Европейска комисияДата09.09.2016
Размер57.3 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 3 юли 2013 г.Околна среда и климат: Комисията инвестира 281,4 млн. евро в нови проекти в областта на околната среда и климата

Европейската комисия одобри финансирането за 248 нови проекта по програма LIFE+, която е фондът на Европейския съюз за околната среда. Проектите обхващат дейности в областта на опазването на природата, изменението на климата, политиката в областта на околната среда и информацията и комуникацията по екологични въпроси във всички страни от Съюза. Общите инвестиции са на стойност 556,4 млн. евро, от които 281,4 млн. евро ще бъдат предоставени от ЕС.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „По програма LIFE+ продължава да се предоставя жизненоважно финансиране за новаторски проекти. Чрез тези нови проекти ще се допринесе значително за опазването, съхраняването и увеличаването на природния капитал на Европа. Те ще са в подкрепа на целта за превръщане на ЕС в ресурсно ефективна, по-екологична и по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика.“

Комисарят по действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „Радвам се да видя и тази година, че с все по-голям дял от проектите по програма LIFE се подпомагат действията в областта на климата. Искаме да подобрим това още повече – в новата програма LIFE за периода 2014 – 2020 г. са предвидени над 850 млн. евро за подобни действия. Така средствата, изразходвани за действия в областта на климата, ще се увеличат приблизително 3 пъти.

Комисията получи 1159 предложения в отговор на последната покана с краен срок през септември 2012 г.

Чрез проектите по LIFE+ Природа и биологично разнообразие се подобрява природозащитният статус на видове и местообитания, застрашени от изчезване. От 258 получени предложения Комисията избра за финансиране 92 проекта на партньорства между природозащитни организации, държавни органи и други организации. Проектите ще се ръководят от получателите на средства в 24 държави членки и общите инвестиции в тях са на стойност 247,4 млн. евро, от които ЕС ще предостави около 139,3 млн. евро. Повечето от тях (82) са по категория „Природа“ и с тях се подпомага прилагането на директивите за птиците и/или местообитанията и на мрежата Натура 2000. Останалите 10 са пилотни схеми по по-общи въпроси на биологичното разнообразие (проекти по категория „Биологично разнообразие“ на LIFE+).

Проектите по LIFE+ Политика и управление в областта на околната среда са пилотни проекти, подпомагащи разработването на новаторски идеи, технологии, методи и инструменти, свързани с политиките. От 743-те получени предложения Комисията избра за финансиране 146 проекта на широк кръг организации от публичния и частния сектор. Избраните проекти ще се ръководят от получателите на средства в 18 държави членки и общите инвестиции в тях са на стойност 298,5 млн. евро, от които ЕС ще предостави около 136,8 млн. евро.

По този компонент на програмата Комисията ще предостави над 34,6 млн. евро за 29 проекта, които са пряко насочени към борбата с изменението на климата. Техният общ бюджет е 81,1 млн. евро. Освен това много други проекти, които са посветени на други аспекти, също ще окажат непряко въздействие върху емисиите на парникови газове.

Сред останалите важни области са водите, отпадъците и природните ресурси, химическите вещества, градската среда, почвите и качеството на въздуха.

Чрез проектите по LIFE+ Информация и комуникации се разпространява информация и се популяризират въпроси, свързани с околната среда. От 158-те получени предложения Комисията избра 10 проекта на широк кръг природозащитни организации от публичния и частния сектор и/или екологични организации. Проектите ще се реализират в девет държави членки и са на обща стойност от 10,5 млн. евро, от които ЕС ще предостави около 5,2 млн. евро.

Четири от проектите са свързани с повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с природата и биоразнообразието, а шест проекта са насочени към други екологични въпроси като изменение на климата, ресурсна ефективност и предотвратяване на крайбрежното замърсяване.

Контекст

На 27 юни 2013 г. в Брюксел бе постигнато неофициално споразумение относно следващия период на финансиране за програма LIFE (2014 – 2020 г.). Сред промените са специален раздел, посветен на смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него, и нова категория за финансиране на „интегрирани проекти“. Това би трябвало да подпомогне прилагането на законодателството в областта на околната среда и да направи възможно реализирането на проекти с по-големи мащаби чрез мобилизиране на допълнително финансиране от европейски, национални и частни източници. Необходимо е официално одобрение от Парламента и Съвета, за да се превърне споразумението в закон.

LIFE+ е европейският финансов инструмент за околната среда с общ бюджет от 2,14 млрд. евро за периода 2007 – 2013 г. Всяка година Комисията публикува по една покана за представяне на предложения за проекти по LIFE+.

Допълнителна информация

Вижте приложението с обобщена информация за всички нови проекти, финансирани по LIFE+, групирани по държави: MEMO/13/638 (+ приложение с преведена информация за проектите във вашата страна)

За информация за LIFE+ вижте:

http://ec.europa.eu/life

Можете да се свържете и със съответните национални органи:http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)Приложение

Проектите по LIFE+

във вашата страна (2012 г.)

България — 5 проекта (10,8 милиона)

LIFE+ „Политика и управление на околната среда“ (1 проект — 4,3 милиона)

LIFE „Eco-HeatOx“ („Тракия Глас България“ ЕАД): Технологията за кислородно горене може значително да намали потреблението на енергия и емисиите на парникови газове от стъкларската промишленост; към момента обаче тя е икономически приложима само за едромащабното производство. Проектът цели адаптирането и прилагането на технологията в промишлени пещи за домакинско стъкло, с което да се докаже потенциалът на кислородното горене за малките и средните производители. Те очакват да намалят потреблението на енергия с 23 % и да ограничат емисиите на парникови газове, свързани с производството на домакинско стъкло (CO2 с 23 % и NOX с 90 %). Свързан с изменението на климата. За контакт: sukoc@sisecam.com

LIFE+ „Природа“ (3 проекта — 6,2 милиона)

LIFE за безопасна мрежа („ЕВН България Електроразпределение“ АД): Целта на проекта е да се намалят смъртните случаи при царския орел (Aquila heliaca), причинявани от токов удар или сблъсък с електропроводи в най-важните обекти от мрежата „Натура 2000“ в страната. Дългосрочната цел е да се осигури увеличаване на популацията на царския орел в България. За контакт: lyubka.vasileva@evn.bg

LIFE „Опазване на рибите“ (WWF — Световен фонд за дивата природа — Дунавско-Карпатска програма България): Проектът цели да подобри природозащитния статус на шест вида малки сладководни риби и един вид мекотели, включени в приложение II към Директивата на ЕС за местообитанията, в избрани обекти на Натура 2000 в българския басейн на река Дунав. За контакт: office@wwfdcp.bg

LIFE „За горите — местообитания на орлите“ (Изпълнителна агенция по горите): Общата цел на този проект е да допринесе за дългосрочното опазване на застрашения в световен мащаб малък креслив орел (Aquila pomarina) чрез осигуряване на закрила и устойчиво управление на горските местообитания, които са от решаващо значение за неговото съществуване в България. За контакт: n_vasilev@iag.bg

LIFE+ „Информация и комуникации“ (1 проект — 0,3 милиона)

SusHerb LIFE 2012 г. (Фондация Информация и природозащита“): Проектът е насочен към ограничаването на прекомерната стопанска експлоатация на дивите популации на билките и ароматните растения в България. В него са предвидени редица дейности за цялостна комуникация и обучение, целящи увеличаване на осведомеността относно опазването и устойчивото използване на билките и ароматните растения по цялата снабдителна верига. За контакт: mailto:lyubka.vasileva@evn.bgconsult@ecologybg.com

IP/13/643

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница