І общи разпоредби ЧДата11.04.2018
Размер301.6 Kb.


Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

Приета с ПМС № 302/26.11.2012…г., обн. ДВ, бр.95/04.12.2012 г., в сила от 04.01.2013г.


Раздел І

Общи разпоредби
Чл. 1. С наредбата се определят критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса и условията и реда за:

1. набиране и предоставяне на информация от икономическите оператори, включително за мерките, взети за защита на почвите, земите, водите, въздуха и други;

2. извършване на одит за съответствие на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост;

3. издаване и отнемане на сертификатите за съответствие на суровините, биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост, както и съдържанието на сертификатите.


Чл. 2. (1) Намалението на емисиите на парникови газове от биогоривата и от течните горива от биомаса се отчита само в случаите, когато са спазени чл. 37-43 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и изискванията по тази наредба.

(2) Eмисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата и течните горива от биомаса се изчисляват съгласно методиката, одобрена по реда на чл. 44, ал. 3 от ЗЕВИ, като за изчисляването на намалението на емисиите на парникови газове в резултат на употребата на биогорива и на течни горива от биомаса се използва:

1. приета стойност, в случаите когато в методиката е дадена приета стойност на намалението на емисиите на парникови газове за съответния начин на производство на биогорива и на течни горива от биомаса и за които стойността на средногодишните емисии от промяна в земеползването е равна или по-малка от нула или

2. действителната стойност, изчислена в съответствие с методиката или

3. комбинация от действителни стойности и частични приети стойности съгласно методиката.

(3) При изчисляването на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата и течните горива от биомаса могат да се използват приети стойности, определени в методиката по ал. 2, само в случаите, когато съответните суровини за производство на биогорива и течни горива от биомаса:

а) са отгледани извън територията на Европейския съюз (ЕС);

б) са отгледани в райони на ЕС, включени в списък на районите на територията на съответната държава-членка на ЕС, които са класифицирани в ниво 2 от Номенклатурата на статистическите териториални единици (NUTS) или на определено подниво NUTS съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториални единици за статистически цели (Регламент (ЕО) № 1059/2003, OB бр. L 154, 21.6.2003 г.), за които предвижданите типични стойности на емисиите на парникови газове в резултат от отглеждането на селскостопански култури са по-ниски или равни на приетите стойности на емисиите, определени в методиката по ал. 2;

в) са отпадъци или остатъци, различни от остатъци от селското стопанство, от аквакултури или от риболов.

(4) Когато при изчисление на емисиите от отглеждане на суровини за производство на биогорива и течни горива от биомаса се ползват приетите стойности по ал. 3, към тях се прибавят нетните емисии, получени в резултат от промени в земеползването.

(5) За всички случаи извън тези по ал. 3 се използват действителните стойности на емисиите при отглеждане на суровините за производство на биогорива и на течни горива от биомаса, определени в методиката по ал. 2.
Раздел ІІ

Икономически оператори
Чл. 3. Икономически оператори по смисъла на чл. 40, ал. 1 от ЗЕВИ са следните лица:

1. земеделски стопани, кооперации и организации на производители;

2. събирачи на отпадъци и остатъци;

3. изкупвачи на суровини за производството на биогорива и течни горива от биомаса;

4. първични преработватели на суровини за производството на биогорива и течни горива от биомаса;

5. изкупвачи на първично преработени суровини за производството на биогорива и течни горива от биомаса;

6. лица, които внасят или въвеждат на пазара суровини за производство на биогорива и течни горива от биомаса;

7. лицензирани складодържатели на чисти биогорива и течни горива от биомаса и/или на смеси на биогорива с течни горива от нефтен произход;

8. разпространители на биогорива и течни горива от биомаса;

9. крайни разпространители на биогорива и течни горива от биомаса;

10. лица, които пускат на пазара биогорива и течни горива от биомаса, чисти или в смеси, за крайна употреба.
Чл. 4. (1) Биогоривата и течните горива от биомаса се отчитат за изпълнение на целите по чл.12, ал.1 и 4 от ЗЕВИ, както и за изпълнение на целта от 6 на сто крайно общо намаление на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните горива и енергия до 31 декември 2020 г. спрямо основните стандарти за горивата през 2010 година, само в случаите когато икономическите оператори на тези биогорива и течни горива от биомаса:


  1. спазват критериите за устойчивост по чл. 5 и 6;

2. използват система за масов баланс и осигуряват проследимост на произведените партиди суровини и биогорива и течни горива от биомаса чрез издаване на декларации за устойчивост;

3. притежават сертификат за съответствие, издаден от сертифициращ орган, удостоверяващ, че произведените от тях суровини и биогорива и течни горива от биомаса отговарят на изискванията по тази наредба.

(2) Икономическите оператори по чл. 3, т. 9 и 10 прилагат изискванията по ал. 1 доброволно.
Раздел ІІІ

Критерии за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

Чл. 5. (1) Суровините, използвани за производството на биогорива и на течни горива от биомаса по тази наредба, отговарят на следните критерии за устойчивост:

1. не са отглеждани върху терени с голямо значение за биоразнообразието, които през или след месец януари 2008 г. са имали, независимо дали продължават да имат, някой от следните статути:

а) девствени гори или други залесени с местни видове земи, при които липсва съществено нарушение на екологичните процеси, определени с областните планове за развитие на горските територии по чл. 9, ал. 1, т. 2 от Закона за горите;

б) райони, предназначени за целите на защитата на природата, освен когато производството на суровини от такива райони не противоречи на тези цели и това е установено в акт на компетентния орган, представляващи:

аа) защитени територии;

бб) защитени зони от мрежата Натура 2000;

вв) райони със защитени редки, под заплаха или застрашени екосистеми или видове, признати от международни споразумения или включени в списъци, изготвени от междуправителствени организации или Международния съюз за опазване на природата.

в) пасища с висока степен на биоразнообразие, които са богати на растителни и животински видове, не са ерозирани и независимо от човешката намеса в тях са запазени естественият състав на видовете и екологичните характеристики и процеси; определени са в съответствие с установени от Европейската комисия критерии и географски обхвати, освен когато добивът на суровини от определените изкуствени пасища е необходим за запазване на пасището.

2. не са отглеждани върху терени с високи въглеродни запаси, освен когато суровината е добита от терен, който по времето на добива и през м. януари 2008 г. е имал статут на терен с високи въглеродни запаси, които вече нямат такъв статут и които са:

а) мочурища - почви, покрити или наситени с вода постоянно или през значителна част от годината;

б) трайно залесени зони - терени с площ над един хектар, с височина на дърветата над 5 метра и с покритие от короните над 30 на сто или с дървета, които могат да достигнат тези прагове на място;

в) терени с площ над един хектар, с височина на дърветата над 5 метра и с покритие от короните между 10 и 30 на сто или с дървета, които могат да достигнат тези прагове на място, освен ако при условията и по реда на наредбата по чл. 13, ал. 7 от ЗЕВИ се докаже изпълнението на условията по чл. 37, ал. 1, т. 4 от ЗЕВИ.

3. не са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище през м. януари 2008 г., освен ако бъдат представени доказателства, че култивирането и добиването на суровината не налага дренаж на предварително неотводнената почва;

4. водят като резултат при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове съгласно чл. 37, ал.1, т.4 и ал.2 и 3 от ЗЕВИ;

5. са отглеждани в съответствие с чл. 38 от ЗЕВИ.

(2) Алинея 1, т. 2 не се прилага в случаите, когато по времето на добиване на суровината съответният терен е имал същия статут както през месец януари 2008 г.

(3) Изискванията по ал. 1, т. 1-4 се прилагат към суровини с произход от ЕС и към суровини с произход от трети страни.

(4) Изискването по ал. 1, т. 5 се прилага към суровини, отглеждани на територията на ЕС.

Чл. 6. Отпадъците и остатъците, различни от остатъците от горското и селското стопанство, рибарството и аквакултурите, които се използват за производство на биогорива и течни биогорива от биомаса, се отчитат за целите по чл.4, ал. 1, само при условие, че отговарят на изискванията по чл. 37, ал.1, т. 4 и ал. 2 от ЗЕВИ.
Раздел ІV

Доброволни схеми за сертифициране на производството на биогорива и на течни горива от биомаса
Чл. 7. Критериите за устойчивост на биогоривата и на течните горива от биомаса се считат за изпълнени, когато икономическите оператори прилагат признати от Европейската комисия (ЕК) доброволни национални схеми за въвеждане на стандарти за производство на биогорива и на течни горива от биомаса (схеми за сертифициране) по реда и условията на тази наредба и на чл. 39 от ЗЕВИ.
Чл. 8. Националната схема за сертифициране се разработва от икономическите оператори, от сдружение на икономически оператори, от други юридически лица или от административни органи и отговаря на следните условия:

1. въвежда стандарти за производство на биогорива и на течни горива от биомаса, които съдържат точни данни за целите на чл. 37, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗЕВИ, или гарантира спазването на критериите за устойчивост по чл. 5 и 6, както и за мерки, взети за защита на почвите, земите, водите, въздуха, биоразнообразието и други;

2. изисква прилагането на система за масов баланс;

3. установява правила за проследимост на всяка партида суровини, биогорива и течни горива от биомаса на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция, включително и по време на транспорт;

4. прилага методиката по чл.2, ал. 2;

5. съдържа разработени процедури по извършване на сертификационен одит и издаване на сертификати за съответствие на икономическите оператори,;

6. съдържа разработени мерки за осъществяване на контрол върху дейността на икономическите оператори и методи за вземане на проби от готовия продукт;

7. осигурява надеждност, прозрачност, безпристрастност и независимо одитиране на икономическите оператори от сертифициращия орган;

8. съдържа подробна информация за предприетите мерки за опазване на земите, почвите, водата и въздуха, за възстановяване на деградиралата земя и за избягване на излишно потребление на вода в зони с недостатъчни количества вода;

9. поддържа електронно публично достъпна база данни със следната информация:

а) наименование на икономическия оператор;

б) сертифициран произвеждан продукт;

в) дата на извършване на сертификационния одит;

г) номер, дата и срок на валидност на издадения сертификат за съответствие;

д) наименование на сертифициращия орган.
Чл. 9. (1) Разработената доброволна национална схема се подава до министъра на околната среда и водите с искане за извършване на оценка за съответствие с изискванията по чл. 8 и за признаване.

(2) Министърът на околната среда и водите разглежда искането за оценка и признаване на доброволната националната схема в срок от 15 работни дни от получаването му и при установяване на съответствие с изискванията по чл. 8 го изпраща до ЕК.

(3) В случаите когато при разглеждане на искането за оценка и признаване бъде установено несъответствие на доброволната национална схема с изискванията по чл. 8 министърът на околната среда и водите изпраща мотивиран отказ до лицето, подало искането.

(4) Националната доброволна схема се счита за призната и може да бъде прилагана от икономическите оператори след приемане на решение от ЕК.


Чл. 10. (1) Икономическите оператори могат да прилагат критерии за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, установени с двустранни или многостранни споразумения между ЕС и трети страни, както доброволни международни схеми за сертифициране след признаването им от ЕК съгласно чл. 39 от ЗЕВИ.

(2) Прилагането от икономическите оператори на признати доброволни международни схеми за сертифициране или критерии за устойчивост, установени с двустранни или многостранни споразумения между ЕС и трети държави, се счита за изпълнение на критериите за устойчивост по чл. 5 и 6.

(3) Нетипични доброволни схеми, изградени под формата на карти с обозначени райони като съответстващи или несъответстващи на критериите за устойчивост по чл. 5 и 6, или въз основа на регионални стойности за емисиите на парникови газове при селскостопански дейности за добива на определен вид суровина, могат да бъдат прилагани след признаването им от ЕК.
Раздел V

Система за масов баланс
Чл. 11. Икономическите оператори поддържат система за масов баланс по чл. 42 от ЗЕВИ и осигуряват проследимост на всяка партида суровини, биогорива и течни горива от биомаса на всички етапи на производство, преработка, транспорт и разпространение, като издават декларация за устойчивост независимо дали биогоривата и течните горива от биомаса са с произход от ЕС или от внос от трети страни.

Чл. 12. (1) Системата за масов баланс по чл. 11 удостоверява, че:

1. при смесването на партиди от биомаса или биогорива с различни характеристики за устойчивост сборът от всички партиди, напуснали сместа, има същите характеристики за устойчивост, какъвто има сборът на всички партиди, добавени в сместа;

2. в случаите на смесването на партиди от биомаса или биогорива с други партиди, които не отговарят на изискванията на тази наредба:

a) количеството и характеристиките на устойчивост на добавената към сместа партидата, отговаряща на изискванията по наредбата, е предварително оценено и

б) партидата, напуснала сместа, е в количество по-малко от определеното по буква „а”.

(2) В случаите на смесване на различни количества и партиди биомаса, предназначени за производство на биогорива, с различни емисии на парникови газове, емисиите от общата получена смес биомаса се отчитат само когато всички добавени в сместа количества преди смесването са показали стойност на емисиите на парникови газове по-малка или равна на фиксираната за съответната фаза на производствения процес.


Чл. 13. (1) Икономическите оператори по чл. 3, т. 1 и 2 издават декларация за устойчивост по приложение № 1, в която декларират, че суровините и отпадъците и остатъците, с изключение на отпадъците и остатъците по чл. 6, използвани за производството на партидите биогорива и течни горива от биомаса са добити при спазване на критериите за устойчивост по чл. 5 и 6.

(2) В декларацията по ал. 1 икономическите оператори вписват още:

1. информация за идентифициране на съответната земеделска площ;

2. вид на биомасата/отпадъците и остатъците и количество в тонове;

3. вид на използвания транспорт и разстояние до мястото на доставка;

4. действителна или приета стойност съгласно методиката по чл. 2, ал. 2, на изчислените емисиите на парникови газове в грама еквивалент на СО2 на 1 мегаджаул (g CO2eq/MJ), отделяни при добива и доставката на суровини за производство на биогорива и на течни горива от биомаса;

5. данни за икономическия оператор – име, ЕГН или личен номер на гражданин на държава-членка на ЕС, или на държава, страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП), и постоянен адрес - за физическите лица; наименование, седалище, адрес на управление и единен идентификационен код (ЕИК) - за търговците и за другите юридически лица;

6. номер на сертификата за съответствие и наименование на издаващия го орган;

7. име и адрес на получателя на партидата.
Чл. 14. Икономическите оператори по чл. 3, т. 3 - 8 издават декларация за устойчивост по приложение № 2 за партидите биогорива и течни горива от биомаса, в която вписват информация относно:

1. вид и количество на съответната партида, и идентификационен номер, ако има такъв;

2. действителна или приета стойност съгласно методиката по чл. 2, ал. 2, на изчислените емисии на парникови газове на всяка смесена/произведена партида в грама еквивалент на СО2 на 1 мегаджаул (g CO2eq/MJ) и съответната стойност за изкопаеми горива, отделяни при производството и доставката на чистите биогорива и течните горива от биомаса, или на смеси на биогорива с течни горива от нефтен произход;

3. вид и долна топлина на изгаряне на използваното гориво при транспорта;

4. разстояние от мястото на товарене на партидата до мястото на доставката й;

5. данни за икономическия оператор – име, ЕГН или личен номер на гражданин на държава-членка на ЕС, или на държава, страна по Споразумението за ЕИП и Конфедерация Швейцария, и постоянен адрес - за физическите лица; наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК - за търговците и за другите юридически лица;

6. номер на сертификата за съответствие и наименование на издаващия го орган;

7. име и адрес на получателя на партидата.


Чл. 15. (1) Декларациите за устойчивост по чл. 13 и 14 се издават за всяка отделна партида суровини, отпадъци и остатъци, биогорива и течни горива от биомаса и задължително я придружават на всички етапи от производството и разпространението на партидата, включително и по време на транспорт.

(2) Икономическите оператори са длъжни да водят дневници с изходяща и входяща информация относно издадените и получените декларации, характеристиките за устойчивост и обемите на партидите суровини и отпадъци и остатъци, използвани за производството на биогорива, и на произведените партиди биогорива и течни горива от биомаса.


Раздел VI

Сертифициращи органи

Чл. 16. (1) Сертифициращите органи осъществяват дейност по наредбата след получаване на сертификат за акредитация от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА "БСА") в съответствие с изискванията на БДС EN 45011:1999, БДС EN ISO 19011:2004 и БДС ISO 14065:2011. Сертификатът за акредитация на сертифициращите органи се одобрява и издава от ИА „БСА” по предвидения в Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието ред и условия.

(2) За сертифициращи органи се акредитират лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията, установени в наредбата.


(3) Сертифициращ орган, акредитиран в съответствие с международно признати стандарти за извършване на сертификация на продукти и за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда от международно признат орган по акредитация, може да извършва сертифицираща дейност в Република България.

Чл. 17. В допълнение към изискванията по чл. 16 сертифициращият орган трябва да притежава:

1. организационна структура и процедури, които да гарантират тяхната независимост и безпристрастност;

2. вътрешна система за управление на качеството, която осигурява последователно и точно прилагане на съответните верификационни процедури;

3. процедури, осигуряващи конфиденциалност на информацията, получена във връзка с сертификационния процес.


Чл. 18. Сертифициращият орган е длъжен:

1. да извърши сертификационен одит и да състави доклад за извършения одит, на основание на който да издаде сертификат за съответствие на икономическия оператор;

2. да извършва контролен одит и непланирани проверки не по-малко от веднъж годишно за спазване на условията на издадения сертификат;

3. да отнеме издадения сертификат за съответствие на икономическия оператор при установяване на несъответствия или нарушения на изискванията по наредбата;

4. да води и актуализира регистър на всички икономически оператори, на които е издал или отнел сертификат за съответствие;

5. да съхранява резултатите от сертификационните и контролните одити, както и копия на всички издадени сертификати за съответствие за период от пет години.


Раздел VII

Сертификационен одит
Чл. 19. (1) Икономическите оператори осъществяват дейност по наредбата след извършване на сертификационен одит от сертифициращ орган, отговарящ на изискванията по раздел шести, и получен сертификат за съответствие.

(2) Сертификационният одит и издаването на сертификати за съответствие се извършват въз основа на писмен договор между икономическите операторите и сертифициращия орган.


Чл. 20. (1) Сертификационният одит на икономическите оператори за съответствие на произведените партиди биогорива и течни горива от биомаса с изискванията по наредбата включва:

1. преглед на документацията;

2. проверка на място и вземане на проби;

3. изготвяне на доклад от одита.

(2) Сертификационен одит на икономическите оператори по чл. 4, т. 1 и 2 се извършва само върху документацията, представена като доказателство за изпълнението на изискванията по чл. 5 и 6.
Чл. 21. (1) При извършване на сертификационния одит сертифициращият орган проверява дали при производството/вноса/износа, съхранението, разпространението и пускането на пазара на суровини и на биогорива и течни горива от биомаса икономическият оператор:

1. доставя или получава суровини, които са произведени в изпълнение на:

а) критериите за устойчивост по чл. 5 и 6 и/или

б) изискванията на призната доброволна национална или международна схема за сертифициране или

в) критериите за устойчивост, установени с двустранни или многостранни споразумения между ЕС и трети страни;

2. прилага система за масов баланс и осигурява проследимост на партидите чрез издаване на декларации за устойчивост;

3. води изходящи и входящи дневници, съдържащи информацията от издадените и получените декларации за устойчивост за всяка произведена партида;

4. води редовен архив и е осигурил условия за съхраняване на дневниците и копията на получените и издадените декларации за устойчивост в продължение на пет години.

(2) При сертификационния одит сертифициращият орган се ръководи от следните принципи:

1. постигане на висока степен на достоверност по отношение на осъществяваната от икономическия оператор дейност;

2. извършване на оценка на риска на базата на представената от икономическия оператор информация;

3. съставяне на одитен план, съответстващ на степента на риска и на обхвата и сложността на осъществяваната от икономическия оператор дейност;

4. изпълнение на одитния план чрез събиране на данни в съответствие с определените методи за съставяне на извадки, както и всякакви други приложими доказателства;

6. изготвяне на окончателно безпристрастно и обективно заключение от извършения одит.
Чл. 22. (1) Сертификационният одит може да бъде извършен върху група икономически оператори, които са се обединили за съвместно изпълнение на изискванията по тази наредба.

(2) За целите по ал. 1 икономическите операторите трябва да отговарят на изискванията по чл. 4, както и:

1. да бъдат регистрирани като сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

2. да водят регистър с вписани данни на всички членове;

3. да упражняват дейността си по тази наредба в един и същ регион на страната, в близко разположени региони или региони със сходни агроекологични характеристики;

4. да произвеждат или да получават произведени суровини за биогорива и за течни горива от биомаса при сходни климатични условия;

5. да прилагат сходни системи за производство на суровини и на биогорива и на течни горива от биомаса;

6. да прилагат вътрешни системи за управление на качеството и провеждане на одит.

(3) Договорът по чл. 19, ал. 2 се сключва между сертифициращия орган и председателя на управителния съвет на сдружението на икономическите оператори.

(4) Сертифициращият одит върху група икономически оператори се извършва поне веднъж годишно съгласно чл. 20, ал. 1.


Чл. 23. Сертифициращият орган извършва планирани проверки за спазване на изискванията по чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 2 от икономическите оператори или сдружението на икономически оператори поне веднъж през годината след издаване на сертификата за съответствие.

Чл. 24. Икономическите оператори осигуряват условия и съдействат на сертификационния орган за провеждане на сертификационния одит, включително за предоставяне на необходимата документация и достъп до съответните обекти.

Раздел VIII

Издаване и отнемане на сертификат за съответствие
Чл. 25. (1) След приключване на сертификационния одит по чл. 19 сертифициращият орган изготвя доклад и издава сертификат за съответствие на икономическия оператор, в случаите когато е установено спазване на изискванията по чл. 21, ал. 1.

(2) Сертификатът за съответствие се издава по образец съгласно приложение № 3 и е валиден в продължение на дванадесет месеца от датата на издаването му.

(3) Нов сертификат за съответствие за следващата година може да бъде издаден на икономическия оператор еднократно без извършване на сертификационен одит в случаите когато при планираните проверки през изминалата година сертифициращият орган не е установил нарушения на изискванията по чл. 21, ал. 1.
Чл. 26. (1) След приключване на сертификационния одит по чл. 22 сертифициращият орган изготвя доклад и издава сертификат за съответствие на сдружението оператори, в случаите когато е установено, че при производството, транспорта, съхранението и пускането на пазара на суровини и на биогорива и течни горива от биомаса са спазили условията по чл. 22, ал. 2.

(2) Копие от сертификата за съответствие се предоставя от сертифициращия орган на всеки икономически оператор в сдружението.

(3) Декларациите за устойчивост на суровините и отпадъците и остатъците по приложение № 1 и на биогоривата и на течните горива от биомаса по приложение № 2 се издават от името на сдружението.
Чл. 27. Сертификати за съответствие на суровини и на биогорива и течни горива от биомаса, произведени в друга държава-членка на ЕС, в друга страна по Споразумението за ЕИП, или от внос от трети страни се признават за валидни, когато доказват изпълнение на изискванията по чл. 4 и когато са издадени от международно признат и акредитиран сертифициращ орган.
Чл. 28. Сертифициращият орган отнема издадения сертификат за съответствие в случаите когато:

1. при планираните проверки е констатирал нарушения на чл. 21, ал. 1 от икономическите оператори;

2. е установил, че декларациите за устойчивост по чл. 13 и 14 съдържат невярна или неточна информация.
Раздел IX

Предоставяне на данни и информация

Чл. 29. (1) В срок до 31 март икономическите оператори предоставят на Министерство на околната среда и водите (МОСВ):

а) информацията, определена в Решение на Комисията от 12 януари 2011 година относно някои видове информация за биогоривата и другите течни горива от биомаса, която трябва да бъде предоставяна на държавите-членки от съответните стопански оператори (Решение № 2011/13/ЕС, ОВ бр. L09 от 13.01.2011);б) копие на сертификата за съответствие;

в) копия на издадените декларации за устойчивост по чл. 13 и 14.

(2) В срок до 31 март сертифициращите органи са длъжни да предоставят на МОСВ:

а) копие от сертификата си за акредитация, издаден от ИА „БСА” или от друг международно признат орган по акредитация;

б) копия на издадените сертификати за съответствие на икономическите оператори или на група икономически оператори.

в) копия от докладите от извършените сертификационни одити.

(3) Копие на сертификата по ал. 2, буква „а” се предоставя от сертифициращите органи и на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

(4) Сертифициращите органи са длъжни да информират МОСВ за всеки случай, в който отнемат сертификат за съответствие на икономически оператор или на група икономически оператори.

(5) Информацията и документите по ал. 1, 2 и 3 се предоставят задължително на български език.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Биогорива” са биогорива по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници.

2. „Биомаса” е биомаса по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници.

3. „Действителна стойност” е намалението на емисиите на парникови газове на някои или всички етапи на конкретен процес на производство на биогорива, изчислено според методиката по чл. 2, ал. 2.

4. „Емисии на парникови газове от целия жизнен цикъл“ са всички нетни емисии на въглероден двуоксид (CO2), метан (CH4) и диазотен оксид (N2O), които могат да бъдат причислени към това гориво (включително всички негови примеси) или произведената енергия. Това включва всички съответни етапи от извличането или култивирането, включително промени на земеползването, транспорт и разпространение, преработка и горене, независимо на кой стадий се отделят емисиите.

5. „Емисии на парникови газове на единица енергия“ са общият обем еквивалентни на CO2 емисии на парникови газове, свързани с дадено гориво или произведената енергия, разделен на общото енергийно съдържание на горивото или произведената енергия (изразено под формата на неговата долна топлина на изгаряне).

6. “Земеделски стопанин” е всяко лице, което отглежда земеделски култури с цел тяхното последващо използване за производството на биогорива и течни горива от биомаса.

7. “Изкупвач на суровини за производството на биогорива и течни горива от биомаса” е всяко лице, което изкупува за своя сметка от земеделски производители суровини, предназначени за производство на първично преработена биомаса или биогорива и течни горива от биомаса.

8. “Изкупвач на първично преработени суровини за производството на биогорива и течни горива от биомаса” е всяко лице, което изкупува за своя сметка от първични преработватели или извършва внос или вътрешнообщностно придобиване на първично преработена биомаса, предназначена за производство на биогорива.

9. „Лица, които внасят или въвеждат на пазара суровини за производство на биогорива и течни горива от биомаса” са лица по смисъла на § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

10. “ Лицензиран складодържател на чисти биогорива и течни горива от биомаса и/или на смеси на биогорива с течни горива от нефтен произход” е лице по смисъла на чл. 4, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, което притежава лиценз за управление на данъчен склад.

11. „Краен разпространител на биогорива и течни горива от биомаса” е разпространител по смисъла на § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

12. „Намаление на емисии на парникови газове” е процентното намаление на емисии на парникови газове, реализирано чрез употребата на биогорива и течни горива от биомаса вместо горива от нефтен произход.

13. „Приета стойност” е стойност, получена от типична стойност чрез прилагане на предварително определени коефициенти, и която, при нормативно определени изисквания, може да бъде използвана вместо действителна стойност.

14. „Производство” е съвкупност от работни операции: по отглеждането на биомасата, в частност растенията; при нейната първичната обработка до приготвянето на течна или газообразна биомаса; по превръщането на течната и газообразна биомаса в годно за ползване биогориво и неговите производни в съответствие със стандартите и спецификациите.

15. “Производител на чисти биогорива” е всяко лице, което използва биомаса или първично преработена биомаса за производство на чисти биогорива.

16. “Производител на смеси на биогорива с течни горива от нефтен произход” е всяко лице, което произвежда смес на биогорива с течни горива от нефтен произход и/или използва биомаса или първично преработена биомаса за производство на смеси на биогорива с течни горива от нефтен произход.

17. “Първичен преработвател на биомаса” е всяко лице, което използва биомаса с цел производство на течна или газообразна биомаса за производство на биогорива.

18. „Разпространител на биогорива и течни горива от биомаса" е лице, осъществяващо придвижването на биогорива и течни горива от биомаса по веригата от производител, съответно от вносител, до крайния разпространител, включително транспортиране, предоставяне на складови услуги и съхранение на биогоривата и течни горива от биомаса в местата по чл. 3, ал. 1, т. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

19. “Събирач на отпадъци и остатъци" е всяко лице, което събира и/или съхранява биомаса, с изключение на отпадъците и остатъците от горското и селското стопанство, рибарството и аквакултурите, с цел транспортиране и доставяне за производство на биогориво.

20. "Течни горива от биомаса" са течни горива от биомаса по смисъла на § 1, т. 25 от допълнителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници.21. “Типична стойност” е прогноза за представителното намаление на емисиите на парникови газове за конкретен начин на производство на биогорива.
§ 2. С тази наредба се въвеждат изисквания на Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (OB L 140, 5.6.2009 г.) и на Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на директива 98/70/ЕО по отношение спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на директива 1999/32/ ЕО на Съвета по отношение спецификацията на горивото, използвано от плавателните съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на директива 93/12/ЕИО (ОВ L 140, 5. 06. 2009) .
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Списъкът на районите на територията на Република България, които са класифицирани на ниво 2 от NUTS или на определено подниво NUTS в съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003, за които предвижданите типични стойности на емисии на парникови газове в резултат на отглеждането на селскостопански суровини са по-ниски или равни на емисиите, определени в методиката по чл. 2, ал. 2, се предоставя на ЕК от МОСВ, съвместно с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

(2) Списъкът по ал. 1 се придружава от данните, използвани при неговото съставяне, както и описание на използвания метода, отчитащ почвените характеристики, климата и очакваните добиви на селскостопански суровини.


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
§ 5. Наредбата влиза в сила 30 дни след обнародването й в "Държавен вестник".
Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1

Образец на „Декларация за устойчивост на суровините и отпадъците и остатъците, използвани за производството биогорива и течни горива от биомаса”ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА СУРОВИНИТЕ И НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОСТАТЪЦИТЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА БИОГОРИВАТА ЗА ТРАНСПОРТА И ТЕЧНИТЕ ГОРИВА ОТ БИОМАСА

№ ... ... ... ... ... ... ...

от
.....................................................................................................................................................................

Име, ЕГН/ЕИК, седалище/адрес на икономически оператор

.....................................................................................................................................................................

Номер на сертификата за съответствие и наименование на издаващия орган

.....................................................................................................................................................................

Име и адрес на получателя на партидата


1. Основни данни за суровините /отпадъците и остатъците

Произход и вид на суровините:    1. Земеделска продукция Да Не

Вид на суровините (например семена от слънчоглед, семена от рапица...........................)

Място на добив на суровините (Държава, град/село, парцел, блок , площ ............-….....):

Количество (t)

1.2. Отпадъци или остатъци, които произхождат от селското, горското стопанство, рибарството и от аквакултурите Да Не

Вид на отпадъците или остатъците(например стъбла от ............................................)

Място на добив (Държава, град/село, имот №) ……………………...............................................

Количество (t)………………………………………………………………………………………..

1.3. Отпадъци или остатъци, които не произхождат от селското, горско стопанство, рибарството и от аквакултурите Да Не

Вид на отпадъците или остатъците: ...............................................

Количество (t)Забележка: Ако отговорът на т. 1.1 и т. 1.2 е Да, се попълва т. 2.1, ако отговорът на т. 1.3 е Да, се попълва т. 2.2.

  1. Устойчиво производство на суровини

2.1. Суровините изпълняват изискванията за устойчивост съгласно чл.5 от Наредбата Да Не

2.2. Отпадъците или остатъците изпълняват изискванията за устойчивост съгласно чл. 6 от Наредбата Да Не

.....................................................................................................................................................................

(дейности и номер на документа по Закона за управление на отпадъците)  1. Използван транспорт, разстояние и вид на използваното гориво

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Потенциал за намаление на емисиите на парникови газове:

Емисии на ПГ (gCO2eq/MJ), съгласно Методика за изчисляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата (приета стойност/действителна стойност) ...................................................................................................................................................................

Изчислени ЕПГ (gCO2eq/MJ) е съгласно Методика за изчисляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата …………….………………………………………

5. Деклараторът е икономически оператор съгласно Чл. 3 от Наредбата*

 т.1  т.2  т.3  т.4  т.5  т.6  т.7  т.8  т.9  т.10Доставка въз основа на масов баланс, съгласно чл.11 от Наредбата

Доставката е документирана чрез системата на масовия баланс Да Не

Документацията се намира в следната електронна база данни ....................................................................................................................................................................

Декларирам верността на данните в декларацията.За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата на деклариране:…………………… Декларатор: ………………….

/подпис/


* Попълва се вярното
Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1

Образец на „Декларация за устойчивост на партидите биогорива и течни горива от биомаса”


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ПАРТИДА БИОГОРИВА И ТЕЧНИ ГОРИВА ОТ БИОМАСА СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА БИОГОРИВАТА ЗА ТРАНСПОРТА И ТЕЧНИТЕ ГОРИВА ОТ БИОМАСА

№ ... ... ... ... ... ...

от
.....................................................................................................................................................................

Име, ЕГН/ЕИК, седалище/адрес на икономически оператор

.....................................................................................................................................................................

Номер на сертификата за съответствие и наименование на издаващия орган

.....................................................................................................................................................................

Име и адрес на получателя на партидата


1. Основни данни за биогориво или течното гориво от биомаса

Вид на биогоривото или течното гориво от биомаса …………………………………………….....

Номер на партидата, дата, количество (l или t) …………………………………………………………………………………………………………...

Долна топлина на изгаряне (MJ/t) ........................................................................................................

2. Биогоривото е получено от:

а) Земеделска продукция (например слънчоглед, рапица, захарно цвекло и др.) Да Не

б) ППБ (например слънчогледово масло ) Да Не

в) Отпадъци и остатъци от селското, горското стопанство, Да Не рибарството и аквакултурите

г) Отпадъци и остатъци, различни от отпадъци и остатъци от селското, горското стопанство, рибарството и аквакултурите Да Не

3. Използван транспорт, разстояние и вид на използваното гориво

……………………………………………………………………………………………………………

4. Потенциалът за намаление на емисиите на парникови газове, съгласно чл.2 от Наредбата:

Емисии на ПГ от жизнения цикъл на биогоривото (gCO2eq/MJ): ..................................................

Емисии на ПГ за горива от нефтен произход (gCO2eq/MJ): ................................................................

Потенциал за намаление на емисиите на ПГ при използването на биогоривото………………………………………..……………………………………………………

Изчисляването на потенциала за намаление на ЕПГ е съгласно Методика за изчисляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата Да Не

5. Деклараторът е икономически оператор съгласно Чл.3 от Наредбата*
 т.1  т.2  т.3  т.4  т.5  т.6  т.7  т.8  т.9  т.10
За верността на данните в декларацията е отговорен издаващият икономически оператор. Идентифицирането на удостоверението става чрез неговият уникален идентификационен номер.
Доставка въз основа на масов баланс, съгласно чл.11 от Наредбата

Доставката е документирана чрез системата на масовия баланс Да Не

Документацията се намира в следната електронна база данни .........................................................
Декларирам верността на данните в декларацията.
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата на деклариране:…………………… Декларатор: ………………….

/подпис/


* Попълва се вярното

Приложение № 3 към чл. 25, ал. 2

Образец на сертификат за съответствие


Лого на сертифициращият орган Лого на схемата за сертифициране

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

..............................................................................................

(Уникален идентификационен номер на сертификата)
Чрез сертификационен одит, извършен на ....................,

документиран в доклад от №......../ (дата)..........


.....................................................................................................................................................................(Сертифициращ орган – име, адрес и номер на удостоверението за регистрация)
потвърждава, че

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Икономически оператор – име, ЕГН и адрес за физическите лица/ наименование, ЕИК и адрес на управление за ЕТ и юридическите лица)
в качеството си на икономически оператор по чл. 3, т. .......... от Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и на течните горива от биомаса
е сертифициран за
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/посочва се съответната дейност, вид на суровините, на отпадъците и на остатъците/

Този сертификат се издава като потвърждение, че ………………………………..……………………………………………………………..................

(Икономически оператор – име)

изпълнява изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за критериите за устойчивост на

биогоривата и на течните горива от биомаса 

прилага призната доброволна национална схема за сертифициране 

прилага призната доброволна межодународна схема за сертифициране 


прилага критерии за устойчивост на биогоривата и на течните горива от биомаса, установени

с двустранни или многостранни споразумения между ЕС и трети страни 


Място и дата на издаване ................................Подпис и печат: ...........................................................
При извършване на сертификационния одит и издаване на настоящия сертификат са спазени процедурите на ……………………………………………………………………………………….....

(Сертифициращ орган-име)

Този сертификат е валиден 12 месеца от датата на издаването му.

Отговорен за верността на сертификата е сертифициращият орган.4/11/2018 Page of

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Climate -> Climate Change Policy Directorate -> Biofuels 06022013
file -> Решение на Министерски съвет №802 от 04. 12. 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.): Обявявам защитена зона „Камчия с идентификационен код
file -> Министерство на околната среда и водите утвърден със заповед № рд – 991/23. 12. 2014 г. На министъра на околната среда и водите
Biofuels 06022013 -> Въведение и мотивация 3 Намаление на емисиите на парникови газове 7
Climate Change Policy Directorate -> Европейска комисия генерална дирекция действия по изменение на климата дирекция в – Европейски и международни въглеродни пазари Ръководен документ №2
Biofuels 06022013 -> Въведение и мотивация 3 Намаление на емисиите на парникови газове 7
Climate Change Policy Directorate -> Поемане на по-амбициозни ангажименти за намаляване на емисиите


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница