Европейски парламентстраница5/10
Дата23.07.2016
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Държава

Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия (Шотландия)

Наименование и ранг на акта
(Нормативна уредба)

Кодекс за поведение на членовете на Шотландския парламент, Четвърто изданиe, от 4-ти март 2009 (CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OF THE SCOTTISH PARLIAMENT - Edition 4, March 2009)


Източници

http://www.scottish.parliament.uk/MSP/conduct/coc-v2-2.htm#s4 (Code of conduct, 2009)

http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2002/asp_20020016_en_1 (Scottish parliamentary standards commissioner Act, 2002)

http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2006/asp_20060012_en_1 (Interests of the members of the Scottish Parliament)

http://www.scottish.parliament.uk/MSP/conduct/coc-v3-s9.pdf (Enforcement of the Complaint procedure)

http://209.85.129.132/search?q=cache:b84WC_W2AjYJ:www.election.demon.co.uk/expulsions.html+expulsion,+exclusion+punishments+for+members+of+parliament+uk&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg (Members, expelled from the House of Commons since Restoration in United Kingdom)


Предмет и обхват на регулиране

Кодексът е развит в три глави. Първа глава обхваща цели и принципи. Глава Втора обхваща правилата на поведение, където се разглеждат въпроси, свързани с регистриране на имуществото и финансовите интереси, категоризиране на имуществото и свързаните с него финансови интереси, декларирането им, Регистъра, неговата публичност и т.н., а в Глава Трета са дадени основни насоки, свързани с останалото законодателство.

Цели и ценности

Кодексът съдържа група от принципи и стандарти за членовете на Шотландския парламент. С него се цели да се дадат специфични стандарти, чрез които да се обхванат въпроси, свързани с народните представители.

Цели на Кодекса: благото и защитата на лица и групи, с които работи даден народен представител, а също и да се информират както депутатите, така и обществото по въпросите, свързани с етичните стандарти, които членовете на Шотланския парламент са длъжни да следват при и по повод изпълнението на правомощията си.

Кодексът обхваща дейността на всички членове на Шотланския парламент, свързана с работата им в това им качество, но не обхваща дейността им при други обстоятелства, като например:

- техния личен и семеен живот;

- при изразяване на техните политически гледни точки (в качеството им на членове на политически партии или организации);

- членове, които са министри, когато действат в качеството им на Министри в Шотландската Изпълнителна власт, при изпълнение на правомощията им като част от Изпълнителната власт, които се обхващат от Етичния кодекс на Министрите (Ministerial Code).
Принципи

Глава Първа от Кодекса обхваща основните принципи за поведение на членовете на Шотланския парламент. Целта на тези принципи е да направляват и вдъхновяват членовете на Шотландския парламент в достигането на най - високи етични идеали в тяхната работа. Те, за разлика от посочените в Глава втора стандарти и правила за поведение, не представляват задължения и неспазването им не води до осъществяването на нарушения и свързаните с тях отговорност и санкции.

Принципите установяват тона на взаимоотношенията между членовете на Шотландския парламент и онези, които представляват, както и между Парламента и народа на Шотландия.Задължения като представители

Те трябва да бъдат достъпни за населението на районите, от които са били избрани, както и да изпълняват и представляват техните интереси по съвест.Всеотдайност

Те трябва да взимат решения само в публичен интерес. Не бива да действат с цел да се облагодетелстват финансово или по какъвто и да е друг начин, да получават блага, които не им се следват, нито на техните семейства или приятели. Винаги трябва да предпочетат публичния интерес.Честност

Те са задължени да не поемат финансови или други задължения към каквито и да било лица или организации, които да повлияят при изпълнение на техните задължения или да бъдат сметнати за такива.Почтеност

Те трябва да действат честно и почтено. Длъжни са да декларират всякакъв вид лични интереси (В съответствие със закона за Интересите на членовете на Шотландския парламент от 2006г. Interests of Members of the Scottish Parliament Act 2006), свързани с техните публични задължения и да вземат мерки за разрешаване на конфликти по начин, защитаващ публичния интерес.Откритост

Членовете на Шотландския парламент са отговорни за своите действие шред народа на Шотландия. Те трябва да вземат своите решения като имат в предвид и чуждите гледни точки, като същевременно са длъжни да го правят по възможно най- открит и прозрачен начин.Лидерство

Членовете на Парламента трябва да подкрепят и разпространяват тези принципи чрез лидерство и личен пример, за да спомагат за подобряването на общественото доверие в честността на Парламента и неговите членове в извършване на техните дейности.Правила на поведение

Публични задължения

От Членовете на Шотландския парламент се очаква да действат в интерес на шотланския народ и Шотландския парламент. Те трябва да спазват законите и да действат в съответствие с правилата на парламента.

С цел да упражняват правомощията си, те са длъжни да положат клетва (В съответствие с Правилника на Шотландския парламент).


Несъвместимост

В Етичния кодекс няма уредена несъвместимост

Неизбираемост

В Етичния кодекс не са уредени условия за неизбираемост

Деклариране и регистриране на интереси

Деклариране на интереси

 

В раздел 3 от Глава Втора на Етичния кодекс на Шотландския парламент се уреждат правилата за деклариране на интереси.В чл. 3.1 от Този раздел се казва, че всеки член на Шотландския парламент е длъжен и носи отговорност при преценката си дали конкретен интерес отговаря на изискванията за деклариране. Т.е дали е достатъчно свързан с тема, която се разглежда в заседанията на парламента.

На пример, ако член на парламента е получил и регистрирал някакво благо или възнаграждение от конкретно дружество, преди да се включи в разглеждането на въпрос, по някакъв начин свързан с интересите на съответното дружество в дадената индустриална ниша, трябва да изготви специална декларация.

В случай, че член на парламента има интерес, който е нужно да декларира, той/тя трябва в устна форма да констатира наличието на такъв интерес и да обясни вида му, като това трябва да стане преди той/тя да се включи в работата по съответно свързаната с интереса тема.

Не съществува някаква специална форма на устно деклариране, но в обясненията си, той трябва да е изчерпателен. • Интересът трябва да се декларира преди първото участие на члена в съответното обсъждане;

 • В случай, че интересът, който трябва да се декларира, би се разглеждал за период от време по- дълъг от един ден, той трябва да се декларира всеки път, когато съответният член участва в работата по съответната тема;

 • Тези правила важат и за участие в комисиите, като допълнително условие за интерес, който трябва да се декларира по време на работата на съответна Комисия, е декларирането на интерес и по отношение на външен участник или свидетел, вземащ участие в работата на Комисията.

Писмена декларация

Писмена декларация на свързан интерес се изисква, когато: • бъдат зададени въпроси, които исикват писмен или устен отговор;

 • бъдат подадени предложения или промени на предложения

 • се разглежда законопроект или се подава предложение за чужд законопроект;

 • подават се изменения на законопроекти;

 • бъде добавано името на съответния член в подкрепа на свързания с интереса законопроект.

 • В тези случаи наличието на деклариран интерес също се вписва в публично достъпните бюлетини по дейността на Парламента и се вписва в Регистъра, където е на разположение да бъде проверяван.

 • Подаването на писмена декларация не изключва нуждата от устното деклариране на интерес.

Конфликт на интереси

Член 15 от Закона за интересите на членовете на Шотландския парламент от 2006г. определя, че:

Ако член на парламента има или е имал какъвто и да било интерес по обсъждана тема, който е трябвало да бъде деклариран, но не го е регистрирал, бива отсранен от участие в работата по дадената тема.
Лобиране: допустимост и предели

За да може парламентът да бъде прозрачен в дейността си, както и достъпен и отговорен към нуждите на обществото, той трябва да насърчава участието на организации и отделни лица в процеса на вземане на решения. По тази причина, за да се подчертае като важен елемент на демокрацията, се урежда гражданското участие чрез института на лобирането пред парламента или пред отделен член на Шотландския парламент. Това може да става директно пред членове на парламента или пред комисиите, или чрез посредник (познати още като комерсиални лобисти), който да представи гледната точка на организациите или отделните лица по най- ефективен начин (като задачата на такъв комерсиален лобист не винаги се изчерпва с представяне на предложения, но и в цялостно изработване на стратегия).

За да се запази пълна прозрачност по отношение на лобирането, в Етичния кодекс са изброени различни правила, при които то трябва да се провежда то, свързани с наличие на някакъв вид ползи или възнаграждения, платеното посредничество, деклариране на интереси и др.

В случай, че правилата за тази дейност не бъдат спазени, това може да доведе и до криминални нарушения.

Друга форма на лобирането, която е уредена в Етичния кодек на Шотландския парламент, е т.нар. „платено застъпничество” (paid advocacy), като нарушението на тези правила води до наказателна отговорност. Платеното застъпничество е уредено в Раздел 4 от Глава Втора на Етичния кодекс.Санкции

Исторически, в допълнение и въпреки наличието на съдебна власт, Британският парламент е този орган, на когото принадлежи юрисдикцията за наказване на членове на Парламента. Също така Парламентът определя кои действия биха били санкционирани. През годините най- тежкото наказание, което е било използвано, е ефективно изпълнение на наказанието „лишаване от свобода”.

Съществуват още два вида санкции: • Изключване от парламента

 • Отстраняване за определен период от време

Отстраняването е дисциплинарно наказание. Последният път,когато е било налагано подобно наказание, е на 20-ти април 1988г., когато г-н Рон Браун бива отсранен за срок от 20 дни.

Специално за Шотландския парламент, в Раздел 9 от Глава Втора от Етичния кодекс се урежда роцедурата по оплакванията, като санкциите, свързани с нарушенията на Глава Втора, са свързани с преустановяването на правата и привилегиите на членовете на Парламента.

Тези санкции са следните:


 • Отсраняване от дейността на парламента общо или за конкретен случай, в общите заседания или в Комисиите;

 • Отстраняване от други парламентарни дейности, за участие в които иначе съответният член на парламента би имал право;

 • Отнемане правото на достъп до парламентарния комплекс от сгради;

 • Отнемане правото на достъп до парламентарни съоръжения и услуги;

 • Отсраняване от представителни, церемниални и други свързани със статуса привилегии, до които нормално член на парламента би имал достъп ;

 • Отнемане на хонорари и месечни възнаграждения.

Коя санкция ще бъде наложена за конкретен случай, ще се определя от парламента.

Контролни органи

Комисар по въпросите за парламентарните стандарти

Контролният орган, които се занимава с въпросите по оплаквания срещу членове на Шотландския парламент е Комисарят по въпросите за парламентарните стандарти (Scottish Parliamentary Standards Commissioner). Той се назначава с одобрението на парламента, като този пост не може да бъде заеман от член или служител на парламента или е бил член или служител на парламента през последните две години. Той се назначава за срок от 5 години, като може да бъде назначаван за следващ мандат само още веднъж.

Неговите функции са свързани с разглеждане на оплакванията, подадени срещу членовете на парламента по отношение на нарушения на Етичния кодекс. В случай, че такова оплакване постъпи при Комисаря, той разполага със следните правомощия:


 • Разследва дали съответният член на парламента, срещу когото е подадено оплакване, наистина е извършил действие в несъответствие с Етичния кодекс, и в случай, че го е извършил, дали, като резултат от това действие, е нарушена съществена норма;

 • Докладва за резултатите от разследването пред парламента .

Парламентът не е обвързан от разкритите факти, нито от достигнатите заключения на комисаря, установени от процедурата по Раздел 9.

Парламентът може да разпореди продължаване на разследването или да даде препоръки в дадена насока.
Държава

Република Полша

Наименование и ранг на акта
(Нормативна уредба)

- Етичен кодекс на депутатите (Zasady Etyki Poselskiej)
- Наредба за упражняването на мандата на депутатите и сенаторите (Ustawa O Wykonywaniu Mandatu Posła I Senatora)

- Закон за лобистката дейност в процеса на създаване на правото от 7 юли 2005 г. (ЗЛД)

- Конституция на Република Полша и по специално глава четвърта.


Източници

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html - интернет сайт на законите и подзаконовите нормативни актове свързани със Сейма (долна камра) и Сената (горна камара) на правителството на Република Полша;

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/konst.htm - Конституция на Република Полша;

http://www.sejm.gov.pl/prawo/mandat/ramka8.htm - Наредба за упражняването на мандата на депутатите и сенаторите;

http://www.senat.gov.pl/senatrp/USTAWY/MANDAT/mandatu.pdf - Наредба за упражняването на мандата на депутатите и сенаторите (PDF файл);

http://www.sejm.gov.pl/prawo/zep.htm - Етичен кодекс на депутатите.

Предмет и обхват на регулиране

Регулира отношенията на депутатите, свързани с тяхните служебни задължения, взимането на решения и начина им на поведение.

Цели и ценности

Депутатите трябва да се ръководят от общоприетите етични принципи с грижа за общото благо.

Участие в работата на парламента (Сейма) - тя е задължителна за народните представители. Те са длъжни да присъстват на пленарните заседания, заседанията на комисиите и заседанията други органи, в които са били избрани.Принципи

Основен принцип е гарантирането на професионализма, усърдността, безпристрастността и политическата неутралност при изпълнение на държавните задължения. (принцип залегнал в чл. 153, ал.1 от Конституцията на Р. Полша);

Депутатите трябва да се ръководят от обществения интерес (принцип на безкористност);

При взимането на решения, депутатите трябва, доколкото е възможно, да действат по начин, достъпен за обществеността. (принцип на прозрачност);

Депутатите трябва да изпълняват задълженията си по морален начин и в случай на необходимост да действат по същество (принцип на надежността);

Депутатите трябва да избягват поведение, което може да навреди на доброто име на Сейма. Те трябва да уважават достойнството на другите. (принцип на грижа за доброто име на Сейма);

Депутатите са отговорни за своите решения и действия. (принцип на отговорността)


Депутатите и сенаторите имат имунитет. Не може да им се търси отговорност за действията, извършени в обхвата на правомощията им при изпълнение на служебните им задълженията както по време на мандата, така и след края му. Наказателна отговорност може да бъде търсена единствено след позволение на Сейма.

Депутати и сенаторите имат право да получават информация и разяснения от членовете на Съвета на министрите и представители на компетентните органи и институции на държавната и местната власт по въпроси, произтичащи от упражняването на парламентарните и сенаторски задължения.Правила на поведение

Депутатите трябва да действат като се опират на общоприетите етични принципи с грижа за общото благо;

Депутатите трябва да действат по начин, достъпен за обществеността;

Депутатите трябва да се ръководят от обществения интерес;

Депутатите трябва да изпълняват задълженията си по правилен и морален начин, в случай на необходимост трябва да действат по същество;

Депутатите трябва да избягват поведение, което може да навреди на доброто име на Сейма. Те трябва да уважават достойнството на другите.


Несъвместимост

Депутатите не трябва да получават облаги за себе си или за свои близки, ако това дава може да даде отражение върху тяхната дейност;

Депутатите и сенаторите са длъжни да подадат финсова декларация, в която заявяват своите парични средства, имоти, участие в дружества, акции и дялове в търговски дружества, движимо имущество на стойност повече от 10 000 злоти (около 5000 лева), средства на стойност над 10 000 злоти, включително заеми, кредити и аванси.

Подаръци, получени от местни или чуждестранни лица, ако тяхната стойност надхвърля 50% от работната заплата на депутатите или сенаторите се записват и водят в специален регистър.


Неизбираемост

Няма данни

Деклариране и регистриране на интереси

Чл. 30, т. 1 от Наредбата за упражняването на мандата на депутатите и сенаторите определя, че по време на мандата депутати и сенатори, не могат да извършват работа по трудово правоотношение в канцлерията на Сейма, в канцеларията на Сената, в канцеларията на полския президент, в Конституционния съд, Върховната сметна палата, службата на омбудсмана, в офиса на Националния Съвет за електронни медии, в Националната изборна служба, Националната инспекция по труда, в държавното и местно самоуправление - с изключение на трудовото правоотношение по избор - и не могат да работят като съдия и прокурор, служител на административния съд и прокуратурата и не могат да изпълняват професионална военна служба.

В т. 3 на чл.31 от същия закон се нормира възможността на депутатите и сенаторите да се занимават с преподавателска дейност. Там се казва, че има възможност да продължат извършването на такава дейност, ако са я практикували преди избирането им, до края на академичната година, в която са били избрани. Също така се казва, че депутати и сенатори не могат да бъдат членове на управителните или контролни съвети в търрговски дружества, одитори, или представители на търговски предприятия с държавно или общинско участие, корпорации, или да имат съвместен бизнес с такива хора. Чл.34 определя, че депутати и сенатори, не могат да притежават пакет от над 10% от акциите в търговски дружества. Тези норми са императивни и при нарушение на която и да е от тях, е предвидена санкция – загуба на мандат, но в тримесечен срок след клетвата.Конфликт на интереси

Няма данни

Лобиране: допустимост и предели

Чл. 14 от ЗЛД: Предвижда се право на осъществяване на лобистката дейност в седалището на администрацията, обслужваща съответния орган на публичната власт.

Принципите на извършване на лобистката дейност се определят съответно от Правилника за работата на Сейма и Правилника за работата на Сената;

Чл. 15 от ЗЛД: Лобистът е задължен да представи пред съответния орган на публичната власт удостоверение за вписване в регистъра и писмена декларация за кои субекти извършва лобистка дейност.

Ограничения относно предмета на лобистката дейност не са предвидени изрично. Органите на публичната власт са задължени да публикуват в “Бюлетина за публична информация” информация за лобистките действия, предприемани спрямо тях, както и законодателните решения, които лобиращите субекти очакват да бъдат приети.

Чл. 18 от ЗЛД определя тези физически и юридически лица като осъществяващи професионална лобистка дейност.
Ръководителите на администрациите, обслужващи органите на публичната власт изготвят веднъж годишно подробна информация за лобистката дейност в техните учреждения. При извършване на професионална лобистка дейност без да е извършено вписване в регистъра, се налага парична глоба в размер на 3 000 до 50 000 злоти (~ 1500 – 25000 лева). Глобата може да се налага многократно.


Санкции

Срещу Депутатите може да се изрвършва служебно разследване и процедури за контрол;

Депутат, нарушил етичния кодекс, носи отговорност, определена в правилника за дейността на Сейма, а именно глоба, укор, порицание, мъмрене, дори загуба на мандата. Последното може да се случи при отказ да се положи задължителната от закона клетва или неспазването на което и да е условие от чл. 34 от Наредбата за упражняването на мандата на депутатите и сенаторите (описан по-горе).Контролни органи

Централното антикорупционно бюро упражнява контрол върху достоверността на изявленията, декларирани от депутатите и сенаторите в техните финансови декларации; Парламентарни комисии.Държава

Република Португалия

Наименование и ранг на акта

Law no. 7/93 of 1 March 1993, as amended by Laws nos. 24/95 of 18 August 1995, 55/98 of 18 August 1998, 8/99 of 10 February 1999, 45/99 of 16 June 1999, 3/2001 of 23 February 2001, 24/2003 of 4 July 2003, 52-A/2005 of 10 October 2005, and 43/2007 of 24 August 2007

Estatuto dos Deputados

Lei n.º 7/93, de 1 de Março com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 24/95, de 18 de Agosto, n.º 55/98 de 18 de Agosto, n.º 8/99 de 10 de Fevereiro, n.º 45/99 de 16 de Junho, n.º 3/2001 de 23 de Fevereiro, Lei n.º 24/2003, de 4 de Julho, n.º 52-A/2005 de 10 de Outubro, Lei n.º 44/2006 de 25 de Agosto, Lei n.º 45/2006 de 25 de Agosto e Lei n.º 43/2007, de 24 de Agosto


Източници

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/EstatutoDeputados.aspx - линк към Статута на депутатите

http://www.parlamento.pt/Paginas/UKFR.aspx - Статутът на депутатите на английски и френски език;

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2257_D.htm - анализ на положението на парламентарния мандат и правила на поведение в страницата на Интерпарламентарния съюз.

Конституция на Република Португалия, в частност Част ІІІ, Глава 1, чл. 147-160Предмет и обхват на регулиране

Чл. 1 от Статута на депутатите:

1 – народните представители следва да представляват цялата страна, а не само избирателния окръг, от който са избрани;2 – всеки народен представител притежава еднакъв статут/положение, ползва се от едни и същи права и имунитети и задължения, с изключение на специфичните условия, които може да бъдат наложени във връзка с изпълнението на задължения от различните парламентарни функции.

Цели и ценности

Целите в етичните норми, регулиращи дейността на членовете на Асамблеята/Събранието на Република Португалия, са насочени към:

 • ограничаването на влиянието върху тяхната парламентарна дейност от страна на юридически лица, неправителствени организации и сходни организации, посредством забрани за участние в или предлагането на консултантски услуги на държавни органи, които се финансират от публични средства; забрана за участие в управителни съвети и сходни органи в други организации от публичния сектор и др;

 • невъзможност за облагодетелстване в лично качество или посредством свързани лица, посредством забрани за притежаване на акции, извършване на стопанска дейност, предоставянето на услуги на организации от публичния сектор, задължение за деклариране на съществуващ интерес при разглеждането на въпрос на заседание, по отношение на които депутатът или негови свързани лица имат частен интерес.

Принципи

Принципите, които са залегнали в работата на народните представители, са:

Върховенство на закона – депутатът е длъжен да спазва конституцията и законите;

Прозрачност на техните частни дейности и ситуации, които биха ги поставили в конфликт на интереси, посредством задължение за декрарирането им;

Публичност на техните частни дейности и ситуации, които биха ги поставили в конфликт на интереси, посредством вписването им в специален Регистър, който има публичен характер;

Обществен интересдействията, които следва да извършва депутатът в своята работа, са насочени към предпочитане на обществения интерес и въздържане от действия, които биха довели до възползване от положението му на депутатът за извличането на лична полза или извършването на стопанска дейност/получаване на доходи от нея;

Независимостмножеството ограничения за несъвместимост на парламентарния мандат с други положения, които биха го поставили в ситуация на конфликт на интерес, съдействат за осигуряването на независимост при взимането на решения и извършването на парламентарната работа;

Обективност – задължението за въздържане от облагодетелстване в лично качество и на свързани лица е предпоставка за обективност в работата му;

Личен пример – с поведението си депутатът следва да дава личен пример.

Граждански контрол – възможност за изискване на информация по отношение на декларациите за конфликт на интерес.

Правила на поведение

Чл. 5 от Правилника на Събранието на Република Португалия гласи, че правата и задълженията на народните представители са определени в Конституцията и Статута на Депутатите.

Чл. 15, ал. 1-7 от Статута на Депутатите:

Участието в пленарно заседание, работа на Комисия на Народното събрание е достатично основание за неприсъствието на други заседания, сесии и срещи, несвързани с работата на Парламента.

Чл. 14 – Задължения на депутатите:

1 – Народните представители притежават следните задължения:

a) да участват в парламентарната работа и в частност да присъстват на пленарните заседания и на заседанията на Комисията, към която принадлежат;

b) по предложение на съответната парламентарна група, да заемат служби, на които са назначени и да изпълняват функции, които са им възложени;

c) да участват в гласуване;

d) да поддържат приемни за контакт с избирателите;

e) да уважават достойнството на институцията;

f) да спазват Правилника на Народното събрание.

2 – Извършването на други дейности, които законът позволява, да не е в ущърб на регулярното изпълнение на парламентарните задължения.Несъвместимост

Несъвместимост

Чл. 20 Положението на депутат е несъмвестимо с:

1- Следните позиции и функции следва да бъдат несъвместими с упражняването на мандата на член на парламента

a) Президент на Републиката, член на правителството;

b) член на Конституционния съд, Висшия съдебен съвет, Върховния административен съд, Сметната палата, Върходния правен съвет, или Върховните съвети на Административния и Данъчния съд, Главен прокурор или омбудсман;

c) член на ЕП;

d) член на орган на местното самоуправление в автономните региони;

e) посланик, освен ако депутатът не е кариерен дипломат;

f) Граждански управител и заместник граждански управител;

g) кмет или общински съветник, без оглед дали е с постоянна заетост или не;

h) държавен служител или служител на държавна публична корпорация;

i) член на Националната избирателна комисия;

j) член на кабинет на министър или друг орган с еквивалентно правно положение;

l) служител на международна организация или чужда държава;

m) председател или заместник председател на Икономическия и социален съвет;

n) член на Органа за регулиране на медиите;

o) член на управителния съвет на компания, която е собственост на държавата или друг публичен орган, или в която държавата има мажоритарно дялово участие, или на автономен публичен институт.

2 – Разпоредбите в ал. 1, буква (1) h не се отнасят до изпълнението на задължения по преподаване във висше учебно заведение, изследователска работа или други сходни дейности, които са от значителен социален интерес и се позволяват по принципа на разглеждане на всеки отделен случаи сам за себе си от Комисията по Етика в Асамблеята.

Чл. 21 Пречки за упражняването на парламентарен мандат:

5 – Без да влиза в противоречие с разпоредбите, регулиращи несъвместимостите на положението на депутат, изложени в този закон, в частност по отношение на заемането на длъжности при изпълнението на професионални дейности, следните ситуации следва също да изключват упражняването на мандат на член на парламента:

a) заемането на длъжности като член на управляващ орган на публична компания, или компания, в която държавата има мажоритарен дял или други публични органи притежават мажоритарен дял от капитала, или на компания, която има разрешение за концесия, освен в случаите, в които въпросният управляващ орган не е с консултативен, научен или педагогически характер или е част от управата на автономна институция.

b) Участие като експерт срещу възнаграждение или арбитър в производство, в което държавата или други публичноправни органи са страна;

c) заемането на правителствено назначение, приемането на което не е разрешено от парламентарната комисия, която носи отговорност по въпросното.

6 – Без да влиза в противоречие със специални закони, членовете на парламента следва да бъдат възпрепятствани от натрупването на длъжности /описани по-долу/ с мандата на народен представител;

a) в случай на директно или индиректно търсене на търговски или икономически дейности, със съпругата си, от свое собствено име или от името на орган, в които той има значително дялово участие, в частност повече от 10% от капитала на дружеството, да сключва договори с държавата или други държавни дружества, компании, в които държавата има мажоритарно участие или дружества, които изпълняват услуги по концесия;

b) да бъде адвокат на ищеца в граждански процеси, заведени срещу държавата;

c) да спонсорира чужди държави;

d) в лично качество или непряко да се възползва от закони, да бъде страна по договори, при приемането на които може да оказва директно влияние.

e) да участва в търговски реклами.


Деклариране и регистриране на интереси

Задължение за деклариране - Чл. 22

В рамките на 6 дни от датата на възникване на положението на народен представител, той е длъжен да подаде декларация за липсата на несъвместимости и пречки за упражваняване на мандата, която да депозира при Парламентарната комисия по етика.

Регистър на интереси:

Чл. 26


1 – Регистър на интереси следва да бъде създаден към Асамблеята.

2 – Всеки запис в регистъра на интереси следва да се състои от специфичен документ, изброяващ всички дейности, които може да бъде основание за несъвместимост или пречка, в частност:

a) публична или частна дейност, включваща стопански или търговски дейности, както и упражняването на свободна професия;

b) заемането на корпоративни длъжности, дори и без заплащане;

c) получаването на финансови или материални средства или печалба в замяна за участие в дейности, особено от чуждестранни лица и компании;

d) лица и компании, към които платени услуги от какъвто и да е вид са предоставени;

e) юридически лица, в които депутатът има дялово участие, в лично качество или посредством съпругата си.

3 – всеки запис следва да съдържа списък на дейностите, в които депутатът има участие, без оглед на тяхната форма или правилата, които ги управляват, в частност:

a) списък на публичните и частни позиции, функции и дейности, които той е заемал, изпълнявал или участвал в през последните 3 години;

b) списък на публичните и частни позиции, функции и дейности, които той осъществява през парламентарсия си мандат.

4- списъкът на значими или свързани финансови интереси следва да включва детайлизирано описание на актовете, които директно или косвено са основание за възнагражденията, в частност:

a) публични или частни органи, към които са предоставени услуги;

b) Всяко участие в консултативни съвети, наздорни органи или други колегиални органи, когато по силата на закон или част от инспекцията или контрола на публични фондове;

c) компании, в които парламентаристът има дялово участие, в лично качество или посредством съпругата си;

d) финансови субсидии или грантове, получени от парламентариста, съпругата му, или компания, в която който и да е от двата има дялово участие;

e) изнасянето на доклади на конференции, краткосрочни обучения и други дейности с подобен характер.

5 – Списъкът на значимите/ значителните или други свързани интереси следва в частност да споменава следните факти:

a) всяко участие в комисии, комитети или работни групи, за което получава възнаграждение;

b) всяко участие в граждански асоциации, които се финансират от публични източници;

c) всяко участие в професионални асоциации или асоциации, които представляват интереси.

6 – Регистърът на интересите следва да бъде на съхранение в Парламентарната комисия по Етика, в рамките на 6 дни от заемането на мандата и следва да се обновява в рамките на най-много 15 дни от възникването на обстоятелствата или факти, които оправдават ново вписване в регистъра.

7 – Регистърът на интересите следва да бъде публичен и достъпен за консултации в интернет страницата на събранието или за заинтересованата страна.Конфликт на интереси

Възможни конфликти на интерес:

Чл. 27


1 – При представянето на законопроект от страна на члена на парламента или участие в парламентарната работа в комисия или пленум, в случай, че той има някакъв частен интерес по разглеждания въпрос, той следва да го декларира предварително.

2- Следното следва да се счита за повод за възможен конфликт на интереси:

a) ако депутат, неговата съпруга/ роднина или лице, с което е директо свързано или брат/сестра, или лице, с което живее при съвместни икономически обстоятелства, притежава акции в какъвто и да е бизнес; съществуването или последствията, на които са изменени в следствие на действие на закон или решение на събранието, в чието гласуване/изработване участва депутатът.

b) ако депутат, неговата съпруга/роднина или лице, с което е директо свързано или брат/сестра, или лице, с което живее при съвместни икономически обстоятелства, е член на управляващ орган, агент или адвокат, служител на компания или неправителствена организация, чието правно положение може директо да се промени от закона/решението, което следва да се приеме.

3- Декларациите по предходния параграф може да бъдат направени или при първото четене на засегнатия въпрос, ако процедурата е записана, или да бъдат адресирани и занесени до Председателството на Асамблеята или Комисията, по чл 27А, преди започването на процедурата.


Лобиране: допустимост и предели

Липсват конкретни разпоредби и установени практики.

Санкции

Глоби

Чл. 23, ал. 1 – неприсъствие на заседание или гласуване, за чието провеждане е уведомен, без надлежно представени основания за неприсъствието си, се глобява с 20% от месечното си възнаграждение за първо, второ и трето отсъствие, и с 10% за всяко следващо отсъствие, до броя на неприсъствията, които представляват основание за загуба на мандата.Временно отстраняване

чл. 5, буква d) Основания за временно остраняване от упражняването на парламентарен мандат може да бъдат дадени и от Комисията по етика, които основания косимията счита за надлежно доказателство/оправдателни.

Чл. 9, ал. 2 – Загуба на мандата се предвижда и в случай, при който народният представител работи за политическа партия, различна от тази, с която се е регистрирал за участие в изборите.

Прекратяване на мандата

Чл. 4, ал. 2 и Чл. 20, ал. 3 - Заемането на несъвместима с изискванията за упражняване на парламентарен мандат позиция или длъжност води до налагане на санкция лишаване/освобождаване от парламентарния мандат.

Чл. 21, ал. 7 – В случаите, в които Комисията по парламентарна етика определи, че съществува несъвместимост или пречка, и веднага след като Пленумът одобри официалното становище на комисията, членът на парламента следва да бъде уведомен, че трябва да прекрати положението на несъвместимост или пречка в рамките на 30 дни.

8 – без оглед на задълженията, които може да възникват като резултат от въпросния случай и в съответствие с разпоредбите на предходната алинея, при положение, че депутатът нарушава изискванията за несъвместимост/пречка, той следва да бъде предупреден, че неговият мандат ще бъде прекъснат.

Контролни органи

Парламентарна комисия, отговорна за въпроси, свързани с приложението на Статута на депутатите.

Чл. 27А -

Парламентарната комисия, отговорна за въпроси, свързани с приложението на Статута на депутатите, е натоварена със следните отговорности:

a) Верификация на случаите на несъвместимост, правна невъзможност или препятствие и в случаите на нарушаване на закона или процедурните правила, като изготвя приложимите документи и издава съответното официално становище;

b) получава и регистрира декларации, които може да бъдат основание за възможен конфликт на интереси;

c) при запитване от страна на декларатора или Председателя на Асамблеята, като преценява дали е възникнала ситуация на конфликт на интереси и издава съответното официално становище;

d) Преценява възможно съществуване на конфликт на интереси, който не е бил обект на деклариране и също издава съответното официално становище;

e) Преценява коректността на декларациите или по своя инициатива, или в отговор на надлежно изготвена молба от страна на гражданите, упражняващи своите политически права;

букви от f) до l) се отнасят до други нейни правомощия.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница