Доклад за дейността за периода 01. 04. 2011 30. 06. 2011г на инвестиционно дружество "Капман Капитал" адДата07.09.2017
Размер65.71 Kb.
ТипДокладМеждинен финансов отчет, Q2 2011


МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОДА 01.04.2011 – 30.06.2011г.

на инвестиционно дружество “Капман Капитал” АД

“Капман Капитал” АД е инвестиционно дружество от отворен тип, чиято основна инвестиционна цел е постигане на оптимална норма на възвръщаемост на инвестициите, която изпреварва сравнимите алтернативи за ликвидни инвестиции, предоставени за управление на институционални инвеститори и достъпни на българския пазар, при зададено ниско до умерено ниво на риск.


Инвестиционно дружество “Капман Капитал” започна дейността си на 27 септември 2004 год. Инвестиционното дружество инвестира до петдесет процента от активите си в дългови ценни книжа, както и в акции на дружества, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа, а също така и в инструменти на паричния пазар. В съответствие с устава на “Капман Капитал” АД, структурата на неговите активи и делът в ценни книжа от един или друг вид са записани подробно в проспекта на инвестиционното дружество.
Управляващото дружество “Капман Асет Мениджмънт” АД инвестира поверените за сметка на инвестиционното дружество финансови ресурси съобразно записаните в проспекта на дружеството съотношения.

През отчетния период няма настъпили вътрешни събития, които да окажат влияние върху дейността и резултатите на инвестиционното и на управляващото дружество.


За да осигури известна стабилност в настоящата пазарна реалност, фондът е възприел политика на диверсификация на портфейла си в различни сектори на икономиката, като тежестта им се променя и зависи от текущата пазарна конюнктура. В условията на световна финансова икономическа криза, инвестиционното дружество предвижда да поддържа оптимално съотношение между дългови и дялови ценни книжа.
Към края на отчетния период – 30 юни 2011 г. общата стойност на активите на дружеството е в размер 6 471 708 лв., а общият брой на акциите в обръщение възлиза на 346 388.
Следните дружества са пряко свързани с дейността на инвестиционното дружество:


  • Управляващо дружество на ИД „Капман Капитал“ АД е “Капман Асет Мениджмънт” АД, с разрешение № 264-УД/23.07.2003, издадено от Комисия за Финансов Надзор.
  • Банка депозитар, която съхранява активите на инвестиционното дружество и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите е Обединена Българска Банка АД, с лицензия №340 от 19.11.1992 от Българска Народна Банка.
  • Инвестиционни посредници, упълномощени от съвета на директорите на УД ‘Капман Асет Мениджмънт” АД да изпълняват инвестиционните решения и нареждания по отношение на активите на инвестиционното дружество са както следва: инвестиционен посредник “Капман” АД, инвестиционен посредник “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, инвестиционен посредник “Позитива” АД, инвестиционен посредник “Авал Ин” АД, “Уникредит Булбанк“ АД и „Емпорики-България“ АД.

Инвестиционни посредници, с които има сключени агентски договори за дистрибуция на акциите на “Капман Капитал ” АД и които действат като гишета за продажба на фонда са: инвестиционен посредник “Евродилинг” АД, инвестиционен посредник “Загора Финакорп” АД и „Интернешънал Асет Банк” АД.Вътрешна информация

оповестявана съгласно Приложение № 9

към чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2

за настъпили промени за периода 01.04.2011 г.– 30.06.2011 г.

за инвестиционно дружество “Капман Капитал” АД

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – не е настъпвало;


2.Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – не е настъпвало;
3.Изменения и/или допълнителния в устава на дружеството – не са извършвани;
4.Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването – не е настъпвало; структурни промени в дружеството – не са настъпвали;
5.Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – не е настъпвало;
6.Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – не е настъпвало;
7.Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК – не е настъпвало;
8.Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – не е настъпвало;
9.Промяна на одиторите на дружеството и причини за промянатане е настъпвала.
10. Обявяване на печалбата на дружеството – информацията е налична на сайта www.capmanbg.com в секцията Управление на активи/Взаимни Фондове/Капман Капитал/Финансови отчети;
11.Съществени загуби и причини за тях – неблагоприятното развитие на световните и местни финансови пазари е причина за спадане на пазарната стойност на финансовите инструменти. Като резултат от понижението в цените на финансовите инструменти дружеството реализира загуби в следствие на преоценките на финансовите активи. Инвестиционно дружество „Капман Капитал” прави преоценка на активите ежедневно, а съгласно проспекта и устава обявява цена купува/продава за акциите си два пъти седмично – всеки вторник и петък.
12.Глобалната финансова и икономическа криза е събитието, което повлия значително на фондовата борса, както и на всички взаимни фондове, опериращи на пазара, и което оказа значително влияние върху стойността на финансовите активи в портфейла на фонда, в резултат на което „Капман Капитал” АД реализира значителни загуби.
Няма настъпило друго непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество да е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството;
13.Публично разкриване на одиторски доклад – според МСФО дружеството подлежи на одит само за годишния финансов отчет, който се публикува на сайта www.capmanbg.com;
14.Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – няма.
На 25.05.2011 г. бе проведено заседание на Съвета на директорите на ИД „Капман Капитал АД на което се реши на основание чл.2231, ал.1 от ТЗ да бъде свикано общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 07.07.2011 год. от 11:00 часа на адрес: гр.София, ул.Три Уши 8, ет.6, Конферентна зала на Финансова група Капман.
15.Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – не е настъпвало;
16.Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – не е настъпвало.
17.Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – няма;
18.Увеличение или намаление на акционерния капитал – Публичното предлагане за продажба на акции на Дружеството стартира на 28 септември 2004г. Всека акция е с номинална стойност 10 лева. Обратното изкупуване на акции е възможно с набирането на капитал от 500 000 лева, който вече е достигнат. Капиталът на инвестиционно дружество Капман Капитал АД е променлив и се изменя в зависимост от броя на издадените и обратно изкупени акции.
19.Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – не е настъпвало;
20.Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – няма;
21.Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – не е настъпвало;
22.Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години – няма;
23.Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – няма;
24.Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) – няма;
25.Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – няма;
26.Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството – няма;
27.Покупка на патент – не е настъпвало;
28.Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) – не е настъпвало;
29.Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – не е настъпвало;
30.Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – няма;
31.Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – не е настъпвало;
32.Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента – не е настъпвало;
33.Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа – няма;

гр. София 20.07.2011 г.

Междинен доклад за дейността към 30.06.2011 , ИД”Капман Капитал” АД

стр. от

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница