Документи, които следва да бъдат представени от участниците по публичната покана, в едно с минималните изисквания към тяхстраница1/3
Дата18.09.2016
Размер395.62 Kb.
  1   2   3


ДОКУМЕНТИ,

КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА, В ЕДНО С МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ
1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, посочени в ЗОП, и на обявените от възложителя изисквания в настоящата публична покана, участниците в процедурата трябва да представят следните документи:

1.1. Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице - заверено от участника копие;

1.2. Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;

В случай, че кандидатът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят документ за учредяване на обединението. Документът за учредяване на обединението за участие в настоящата обществена поръчка, следва да съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

Документът за учредяване на обединението трябва да бъде представен от кандидата в оригинал или заверено копие.

Документът за учредяване на обединението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена.

Кандидатите в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

* Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи, трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която кандидатът е установен и да се представят в легализиран превод (легализация) на български език.

1.3. Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава;

1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП - Приложение № 4;.

Когато кандидатите са юридически лица, декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, от ЗОП, се подават, както следва:


 • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

 • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

 • при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

 • във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

 • в случаите по горните точки - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

1.5. Декларация за приемане условията в проекта на договор- Приложение № 5;

1.6. Декларация за неразгласяване на информация - Приложение № 6;

1.7. Списък на основните договори за услуги със сходен предмет, изпълнени и приключили през последните 3 (три) години, считано до датата, определена като краен срок за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение, включващи начална и крайна дата на изпълнения договор, неговия точен предмет, стойност без ДДС и контактна информация (име, позиция и телефон за връзка) на подписалия референцията за изпълнение на съответната услуга- Приложение № 7;

За услуги сходни с предмета на поръчката ще се считат договори свързани с CDN (Content Delivery Network) услуги.

1.8. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП Приложение №8;

1.9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП Приложение № 9;

1.10. Списък на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, както и тези отговарящи за контрола на качеството с отбелязване на притежавания от тях професионална квалификация и опит;

1.11. Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO9001:200х или еквивалент, чийто обхват да съответства на предмета на поръчката;

1.12. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия кандидата).

Участникът следва да покрие следните минимални изисквания по горните точки:

- По т. 1.7. Участникът следва да е изпълнил минимум три договора със сходен предмет през последните три години, считано до датата, определена като краен срок за подаване на оферти, като това обстоятелство се доказва с референции.

Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените договори от всички членове в обединението.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Доставчикът на услугата следва да осигури:


Постоянно излъчване в Интернет пространството на следните програми на БНТ:


 • БНТ 1 – денонощно излъчване

 • БНТ 2 – денонощно излъчване

 • БНТ HD – за времето на излъчване на програмата на канала

 • БНТ тематично – след заявка на възложителя

 • До 2 броя допълнителни едновременни излъчвания на други събития по преценка на БНТ. Тези събития няма да са част от ефирната програма на БНТ. Такива могат да бъдат събития, провеждащи се по едно и също време, за които БНТ би имала необходимост от излъчване на сайта.

1. Доставчикът следва да осигури възможност за активиране на излъчването без допълнителна техническа или административна намеса от страна на възложителя. Видеосигналът се подава в сградата на БНТ във формат SD – SDI, а в случая на БНТ HD във формат - HD .
2. Доставчикът да осигури необходимите устройства за преход от видео-сигнал към интернет стрийм.
3. Доставчикът да осигури директна оптична връзка (Dark fiber) до БНТ София, ул. ”Сан Стефано” 29 за получаване на интернет стриймовете, които ще бъдат излъчвани в Интернет.
4. Видео излъчването в Интернет да бъде със следните параметри:

 • 512 Kbps bit/rate за видео сигнала на БНТ1 и БНТ2 и – 1,5 Мbps bit/rate за БНТ HD

 • 128 Kbps bit/rate за аудио сигнала

 • MP4 формат с възможност да подържа FLASH FALLBACK

 • Доставчикът да поддържа adaptive bitrate strеaming

5.Доставчикът да осигури кеч-ъп услуга до 1 час назад от живото предаване.

6.Доставчикът да осигури необходимия Интернет капацитет и производителност на сървърите за излъчване, така че да гарантира възможност за едновременно гледане от:


 • До 40 000 зрители

 • До 100 000 по време на извънредни събития, с 1 часово предизвестие от страна на възложителя.

7.Доставчикът следва да осигури средства за защита на съдържанието на БНТ, така че то да не може да бъде ретранслирано от други Интернет сайтове.

8.Доставчикът следва да осигури механизми за интеграция на различните видео излъчвания в сайтовете на БНТ и нейните мобилни апликации.

9.Доставчикът на услугата следва да гарантира, че няма да дистрибутира и ретранслира сигнала на БНТ от други свои сайтове и за свои цели.

10.Доставчикът да осигури на Възложителя достъп до статистика в реално време за всеки стрийм в произволен интервал от време за отчитане на аудиторията, в т.ч.брой зрители, уникални посещения, средна продължителност на гледане и генериран трафик.

11.Доставчикът да осигури стриймингът през линценза на плеъра на Възложителя.

12.Доставчикът на услугата да осигури инструменти за ограничаване на аудиторията от чужбина при излъчване на отделни събития и предавания при нареждане от страна на Възложителя.

13.Доставчикът следва да декларира, че по никакъв начин няма да излъчва продукцията на БНТ в Интернет или да я предава към трети страни, освен за нуждите на настоящата поръчка за излъчване в сайтовете и мобилните апликации на БНТ.

14.Да бъде осигурена възможност видео излъчванията да бъдат съвместими с мобилни устройства, в това число но не само – Android, iPhone, iPad и др.

15.В предложението на доставчика на услугата да не фигурира сума за първоначална инсталация и/или такса колокация.

16.Изпълнителят на услугата да гарантира непрекъсваемост на излъчването не по-малко от 98%.

Доставчикът на услугата да представи описание на:

17. Механизмите за защита на съдържанието на БНТ.

18. Механизмите за ограничаване на аудиторията от чужбина при заявка.

19. Механизмите за осъществяване на кеч-ъп услугата.

20 . Възможностите си за денонощна поддръжка на услугата.

20. Възможностите за посрещане на пикова аудитория по заявка.

21. Оферта за цена на месечен абонамент, включващ. 85 000 ГБ, в т.ч. и кеч-ъпа, като неизползваните гигабайти се прехвърлят за следващия месец.

- цена на 1 гигабайт генериран БГ трафик над 85 000 гигабайта за месеца;

- цена на 1 гигабайт генериран трафик извън България
22. Непрекъснат достъп до статистически данни за броя едновременни зрители и географско разпределение на аудиторията.
23.Предоставяне на отделна статистика за кеч-ъп услугата.
24. Доставчикът на услугата да осигури инструменти за ограничаване на зрителите в рамките на българското интернет пространство при нареждане от страна на Възложителя.
25. Online /на живо отчитане на генерирания трафик.

Приложение № 1

Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
ДО

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН

ЦЕНТЪР

гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111,

САБ, ет.2, стая 218

ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка

Наименование на поръчката:

Осигуряване на стрийминг на програмите на БНТ”


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с Вашaтa покана и образците към нея, ние удостоверяваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията посочени в Поканата за представяне на оферта.

Същото доказваме с документите посочени в Приложение Nо.1.1 към настоящата оферта – “Списък на документите в офертата”.

За изпълнението на поръчката предлагаме да извършим следното: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________(общо описание на продуктите и на съпътстващите дейности и услуги, когато е приложимо)

Заявявам, че се считам обвързан от условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта и приложенията към нея, представляващи нейно съдържание 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора, без ДДС .

До подписването на договор това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение между двете страни.Приложения:

 1. Документи съгласно приложения списък на документите – Приложение 1.1.Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


П

РИЛОЖЕНИЕ №1.1.

списък на документите съдържащи се в офертатаСъдържание

Вид и количество на документите/оригинал или заверено копие/Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Документ за самоличност - когато участникът е физическо лице.

Документ/споразумение за създаване на обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.* Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи, трябва да са издадени от компетентния орган в страната в която участникът е установен и да се представят в легализиран превод (легализация) на български език.


Удостоверение за регистрация по ЗДДС, при наличие на такава


Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 от ЗОП- Приложение № 4;


Декларация за приемане условията в проекта на договор. - Приложение № 5;


Декларация за неразгласяване на информация ­- Приложение № 6;


Списък на основните договори за услуги със сходен предмет, изпълнени и приключили през последните 3 (три) години, считано до датата, определена като краен срок за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение, включващи начална и крайна дата на изпълнения договор, неговия точен предмет, стойност без ДДС и контактна информация (име, позиция и телефон за връзка) на подписалия референцията за изпълнение на съответната – минимум три изпълнени договора /доказва се с референции/- Приложение № 7;


Списък на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, както и тези отговарящи за контрола на качеството с отбелязване на притежавания от тях професионална квалификация и опит.


Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO9001:200х или еквивалент, чийто обхват да съответства на предмета на поръчката.


Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП - Приложение №8;


Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП - Приложение № 9


Пълномощно на лицето, подписващо офертата

(когато не е подписана от управляващия кандидата)
13.

Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата:


Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Приложение № 2

Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕУважаеми Дами и Господа,

След запознаване с документите за участие в публична покана с предмет: Осигуряване на стрийминг на програмите на БНТ”

Ние:

От……………………………………… …...........................................................................(изписва се името на участника)

………………………………………................................................................................

( ЕИК/БУЛСТАТ )

………………………………………………………………...............................................

(седалище и адрес на управление)

предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническото задание при следните условия:

1. Прилагаме описание на услугата с необходимата информация от т.17 до т.20 и от т.22 до т.25 от Техническото задание.

2. Място на изпълнение на поръчката: сградата на БНТ, гр. София, ул. Сан Стефано № 29 1. Заявяваме, че:

  1. Ще осигурим необходимите устройства за преход от видео-сигнал към интернет стрийм;

3.2. Ще осигурим директна оптична връзка (Dark fiber) до БНТ София, ул. ”Сан Стефано” 29 за получаване на интернет стриймовете, които ще бъдат излъчвани в Интернет.

3.3. Видео излъчването в Интернет ще бъде със следните параметри: • 512 Kbps bit/rate за видео сигнала на БНТ1 и БНТ2 и – 1,5 Мbps bit/rate за БНТ HD

 • 128 Kbps bit/rate за аудио сигнала

 • MP4 формат с възможност да подържа FLASH FALLBACK

 • Ще поддържаме adaptive bitrate strеaming

3.4. Ще осигурим кеч-ъп услуга до 1 час назад от живото предаване;

3.5. Ще осигурим необходимия Интернет капацитет и производителност на сървърите за излъчване, така че да гарантира възможност за едновременно гледане от: • До 40 000 зрители;

 • До 100 000 по време на извънредни събития, с 1 часово предизвестие от страна на възложителя.

3.6. Ще осигурим средства за защита на съдържанието на БНТ, така че то да не може да бъде ретранслирано от други Интернет сайтове;

3.7. Ще осигурим механизми за интеграция на различните видео излъчвания в сайтовете на БНТ и нейните мобилни апликации;

3.8. Гарантираме, че няма да дистрибутираме и ретранслираме сигнала на БНТ от други свои сайтове и за свои цели;

3.9. Ще осигурим на Възложителя достъп до статистика в реално време за всеки стрийм в произволен интервал от време за отчитане на аудиторията, в т.ч.брой зрители, уникални посещения, средна продължителност на гледане и генериран трафик;

3.10. Ще осигурим стриймингът през линценза на плеъра на Възложителя;

3.11. Ще осигурим инструменти за ограничаване на аудиторията от чужбина при излъчване на отделни събития и предавания при нареждане от страна на Възложителя;

3.12. Ще осигурим възможност видео излъчванията да бъдат съвместими с мобилни устройства, в това число но не само – Android, iPhone, iPad и др.


 1. Срок за предоставяне на услугата до 2 дни след уведомяване от страна на Възложителя, но не по-късно от 01.07.2014 г.

5. Декларираме, че по никакъв начин няма да излъчваме продукцията на БНТ в Интернет или да я предаваме към трети страни, освен за нуждите на настоящата поръчка за излъчване в сайта на БНТ.

6. Гарантираме непрекъсваемост на излъчването не по-малко от 98%.

7. Лице за контакт с телефон................факс.................... мобилен телефон.................. е-mail........................... адрес:..................................................................................за кореспонденция с БНТ.

8. Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от нас оферта и приложенията към нея, представляващи нейно съдържание 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.


Приложение:

 1. Описание на техническото предложение, направено въз основа на заданието;Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за връзка:
e-mail:ЦЕНОВО предложение

за изпълнение на публична поканаНаименование на поръчката:

Осигуряване на стрийминг на програмите на БНТ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка отправена публична покана с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение .
 1. Цена на месечен абонамент, включващ. 85 000 ГБ, в т.ч. и кеч-ъпа, като неизползваните гигабайти се прехвърлят за следващия месец ................................лева без ДДС или ..............................лева с включен ДДС;

 2. Цена на 1 гигабайт генериран БГ трафик над 85 000 гигабайта плюс неизползваните и прехвърлени от предишния месец гигабайти за месеца................................лева без ДДС или ..............................лева с включен ДДС;

 3. Цена на 1 гигабайт генериран трафик извън България................................лева без ДДС или ..............................лева с включен ДДС
  4. Посочената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

5. Посочените цени са валидни за целия период на договора.

6. Начин на плащане – съгласно проекта на договор.

До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният………………………………………....................................

/ име, презиме, фамилия /

...............................................................................................................…………,

адрес гр.......................................................................................................................................

........................................................................... л.к., №……………………….., издаден от ......……………………., на ............................., ЕГН ………………………… ......в качеството на ........................................... .............................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно чл.47, ал.4, т.1 – 8 от ЗОП)

на ....................................................................................................................................

(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:

а/ престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

б/ подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;

в/ участие в организирана престъпна група по чл.321-321а от Наказателния кодекс;

г/ престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;

д/ престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
.......................... ДЕКЛАРАТОР : ...........................

/подпис/

Забележка: Декларацията се подписва лично от кандидата или участника.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от подизпълнителите.

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.


Приложение № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я *
ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , в качеството ми на ________________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) – участник в обществена поръчка: Осигуряване на стрийминг на програмите на БНТ”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване)


Приложение № 6


Каталог: file -> 2013
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 770 лева, за общ обем от 35 040 часа програма, включваща
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 679 лева, за общ обем от 35 136 часа програма, включваща
2013 -> Отчет за дейността на българската национална телевизия 1 април 2008г. – 30 септември 2008г
2013 -> Българска национална телевизия счетоводна политика
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща
2013 -> Отчет на българска национална телевизия за 2013 година
2013 -> Норматив за определяне базисните параметри при съставяне на бюджет на телевизионни филми
2013 -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
2013 -> Приложение №10. 9 Член на оценъчната комисия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница