Доклад за напредъка по отношение на електроенергията от възобновяеми източници {sec(2007) 12} съдържаниестраница1/3
Дата19.11.2017
Размер399.26 Kb.
#34971
ТипДоклад
  1   2   3


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИTЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 10.1.2007

COM(2006) 849 окончателен

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Зелена книга - Последващи действия
Доклад за напредъка по отношение на електроенергията от възобновяеми източници

{SEC(2007) 12}СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод и обосновка

2. Цялостна картина. Накъде водят изпълняваните в момента политики?

3. Оценка на напредъка на национално ниво. Напредък на страните-членки

4. Развитие на електроенергията в различните сектори на ВЕИ: вятър, биомаса, водноелектрически централи, геотермална и слънчева енергия

4.1. Вятър. Разширяване на групата на тримата лидери и излизане на световния пазар

4.2. Биомаса

4.3. Фотоволтаична слънчева енергия

4.4. Малки ВЕЦ

4.5. Геотермална енергия

5. Правно приложение на Директивата

6. Заключения и бъдещи действия

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Зелена книга - Последващи действия
Доклад за напредъка по отношение на електроенергията от възобновяеми източници


1. Увод и обосновка

Възобновяемите енергии обещават стратегически подобрения по отношение на сигурността на доставките, намаляват дългосрочната ценова променливост, която ЕС търпи като страна – платец на фосилни горива, и могат да подобрят конкурентоспособността на отрасъла на енергийните технологии в ЕС. В допълнение възобновяемите енергии намаляват замърсяването на въздуха и емисиите на парникови газове. Също така те улесняват подобренията в икономическите и социалните перспективи на селските и изолирани региони в индустриализираните държави и допринасят за задоволяване на енергийните нужди на развиващите се страни. Съвкупният ефект от всички тези предимства дава силен аргумент за подпомагане на възобновяемите енергии.

Съгласно член 3, параграф 4 от Директива 2001/77/EО за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на вътрешния електроенергиен пазар1, Комисията ще прецени напредъка, отбелязан от страните-членки при постигането на техните национални цели и съгласуваността с поставената цел за 21-процентов дял на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници. Това представлява главната цел на настоящия доклад.

2. Цялостна картина. Накъде водят изпълняваните в момента политики?

Целта на ЕС е до 2010 година 21% от електроенергията, произвеждана в 25-те страни-членки, да идва от възобновяеми източници. Тази цел е заложена в Директива 2001/77/EО за електроенергията от ВЕИ в ЕС, която определя диференцираните национални цели.

Директивата за възобновяемата електроенергия представлява историческа стъпка в развитието на добива на електроенергия от ВЕИ. Тя е главната движеща сила за прилагането на новите политики.

След публикуването на последния доклад на Комисията преди две години2 е произведена 50% допълнителна възобновяема електроенергия (без електроенергията от водноелектрически централи). С помощта на текущите политики и полаганите усилия, очакванията са, че до 2010 година ще се достигне дял от 19%. С други думи, по всяка вероятност Европа почти ще достигне целта си за възобновяема електроенергия до 2010 година. Големите и малките водноелектрически централи (ВЕЦ) все още представляват най-големия възобновяем източник в енергийния сектор. През 2005 година този сектор допринесе с 10% към общото електропотребление. Поради факта, че водната енергия зависи от сушата или високите нива на валежи, в настоящия доклад се използва година с нормални нива на валежи, за да се избегне влиянието на климатичните условия. Съществуват и други възобновяеми енергийни източници, които не са описани в настоящия доклад, тъй като за момента тяхното навлизане е незначително. Енергии като електроенергията, добивана от слънчевата топлина, от вятъра и от приливите и отливите, обаче без съмнение ще изиграят важна роля през идните години3.

Фигура 1: Историческо развитие на производството на електроенергия от всички ВЕИ
в Европейския съюз (ЕС-25) от 1990 до 2005 г. 4


Electricity generation [TW/year]

Производство на електроенергия [TW/год.]

New' RES-E excl. hydro

Нови ВЕИ без ВЕЦ

Small-scale hydro

Малки ВЕЦ

Large-scale hydro

Големи ВЕЦ
През 2005 година електроенергията от ВЕИ отбеляза дял от 15% в общото електропотребление в Европейския съюз5. Тези данни следва да се разглеждат на фона на по-високо от очакваното общо електропотребление в Европа. В ЕС потреблението на електроенергия нараства с 2% на година6. Трябва да се посочи обаче, че с изключение на Германия и Испания, за съжаление, страните, които отбелязват добър напредък, представляват относително малък процент от общия пазар на ЕС. В редица страни-членки делът на електроенергията, генерирана от възобновяеми източници, даже спада.


След 1990 година новите ВЕИ са произвели 148 TWh, което е равно на общото електропотребление на Ирландия, Австрия и Португалия.

В този смисъл, постигнатите резултати могат да се определят като положителни благодарение на сериозните усилия на няколко активни страни-членки, но цялостните резултати не са достатъчно добри в много от страните-членки, които силно изостават в реализирането на националните си цели. Ще бъде необходимо да се положат много усилия, ако Европа желае да обърне посоката на развитие към по-устойчиво енергийно бъдеще.

Фигура 2: Историческо развитие на производството на електроенергия от „нови“ ВЕИ в Европейския съюз
(ЕС-25) от 1990 г. до 2005 г. 7


Electricity generation [TWh/year]

Производство на електроенергия [TWh/год.]

Wind off-shore

Ветрогенератори в морето

Wind on-shore

Ветрогенератори на сушата

Photovoltaics

Фотоволтаични инсталации

Geothermal electricity

Геотермална електроенергия

Biowaste

Биоотпадъци

Solid biomass

Твърда биомаса

Biogas

Биогаз

3. Оценка на напредъка на национално ниво. Напредък на страните-членки

Девет страни-членки се присъединяват към клуба на страните, които „се представят добре“, като някои от тях дори достигат поставената си цел предварително. Единадесет страни-членки обаче изглежда не успяват да осъществят своите национални ангажименти.

Страните-членки на ЕС-15 трябваше да транспонират Директива 2001/77/ЕО до месец октомври 2003 година. Десетте страни-членки, които се присъединиха към ЕС на 1 май 2004 година, трябваше да транспонират тази директива до датата на присъединяване. След публикуването на последния доклад се въведоха няколко различни политики, приеха се енергийни закони и се приложиха нови наредби и правила.

В допълнение на количествените резултати във връзка с производството на електричество от възобновяеми енергии, този доклад отразява и до каква степен страните-членки успяват да приемат активни мерки за популяризирането на електроенергията от ВЕИ. По отношение на методологията на настоящия доклад трябва да се обърне внимание, че взетото предвид навлизане на пазара на електроенергия от ВЕИ е нормализирано8, тоест използвани са година с нормални нива на валежи и нормална година по отношение на вятъра, за да се избегне влиянието на климатичните условия (напр. суша и високи нива на валежи). На второ място, анализът е представен основно като процентно съотношение спрямо постигане на целта. Например в идеалния случай през 2004 година държавата е достигнала 40% от целта си и 50% през 2005 година9. Не всички страни-членки разполагат с данни за 2005 година, затова се представят данни както за 2004 г., така и за 2005 г.

Разглеждат се и нови елементи при рамката за подпомагане за 2005 година и първата половина на 2006 година. Освен на официалните политики се обръща внимание и на перспективите пред инвеститорите, тъй като това представя добра основа за оценка на жизнеспособността на пазара на възобновяема енергия в дадена страна и състоянието на пазара10. Според настоящото положение на достигнатото навлизане на пазара и приложените политики, страните-членки могат да бъдат класифицирани в пет категории:

1. Отлични резултати: на път да достигнат целта за 2010 година 

2. Настоящето развитие предоставя основателна възможност за постигане на целта за 2010 година 

3. Необходими са допълнителни усилия, за да се достигне целта за 2010 година 

4. Необходими са много повече допълнителни усилия, за да се постигне целта за 2010 година 

5. Изостава от осъществяването на задълженията си 

По-долу е даден кратък преглед на текущата ситуация във всяка една от страните-членки. Допълнителни подробности са предоставени при профила на всяка една отделна страна.

Фигура 3: Постигнати резултати по отношение на целта за електроенергия от ВЕИ на ниво страни-членки: реално и нормализирано допълнително навлизане на електроенергия от ВЕИ (2004 г. спрямо 1997 г.).

Аdditional RES-E penetration (2004 versus 1997) as share of RES-E directive target for 2010 [%]

Допълнително навлизане на електроенергия от ВЕИ (2004 г. спрямо 1997 г.) като дял от целта за 2010 г. на Директивата за електроенергия от ВЕИ [в %]

ACTUAL additional RES-E penetration (2004 versus 1997)

РЕАЛНО допълнително навлизане на електроенергия от ВЕИ (2004 г. спрямо 1997 г.)

NORMALISED additional REE penetration (2004 versus 1997)

НОРМАЛИЗИРАНО допълнително навлизане на електроенергия от ВЕИ (2004 г. спрямо 1997 г.)

Interim target for 2004

Междинна цел за 2004 г.Фигура 4: Постигнати резултати по отношение на целта за електроенергия от ВЕИ на ниво страни-членки в държави, които вече разполагат с данни за 2005 г.: реално и нормализирано допълнително навлизане на електроенергия от ВЕИ (2005 г. спрямо 1997 г.).

Аdditional RES-E penetration (2005 versus 1997) as share of RES-E directive target for 2010 [%]

Допълнително навлизане на електроенергия от ВЕИ (2005 г. спрямо 1997 г.) като дял от целта за 2010 г. на Директивата за електроенергия от ВЕИ [в %]

ACTUAL additional RES-E penetration (2005 versus 1997)

РЕАЛНО допълнително навлизане на електроенергия от ВЕИ (2005 г. спрямо 1997 г.)

NORMALISED additional RES-E penetration (2005 versus 1997)

НОРМАЛИЗИРАНО допълнително навлизане на електроенергия от ВЕИ (2005 г. спрямо 1997 г.)

Interim target for 2005

Междинна цел за 2005 г.

1. Отлични резултати: на път да достигнат целта за 2010 година 

Дания. Силен растеж при електроенергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), особено при вятърната енергия. Световен лидер в офшорната вятърна енергия. Предвид настоящия растеж, Дания с лекота ще надмине своята цел от 29% през 2010 година. Целта вероятно ще бъде постигната от три до четири години по-рано.

Германия. Силно развитие на промишлеността на възобновяемата енергия. Новото правителство продължава да работи по съществуващия ангажимент, поет към пазара на електроенергия от ВЕИ, като по този начин поддържа стабилността на пазара.

Унгария. От 2004 г. се наблюдава силно повишение, благодарение на твърдата биомаса (комбинирано изгаряне). Целта от 5,8% за 2010 година е постигната през 2005 година. Новите мерки, планирани от правителството, вероятно ще доведат до дял от 7,9% на електроенергията до 201011, като по този начин ще надминат поставената си цел.

2. Настоящето развитие предоставя основателна възможност за постигане на целта на 2010 година 

Финландия. Финландия произвежда около една четвърт от своята електроенергия от ВЕИ, като половината е от водноелектрически централи, а другата половина е от биомаса. Акцентът на новата политика ще бъде поставен върху повишената употреба на местни източници на биомаса12.

Ирландия. Наблюдава се умерено повишение на електроенергията от ВЕИ, главно благодарение на вятърната енергия. Очаква се новата помощна система за изкупуване да осигури повече положителни инвестиционни условия от тези, предлагани от предишната тръжна система, като ще постави Ирландия в добра позиция за реализирането на целта на 2010 година.

Люксембург. Добро разработване на ВЕИ, особено по отношение на биогаза и фотоволтаничните източници. Очаква се въвеждането на по-високи изкупвателни тарифи да доведе до повишено навлизане на електроенергия от ВЕИ.

Испания. Силно увеличение на навлизането на електроенергия от ВЕИ главно благодарение на развитието при вятърната енергия. Испания е вторият световен производител на вятърна енергия и е възприела добър подход при внедряването на високи стойности на междинен вятърен капацитет в електрическата мрежа. Въпреки това голямото увеличение на електропотреблението засенчва внушителното ниво на разработване на ВЕИ.

Швеция. Силна политика за биомасата през последните няколко години с производство от 3 TWh от твърда биомаса и запланувани допълнителни 3 TWh от комбинирано изгаряне на биомаса в съществуващите централи. Новият енергиен проектозакон и политическите перспективи до 2030 г. биха могли да подкрепят добрите резултати от последните години.

Нидерландия. Наблюдава се значителен растеж по отношение на електроенергията от ВЕИ, особено при биомасата, благодарение на помощната система на изкупвателни тарифи и високите цени на петрола. Въпреки това неопределеното замразяване на финансовата подкрепа за широкомащабно производство на енергия от чиста биомаса и офшорен вятър през август 2006 година може да доведе до дестабилизиране на пазара за ВЕИ инициативи. Необходими са по-стабилна обезпеченост и подкрепа, за да се постигне целта от 9% за 2010 година.

3. Необходими са допълнителни усилия, за да се достигне целта за 2010 година 

Чешка република. Скромен напредък при ВЕИ, поради несигурността на финансовата помощ. Очаква се преработената помощна система да осигури повече подкрепа след 2006 година. Необходимо е да се достигне по-бърз растеж, за да се постигне целта от 8% от до 2010 година.

Литва. Напредъкът, постигнат досега, е скромен. Поправките от 2005 година по отношение на помощната система за електроенергия от ВЕИ трябва скоро да доведат до реални и осезаеми резултати, за да се постигне целта от 7% за 2010 година.

Полша. Ниските цени за зелени сертификати, редом с липсата на глоби за неспазване на правилата обуславят много слабо повишение на електроенергията от ВЕИ. Производството на електроенергия от биомаса и вятър бавно започва да нараства. Поради повишените задължения по квотите, от 2007 година се очакват по-високи цени на сертификатите и по-бърз растеж при електроенергията от ВЕИ.

Словения. Високият годишен растеж на електроенергийните нужди (4,5%) засенчва скромния растеж на добитата от ВЕИ електроенергия. Въпреки това помощната система поставя Словения в изгодна позиция, позволяваща й да постигне целта от 33,6% за 2010 година.

Обединено кралство. Наблюдава се известен напредък, особено по отношение на биогаза, но правителствената политика за ВЕИ трябва да се промени, за да се постигне целта за 2010 г.

4. Необходими са много повече допълнителни усилия, за да се постигне целта за 2010 година 

Белгия. Скромен растеж. Квотната обвързаност доведе до значително повишение на зелените сертификати. Въпреки това преминаването към производство на енергия от ВЕИ е скромно. Необходими са повече усилия, за да се постигне целта от 6% .

Гърция. Скромен растеж на ВЕИ главно поради административни пречки, въпреки че наскоро бе приета нова наредба, която цели да намали на тези пречки. Неотдавнашният значителен растеж на дела на вятърната енергия (1000 MW инсталирани до 2005 г.) дава положителен тласък на пазара на електроенергия от ВЕИ. Необходимо е по-голямо повишение на производството на енергия от ВЕИ, за да се достигне през 2010 година целта от 20,1%.

Португалия. От 2004 година се наблюдава положителен напредък. Понастоящем правителството е открило тръжна процедура за вятърен парк с мощност 1500 MW. Все още са необходими упорити усилия, за да се постигне поставената за 2010 г. цел, заедно и с усилия да се ограничи търсенето на електроенергия.

5. Изостава от осъществяването на задълженията си 

Сериозното отношение, с което се следват поставените цели, често показва неуспех или забавяне на правилното приложение на директивата за електроенергия от ВЕИ. Бавният растеж при електроенергията от ВЕИ често е резултат от отлагания в планирането и административни пречки, ограничен достъп до електрическата мрежа (субективни, неясни и дискриминиращи наредби за свързването и укрепването на електрическата мрежа), както и финансови причини.Австрия. При производството на възобновяема енергия преобладава делът на големите водноелектрически централи (60% от общото електропотребление). През последните няколко години се наблюдава значителен растеж на мощностите за добив на електроенергия от вятъра и от биомаса поради изгодните изкупни тарифи. Въпреки това понастоящем съществуват слаби инвестиционни условия поради ревизиране на схемата за подпомагане, което води до застой в развитието на ВЕИ.

Кипър. На практика не се наблюдава разработване на ВЕИ. През 2006 година е въведена нова изкупвателна тарифна система.

Естония. Увеличението при водната енергия и биомасата е довело до скромен растеж при електроенергията от ВЕИ. Въпреки това настоящата схема за подпомагане не изглежда адекватна за разработването и развитието на други източници като вятъра.

Франция. Досега не се наблюдават видими резултати на допълнителното навлизане на ВЕИ. Тръжната схема за енергия, добивана от биомаса, отново е отложена. Усъвършенстване на административните процедури може да доведе до по-добри резултати в бъдеще.

Италия. Квотната обвързаност, осъществена в Италия, доведе до няколко нови разработки по отношение на ВЕИ в миналото. Въпреки това те напълно се компенсират от увеличението на брутното електропотребление. Това представлява огромна бездна между настоящото навлизане на електроенергия от ВЕИ и поставената цел от 25% за 2010 година. Все още съществуват административни проблеми като главна бариера пред развитието в страна с висок потенциал по отношение на възобновяемите енергийни източниците.

Латвия. Разработването на ВЕИ е много скромно поради липсата на стабилна схема за подпомагане.

Малта. На практика не се наблюдава разработване на ВЕИ. Няма приложена стратегия за ВЕИ.

Словашка република. Слаб напредък по отношение на добива на електроенергия от ВЕИ. Необходима е много по-силна подкрепа, за да се достигне целта от 31% до 2010 година.

Невъзможно е обсъжданията на постигнатите цели да се разграничат от отчитане на нивото на подкрепа. Подкрепата за електроенергия от ВЕИ значително се различава при различните страни-членки на ЕС. Предишният доклад на Комисията в подкрепа на електроенергията от ВЕИ13 прави подробна оценка на разликите. Вятърната електроенергия се ползва с много слаба подкрепа в девет от 25-те страни-членки. Там, където общата подкрепа, получена от производителите, е по-ниска от производствените разходи, не може да се очаква подем на възобновяемите енергии. При биомасата от горската промишленост половината от страните-членки не оказват достатъчна подкрепа, за да се покрият производствените разходи. В случая с биогаза при приблизително три четвърти от страните-членки подкрепата не е достатъчна за разработване.

Обсъждането на схемите за подпомагане трябва да бъде обвързано с проблема за административните спънки. За да се постигнат целите на навлизане на ВЕИ по рентабилен начин, е необходимо да се създаде процес, който лесно и навременно да улесни увеличеното производство на енергия от ВЕИ.

4. Развитие на електроенергията в различните сектори на веи: вятър, биомаса, водноелектрически централи, геотермална и слънчева енергия

Водната енергия остава преобладаващият източник на електроенергия14, въпреки че новите възобновяеми източници като вятъра и биомасата започват да оказват своето влияние. Големите ВЕЦ са установена технология с почти изцяло разработен потенциал в ЕС 25. Поради тази причина няма да бъдат предмет на настоящия анализ.4.1. Вятър. Разширяване на групата на тримата лидери и излизане на световния пазар

Европейският съюз остава световен лидер по отношение на електроенергията, добивана от вятъра, със 60% световен пазарен дял. Световният пазар на електроенергия от вятъра отбелязва стабилен растеж със значителен пазарен дял на растежа от страна на Азия (особено на Индия) и силно увеличение на нивото на северноамериканските инсталации15. През 2002 г. 80% от световния капацитет е инсталиран в Германия и Испания. През 2005 г. този дял е 56%. Понижението при внушителния годишен растеж на Германия се уравновесява от появата на други европейски пазари като Обединеното кралство, Португалия16 и Италия.

От 2000 година капацитетът на електроенергията, добивана от вятър, се увеличи с повече от 150% в ЕС. Количеството, заложено в Бялата книга на възобновяемите енергии17, от 40 000 MW е постигнато пет години по-рано. Вятърните електроцентрали с общ капацитет от 40 455 MW са произвели 82 TWh през 2005 г. Отличното представяне на сектора на вятърната електроенергия позволява промишлеността да увеличи поставената си цел до 75 000 MW през 2010 година.

Новата вятърна електроенергия представлява 33% от новия капацитет за произвеждане на електроенергия в ЕС. Останалите 67% са главно традиционните топлоелектроцентрали. Електроенергията, произведена от вятъра, представлява 2,6% общото електропотребление на Европейския съюз, което е равно на електропотреблението на Дания и Португалия, взети заедно. Средният годишен растеж на електроенергията, произведена от вятър, е 26% през последните 5 години.

Както е отбелязано в съобщението на Комисията от декември 2005 г. 18, една трета от страните на ЕС не оказват достатъчна подкрепа на електроенергията, добивана от вятър. В половината от страните-членки на ЕС вятърът не се използва достатъчно за производство на електроенергия. Основната причина за това бавно развитие не е умишлена политика, а забавяния в предоставянето на правомощия, нелоялни условия за електрическата мрежа и бавното укрепване и разширяване на електрическата мрежа. Всички тези фактори продължават да представляват заплаха за бъдещето на вятърната енергия.

Промишлеността е поставила нова цел от 75 000 MW до 2010 година. Този капацитет ще осигури приблизително 160 TWh, което ще представлява между 4% и 6% от европейското електропотребление през 2010 година. За целите на това начинание групата страни, които „показват добри резултати“, трябва да се разшири. Офшорният пазар със сигурност ще бъде ключов елемент за развитието на вятърната енергия през следващите няколко години.

Трябва да се стимулира интегрирането в електрическата мрежа на основните дялове енергия, генерирана от вятър. През 2005 година например вятърната енергия е задоволила 18% от нуждите от електроенергия в Дания.

Европейската енергийна промишленост, насочена към добиване на енергия от вятър, върви в крак с растежа на световния пазар. Германските и испанските индустриалци стават все по-малко зависими от растежа на своите вътрешни пазари, което се дължи на увеличаващите се дялове на експорта. Дания има възможност да поддържа 20 000 работни места в сектора на вятърната енергия благодарение на експортния си пазар. Според данни на Германската асоциация за вятърна енергия (BWE), вятърната енергийна промишленост на Германия е отбелязала оборот от 5,03 милиарда еуро през 2005 година. Половината от тази сума, т.е. 2,51 милиарда еуро, се пада на оборота от експорт. Същата ситуация се наблюдава и по отношение на работните места, при която експортът представлява 31 900 от 63 800 работни места във вятърната енергийна промишленост на Германия.

Растежът на световния енергиен пазар на вятърна енергия е съпътстван от промишлената реорганизация на този сектор. Тази реорганизация значително е променила ситуацията на вятърния енергиен сектор от 2002 година насам. Отбелязана е значителна промишлена консолидация с по-малко на брой, но по-големи играчи, особено на световния пазар. Средните и малките предприятия все още играят роля на по-регионално пазарно ниво.Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница