Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Обосновка: ППБ се възстановява. =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-страница8/21
Дата09.08.2018
Размер1.4 Mb.
ТипДоклад
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Обосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0917
=== BUDG/4656===

Индикативен бюджетен ред : 05 08 06

BUDG/4656 Компромисно изменение между CONT/6579, AGRI/5312

AGRI/5312 Компромисно изменение между AGRI/5281, AGRI/5262

<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 05 08 06 Повишаване на осведомеността на обществеността за Общата селскостопанска политика

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

05 08 06

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

7 000 000

7 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

2 000 000

2 000 000

10 000 000

10 000 000

РезервиНаименование:

Повишаване на осведомеността на обществеността за Общата селскостопанска политикаЗабележки:

След параграф

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансирането на ..........в съответствие с член 1 от Регламент (ЕО) № 814/2000.

Текстът се изменя, както следва:

Мерките могат да са под формата на:  • годишни работни програми, представени главно от селскостопански организации или организации за развитие на селските райони, както и от асоциации на потребителите и асоциации за опазване на околната среда,

  • специфични мерки, предложени главно от обществените власти на държавите-членки, медиите и университетите, средните и началните училища,

  • дейности, осъществени по инициатива на Комисията,

  • дейности за насърчаването на новаторството, устойчивостта и семейнотосемейно селскостопанско производство,производство.

  • информационни и образователни програми за млади селскостопански производители и за селскостопански производители, които са в процес на обучение,

  • дейности по разясняване на европейския модел на селското стопанство и особено на неговите високи производствени стандарти и стандарти за качество.

Добавя се следният текст:

Част от бюджетните кредити би следвало да се заделят за разработване на необходимия софтуер за прилагането на изискванията на Финансовия регламент за публикуване на крайните бенефициери. Този софтуер следва да бъде разработен в сътрудничество между ГД «Земеделие и развитие на селските райони» и ГД «Регионална политика» и да бъде предоставен на всички държави-членки.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

В интерес на прозрачността при използването на фондовете на ЕС Финансовият регламент предвижда публикуването на крайните бенефициери. Досега обаче не става ясно под каква форма трябва да бъде направено това. За да се гарантира съпоставимост на данните, предоставени от държавите-членки, Комисията не би трябвало да остави отделните държави-членки да разработят 27 различни софтуерни решения и начини на представяне, а да разработи база данни и да предостави необходимия софтуер на разположение на държавите-членки.

От години броят на младите селскостопански производители в Европейския съюз намалява. Сега, когато цените на храните са високи и освен това върлува глад по света, е от съществено значение да се запази производството на храни в Европа, не само за нашето благо, но и за да се облекчат други части на света. В тази връзка следва да се инвестира в обучението и предоставянето на информация на младите селскостопански производители.

Бюджетните кредити следва да бъдат увеличени с цел да се положат повече усилия за разясняване на обществеността на европейския модел на селско стопанство.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от комисията по земеделие и развитие на селските райони и от комисията по бюджетен контрол.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-


Проектоизменение 0201
=== AGRI/5263===

Индикативен бюджетен ред : 05 08 10

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------Volume 4 (section 3) — Commission

Добавя се: 05 08 10 —

Изменя се класификацията: НЗР

Изменя се типът: ЕБК

05 08 10

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

РезервиНаименование:

Пилотен проект – „Оценка разноските за крайния потребител във връзка със съблюдаването на законодателството на ЕС в областите на околната среда, хуманното отношение към животните и безопасността на храните”

Забележки:

Добавя се следният текст:

- Бюджетният кредит е предназначен за създаването на пилотен проект за оценка действителните разноски за селските стопани, произтичащи от съблюдаването на законодателството на ЕС в областите на околната среда, хуманното отношение към животните и безопасността на храните, което законодателство поставя завишени стандарти в сравнение с тези, на които са подложени вносните продукти. То засяга, наред с другото, 18 регламента и директиви, които са в основата на системата на кръстосаното спазване, както и стандартите, определени като добро селскостопанско и екологично състояние (ДСЕС), които също са част от изискванията за кръстосано спазване.

Добавя се следният текст:

- Бюджетните кредити следва да бъдат използвани за извършване на широкообхватно проучване във всички държави-членки за оценка разноските във връзка със съблюдаването на законодателството, както е описано по-горе, които разноски може да се различават в отделните държави-членки и дори в отделните региони на една държава-членка поради различията в климатичните, геоложките, производствените, икономическите и социалните особености. Проучването следва да бъде проведено от (консорциум от) утвърден научен институт (утвърдени научни институти).

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Европейският парламент нееднократно е заявявал своята позиция (T6-0598/2007 и T6-0093/2008), че преките плащания трябва да бъдат допълнително рационализирани след 2013 г. като техният размер трябва да зависи от същинските разноски по съблюдаването на законодателството на ЕС, което законодателство поставя завишени стандарти в сравнение с тези, на които са подложени вносните продукти. Резултатите от пилотния проект могат да послужат за основа при прилагането на практика на рационализацията на селскостопанските плащания след 2013 г. Освен това, резултатите ще помогнат на ЕС да обоснове своите селскостопански плащания в рамките на СТО, както и пред собствените си граждани.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0930
=== BUDG/4710===

Индикативен бюджетен ред : 07 01 04 05

BUDG/4710 Компромисно изменение между ENVI/5960<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------Volume 4 (section 3) — Commission

Добавя се: 07 01 04 05 — Климатът на Карпатския басейн

Изменя се класификацията: НЗР

Изменя се типът: ЕБК

07 01 04 05

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

РезервиНаименование:

Климатът на Карпатския басейн

Забележки:

Добавя се следният текст:

Главната цел на проекта е изследване на фината времева и пространствена структура на Карпатите и Карпатския басейн чрез еднакви или поне сравними методи. Основните резултати ще подпомогнат изследванията на променливостта и изменението на климата в региона, както и приложната климатология. Климатът в региона не е описван като географска единица от около 90 години.

Добавя се следният текст:

Националните мрежи за метеорологични измервания използват различни инструменти и често се подчиняват на различни разпоредби. Точното възпроизвеждане на климата в региона има нужда от по-големи площи и по-малките държави не могат да възпроизведат климата в граничните области. Тези две основни причини правят невъзможно прякото сравнение и съответствие на различните национални карти. В допълнение, някои държави вече имат национални климатични атласи, други не. Проектът събира информация относно замерванията, базите от данни. Следващата стъпка е развитие на климатологията на граничните области чрез обмен на информация. Едновременно с това ще бъдат сравнени качеството на данните и методите за хомогенизация. В проекта са съдържа предложение за използване на такъв картографски метод, който не изисква обмен на големи количества от данни между държавите. При следващата фаза на проекта ще се обхване и регионът на Югоизточна Европа, като се сътрудничи с аналогичния проект за изготвяне на климатична карта на Югоизточна Европа, чийто предшественик беше Лятното училище за изготвяне на климатичен атлас, организирано от Унгария (http://www.met.hu/pages/seminars/seeera/index.htm).

Добавя се следният текст:

Климатът на Карпатите и Карпатския басейн представлява основен източник на информация за прогнози за времето и климата (все още липсват подходящи резултати), Прогноза за околната среда в Карпатите (под егидата на Програмата на ООН за околна среда), Дунав (европейски коридор № 7) и Карпатският басейн представлява голяма част от речния басейн. Ефективен принос е наличието на общи карти и сравними национални климатични и метеорологични карти, както и на възможност за разширяване на териториалния обхват на проекта и база данни от карти с координатни мрежи за целите на други големи проекти.

Добавя се следният текст:

Начална дата на проекта: 01/01/2009

Добавя се следният текст:

Крайна дата на проекта: 31/12/2010

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Подготвително действие по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

В последно време няколко географски единици в Европа бяха проучвани в рамките на множество проекти. Но последният климатологичен обзор на Карпатския басейн чрез традиционни методи е изготвен преди около 90 години. Оттогава са настъпили множество административни, политически и природни промени. Международното сътрудничество в областта на климатологията между метеорологичните институти и учените от различните нации винаги е било на добро равнище.

Комисията по бюджети пое и промени изменението, внесено от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-


Проектоизменение 0931
=== BUDG/4657===

Индикативен бюджетен ред : 07 03 07

BUDG/4657 Компромисно изменение между BUDG/3353, BUDG/4026, PPE//7632<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 07 03 07 «LIFE+» (Финансов инструмент за околната среда — 2007—2013 г.)

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

07 03 07

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

248 094 000

46 400 000

270 697 000

126 000 000

270 697 000

126 000 000

2 233 300

131 162 150

272 930 300

257 162 150

Резерви27 069 700
27 069 700
Наименование:

«LIFE+» (Финансов инструмент за околната среда — 2007—2013 г.)Забележки:

След списък който започва с :

Проектите и мерките, финансирани по програмата LIFE+, могат да бъдат ..........морските зони и в ограничени случаи — закупуване на земя.


  • ..........

и завършва с :

конкретно за компонента Природа и биоразнообразие: управление на района и ..........морските зони и в ограничени случаи — закупуване на земя.Добавя се следният текст:

Освобождаване на резерва:

Добавя се следният текст:

Комисията трябва да предостави следната информация:

  1. как Комисията гарантира, че НПО прилагат политиките на ЕС, а не прокарват собствения си дневен ред,

  2. как по-точно НПО, финансирани по «Life+», допринасят за разработването и прилагането на политиката и законодателството на Общността в областта на околната среда,

  3. кои са всички НПО, които получават оперативни безвъзмездни средства в размер над 500 000 евро, и за какво тези НПО използват парите.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Равнището на бюджетните кредити за плащания трябва да се адаптира с цел по-добро изпълнение на политиките на ЕС.

Глобалното изменение на климата е едно от основните предизвикателства, с които държавите-членки могат да се справят само съвместно. Това увеличение на бюджетните кредити е необходимо, за да се насърчи включването на въпроса за околната среда в други политики и законодателни актове, по-специално в новите държави-членки.

Парламентът иска повече информация относно това, по какъв начин НПО са приобщени от Комисията към прилагането на политиките и проектите, тъй като все повече пари от бюджета на ЕС се насочват чрез НПО и все повече НПО получават финансиране за своите административни и оперативни дейности.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от докладчика, от групата PPE-DE и от István Szent-Iványi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница