Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 гДата23.07.2016
Размер124.94 Kb.
#1346
ТипДоклад


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултатите от извършения одит на дейността на

Националния дарителски фонд “13 века България”

за периода от 01.05.2005 г. до 31.12.2006 г.


І. Въведение

Въз основа на заповед № ОР-1-4 от 12.04.2007 г., издадена от Кадир Джелил Кадир, член на Сметната палата и ръководител на Отделение І, и във връзка с изпълнението на одитна задача № І.3 от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2007 г., се извърши одит на дейността на Националния дарителски фонд “13 века България” (НДФ) за периода от 01.05.2005 г. до 31.12.2006 г.

В резултат от извършения одит е съставен одитен доклад № 0100000407, приет с решение на Сметната палата № 327 от 04.12.2007 г.

Извършеният одит обхвана преглед, анализ и оценка на дейността на фонда по организиране и подпомагане на дарителската дейност в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери за периода от 01.05.2005 г. до 31.12.2006 г.

НДФ е самостоятелно юридическо лице, създадено на основание на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” (ЗНДФ). Фондът се управлява и ръководи от Управителен съвет (УС) и изпълнителен директор, избрани по реда на горепосочения закон.

Одитният екип е анализирал и оценил дейността по организиране и подпомагане на дарителската дейност, управлението на имуществото на фонда и дейността по подкрепа на социално значими проекти, реализирани от фонда като са приложени следните критерии:

1. нормативна осигуреност на дейността на фонда;

2. съответствие на дейността на фонда с действащата нормативна уредба;

3. приети стратегия и план за постигане целите на фонда;

4. ресурсна осигуреност на дейността на фонда;

5. вътрешна система за контрол при осъществяване на дейността на фонда.

В законоустановения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП) по одитния доклад не е постъпило становище от ръководителя на одитирания обект.


ІІ. Основни констатации и оценки от извършения одит
1. Нормативна осигуреност на дейността на фонда
1.1. Законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността на фонда
Дейността на НДФ по организиране и подпомагане на дарителството в подкрепа на социално значими проекти е нормативно осигурена, като е създадена законова база за нейното изпълнение. Ръководството е приело и утвърдило вътрешни нормативни актове, които създават условия за законосъобразно осъществяване на функциите на фонда.
1.2. Пълнота и съответствие на вътрешните нормативни актове, регламентиращи дейността на фонда със законовите разпоредби
Вътрешните нормативни актове отразяват спецификата на дейността на фонда и уреждат изчерпателно реда и процедурите за управлението и организацията на дарителсната дейност, отговорностите на длъжностните лица, взаимодействията между различните нива на управление, финансирането и издръжката на фонда.
2. Съответствие на дейността на фонда с действащата нормативна уредба
2.1. Съответствие на приетите дарения и завещания с целите на фонда
Постъпилите парични дарения са отчетени по партиди, които съответстват на основните направления в дейността на фонда. Изготвят се справки за състоянието на дарителските партиди и движението по тях, които са неразделна част от годишния отчет за дейността на фонда за съответната година.

В НДФ са постъпили и непарични дарения, включващи книги, дрехи, материали, храни и други. По волята на дарителите тези дарения са предоставени на съответните бенефициенти, предимно социални домове, училища, читалища и библиотеки в малки населени места. Дарените произведения на изкуството се предоставят на галерии и музей за организиране на постоянни или временни експозиции в съответствие с волята на дарителите.

За всички постъпили във фонда дарения са изготвени договори и/или приемателно-предавателни протоколи.

Постъпилите през одитирания период парични и непарични дарения са в съответствие с целите на фонда, определени в ЗНДФ.2.2. Законосъобразност на решенията на УС и на изпълнителния директор във връзка с управлението и разпореждането с имуществото на фонда
Имуществото на НДФ се образува от дарения и завещания в полза на фонда, приходи от управление на имуществото на фонда и приходи от благотворителни акции, кампании за набиране на средства, спомоществователства и други пожертвования.

Продажбите, отдаването под наем и съвместното ползване на движими и недвижими вещи е извършвано след решение на УС независимо от стойността на вещта, с което са спазени изискванията на Правилника за организацията и дейността на НДФ.

Ежегодно се извършва преглед на състоянието на недвижимите имоти на фонда, информацията за което се предоставя за разглеждане от УС. С плана за дейността на фонда се приема програма за капиталови вложения, която включва основните направления на дейността по управление на имуществото. Недвижимите имоти - собственост на фонда, движимото имущество и служебните автомобили са застраховани.

Във връзка с годишното счетоводно приключване на 2005 г. и 2006 г. са извършени инвентаризации на активите и пасивите на фонда в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч). УС е приел резултатите от годишната инвентаризация и решенията за бракуване на негодни, морално остарели активи. Резултатите са осчетоводени и са намерили отражение в годишните финансови отчети на НДФ.

НДФ е собственик на част от жилищна сграда “Дом на фонд 13 века България”, намираща се в местността Манастирски ливади - Запад, гр. София. През 2004 г. УС е взел решение да бъде извършено разпореждане с имуществото – продажба на апартаментите, ателиетата и гаражите от жилищната сграда на фонда. През 2005 г. са извършени 15 продажби на обща стойност 1 760 791 лв., а през 2006 г. четири – за 365 068 лв. През 2005 г. с 963 688 лв. от постъпилите средства от продажбите е завишена партидата на паричните дарения без воля на дарителите в съответствие с указанията, дадени със заповед № Р-9004 от 29.05.1997 г. на началника на Столичното управление “Държавен финансов контрол”. През 2006 г., в изпълнение на горните указания в свободните от дарителска воля партиди са възстановени 186 940 лв. от получените средства от продажбите.

Предприетите действия от УС и изпълнителния директор по отношение на управлението и разпореждането с имуществото на фонда са в съответствие с разпоредбите на ЗНДФ и Правилника за организацията и дейността на НДФ.2.3. Съответствие на подпомаганите от фонда проекти с целите на фонда
В съответствие с определената в чл. 2 от ЗНДФ цел НДФ организира и подпомага дарителска дейност в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери. Сесиите за финансиране на проекти се организират след решение на УС за определяне на конкретната област за подпомагане. Редът за финансиране на проекти е утвърден от УС в „Процедура за провеждане на сесии за финансово подпомагане”.

През одитирания период по решение на УС са финансирани 86 проекти по сесиите „Възстановяване и съхраняване на православни храмове”, „Галерии и музеи, които съхраняват и/или експонират дарени на фонда експонати”, „Възстановяване и опазване на войнишките паметници”, „Българският език – съхранена духовност и неизвестно бъдеще”, подкрепени са проекти в областта на здравеопазването, читалищната дейност, театрални постановки, сценични изкуства, социална политика, здравеопазване и образование. Изразходвани са 281 589 лв. за финансиране на проекти по обявените сесии.

Дейностите по класираните проекти за финансиране съответстват на обявените теми на сесиите и на целите на НДФ. Общата сума на отпуснатите средства за всяка една сесия е до 30 000 лв. от свободните от дарителска воля средства. Максималната сума, отпусната на проект, е до 3000 лв., което е в съответствие с решенията на УС и „Процедура за провеждане на сесии за финансово подпомагане”. Фондът упражнява контрол за изразходването на предоставените средства по предназначение, като изисква представяне на разходооправдателни документи от бенефициента. Неусвоените средства по проектите се възстановяват на фонда след изтичане на определените срокове за усвояване.

През одитирания период са подкрепени и проекти извън обявените сесии. Финансирани са „Международна среща на балканските писатели”, „Осветяване на Националния историко-археологически резерват Мадара”, „Спелеоложка, археологическа, етноложка и фолклористична експедиция в областта Голо бърдо, Албания”, „Международна научна конференция университетски четения и изследвания по българска история” и други дейности, които съответстват на целите на фонда.2.4. Съответствие на разходването на събраните средства с волята на дарителите
Въведената организация за отчитане на постъпилите парични и непарични дарения във фонда осигурява прозрачност и създава условия за проследяване на разходването на средствата, което гарантира изпълнението на волята на дарителите. Разходването на дарените средства без конкретна воля на дарителите се извършва по решение на УС за постигане целите на фонда.
2.5. Счетоводно отразяване във финансовите отчети на фонда на извършените стопански операции, свързани с получаване и предоставяне на дарения и с извършени разпоредителни действия по управление и разпореждане с активи
Счетоводното отчитане на стопанските операции, свързани с получаването и предоставянето от НДФ на дарения и с управлението и разпореждането с активите, е в съответствие с изискванията на ЗСч и на приложимите стандарти за финансови отчети. На годишните финансови отчети на НДФ за 2005 г. и 2006 г. е извършен независим финансов одит в съответствие с изискванията на ЗСч.
3. Приети стратегия и план за постигане целите на фонда
3.1. Наличие на утвърдени от УС стратегия и план за постигане целите на фонда
При извършения анализ на дейностите, включени в плановете на фонда за 2005 г. и 2006 г., се установи:

  • планираните дейности съответстват на целите на фонда;

  • изпълнението на планираните дейности е обвързано финансово с приет от УС бюджет за съответната година, с което са изпълнени изискванията на ЗНДФ;

  • в плановете се определят годишните приоритети в дейността на фонда, които са относително постоянни.

НДФ осъществява своята дейност в съответствие с ежегодно утвърждавани от УС планове за работата и при относително постоянни приоритети.
3.2. Степен на постигане на целите, предвидени в годишните планове за работа на фонда през одитирания период
При съпоставката и анализа на постигнатите резултати от дейността на фонда за 2005 г. и 2006 г. се установи, че основната част от планираните дейности е изпълнена. Непаричните дарения и произведения на изкуството са каталогизирани. Предприети са действия за създаването на електронна база данни на постъпилите парични дарения. Архивите на регионалните комисии са подредени във фондохранилището на НДФ. Във връзка с 25-годишнината от създаването на фонда и за популяризиране на дейността му са организирани изложби на произведения на изкуството, собственост на фонда, създаден е информационен масив “Най-доброто, направено от НДФ” и са проведени мултимедийни презентации на дейността на фонда в различни градове на страната.

Приетата програма за капиталови вложения, включваща ремонтни дейности по недвижимите имоти, е изпълнена, с което е осигурено съхраняването и функционирането на недвижимите имоти – паметници на културата, собственост на фонда.

През одитирания период извън планираните дейности са: извършени парични и предметни дарения на общини, църкви, фондации, библиотеки, читалища, училища и други; организирани са изложби; дарени са на Министерството на културата четири уникални музикални инструмента на обща стойност 10 975 037 лв. Извършена е хидроизолация на къщите – музеи на Панчо Владигеров и Борис Христов. Изградена е външна стълба в “Дом за възрастни хора с деменция” в кв. “Княжево”. Създаден е Форум за подпомагане на българската култура, който започва да функционира в началото на 2006 г. Дейностите не са включени в годишните планове за дейността, но изпълнението им е съдействало за постигане целите на фонда.

За популяризиране на дейността на НДФ е създадена интернет страница. В нея липсва общата информация за приетите вътрешни правила за условията и реда за кандидатстване за финансиране на проекти. Това ограничава публичността и кръга на лицата, кандидатстващи за подпомагане от фонда. Постигането на целите на фонда е в зависимост от информацията, която по решение на УС се публикува в един национален ежедневник по повод на конкретно обявена сесия. Не са използвани всички възможности на интернет пространството за популяризиране на дейността на фонда и за създаване на яснота и прозрачност за неговите инициативи.

Основната част от планираните задачи за одитирания период е реализирана, което е осигурило постигане на целите на НДФ.
4. Ресурсна осигуреност на дейността на фонда
4.1. Административен капацитет - брой, образователно и квалификационно равнище на длъжностните лица, осигуряващи изпълнението на дейността на фонда
Кадровото обезпечаване на НДФ за одитирания период осигурява изпълнението на функциите му по организиране и подпомагане на дарителската дейност.

4.2. Финансово осигуряване
За одитирания период разпределението на финансовите средства е осигурило нормално функциониране на фонда и е създало необходимите условия за постигане на целите му.
4.3. Материално-техническа осигуреност на дейността
Наличната материално-техническа база осигурява необходимите условия за осъществяване на дейността на фонда.
5. Вътрешна система за контрол при осъществяване на дейността на фонда
5.1. Организация на контролната дейност във фонда
При одита се установи действието на контролни процедури по отношение на отделни елементи от дейността на фонда. Решенията на изпълнителния директор се контролират от УС. Въведена е системата на двойния подпис, процедури за движение на документооборота, опазване на активите, контрол при одобряване на разходите по сключените договори за предоставяне на дарения, разделение на функциите между длъжностите в администрацията. Администрацията на НДФ не е организирана в отделни структурни звена на функционален принцип, което не гарантира качествено изпълнение на длъжностните задължения и не осигурява условия за добра координация и ефективен контрол върху извършваните дейности.

При получаване на дарения се издават свидетелства за дарения по образец, утвърден от УС. Не са определени броят на екземплярите, в които се издава всяко свидетелство, редът за анулиране на свидетелства и кой осъществява контрола върху поредността на номерата. Всички свидетелства за дарение се записват в Книга за дарителите, която се води на хартиен и електронен формат в Централното управление (ЦУ). Определен е служител, който да отговаря за воденето на Книгата. Не е изградена система за обмен на информацията относно постъпилите дарения между счетоводителите и експертите по дарения, с което се увеличава рискът от допускането на грешки и не се гарантира получаването на точна информация за вземане на управленски решения.5.2. Контролни процедури относно изпълнението на решенията на УС и изпълнителния директор
Въведени са контролни фишове за оперативно отчитане на изпълнение на решенията на УС с по-дълъг срок на изпълнение. Изпълнението на останалите решения се контролира пряко от служителя, заемащ длъжността „Главен координатор по финансово-стопанската дейност и изпълнение на решенията на УС”. Описаната процедура не е писмено утвърдена.
5.3. Контролни процедури за гарантиране на изпълнението на волята на дарителите
Постъпилите дарения се отразяват по партиди в съответствие с волята на дарителите. Информацията за състоянието и движението по отделните партиди се представя като приложение в годишните отчети за дейността на фонда.

Не е утвърдена цялостна система за вътрешен контрол, но действат контролни процедури, засягащи основните елементи от дейността на НДФ. Част от прилаганите контролни процедури не са писмено определени. Съществуващата контролна среда осигурява проследяване и контрол при изпълнение на решенията на ръководството, но не създава достатъчно гаранции за сигурността на информацията.Заключение

За одитирания период НДФ е осъществявал дейности, които съответстват на определените от законодателя цели на фонда, свързани с организиране и подпомагане на дарителската дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.

Дейностите по събиране и предоставяне на дарения са организирани в съответствие с приетите планове и стратегии от УС при използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси.

Действащите вътрешни контролни процедури не са обхванали цялостно дейността, което не гарантира достатъчна надеждност на информацията за нуждите на ръководството.IІІ. Препоръки


На основание на чл. 41, ал. 1 от ЗСП, на изпълнителния директор на НДФ се дават следните препоръки:  1. Да се разработят и утвърдят писмени процедури за издаване, анулиране, съхранение и вписване в книгата за дарения на издадените свидетелства за дарения, с цел подобряване отчетността и контрола върху събраните дарения.

  2. Да се актуализира интернет страницата на фонда с цел популяризиране на инициативите на фонда и осигуряване на достъп на по-широк кръг потребители до процедурите за финансово подпомагане от фонда.

  3. Да се разработят и утвърдят писмени контролни процедури, които да подобрят координацията в дейността на администрацията и да гарантират изпълнение на решенията на УС.

Срокът за изпълнение на препоръките е 3 месеца от получаване на решението и доклада по чл. 41, ал. 1 от ЗСП.


На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, в срок 3 месеца от получаване на настоящия доклад изпълнителният директор на НДФ следва да уведоми писмено Сметната палата за предприетите мерки по изпълнение на препоръките.


Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, и е приет от Сметната палата с решение № 327 от 04.12.2007 г.
Кадир КАДИР,

член на Сметната палата иръководител на Отделение І


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад №0100000407 за извършен одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница