Г. “Асарел-медет” ад гр. ПанагюрищеДата26.02.2017
Размер137.86 Kb.
#15800
Рег.№ ...................../ .......03.2010г.
АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕОтносно: Избор на доставчик на КРУ за външно електрозахранване на подстанция 6/ 0.4кV (ретрофит на КРУ на два извода в подстанция "Руднична"), Разпределителна уредба 6 kV, табла, UPS и силови кабели средно напрежение  1. ОПИСАНИЕ НА ДОСТАВКАТА:Описание

Кат.№

Мярка

Количество

I.

Доставка на КРУ за външно електрозахранване на подстанция 6/ 0.4кV (ретрофит на КРУ на два извода в подстанция "Руднична"):

1

Доставка на оборудвано КРУ2-10Б с вакумен прекъсвач, количка, комплект
к-т

2

2

Доставка на апаратура вторична комутация на КРУ2-10Б

Спецификация за един брой КРУ:
к-т

2

2.1

Микропроцесорно защитно реле, Siemens

7SJ6225-5EB90-3FA0-LOD

бр

1

2.2

Електромер, MPS

EMPS T412R , 3Р

бр

1

2.3

Ключ двупозиционен, General Electric

P9MSMDON

бр

1

2.4

Помощен контакт, General Electric

P9B20VN

бр

2

2.5

Краен изключвател, количка 2НО, 2НЗ

Lovato

бр

3

2.6

Бутон за изключване, General Electric

P9MPNRE

бр

1

2.7

Помощен контакт, General Electric

P9B10VN

бр

2

2.8

Бутон за включване, General Electric

P9MPNVE

бр

1

2.9

Светодиоден индикатор, ELECO

SUS 99-L-R/G, 220V DC

бр

3

2.10

Автоматичен прекъсвач, OEZ

LSN-DC - 2P,2A

бр

1

2.11

Автоматичен прекъсвач, OEZ

LSN-DC - 2P,4A

бр

1

2.12

Автоматичен прекъсвач, OEZ

LSN - 3P,2A

бр

2

2.13

Автоматичен прекъсвач, OEZ

LSN - 1P,16A

бр

1

2.14

Сигнален контакт, OEZ

SLSN 11

бр

2

2.15

Контакт "шуко"

220V, AC,16A

бр

1

2.16

Лампа луминисцентна с ключ
бр

1

2.17

Ампермер
бр

1

2.18

Токови клеми, PHOENIX

UGSK/S-GS

бр

9

2.19

Редови клеми, PHOENIX

РК 2.5-4, 4мм2

бр

70

2.20

Магистрални клеми, PHOENIX
бр

20

2.21

Трипозиционен ключ с възврат

ZBE2-BE10

бр

1

2.22

Щепселно съединение
бр

1

2.23

Проводник 2.5 mm2
м

36

2.24

Накрайник 2.5
бр

18

2.25

Проводник 1.5 mm2
м

80

2.26

Накрайник 1.5
бр

320

2.27

Врата метална
бр

1

2.28

Панел метален
бр

1

II.

Доставка на Разпределителна уредба 6 kV тип SIMOPRIME, SIEMENS (изградена от КРУ-7.2kV, изпълнени с вакуумни прекъсвач тип 3AH5 и микропроцесорни защити „SIPROTEC 7SJ63”. КРУ да е изпълнение „Мetalclad” за вътрешен монтаж. КРУ CH да е типово изпитана съгласно стандарт IEC62271-200. КРУ СН да се състои от 8 полета), комплект включително:

1

Доставка на Поле L01 „ Мерене” - състои се от изваждаем напреженов трансформатор с предпазители. Напреженовият трансформатор е тип 4MR за максимално работно напрежение 12 kV. Предпазителят се състои от основа тип 3GH за максимално работно напрежение 7,2 kV и вложки тип 3GD HV HRC за максимално работно напрежение 7,2 kV.

MVS01+L01

бр

1

2

Доставка на Поле L02 “Резерва” – състои се от изваждаем вакуумен прекъсвач, токови измервателни трансформатори, защита и капацитивен индикатор за напрежение на шините и изводите. Прекъсвачът е тип 3AH5 за максимално работно напрежение 12 kV, номинален ток 800 А, номинален ток на късо съединение 16 kА. Токовите трансформатори са тип 4МА7 с номинално работно напрежение 12 kV, ток 100/5 А. Защитата е тип SIPROTEC 7SJ62.

MVS01+L02

бр

1

3

Доставка на Полета L03 и L06 –Въвод от „Рднична подстанция” – състоят се от изваждаем вакуумен прекъсвач, защита от атмосферни пренапрежения, токови измервателни трансформатори и защита. Прекъсвачът е тип 3AH5 за максимално работно напрежение 12 kV, номинален ток 800 А, номинален ток на късо съединение 16 kА. Защитата от пренапрежения е тип 3EE2 за номинално мрежово напрежение 7,2 kV, номинален разряден ток 10 kA, ток на късо съединение 50÷300 kA. Токовият трансформатор е тип 4МА7 с номинално работно напрежение 12 kV, ток 400/5 А. Защитата е тип SIPROTEC 7SJ62.

MVS01+L03 MVS01+L06

бр

2

4

Доставка на Полетa L04 и L05 –Извод „Трансформатор"- състоят се от изваждаем вакуумен прекъсвач, токови измервателни трансформатори, защита и капацитивен индикатор за напрежение на шините и изводите. Прекъсвачът е тип 3AH5 за максимално работно напрежение 12 kV, номинален ток 800 А, номинален ток на късо съединение 16 kА. Токовите трансформатори са тип 4МА7 с номинално работно напрежение 12 kV, ток 100/5 А. Защитата е тип SIPROTEC 7SJ62.

MVS01+L04 MVS01+L05

бр

2

5

Доставка на Полета L07 и L08 – Извод „Трансформатор-токоизправител” – ни модули - състоят се от изваждаем вакуумен прекъсвач, токови измервателни трансформатори, защита и капацитивен индикатор за напрежение на шините и изводите. Прекъсвачът е тип 3AH5 за максимално работно напрежение 12 kV, номинален ток 800 А, номинален ток на късо съединение 16 kА. Токовите трансформатори са тип 4МА7 с номинално работно напрежение 12 kV, ток 75/5 А. Защитата е тип SIPROTEC 7SJ62.

MVS01+L07 MVS01+L08

бр

2

III

Доставка на табло 081-RF-001-E01 тип Е230G216/5BWru ADC/G - токоизправител, “Benning”, Входно напрежение 230 VAC/ max 9,4 A, Изходно напрежение 216 VDC/ изходен ток max 5 ADC;

081-RF-001-E01

бр

1

IV

Доставка на UPS, 10 kW/12 kVA, 100%/ 20 min, Входно напрежение 3 x 400 VAC/, Изходно напрежение 230 VAC, on-line / double conversion

100-UPS-01-E01

бр

1

V

Доставка на табло UDP01 за разпределение UPS, вход 2 х 50 А, 1-полюсен, изводи: 1Р, 6А-5 бр., 16А - 2 бр., 8 - 25 А

UDP01

бр

1

VI

Силови кабели средно напрежение (6kV)

1

CAXEkT 1x150мм2
м

6900

2

CAXEkT 1x35мм2
м

600


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФИРМЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

При офериране е задължително спазването на номерацията. При неофериране на дадена позиция моля да отбележите цена 0, а добавянето на нови позиции се отбелязва с буква към съответния номер на позицията.


II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. Качество – доставката да се придружава със Сертификат за качество от завода производител
2. Франкировка:

- DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел;


3. Произход
4. Условия на плащане

– максимален срок разсрочено плащане след доставка. При плащане във валута, плащането на ДДС се извършва в лева по фиксинга на БНБ в деня на фактуриране.


5. Срок на доставка
6. Гаранции – в месеци
7. Референтен списък на клиенти:

- участниците следва да се представят списък на клиенти за последните 3 години с адреси и телефони;
8. Референции

- участниците следва да представят референции от минимум 3-ма клиенти, максимум от 10 клиенти (с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс, e-mail), за извършване на аналогични доставки през последните 3 години.
9. Фирмени документи

Всеки участник в процедурата е необходимо да представи и:

9.1. Съдебно решение за регистрация, съобразно българското законодателство.

9.2. Регистрация по БУЛСТАТ.

9.3. Удостоверение за актуалното състояние на фирмата. Финансов отчет одитиран от експерт счетоводител за изминалата финансова година.

9.4. Декларация, подписана от едноличния търговец, съответно членовете на управителния орган на участника, че участникът:

• не е лишен от правото да упражнява търговска дейност

• не е в процес на ликвидация

• не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност

• няма регистрирани данъчни нарушения

• не е осъден за банкрут

• няма неплатени данъци и такси към държавата

• ще спазва общо фирмените изисквания на “Асарел-Медет” АД по отношение на конфиденциалност на информацията, до която ще има достъп
III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

1. Цени:

- Твърда цена (на хартия и CD) за срока на поръчката/договора в лева и/или в щатски долари едновременно в опция на купувача.


2. Валидност на офертата

- Валидността на офертата следва да бъде минимум три месецa след срока на подаването й.IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване


поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от
КУПУВАЧА условия.
1. Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Техническо задание. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.
2. В конкурса могат да участват фирми, които са регистрирани по българското законодателство.

Участник не може да бъде юридическо лице, което:
• е обявено в несъстоятелност
• се намира в ликвидация

• е осъдено за банкрут

• е лишено от правото да упражнява търговска дейност

• има регистрирани данъчни нарушения

• има неплатени данъци

• има задължения към осигурителни фондове3. Всеки участник е длъжен да обяви писмено в “Асарел-Медет” АД промените в обстоятелствата по горните условия, настъпили в процеса на провеждане на офертното проучване.
V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертата, адресирана до Ръководител отдел „Мониторинг”, се представя само запечатана в плик, като търговските условия (т.III Търговка част) са запечатани във отделен (втори) плик с надпис „Търговски условия” вътре в големия плик с техническите условия (т.II Техническа част).

Върху запечатания плик с офертата, получен в деловодството на „Асарел-Медет”АД или изпратен по пощата, изискваме да се поставят надписите: “Оферта за доставка на КРУ за външно електрозахранване на подстанция 6/ 0.4кV (ретрофит на КРУ на два извода в подстанция "Руднична"), Разпределителна уредба 6 kV, табла, UPS и силови кабели средно напрежение”, Да се отвори само от определената за целта комисия” и обозначен на плика “Подател: ........…”.


2. Крайния срок за представяне на офертите е до 17.03.2010г.

Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.
VI. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

1.Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията, като класирането се извършва само в един кръг.
2. Най-напред се изготвя оценка за съответствие по техническите условия.

В случай, че някой от участниците в проучването не отговаря на изискванията по т.II Техническа част и/или не представи в офертата си отговор на която и да е от точките по тази част то той се декласира, като плика с търговските условия не се отваря.


3. За доставчик комисията по избор на изпълнител на доставката ще предложи за утвърждаване на Изп. Директор на “Асарел Медет” АД участникът, който отговаря на всички технически условия и е предложил най-ниски цени за доставка на КРУ за външно електрозахранване на подстанция 6/ 0.4кV (ретрофит на КРУ на два извода в подстанция "Руднична").
4. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
За допълнителна информация:

  • По технически въпроси: тел.0357 60 205- инж. Т. Ангелов

тел. 0357/ 60 350- инж. М. Поибренски

тел. 0895/ 470 618- инж. Ив. Богоина

тел. 0887/ 542 446- инж. Кр. Станчев


  • По търговски въпроси: тел. 0357/ 60 443- икн. А. Бабачев

тел. 0357/ 60 467- икн. Цв. Ненова

и www.asarel.comПрокурист:

/икн. Ив. Дончев/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница