Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други разделистраница11/21
Дата09.08.2018
Размер1.4 Mb.
ТипДоклад
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

Индикативен бюджетен ред : 17 04 03 03

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 17 04 03 03 Подготвително действие: Контролни пунктове (места за почивка) във връзка с превоза на животни

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

17 04 03 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

4 000 000

4 000 000

p.m.

2 000 000

p.m.

2 000 000

4 000 000

2 000 000

4 000 000

4 000 000

РезервиНаименование:

Подготвително действие: Контролни пунктове (места за почивка) във връзка с превоза на животниЗабележки:

Преди параграф

Не са предвидени нови бюджетни кредити от 2009 г., а дейностите, ..........ще бъдат продължени до тяхното завършване и заплатени през 2009 г.

Текстът се изменя, както следва:

През 2008 г. това подготвително действие беше подето2008 г. този бюджетен кредит беше предназначен за покриване на разходите по разработването на подобрени контролни пунктове (места за почивка) за животни по време на продължителни превози. С цел опазване на здравето на животните и хуманното отношение към тяхбеше необходимо да се предприемат специфични мерки за избягване на стреса, например при разтоварване и повторно натоварване на животните, както и за предотвратяване на разпространението на инфекциозни болести.Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Това подготвително действие трябва да бъде продължено с оглед нарастващия превоз на живи животни към Русия и евентуалната нужда от контролни постове за справяне с този превоз, като следователно все още е необходимо да се поемат парични задължения и да се увеличат плащанията през 2009 г.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0749
=== PPE//7652===

Индикативен бюджетен ред : 17 04 07 01

<< Внесено от Salvador Garriga Polledo, László Surján, Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 17 04 07 01 Безопасност на фуражите и храните и свързани дейности  — нови мерки

Цифровите стойности се изменят, както следва:

17 04 07 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

20 000 000

15 000 000

25 000 000

19 000 000

25 000 000

19 000 000

2 500 000

1 900 000

27 500 000

20 900 000

РезервиОбосновка:

Увеличението в сравнение с ППБ е обосновано с оглед постигането на политическия приоритет, който се обслужва от това действие.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0336
=== CULT/5800===

Индикативен бюджетен ред : 15 04 45

<< Внесено от Комисия по култура и образование >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 15 04 45 Пилотна схема за мобилност на хората на изкуството

Цифровите стойности се изменят, както следва:

15 04 45

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

1 500 000

1 500 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

РезервиОбосновка:

Продължаване на въведения през миналата година пилотен проект. Изпълнението на новаторските елементи на този проект може да започне единствено, ако той бъде продължен през 2009 г. Проектът се състои от три части, като първите две са съответно проучване на осъществимостта и изграждане на информационна мрежа относно съществуващите схеми на мобилност. Третата част създава допълнителен фонд на ЕС за мобилност на хората на изкуството. Тъй като части 1 и 2 се изпълняват през 2008 г., третият елемент може да бъде изпълнен едва през 2009 г.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0973
=== BUDG/4616===

Индикативен бюджетен ред : 15 05 11

BUDG/4616 Компромисно изменение между CULT/5866

CULT/5866 Компромисно изменение между CULT/5850

<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------Volume 4 (section 3) — Commission

Добавя се: 15 05 11 — Подготвително действие в областта на спорта

Изменя се класификацията: НЗР

Изменя се типът: МБК

15 05 11

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

РезервиНаименование:

Подготвително действие в областта на спорта

Забележки:

Добавя се следният текст:

Нова статия

Добавя се следният текст:

На 11 юли 2007 г. Комисията прие Бялата книга за спорта (COM(2007) 391), която е първият изчерпателен политически документ на Комисията в тази област. Бялата книга създава рамка за политиката в областта на спорта на равнище ЕС, определя неговите специфични роля и ценности, както и проблеми и предизвикателства. В заключителната част на Бялата книга се изтъква, че «при необходимост Комисията може да се върне отново към този въпрос и да посочи следващи стъпки в контекста на новата разпоредба в Договора». По този начин Бялата книга проправя път за прилагането на разпоредбите относно спорта на Лисабонския договор (Член 149 ЕО, както е изменен от новия Договор).

Добавя се следният текст:

Целта на подготвителното действие в областта на спорта за 2009 г. е да се подготвят бъдещи действия на ЕС в областта на спорта с оглед прилагането след неговата ратификация на Лисабонския договор, въз основа приоритетите, установени в Бялата книга за спорта, както е одобрена от Колегията. Тази цел може да се постигне чрез:

  • предоставяне на помощ за посочването на бъдещи политически действия в областта на спорта. Политическата подкрепа може да приеме формата на проучвания, конференции и семинари за допитване със заинтересованите страни и развиване на по-добри познания в областта на спорта,

  • изпробване установяването и функционирането на подходящи мрежи и добри практики (например в областта на физкултурните дейности, тренирането на спорт и спорта на доброволчески принцип), които могат да послужат за основа на бъдещи действия в областта на спорта.

Добавя се следният текст:

Бюджетният кредит е предназначен за следните три цели:

Добавя се следният текст:

1) координиране на европейско равнище на мерките на националните антидопингови организации и на мерките за насърчаване на сътрудничеството между тях, така че да се гарантират по-ефикасни действия за предотвратяване и реагиране на случаите на употреба на допинг;

Добавя се следният текст:

2) създаване на европейска мрежа за активна борба с допинга;

Добавя се следният текст:

3) формулиране на заключения и препоръки относно приноса на ЕС към борбата с допинга, с оглед застрашителните размери на неговото разпространение; заключителните текстове се превеждат на официалните езици на ЕС.

Добавя се следният текст:

В рамките на плана за действие «Пиер дьо Кубертен» (действия 4 и 5) част от бюджетните кредити може да се използва за организирането на тридневен европейски конгрес на 27-те национални организации за борба с допинга и с участието на Световната антидопингова агенция (WADA) и Международния олимпийски комитет. Всяка година различен европейски град ще бъде домакин на конгреса.

Добавя се следният текст:

Част от наличния бюджет е предназначена за финансиране на Средиземноморските игри, които ще се проведат през юни 2009 г. в Пескара, Италия. Тези игри, които се провеждат под егидата на Международния олимпийски комитет, се организират веднъж на всеки четири години и представляват най-мащабното спортно събитие в Средиземноморския регион с участието на 23 държави и са място на среща на Европа, Азия и Африка.

Добавя се следният текст:

Част от наличния бюджет е предназначена за финансиране на проекта «Програма за обединените спортове» и за подпомагане на Специалните олимпийски игри. Тази програма ще включва млади хора с или без увреждания от цяла Европа. Паричните средства ще гарантират достъпа на тези млади хора до тренировки, състезания, социални дейности и прояви. Програмата за Специални олимпийски игри беше изцяло разчетена и беше организирано съфинансиране за всички предвидени в бюджета парични средства.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Подготвително действие по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Необходимо е увеличение на наличните средства, за да могат проектите в рамките на това подготвително действие да получат надлежно финансиране. Това е компромисно изменение.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от комисията по култура и образование и от Monica Maria Iacob-Ridzi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-


Проектоизменение 0975
=== BUDG/4666===

Индикативен бюджетен ред : 15 06 06

BUDG/4666 Компромисно изменение между BUDG/4084<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Статия 15 06 06 Специални ежегодни събития

Забележките и цифровите стойности се изменят, както следва:

15 06 06

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

1 880 000

1 880 000

p.m.

800 000

p.m.

800 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 300 000

РезервиНаименование:

Специални ежегодни събитияЗабележки:

След параграф

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по приключване на прояви, финансирани като специални ежегодни събития.

Добавя се следният текст:

Част от тази сума ще бъде разпределена за организирането на десетото лятно издание на провеждания на всеки две години Европейски младежки олимпийски фестивал (EМОФ), който ще се състои между 18 и 25 юли 2009 г. в Тампере, Финландия. Четиридесет и девет европейски национални олимпийски комитета и над 3300 състезатели ще участват в едноседмичния фестивал на европейската младеж, културата и спорта. Освен състезателите за събитието ще допринесат над 2000 европейски доброволци. ЕМОФ Tampere 2009 г. ще бъде най-голямото до момента издание и второто по големина международно събитие, на което са представени различни спортни дисциплини, организирано във Финландия след Летните олимпийски игри в Хелзинки през 1952 г.

Добавя се следният текст:

Европейският съюз отчита важната роля на спорта в образованието, културата, социалното включване и общественото здравеопазване в рамките на европейското общество. Освен това Договорът от Лисабон ще осигури на Европа правно основание за оказване на подкрепа на държавите-членки предвид обществените, образователните и културните аспекти на спорта. EМОФ Тампере 2009 г. е чудесна възможност да се подчертае ролята на доброволците и на спортните организации с нестопанска цел за образованието и възпитанието на европейската младеж. В основните послания на фестивала в Тампере през 2009 г. към младите европейски атлети са включени толерантността, културното многообразие и доброволческите инициативи.

Правно основание:

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Европейското измерение на фестивала в Тампере през 2009 г. е ясно и силно. Финансовата помощ от ЕС за фестивала се изразява пряко чрез включването на пакет от приоритетни за Европейската общност въпроси: образование, култура, социално включване, обществено здравеопазване, младеж и мобилност. Общо бюджетът на фестивала в Тампере през 2009 г. е 9 милиона евро. Градът е инвестирал 17 милиона евро за обновяване на спортните си съоръжения. Подкрепата от ЕС ще подпомогне финансирането на спортната програма и олимпийското градче, обучението на доброволците и обучението по въпросите, свързани с околната среда и помощта за развитие, по време на фестивала.

Комисията по бюджети пое и промени измененията, внесени от Ville Itälä.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница