 г.,стр.1).

8OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с Решение 2006/512/EО (OВ L 200, 22.7.2004 г., стр. 11).

* Три месеца след приемането на настоящия регламент.


AM\723577BG.doc
/ PE401.527v01-00

BG BG

Каталог: RegData -> seance pleniere -> textes deposes -> rapports -> 2008
rapports -> Решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за пускането на продукти на пазара (com
rapports -> Доклад за 2012 г относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ес по въпроса
2008 -> Доклад относно доклада за напредъка на Бившата югославска република Македония през 2007 г.
2008 -> Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти и за изменение на Директиви 85/337/еио и 96/61/eо на Съвета, Директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ео и
2008 -> Програма за култура в глобализиращия се свят tre> (2007/2211(ini)) {cult}Комисия по култура и образование
2008 -> Изменение 5


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница