Гр. Стара Загора, зск кв. Индустриален 13Дата28.02.2018
Размер82.61 Kb.
Образец на оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ


ДО


ФРЕНСКИ-ХРИСТО ПЕТКОВ“ ЕТ

(Бенефициент- наименование)гр.Стара Загора, ЗСК

кв. Индустриален 13

(Адрес на бенефициента)О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Хоризонтална шприц машина за каучукови изделия-1бр.”

(наименование на предмета на процедурата)
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:
Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Хоризонтална шприц машина за каучукови изделия-1бр.”

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме


Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:


Изисквания и условия на

ФРЕНСКИ-ХРИСТО ПЕТКОВ“ ЕТ

(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките: Хоризонтална шприц машина за каучукови изделия-1бр.

Минимални технически и функционални характеристики:

Заключваща сила – 1979 kN

Максимален светъл отвор – 640 мм

Ход на затваряне – 600 мм

Максимална скорост на затваряне – 508 мм/s

Максимална скорост на отваряне – 350 мм/s

Сила на отваряне – 53,7 kN

Работна височина – 1290 мм

Размер на нагревателните плочи – 510 х 510 мм

Максимална работна температура- 230°С

Мощност на нагревателните плочи – 10,4 kN

Хидравлично налягане – 280 бара

Обща инсталирана мощност – 25 kW

Захранване – 3 Х 400 V, 50 Hz (без нула)

Габаритни размери – 3250 х 1700 х 2240

Шприцващ възел – FIFOed 700 cm32000 бара

Управление – РС 5000 touch Advanced

Хидравличен изхвъргач –ход 100мм

Нагряващо /охлаждащо устройство

Ел. устройство за почистване на гнездата

Устройство за зареждане с твърд силикон

Допълнителни технически и функцио-нални характеристики, подлежащи на оценка:

Наличие на температурни сонди (не повече от 6бр.): брой-посочва се от кандидата

Kапацитет на шприцване: минимум 80 см3/s

Минимален диаметър на шприцващото бутало: =Ø59 мм

Софтуер за диагностика за поддръжка: предвидена/непредвидена

Автоматично подаващо устройство на каучуковата смес с управление:

Предвидено/непредвидено

Допустимо ниво на шум (A) – директива 2006/42/ЕО: максимум 70db.


Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):

Срок на гаранционното обслужване: мин. 12 месеца
Време за реакция при гаранционно обслужване – в работни дни: посочва се от кандидата
Време за реакция при извън гаранционно обслужване - в работни дни: посочва се от кандидата
Време за реакция при възникнал технически проблем и посещение на място от техник (извън обхвата на гаранционната и извънгаранционна поддръжка): посочва се от кандидата – в работни дни
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):

Да бъде предоставена техническа доку-ментация към машината на български език и английски език по един екземпляр.


Инструкции за обслужване и експлоатация на машината- на български език.
Протокол от изпитанието за функционална и геометрична точност на машината;
Сертификат удостоверяващ, че машината отговаря на европейски стандарти и директиви.Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).

Не е приложимо.
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :

Обучение на персонала на „ФРЕНСКИ-ХРИСТО ПЕТКОВ“ ЕТ за експлоатация и поддръжка на оборудването.Разходите за обучение на персонала за експлоатация на оборудването следва да бъдат изцяло за сметка на изпълнителя.
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).

Тестване функционалността на машината във фирмата - изпълнител.


Други: 1. Техническа документация, доказваща покриването на техническите изисквания и параметри, посочени в офертата за машината.

2. Оборудването следва да се достави на адрес: гр.Стара Загора, ЗСК кв. Индустриален 13.

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
Описание на доставките/услугите/

дейностите/ строителството

К-во /бр./

Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

1

Хоризонтална шприц машина за каучукови изделия

1

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

- 10% авансово плащане при сключване на договор за доставка и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност;

- 70 % междинно плащане при готовност за експедиция и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност;

- 20 % балансово плащане след доставката и инсталацията на оборудването в базата на ЕТ „Френски – Христо Петков“ и след съставяне на финален приемно-предавателен протокол и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност.


При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
  1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

  2. Декларация по чл. 53, ал. 2, от ЗУСЕСИФ;

  3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

  4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

  5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

  6. Документи по т. 1, 2, 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

  7. Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква);

  8. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)1 Не се посочва при извършване на периодични доставки.

Този документ е създаден по проект „Повишаване на производствения капацитет в ЕТ „Френски-Христо Петков“, изпълняван в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001-0271-C01/23.12.2015г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ФРЕНСКИ-ХРИСТО ПЕТКОВ ЕТ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Каталог: cms -> user -> files
files -> За трети път софия филм фест гостува на к а з а н л ъ к на 27 октомври се открива третото издание на
files -> Програма на „София филм фест" 27-30 октомври 2014 г., Казанлък Третото издание на „София Филм Фест в Казанлък"
files -> Инструкция mt66312c доставка Инсталация Подготовка Експлоатация Поддръжка normacel® 24 Съдържание
files -> Програма 29. 08. 2014 г. /петък/ 12. 30 ч. „Древна Тракия врата към безсмъртието премиера
files -> Отчет за дейността на Общински съвет Гурково за Мандат 2007-2011 г
files -> Регистър на земеделски земи и земи в горски фонд
files -> Техническа спецификация предмет на поръчката
files -> Програма 29. 08. 2014 г. /петък/ 12. 30 ч. „Древна Тракия врата към безсмъртието премиера


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница