Европейски парламентстраница7/10
Дата23.07.2016
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Държава

Република Словакия

Наименование и ранг на акта

Constitutional Act on the Protection of Public Interest by the Performance of Offices of Public Officials No. 357/2004, as amended by Constitutional Act No. 545/2005

Конституционен закон за защита на обществения интерес при изпълнението на публична служба от лица, заемащи избираема/изборна длъжност № 357/2004, изменен от Конституционен закон № 545/2005Източници

http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=nrsr/dokumenty - линк към Конституционен закон № 545/2005

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2285_D.htm - анализ на положението на парламентарния мандат и правила на поведение в базата-данни на Интерпарламентарния съюз

Предмет и обхват на регулиране

Предмет на закона – (Чл. 1от Конституционен закон № 545/2005)

Конституционният закон урежда следното:

a) несъвместимост на положението на лице, заемащо изборна длъжност с изпълнението на други избираеми длъжности, дейности или служби;

b) задължения и ограничения, приложими към лица, заемащи изборна длъжност, които имат за цел предотвратяването на ситуация на конфликт на интерес от страна на лицето, заемащо изборната длъжност, по отношение на обществения интерес при изпълнението на изборната служба;

c) отговорност на лицето, заемащо изборната длъжност.
Обвхат на конституционния закон - (Чл. 2 от Конституционен закон № 545/2005)

(1) Конституционният закон е приложим към следните лица, заемащи изборна длъжност:

a) президента на Република Словакия;

b) членове на Народното събрание на Словашката република*;

c) членове на правителството на Словашката република;

d) ръководители на централни органи на държавната администрация, които не са членове на правителството на Словашката република;

e) съдии в Конституционния съд на Словашката република;

f) главният съдия и заместник- главните съдии на Върховния съд на Словашката република;

g) членове на Юридическия съвет на Словашката република;

h) главния прокурор на Словашката република;

i) Омбудсман;

j) Ръководителят и заместник ръководителите на Върховната сметна палата на Словашката република;

l) Главнокомандващия на въоръжените сили на Словашката република;

m) Ръководителя на Словашката разузнавателна служба;

n) членове на Управителния съвет на Националната банка на Словашката република;

o) кметове;

p) заместници на местни органи и заместници на градските събрания в Братислава и Кошице;

q) председатели на области;

*По-долу са разгледани разпоредбите, които имат отношение единствено във връзка с членовете на Народния съвет


Цели и ценности

Конституционният закон за защита на публичния интерес при изпълнението на задължения, произтичащи от заемането на изборна длъжност, предлага системен подход към третирането на етичните въпроси в работата на всички изборни длъжности. Основни ценности, които са залегнали в него, са насочени към избягването на ситуации на конфликт на интерес и възпрепятстването на лицата, заемащи изборни длъжности за влияние в стопански или неправителствени субекти по време и след изтичането на мандата им. Ограничена е възможността за влияние върху тяхната дейност от страна на юридически и физически лица.

Принципи

Принципите, които са залегнали в работата на народните представители, са:

Върховенство на закона – лицето, заемащо изборна длъжност, е длъжно да спазва Конституцията и законите;

Прозрачност на техните частни дейности и ситуации, които биха ги поставили в конфликт на интереси, посредством задължение за декларирането им;

Публичност на техните частни дейности и ситуации, които биха ги поставили в конфликт на интереси, посредством публикуването на декларациите им на интернет страницата на Народния сьвет;

Обществен интерес – действията, които следва да извършва депутатът в своята работа, са насочени към предпочитане на обществения интерес и въздържане от действия, които биха довели до възползване от положението му за извличането на лична полза или извършването на стопанска дейност/получаване на доходи от нея;

Независимост – множеството ограничения за несъвместимост на парламентария мандат с други положения, които биха го поставили в ситуация на конфликт на интерес, съдействат за осигуряването на независимост при взимането на решения и извършването на парламентарната работа;

Ограничения за влияние след прекратяване на парламентарния мандат – забрана за заемането на длъжности, служби, участие в управителни, наздорни и контролни съвети на юридически лица, чието положение е било засегнато от решенията, взети от лицето, заемащо изборна длъжност;

Обективност – задължението за въздържане от облагодетелстване в лично качество и на свързани лица е предпоставка за обективност в работата му;

Личен пример – с поведението си лицето следва да дава личен пример.

Правила на поведение

Основни термини (Чл. 3 от Конституционен закон № 545/2005)

(1) За целите на конституционния закон лице, което заема изборна длъжност, е всяко лице, което заема длъжност по смисъла на чл. 2, ал.1.

(2) Публичен интерес е интерес, реализацията на който носи материална печалба или друга полза на всички граждани или голяма група от граждани.

(3) Частен интерес е интерес, реализацията на който носи материална печалба или друга полза на лицето, заемащо изборна длъжност или свързани с него лица.

(4) Конфликт на интерес е ситуация, в която лицето, заемащо изборна длъжност, дава предпочитание на своя частен интерес при изпълнението на служебните си задължения.

Общи задължения и ограничения - (Чл. 4 от Конституционен закон № 545/2005)

(1) Лице, заемащо изборна длъжност следва да предпочита и отстоява публичния интерес при изпълнението на своите задължения. Лицето, заемащо изборна длъжност, следва да не дава предпочитание пред своя частен интерес при изпълнението на задълженията, произтичащи от заеманата служба.

(2) При изпълнението на задълженията, произтичащи от заеманата длъжност, лицето, заемащо изборна длъжност, следва да се въздържа от всякакви действия, които може да влязат в противоречие с този конституционен закон.

За тази цел лицето, заемащо изборна длъжност, следва да:

a) не използва своето служебно положение, правомощията, които произтичат от него, и информацията, получена при изпълнението на задълженията му или във връзка с тях, за извличането на облага, печалба за себе си или за свързани лица или други физически или юридически лица. Тази разпоредба не се прилага към дейности, които произличат от изпълнението на задълженията по служба.

b) не предлага и приема подаръци, да обещава подаръци на лица или да приема други облаги/преференции, свързани с изпълнението на задълженията му, произтичащи по силата на заемането на изборната длъжност.

c) не лобира за себе си, роднини и свързани лица, за други физически или юридически лица – освен ако посредничеството не е в рамките на задълженията му по служба – бизнес контакти с:

1. държавата;

2. общинa;

3. област;

4. държавна компания, държавен фонд, Национален фонд на собствеността в Словашката република или други юридически лица, учредени от държавата;

5. организация на бюджетна издръжка или организация, която се финансира от фонд, създаден от община;

6. организация на бюджетна издръжка или организация, която се финансира от фонд, създаден от областа; или

7. други юридически лица с капиталово участие на държавата, Националния фонд за собствеността, община или област;

d) не придобива собственост от държавата или от Националния фонд за собствеността на Словашката република, по различен начин, освен посредством публичен търг или конкурс; тази разпоредба също се прилага за роднини и свързани лица на лицето, заемащо изборна длъжност;

e) не сключва споразумение за партньорство или да придобива – да бъде приобретател на акции, дялове, различни от наследството;

f) не използва своята личност, първо име и фамилия, снимка, гласов запис или подпис за реклама;

g) не използа символи, свързани с изпълнението на задълженията му по служба за своя лична изгода и печалба.Несъвместимост

Несъвместимост с определени служби, дейности и положения - (Чл. 5 от Конституционен закон № 545/2005)

(1) лицето, заемащо изборна длъжност, не може да заема служби или да изпълнява задължения и дейности, които са несъвместими с положението му на лице, заемащо изборна длъжност по смисъла на Коституцията на Словашката република и законите;

(2) лице, заемащо изборна длъжност, не може да бъде в орган, установен със закон, да бъде член на надзорен, контролен или управителен съвет на юридическо лице, което е било регистрирано за извършването на стопанска дейност, с изключение на общи събрания и събрания на членовете. Лицето, заемащо изборна длъжност, не може да извършва стопанска дейност. Тази забрана се прилага и за упражняването на професия, която може да се упражнява единствено като физическо лице /свободна професия /, съгласно разпоредбите, установени със закон.

(3) Ограниченията по ал. 2, изречение първо, не се прилагат към членство на лице, заемащо изборна длъжност в орган на юридическо лице, което е учредено по силата на закон, или в което се членува по силата на заеманата длъжност.

(4) Ограниченията по ал. 2, изречение първо, не се прилагат и към лице, което представлява:

a) държавата в юридически лица, с капиталово участие на държавата;

b) Националния фонд за собствеността на Словашката република в органи на юридически лица с капиталово участие на Националния фонд за собствеността на Словашката република; или

c) община или област в органи на юридически лица с капиталово участие на общината или по-високата териториална единица.

(5) Ограниченията по ал. 2, изречение първо не се прилагат към дейност по алинея 4, ако юридическото лице, споменато в тази алинея извършва стопанска дейност и възнаграждение не е изплатено за членството.

(7) В случай, в който лицето, заемащо изборна длъжност, заема и служба, или извършва професия или изпълнява дейност по ал. 1 и 2, то следва в рамките на 30 дни от датата на назначението на изборната длъжност, да прекрати изпълнението на тази професия или дейност.

(8) В случай, че член на Народния съвет на Словашката република, който е назначен на служба на ръководител на орган на централната власт, не е член на правителството или не заема службата на държавен секретар, неговият мандат следва да бъде временно прекъснат, но не преустановен.


Деклариране и регистриране на интереси

Декларация за личен интерес - (Чл. 6 от Конституционен закон № 545/2005)

(1) Лице, заемащо изборна длъжност, което участва в дискусия в орган /заседание на орган/ по въпрос, по който има интерес, следва да декларира своя интерес по въпроса, като направи изявление преди заседанието.

(2) Декларацията по ал. 1 следва да се направи и в случаите, при които заседанието може да носи материална облага/доход на политическа партия или политическо движение, на което съответното лице, заемащо изборна длъжност, е член, при условие, че този въпрос му е извествен.

(3) Декларацията по ал. 1 или 2 следва да се регистрира от органа на срещата, на която декларацията е била направена в стенограмата на срещата.Декларация на служби, служебни положения, дейности и икономическо състояние - (Чл. 7 от Конституционен закон № 545/2005)

(1) В рамките на 30 дни от заемане на изборната длъжност и преди 31 март всяка година по отношение на предходната календарна година, лицето, заемащо изборна длъжност, следва да подава писмена декларация:

a) която да установява дали не отговарят на условията за несъвместимост със заемането на изборна длъжност с други длъжности или упражняването на професии или дейности по чл. 5, ал. (1) и (2);

b) каква професия изпълнява лицето, заемащо изборна длъжност, на трудовоправно отношение или по гражданскоправно отношение, и какви стопански дейности извършва съвместно със заемането на изборната длъжност;

c) какви длъжности заема в други държавни власти, местни или самоуправляващи се органи, органи на юридически лица, които извършват стопанска дейност, лицето, заемащо изборна длъжност трябва да декларира доход, материални и други изгоди от горепосочените позиции;

d) неговия доход за предходната календарна година от заемането на изборна длъжност и други длъжности, професии или дейности, които той продължава да заема/упражнява след поемането на изборната длъжност;

e) неговото икономическо състояние, както и икономическото състояние на съпруга/съпругата и зависимите от тях деца, включително техните лични данни по следния ред: първо име, фамилия, адрес на постоянното им местожителство.

(2) Потвърждение на подаването на обратна разписка за данък върху доходите на физическите лица или друг документ, издаден с данъчна цел, който потвърждава стойността на дохода, получен от лицето, заемащо изборна длъжност в рамките на предходната година, следва да бъде прикрепен към писмената декларация по ал.1 до 30 април.

(3) В случай, при който лицето, заемащо изборна длъжност е избрано или назначено на друга изборна длъжност или е преизбрано или преназначено на същата изборна длъжност и вече е подало декларация по ал. 1 в съответната календарна година, не е задължено да я подава отново.

(4) Икономическото състояние по ал. 1, буква (e) включва следното:

a) собствено недвижимо имущество, включително собственост на апартаменти и нежилищни имоти;

b) собствено движимо имущество, обичайната цена на което не е 35 пъти по-висока от минималната заплата;

c) друго имущество, номиналната стойност, на което не е 35 пъти по-висока от минималната заплата; или

d) наличието на задължение, което има номинална стойност не по-висока от 35 пъти от минималната заплата.

Органът, който получава декларациите по чл. 5, може да изисква обяснение от лицето, заемащо изборна длъжност, при наличието на съмнения относно тяхната пълнота и достоверност.

Декларациите следва да се публикуват в интернет страницата на Народния съвет на Словашката република.Конфликт на интереси
Лобиране: допустимост и предели

Ограничения, следващи от изтичането на изборна длъжност - (Чл. 8 от Конституционен закон № 545/2005)

(1) Лице, заемащо публична служба, което в рамките на две години преди изтичането на мандата му, е одобрило отпускането на финансова помощ на физически или юридически лица, по силата на задължения, произтичащи от заеманата длъжност, не може в период от 1 година след изтичането на мандата на изборната длъжност да:

a) влиза в трудовоправно или гражданскоправно отношение с тях или да приема възнаграждение, повече от 10 пъти по-голямо от минималната заплата;

b) бъде член на управителен, контролен или надзорен съвет на тези юридически лица;

c) бъде партньор, член или акционер в тези юридически лица;

d) сключва договор за представителство, комисионна или дарение с тези юридически лица;

e) сключва споразумение, което да упълномощават лицето, заемащо изборна длъжност, да представлява такива юридически лица;

(2) Ограниченията по ал. 1 важат и за лица, от чието решение или одобрение е зависело издаването на решение по ал. 1. В случаите, в които решението е било взето от колегиален орган, забраната важи за всички негови членове, които са гласували за вземането на решението.

(5) Всяко лице по ал.1 в рамките на период от 30 дни от края на едногодишния срок от прекратяване на изборната длъжност, подава писмена декларация за предходната календарна година, която гласи:

a) лицата, които са му били работодатели и лицата, с които се е намирал в сходни отношения;

b) лицата, в чиито управителни, контролни или надзорни съвети е участвал;

c) лицата, с които е бил в партньорски или акционерни отношения;

(6) В декларацията по ал. 5, лицето следва да даде своите лични данни – титла, име, фамилно име и постоянен адрес.


Санкции

Глоби - (Чл. 10 от Конституционен закон № 545/2005)

a) Глоба в размер на 1 месечна заплата на лицето, заемащо изборна длъжност, следва да се наложи при неспазването на задължението за подаване на декларация по чл. 7 в рамките на периода по чл. 7;

b) Глоба в размер на 3 месечни заплати на лицето, заемащо изборна длъжност, следва да се наложат на лицето, в случаи, че е подало непълна или некоректна информация/данни за своето икономическо състояние в декларацията по чл. 7;

c) Глоба в размер на 3 месечни заплати на лицето, заемащо изборна длъжност, следва да се наложат на лицето, в случай, при който е нарушил задълженията по чл. 8.

d) Глоба в размер на 6 месечни заплати на лицето, заемащо изборна длъжност, следва да се наложат на лицето, в случаи, при които се нарушило задълженията по член 5; или

e) Глоба в размер на 12 месечни заплати на лицето, заемащо изборна длъжност, в случаи, в които е нарушил задълженията по чл. 4.

(11) Глобите, дължими от:

a) лица, заемащи длъжности по чл. 2 (1) (a) до (n), а именно народните представители в Народния съвет, следва да отиват в държавния бюджет;Загуба на мандат – (Чл. 8 от Конституционен закон № 545/2005)

(8) Загуба на мандат се предвижда, в следните случаи:

a) производството излезе с решение, че положението на лице, заемащо изборна длъжност, е несъвместимо с упражняването на професия, дейност, членство в управителен, наздорен или контролен съвет и лицето не е отстранило тази несъвместимост; или е подало непълни и некоректни данни в декларацията си по чл. 7 и 8;

b) при ситуация, в която лицето, заемащо изборна длъжност, не успее да докаже, по начин определен със закон, произхода на доходи и имотите си.Контролни органи

(Чл. 10 от Конституционен закон № 545/2005)

(1) Решение се приема от Народния съвет на Словашката република с поне 3/5 мнозинство от депутатите. Решението се публикува.

(2) Засегнатото лице, заемащо изборна длъжност, може да подаде жалба пред Конституционния съд на Словашката република относно преразглеждането на решението в рамките на 30 дни, от загубата на мандата или в рамките на 30 дни от налагането на санкцията. Подаването на жалбата има дилаторен ефект. Конституционният съд излиза с решение по жалбата в рамките на 60 дни от нейното получаване. Решението има задължителен характер и е окончателно, освен по случаите по чл. 12, ал. 2., а именно ако по силата на международни договори, сключени със Словашката република, лицето, заемащо изборната длъжност, има право да подаде жалба пред международен орган, и го е направило, окончателното и задължително решение по загубата на мандат, се взима от международния орган.

(1) Ако решението включва задължението за осбовождаване от длъжност, прекратяване на дейност или упражняването на професия, които са несъвместими с положението на лице, заемащо изборна длъжност, лицето следва в рамките на 30 дни да прекрати изпълнението на несъвместимата дейност.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница