Доклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 година


Набелязани акценти за следващата учебна година в контролно-методическата дейност на експертастраница6/9
Дата24.07.2016
Размер2.1 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9


4. Набелязани акценти за следващата учебна година в контролно-методическата дейност на експерта.

- Оценка на качеството на образователно – възпитателния процес при целодневната организация на обучение.

- Контрол върху образователно- възпитателния процес и знанията на учениците от І – ІV клас.
ІІІ.3. Български език и литература
1. Дейности за подпомагане на млади и на новоназначени учители

Няма млади и новоназначени учители по български език и литература в регион Сливен. Като цяло гилдията е застаряваща. Колегите, в по-голямата си част, са с педагогически стаж над 20 години. Липсва интерес към учителската професия и е възможно, в един по-късен етап, да възникне проблем в обезпечаването с учителски кадри.2. Дейности, инициирани от експертите, за повишаване на творческия и на методическия капацитет на учителите

2.1. Оказана методическа помощ на учители: по възникнали проблеми по отношение на организиране и провеждане на учебния процес; във връзка с кандидатстване за придобиване на ПКС; за участие с тематични разработки в конкурса „Училището – желана територия на ученика” и др. форуми.

2.2. Проведено обучение с учители по български език и литература на тема: „Да четем и да пишем – методики за преподаване, алгоритми за учене” със ст.н.с. ІІ ст. Александър Панов. Участие взеха 34 учители от целия регион. Целта на обучението бе повишаване професионалната квалификация на учителите по български език и литература да преподават комуникационни умения.

3. Резултати от проверки, заложени в личния план на експерта и в плана на РИО, свързани с обучението по български език и литература:

Тема/цел на проверката

Брой и вид посетени училища

Брой посетени учители

Изводи

Цялостна проверка

Цел:

Да се проследи качеството на преподаване, методите, които учителите използват в конкретната си работа и качеството на усвоените знания и умения от страна на учениците.ПГТТ

„Ат. Димитров” – гр. Нова Загора2

Учителите са запознати с ДОИ. Работят върху предварително планирани и подготвени уроци, които съответстват на годишното планиране на учебното съдържание. Целите на уроците са ясно формулирани, отговарят на изискванията на учебната програма, но са и съобразени с възможностите на учениците. Дейностите в часовете са умело структурирани. Постиженията на учениците се оценяват в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване. Учителите имат необходимата научна и методическа подготовка. Проявяват взискателност. При ученическите изказвания следят за пълнотата, точността и езиковата правилност. Причините за неудовлетворителните резултати се търсят от учителите по български език и литература и от ръководството на училището в слабата подготовка на постъпващите в училището ученици, чиито интереси са насочени към професионалната подготовка, а не към хуманитарната област, както и в малкия брой часове по български език и литература. Резултатите от входното ниво са довели до извод, че предстои отговорна и системна работа по попълване на пропуските.

Тема:

„Развитие на устната и писмената реч в часовете по български език и литература – V-ХІІ клас”Цел:

Да се проследи качеството на процеса на преподаване, използваните методи от учителите, както и качеството на усвоените знания и умения от страна на учениците. Да се провери грамотността и четивната техника на учениците.СОУ”П.К.Яворов”- гр. Сливен

СОУ”Н. Рилски” –

гр. Твърдица

СОУ”Ив. Вазов” – гр. Ново Загора5
5
5

Съотношението между учебната програма по БЕЛ (ЗП и ЗИП) V ÷ ХІІ клас и годишните разпределения на учителите по български език и литература е пълно. При планиране на годишната си работа учителите са се съобразили с учебните програми за съответния клас. Тематичните разпределения на методичните единици са направени според стандартите и основните нови понятия за всеки учебен предмет. Целите на уроците са ясно формулирани, отговарят на изискванията на учебната програма, но са и съобразени с възможностите на учениците. Дейностите в часовете са умело структурирани. Учителките се съобразяват със степента на интерес и на подготвеност на учениците. Стремят се да поддържат интереса на учениците, като използват разнообразни методи на работа - беседа, дискусия, игрови ситуации, групова дейност. В процеса на работа ги стимулират, мотивират и поощряват. Включват ги като активни партньори в учебния процес, като по този начин стимулират интереса и желанието им да изучават български език и литература. Постиженията на учениците се оценяват в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване. Учителите имат необходимата научна и методическа подготовка. В хода на проверката се провери грамотността и четивната техника на учениците. Бе проведен тест по български език, на който учениците от V до ХІІ клас показаха много добри резултати. Четивната техника на учениците се провери по време на часовете по литература. Резултатите не са задоволителни и показват остра нужда от допълнителна работа в тази посока.

Тема:

„Обучението по български език и литература в VІІ клас с оглед на подготовката за Национално външно оценяване”Цел:

Да се проследи качеството на процеса на преподаване, методите, които учителите използват в конкретната си работа и качеството на усвоените знания и умения от страна на учениците с оглед предстоящото Национално външно оценяване по български език и литература в VІІ клас.ОУ „Ел. Багряна” – гр. Сливен

ОУ „Хаджи Димитър” – с. Бяла, общ. Сливен1
1

Наблюдаваните уроци бяха за нови знания, упражнения и практически задачи. Учителите работят върху предварително планирани и подготвени уроци, които съответстват на годишното разпределение на учебното съдържание. Целите на уроците са ясно формулирани, отговарят на изискванията на учебната програма, но са и съобразени с възможностите на учениците, което от своя страна спомага за тяхното постигане. Дейностите в часовете са умело структурирани. Спазва се добър темп и ритъм на уроците, което позволява да се постигне логика и завършеност на занятията. Поднасят учебния материал логично, ясно и достъпно. По същия начин формулират и задачите, които поставят на учениците, като се съобразяват и с това те да отговарят на възможностите им. Стремят се да поддържат интереса на учениците, като използват разнообразни методи на работа – фронтална беседа, работа в екип. В процеса на работа ги стимулират, мотивират и поощряват. Отнасят се с уважение към учениците. Проявяват взискателност. Поддържат и изискват дисциплина в часовете. Изслушват внимателно учениците и умело водят диалог с тях. При ученическите изказвания следят за пълнотата, точността и езиковата правилност.

Учениците демонстрират мотивираност за учене, дисциплинирани са в часовете. Степента на тяхната активност по време на занятията е много добра. Резултатите от входното ниво на учениците от VІІ-те класове, както и от класните работи за първи учебен срок, са много добри. Проверката е реализирана чрез тестови задачи, оценяващи езиковите и литературните компетентности, и чрез създаване на текстове – съчинение разсъждение и трансформиращ преразказ.

През учебната 2010/2011 г. в училищата са разкрити групи за ЗИП в VІІ клас. Това от своя страна допълнително допринася за добрите резултати на учениците по български език и литература.

С оглед на предстоящото Национално външно оценяване по български език и литература в VІІ клас, считам, че е направен адекватен подбор на упражненията и задачите в уроците по български език и литература с цел постигане на максимално добри резултати. Методите на преподаване, които учителите използва в работата си, максимално допринасят за постигане на конкретни цели в уроците. Работата в часовете е подчинена не само на годишното разпределение и на учебната програма, а и на подготовката за Националното външно оценяване.

Съотношението между учебната програма за VІІ клас и годишното разпределение на учителите по български език и литература за VІІ клас е пълно. Отделени са достатъчен брой часове за упражнения и практически задачи, с оглед подготовката за предстоящото Национално външно оценяване.Спазват се изискванията на Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване. В училищата има график за контролните и класни работи за първия учебен срок, съгласно чл.17 от Наредба №3 от 15.04.2003г. за системата на оценяване.

Часовете по Български език и литература се водят в класни стаи, обособени като кабинети по БЕЛ. Има какво да се желае в посока наличие на дидактически средства, компютър и мултимедия. Необходимо е материалната база да се обнови.

Общото впечатление от обучението в часовете по български език и литература е, че учителите влагат старание в подготовката си за работа, умеят да представят уроците с необходимата научна компетентност, прилагат достатъчно интерактивни методи.4. Дейности, реализирани до края на учебната 2010-2011 година от експертите, от директорите, от учителите за подобряване на успеха от ДЗИ след тематичните проверки, свързани с резултатите от ДЗИ по БЕЛ.

4.1. В изпълнение на Заповед № РД-06-585/11.11.2010 г. на началника на РИО – Сливен и във връзка с писма № 9105-253/26.10.2010 г. и № 9105-253/03.11.2010 г. от г-жа Милена Дамянова – заместник-министър на образованието, младежта и науката, в периода 15 – 30.11.2010 г. беше извършена проверка на тема: „Специфика на обучението по български език и литература в ХІ и в ХІІ клас с оглед на постигане на по-високи резултати от държавен зрелостен изпит” в десет училища от област Сливен.

Целта на проверката беше: Изследване на форми и методи в работата на учителите по български език и литература и дейностите на съответните методически обединения в училищата от област Сливен с оглед на анализиране на резултатите от държавните зрелостни изпити през 2008 г., 2009 г. и 2010 г. /майска сесия/, дефиниране на проблемите и предложения за подобряване на резултатите от ДЗИ.

Изборът на училищата, включени в тематичната проверка, беше направен след разглеждане на окончателните протоколи с изпитни резултати /съгласно Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити/ от майска сесия за последните две години. Беше констатирано, че повишаване на средния резултат от държавния зрелостен изпит по български език и литература през 2010 г. в сравнение с резултата от 2009 г. е налице в 12 училища от област Сливен. НУФИ „Ф. Кутев” – Котел не беше включено в тематичната проверка, поради отдалечеността си от останалите училища, които са в Сливен и в Нова Загора, а ВПУ „А. Жечкова” /при Женския затвор в Сливен/ не беше включено, защото през 2010 г. на ДЗИ – майска сесия се е явила само една възпитаничка на училището, т.е. извадката не би могла да е представителна, нито изводите – достатъчно обективни и надеждни.

Причините за разминаването между годишните оценки и резултатите от матурата могат да се търсят в следното: Съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, чл. 5, ал. 1, оценяването се извършва чрез текущи изпитвания, изпити, изпитвания за установяване усвояването на учебното съдържание по учебен предмет за определен клас и изпитвания за установяване постигането на ДОИ. Чл. 11а, ал. 1 на същата наредба определя минималния задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок, който се формира от устни и/или практически изпитвания. Учителите считат, че разликата в средноаритметичния успех на учениците от ЗП и от ДЗИ се дължи именно на това, че при устните текущи изпитвания, които участват във формирането на оценки от ЗП, учениците не могат да бъдат санкционирани за допускане на правописни и пунктуационни грешки, а и задаването на допълнителни въпроси ги поставя при изпитване в благоприятна позиция. Друг фактор е трайността на придобитите знания – строго индивидуална за всеки. Не бива да се пренебрегва влиянието на психическото състояние на зрелостниците в изпитната ситуация – при някои е налице мобилизиране, при други – стрес.

Друга причина може да бъде открита в конкретната работа на част от учениците по изпитния формат. Резултатите от ДЗИ показват, че учениците откриват ключови проблеми в непознат текст и създават резюме, но при много от тях липсва мотивация за създаване на аргументативен текст. Причините за това са различни:  • задоволяване с едно средно ниво, което ще гарантира дипломирането им;

  • учениците променят отношението си към процеса на обучение, повлияни и от други социални и обществени фактори;

  • насочват вниманието и силите си към втория държавен зрелостен изпит, тъй като голяма част от предметите спират да се изучават в ХІ клас;

  • много от учениците се ограничават в решаването на тестове в подготовката си;

  • голяма част от учениците не пишат по 41-ви въпрос на ДЗИ или се ограничават само с определяне на тезата без аргументативната част.

Съотношението между учебната програма за ХІ и ХІІ клас и годишните разпределения на учителите по български език и литература почти във всички наблюдавани училища е пълно – 100%. Разбира се, голям е процентът на уроците за нови знания. Особено в ХІІ клас на професионалните гимназии, където по учебен план часовете за ЗП по български език и литература все още са 2 седмично /62 годишно/, малко уроци могат да бъдат отделени за упражнения или за обобщения. Търсят се начини от учителите да се работи за формиране на умения и в часовете за нови знания, както и да се поднасят на учениците подробни планове за самоподготовка. В тематичните разпределения се отбелязват часовете за създаване на текстове, обсъждане и редактиране, дискусии, често присъства комбиниран тип урок.

Отчитайки броя творби, включени в УИП, е ясно, че няма как на всички да се отдели достатъчно време за разглеждане, още повече, че в часовете за нови знания се включват и часове по български език. Колегите компенсират недостатъчния брой часове по литература за сметка на сгъстяване на някои часове по български език, които считат, че не са адекватни като учебно съдържание на изискванията на ДЗИ. Това редуциране отразява липсата на стопроцентно съответствие между годишни разпределения и учебна програма.

Учителите от професионалните гимназии отчитат като най-голям проблем наличието на малък брой часове по БЕЛ за задължителна подготовка в действащия през настоящата учебна година учебен план за ХІІ клас /2 ч. седмично/, но трябва да се отбележи, че общообразователните училища също намират часовете в учебните си планове за крайно недостатъчни за обема от учебно съдържание и за броя литературни произведения, включени в учебно-изпитната програма.

Като много тревожен проблем се посочва и ниската мотивация на учениците за учебен труд и за задълбочена подготовка за зрелостен изпит.

Проблем за пълноценната работа представлява наличието на голям брой произведения с обемни по своята същност теми, проблеми и мотиви. Налага се мнението, че учебно-изпитната програма за ДЗИ е много обемна, а учебната програма за ХІ и ХІІ клас по български език почти не е съобразена със задачите от матурата. В някои уроци се разглеждат повече от едно произведение на Вазов, Елин Пелин, Яворов, Дебелянов, Смирненски, Вапцаров, както и големи епически произведения се преподават за малък брой часове – „Под игото”, „Железният светилник”, „Тютюн”. Уроците за упражнение са сведени до минимум, а време за прочит и възприемане на литературен текст в урока липсва.

Според колегите, съответствието на учебниците с учебната програма е неравномерно, според приложението на програмата от различните авторски колективи. Практически няма учебник, който да е максимално съобразен с нея – за всяко произведение да е предложен анализационен или интерпретативен модел, учебникът да е придружен с речник от задължителни понятия за класа, да са указани фактите от литературната история, които са задължителни и др.

Проблем представляват ранните кандидатстудентски кампании, различни критерии и формат на изпитите във висшите училища. Отчита се липса на приемственост между средното и висшето образование

4.2. През учебната 2010/ 2011г. във всички училища на територията на област Сливен, провеждащи ДЗИ, се проведоха пробни изпити, повтарящи формата и условията на матурата. Стремежът на всички учители по български език и литература е да се работи в посока откриване на слабостите и подобряване резултатите, които учениците постигат на зрелостните изпити. В повечето училища ръководствата разбират сериозността на проблемите и се стремят да подпомагат работата на колегите – разкриват се допълнително групи ЗИП и СИП, обогатяват училищните библиотеки с учебни помагала, определят се и часове за допълнителни консултации. Положителна тенденция в работата на действащите методически обединения е проучването и споделянето на добри практики при подготовката за ДЗИ. Например в СОУ „Иван Вазов” – гр. Нова Загора се организира „Час на зрелостника”, в който учителите работят допълнително с учениците, и то на доброволни начала. На проведена работна среща с колегията обсъдихме идеята през следващата учебна година да се провеждат по-чести срещи с учителите, преподаващи в ХІ и ХІІ клас. Целта е да се предостави възможност на учителите да споделят не само своя положителен опит, но и проблемите, на които заедно да търсим решение. Обмисляме възможността за създаване на банка тестови материали, които колегите вече са пробирали в работата си.5. Външни оценявания, инициирани и проведени от РИО:

Няма осъществени външни оценявания, инициирани и проведени от РИО.6. Мотивирани предложения за промяна на формата, на организацията и на провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания.

Направените предложения за промяна на формата, на организацията и на провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания се обединяват в няколко основни аспекта:

- Да не се провеждат в един ден две и повече олимпиади, защото по този начин се ощетяват ученици с разностранни интереси;

- На областния кръг на олимпиадата работите на всички участници да са анонимни;

- Ученици, които са покрили изискванията за участие в Националния кръг на олимпиадата по БЕЛ и Националното състезание по БЕЛ за ученици в VІІ клас, но не са класирани от Националните комисии за участие, да получават от МОМН (РИО) морална награда (грамота, поздравителен адрес);

- Форматът на олимпиадата по БЕЛ за VІІ клас да бъде близък до този на НВО. Олимпиадата се провежда върху писане на съчинение разсъждение, а с този вид съчинение учениците се запознават едва в началото на VІІ клас. Приемният изпит след VІІ клас е върху преразказ с дидактическа задача и съвсем естествено е усилията на учениците да са насочени към овладяване до съвършенство на писането на този вид преразказ. Затова, в по-голямата си част, седмокласниците не желаят да участват в олимпиадата по български език и литература, а ако се явят не могат да постигнат особено добри резултати;

- Провеждането на общинския кръг на ученическите олимпиади и Националното състезание-тест по БЕЛ се провеждат през месец февруари. Това е пиков период на грипната епидемия и голяма част от можещите и желаещите да участват в олимпиади и състезания, не успяват поради заболяване. Затова би било добре да се помисли за преместването им в по-подходящо време;

- Началният час на областните кръгове на олимпиадите и състезанията да бъде съобразен с факта, че учениците от по-отдалечените селища трябва да се придвижат до областния център;

- Общинските кръгове на олимпиадите и състезанията да се провеждат в учебни дни. Така ще се включват повече ученици, а и ще се икономисва финансов ресурс – няма да се изплаща извънреден труд, допълнително отопление и разходи по сградите;

- Да се синхронизира националният календар за ученически олимпиади с графиците на университетите. Националните кръгове съвпадат с предварителните изпити през месеците април и май и учениците от ХІІ клас са лишени от възможността да демонстрират своите знания и умения.7. Набелязани акценти за следващата учебна година в контролно-методическата дейност на експерта.

Във връзка с повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес по български език и литература, както и на резултатите от Националното външно оценяване в VІІ клас и държавния зрелостен изпит по български език и литература в училищата на област Сливен експертът по български език и литература ще работи за ефективното целеполагане на уроците в различните училища; за споделяне на положителен опит и добри практики в подготовката за НВО и ДЗИ между учителите по български език и литература в областта; ще извърши тематична проверка на работата по развитието на писмената и устната реч на учениците.ІІІ.4. Математика, информатика и информационни технологии


  1. Резултати от проверки, заложени в личния план на експерта и/или в плана на РИО, свързани с обучението по математика, информатика и ИТ:

Тема/цел на проверката

Брой и вид посетени училища/детски градини

Брой посетени учители

Изводи

Участие в цялостни проверки, фиксирани в годишния план на РИО - Сливен

ПГТТ ”Ат. Димитров”-Нова Загора

4

При всички посетени учители се установи добра предварителна подготовка за методичната единица, актуализират се знанията за изучаваните теми и се обявяват темата и целите на урока. Методиката на работа изисква създаването на проблем, който да се разреши в учебния час. Това се реализираше добре с подходящи креативни въпроси към учениците и използването на различни помощни технически и дидактически средства (компютърни програми, предварително изработени тела по геометрия, таблици, чертежи и др.).

Часовете се провеждаха по традиционния начин под формата на фронтална беседа. На учениците бяха предлагани подробни планове, които улесняваха освен първоначалното усвояване на учебния материал, така и затвърждаването му по време на самоподготовка. Някои ученици се затрудняваха при изпълнение на задачите, допускаха фактически грешки, но учителите ги подпомагаха по различни начини – индивидуално или анализирайки общо грешките. По подходящ начин, в зависимост от целите – преподаване на нов материал или обобщаване на знанията и прилагането им, бяха използвани интерактивни методи, подобряващи обратната връзка учител-ученик, мултимедийни презентации, сравнителни таблици и др. Наблюдаваше се често и връзката на изучаваните теми с реалния живот, което допълнително повишаваше интереса на учениците. Установи се, че от учениците се изисква не само да репродуцират знания, но и да проявяват творчество и логическо мислене. Работата на класа се оценяваше качествено, което мотивира учениците за по-активно участие в обсъжданите проблеми.

Поставяха се индивидуални оценки, съобразно с изискванията на чл.12, ал.5 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата на оценяване, обн. в ДВ, бр.37 от 2003 г., попр. бр. 48 от 2003 г., изм. бр. 46 от 2004 г. в сила от 28 май 2004 г., изм. бр.65 от 2005 г. в сила от учебната 2005/2006 година.

Констатациите по планиране, организация и провеждане на дейностите, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в проверените училища са, че във всички са изпълнени съответните изисквания.ЦДГ „Минзухар” – с. Крушаре

Директор – Безопасни условия на труд

ТЕМА: „Контрол върху въвеждането на учебната програма по математика в прогимназиален етап в профилирани гимназии”

ПМГ”Д.Чинтулов”-Сливен

1

ХГ ”Д.Дамянов” - Сливен

1

СУ „Димитър Рохов” – Сливен

1

„Контрол по спазване ДОИ за УС – постижения и резултати на учениците по предмета ”Информационни технологии – 8 клас”

СОУ ”П. Яворов” - Сливен

2

ТЕМА: ”Ефективност на образователно-възпитателния процес по математика и информационни технологии в условия на билингвизъм

ОУ ”Злати Терзиев”- с. Баня, общ. Сливен
ТЕКУЩИ:

ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Коньово, общ. Нова Загора
Проверката бе извършена в началото на м. юни с констатации:

  1. Контингентът от ученици е почти 100% ромски. Повечето от децата са оставени на баби, дядовци и други близки, тъй като родителите са в чужбина (предимно в Гърция) като сезонни работници.

  2. В началото на деня в училището имаше малко ученици, но до края на първия час почти всички се явиха в класната стая.

  3. Училищната документация се води според изискванията.

Нарушения не се констатираха.

Каталог: rioup -> actuality -> aaactual2011 -> 130911
aaactual2011 -> "европейски тенденции в развитието на професионалното образование и обучение. Стратегия европа 2020"
aaactual2011 -> Семинар до дубровник с географици и историци ще промени датата на тръгване. Пътуващ семинар за географи, историци и философи
aaactual2011 -> Цариградско шосе
aaactual2011 -> На основание изпратени ваши заявки за участие в обучението на директори в с. Оряховица съм изготвила следните таблици. Желая всеки един да потърси името си. Ако е допусната грешка или някой е изпуснат да ми се обади
aaactual2011 -> Конкурс за постер „ човек и космос целта
aaactual2011 -> График за провеждане на родителски срещи относно нво и прием след VII клас в училищата от област сливен


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница