Кодекс за поведение на държавния служител и Утвърдените на основа на кодекса Вътрешни правила за поведение на държавните служители в Община-Търговище


Обобщени резултати от анкетирането на гражданите и представители на бизнеса в област Шуменстраница7/9
Дата17.09.2017
Размер1.56 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9Обобщени резултати от анкетирането на гражданите и представители на бизнеса в област Шумен

Анализът по анкетното проучване в 10 общински администрации и Областна администрация Шумен бе извършено въз основа на запознаване с нормативните и работни документи в тях, проучване на място състоянието на отчетността и прозрачността в тяхната работа, вкл. участие на екипа в организирани “приемни” и обстойно изследване на публикациите в медиите, разпространявани в региона.

Проведената анкета се реализира в три аспекта: анкетиране на служители на областната и общински администрации; анкетиране на представители на дребния бизнес ; анкетиране на граждани, като съответо те попълваха целенасочено разработени Анкетни карти под номера 1,2 и 3.

Наблюдаваната представителна съвкупност в трите й варианта (при административните служители; при представителите на юридическите лица (фирми и институции) и при гражданите на областта и отделите общини) е моментна. Това е важно да се отбележи, защото изследваните параметри са в процес на перманентно изменение и при повторно изследване е възможно да се получат резултати, различни от изведените при този етап на анкетирането.

Локализираната изследвана генерална статистическа съвкупност и в трите й измерения (като брой административни служители; бизнес единици и граждани) в региона на Шуменска област включи 10 общини (Шумен; Велики Преслав; Каспичан; Венец; Никола Козлево; Каолиново; Смядово;Хитрино ; Върбица, Нови Пазар).

Представителната съвкупност за трите групи реципиенти обхваща 36 на брой администратори; 31 на брой представители на бизнеса и на различни институции и 57 на брой граждани – общо анкетирани за област Шумен 124 души.

При статистическия анализ на данните макетите на групировки показаха информацията за пол; възрастови групи;образователен ценз; време на работа, бизнес-дейност и по време на живеене в областта/общината;наличие или липса на потребност от административни услуги; използвани средства от областната/общинската администрация за информиране на гражданите; използвани информационни канали от страна на областната/общинската администрация; достъпност или недостъпност на информацията спрямо гражданите и бизнеса;оценки, относно компетентността на служителите на администрацията; популярността на инструментите за прозрачност и за противодействие на корупцията от страна на областната/общинската администрация.

По признак пол, разпределението на респондентите е съответно 45 мъже и 79 жени.

По възрастов признак: • 18 -20 – 2 души

 • 21-30 – 21 души

 • 31-40 – 44 души

 • 41-50 – 33 души

 • 51-60 – 22 души

- Над 60 – 2 души

По образование анкетираните се разпределят както следва: • средно 55 души

 • полувисше - 9 души

 • бакалавър – 18 души

 • магистър – 42 души

Прави впечатление, че женита проявяват по-голяма активност и желание да участват в проучвания от типа на настоящото изследване. Участието на млади хора ( до 30 г. вкл.) е 20 % спрямо всички анкетирани.

На въпроса „Колко години работите в общинската администрация?” 36 анкетирани служители отговарят: • до 3 години – 8

 • до 5 години – 3

 • до 10 години – 13

 • до 20 години – 7

 • над 20 – 5

Има доста пъстра палитра от отговори, които формират една относително дългогодишна средна заетост в административните служби от 8 години. Съществува ротация в административните структури и се наблюдава относителна мобилност на кадровите служители, определена от мандатността на политическото управление.

Обучението на кадрите от общинските администрации и областта е централизирано и се извършва от Министерството на Държавната администрация. Инициативата от страна на местните структури е слабо застъпена и необезпечена с финансови средства. Ежегодно около 62 % от служителите в администрациите преминават различни видове обучения – езикови курсове, компютърни умения, приложение на нови дейности и нормативни актове.

Отчита се практиката за прилагане на книжни носители при информиране на гражданите относно законова нормативна уредба, средства за масова информация (в-к Шуменска заря, Шуменски показател, в-к “Седмица” (В.Преслав), в-к“Смядово”и местни радио-станции и уеб-портали www.shum.bg ) и Интернет страници на общините за осигуряване на достъп до регламентирани процедури и услуги. Масовизирано е наличието на информационни центрове в общините, където дори обслужването да не е на “едно гише”, то е централизирано, удобно за гражданите. В община Шумен е назначен специален служител на обособено гише за съдействие при попълване на декларации и други документи във връзка с местни данъци и такси, който подпомага гражданите със слаба грамотност. Малко разпространена е практиката за издаване на специализирани брошури от местните администрации в помощ на гражданите, но има общини, където тя съществува (Върбица, Велики Прелав,Шумен-община). Въвеждането на нова информационна технология за самообслужване на гражданите позволява информираността да не е свързана с чакане на опашки и разговори със служители, но такава система се намира само в Община Шумен. Нейното използване не е разпространено и добре организирано – хората предпочитат директна връзка на гише.

В 10-те общини и областна администрация Шумен се предлагат разнообразни услуги за гражданите, които са изложени на видимо място, заедно с приемните дни на ръководните служители на общините. Не навсякъде обаче има ценоразпис на тези услуги и гражданите остават с впечатление за честа смяна на таксите за обслужване и намеса на общинско ниво, въпреки че са централно определни (напр. Хитрино, Венец, Каолиново) . Ценоразписи за предоставяните услуги в община Върбица са обявени във всеки административен отдел, но не и на информационното табло на общината, където поради преместване на администрацията в нова сграда липсват доста материали и информация за гражданите.

От посетените общини голяма част нямат интерактивна Интернет страница, а тези които имат не използват капацитетните възможности за он-лайн услуги и информиране. Не са качени бланки за директно изтегляне и подаване чрез електронна поща, обновяването на информацията не е регулярно и навременно. Обикновено е кампанийно и е свързано със сесиите на общинските съвети. Гражданите очакват приемните дни и отговорите на техни въпроси да намерят място на тези уеб-страници. Решенията на сесиите на общинските съвети се поместват, но тяхното изпълнение остава непрозрачно за гражданите. В Община Шумен има Дирекция “Инспекторат”, която следи за изпълнението на решенията на общинската администрация от страна на гражданите и бизнес-структурите. Тя би могла да контролира и служителите на общината. По този начин ще се засили вътрешно-ведомствения контрол, който би създал увереност на гражданите за по-прозрачна и ефективно действаща администрация.

Всички общини от Шуменска област имат изградени комисии по етика и разработени документи за обслужване на гражданите. Служителите имат вежливо отношение към тях. От своя страна някои от гражданите многократно настояват за решаване на проблеми, касаещи личното им облагодетелстване в разрез на законови разпоредби. Относително постоянният контингент от такива граждани отнема значителна част от времето на служителите за обслужване на коректните потребители на административни услуги и е предпоставка за изграждане на процедура за работа с недобросъвестни граждани в полза на културата на обслужване.

Два пъти в годината са осигурени атестации на служителите, в които се отчита ефективността от тяхната работа с граждани, но липсва система за анти-корупционна практика, разчитайки на националния “горещ” телефон, което е недостатъчно.

Анкетите отчитат, че служителите не са достатъчно инфомрирани за отрицателните оценки за тяхната работа, давана им от гражданите, а и самите граждани не подават редовно сигнали за недоволство или корупция, въпреки съществуващите във всички администрации кутии за мнения и препоръки.

Подстъпите към административните сгради за достъп на лица (трудноподвижни лица, майки с деца и др.) са обособени в повечето от общините чрез рампи и звънци, с изключение на Каолиново, Никола Козлево и Венец, а в процес на изграждане са във Върбица и Хитрино.

От анкетираните 57 граждани, 42 посочват, че са ползвали услугите на общинската администрация, най-често във връзка с плащане на местни данъци и такси. Тази услуга се предоставя в информационни центрове, където има добра осведоменост на гражданите и създадена практика за бързо обслужване. 30 от интервюираните са посочили, че посещават сайта на общината, но най-често се информират от вестниците и от информационното табло на входа на общините. Много малка част от гражданите (9 души) са посещавали приемната за консултации, а 11 са получавали уведомителни писма по интересуващи ги въпроси. Забавената във времето комуникация създава у гражданите впечатление, че служителите в местните администрации не са достатъчно компетентни (34 от анкетираните са посочили този отговор). Но въпреки това те считат че имат добри партньорски отношения с тях ( 38 души), поради което не са имали административни проблеми с общините (33 отговора, Въпр. 15) Интересни са отговорите на гражданите, които те дават на Въпрос 17. Повечето от половината посочват, че не разбират своите права като клиенти на общините, въпреки Хартата на правата на клиента; не познават системата за ротация на служителите, както и стратегията за прозрачно управление и противодействие на корупцията и системата за вътрешен контрол в общинските администрации. Отчитайки фактът, че много от гражданите не са посочили отговор може да се направи извод, че изброените системи не представляват интерес за тях или предизвикават недоверие у тях. Голяма част от гражданите не са участвали в организирани обучения, семинари, касаещи работа по проекти и запознаване с проектна документация, но са получавали покана за това.

Гражданите оценяват като положителна прозрачността в работата на администрациите и само 5 от 57 – като по-скоро негативна. Няма конретни предложения от тяхна страна за подобряване стила и методите за работа на държавните служители с граждани.

Анкетираните 31 представители на бизнеса от 10 общини се обединяват в твърденията, че общинските власти разпределят блага, които се генерират с помощта и на частния бизнес и те заслужават като юридически единици повече внимание, съдействие и помощ в решаване на проблемите, най-голямата част от които са свързани с издаване на разрешителни и участия в конкурси за обществени поръчки. На въпрос 14 относно съществуващи техни проблеми с общинската администрация те не посочват конкретни спънки, както и съобщават, че не са запознати с корупционни практики. Предложенията, които отправят към администрациите представителите на бизнеса са свързани с модернизиране на връзките помежду им и бързо обслужване чрез специализирано гише на предприемача, за указване на услуги за юридически лицаОбласт с административен център гр. Варна


 1. Общинска администрация Аврен

Проучени:

Стратегия за прозрачно управление и превенция за противодействие на корупцията за периода 2008-2010 година;

Програма за реализация на Стратегия за прозрачно управление и превенция за противодействие на корупцията за периода 2008-2010 година;

Етичен кодекс на служителите в общинска администрация Аврен;

Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали за корупция в общинска администрация Аврен;

Антикорупционен формуляр;

Въпросник за обратна връзка с гражданите
Констатации

Сградата на общината е добре поддържана. Информационното табло е с стандартни книжни носители, които са актуални като съдържание. Подобни информационни материали са поставени и пред вратите на отделни служби.

Въведено е обслужване на “едно гише”. Атмосферата вътре е ведра и в момента на посещението на екипа не срещнахме напрегнати граждани и служители.

Служителите са добре облечени, по-голямата част от тях носят своя личен бадж.

Към момента не е направено всичко необходимо за облекчаване на обслужването на трудноподвижни лица, възрастни хора и бременни жени, макар служителите да изразяват готовност за съдействие при обслужването им. Същото бихме могли да посочим за обслужването на представителите на бизнеса и чужденци.

Създадени са възможности за обратна връзка с гражданите и условия за сигнализиране за корупционни прояви или нарушение. Последното е предвидено и в сайта на общината.

Сайтът е добре структуриран като прегледност. Предвиден двуезичен режим на четене на сайта. Документите са представени в pdf формат, който не се чете от четящите устройства за незрящите хора. Сайтът се поддържа актуален. Не е удобен за работа, особено за хора без достатъчна компетентност. Липсва информация за приемни дни и работно време.

От изпратените материали и от проучването на сайта може да изразим мнението, че общинската администрация и Общинския съвет са разработили и приели в практиката си добър документален иструментариум за подобряване на прозрачността и отчетността на административното обслужване в общината.

При прегледа на материалите се констатира, че в основни линии добре третират проблемите за прозрачност и отчетност на административното обслужване, както и на решимостта за нулева толерантност към корупцията.

В Аврен са анкетирани трима служители в общинската администрация, двама представители на бизнеса и трима граждани.Служителите са:

 • във възрастовия диапазон 21 - 60 години;

 • като стаж в общината двамата работят от 1 до 10 години, а третият над 10 години, за сметка на това стажът им в конкретната служба е от 1- 5 години, което индикира практиката на ротация.

 • образователният ценз на анкетираните служители е с превес на висшето образование и тримата са преминали специално обучение за длъжността и дейностите, които днес осъществяват;

 • в работата си служителите съчетават всички представени във въпросника канали, но предвид компетентността и възможностите на населението сериозно внимание обръщат на традицията на книжните специализирани брошури, листовки и пр., и на уведомителните писма до заинтересованите лица;

 • всички са запознати с разработените и приетите материали за оптимизиране на прозрачността и отчетността на административното обслужване;

 • споделят, че са задоволени като материална база за осъществяване на дейността си;

 • дават положителна оценка на екипа, в който работят, но са споделили, че има известни проблеми за връзка в работата между различните служби;

 • споделят, че по-скоро не са получавали негативни оценки за работата си;

 • споделят, че все още недостатъчно се справя общинската администрация относно срочността на подаваната информация и това го свързват главно с нотовареността на служителите да попълмат огромно количество справки за различни агенции и министерства.

Гражданите и представители на бизнеса споделят своята задоволеност от получените от общинската администрация услуги. От приетите мерки и инструменти споделят, че са им известни главно онези, които касаят тях самите, а именно Хартата за правата на клиента (екипът не разполага с нея, поради което не сме сигурни какво точно имат предвид анкетираните), въпросникът за обратна връзка и обслужването “на едно гише”. Оценяват приетите мерки по посока на прозрачност и отчетност положително. Никой от анкетираните не споделя, че са му известни прояви, които могат да се определят като корупционни и не са подавали такива сигнали. и че през настоящия мандат не са получавани сигнали за корупционни прояви в общинската администрация

Препоръки:

 • Подобряване на състоянието на информационното табло като външен вид, рубрики и актуализация;

 • Очевидно сайта на общината е разработван в рамките на проект и посетителите не влизат директно в него. Сайта трябва да работи в двуезичен режим. Документите трябва да се представят във формат удобен за четене от програмите на незрящите хора. Да се направи необходимото за въвеждане рубриката “Новини” и се положат грижи са системната му актуализация;

 • Да се предприемат по специални мерки за достъп и облекчено обслужване на лица в неравностойно положение;

 • Да се обърне по-специално внимание на формите на отчетността пред гражданството и представителите на бизнеса;

 • Да се обърне внимание на културата на обслужване от страна на служителите в администрацията и преди всичко носенето на баджове, спазването на деловия етикет и облекло;

 • Да се актуализира системата за периодична отчетност и атестация на служителите.
 1. Общинска администрация Аксаково

Проучени:

Устройствен правилник на общинска администрация Аксаково;

Правилник за организацията и работата на Общински съвет Аксаково;

Харта на клиента на община Аксаково


Констатации

Сградата на общината се поддържа светла, приветлива и добре мeбелирана

Всички информационни табла, макар да са със стандартни книжни носители, са в добър естетичен вид и са актуално поддържани като съдържание. Подобни информационни материали са поставени и пред вратите на отделни служби.

Въведено е обслужване на “едно гише”.

Служителите са добре облечени, но не всички при придвижването си в сградата и в кабинетите си не носят своя личен бадж.

Видимо не е направено необходимото за облекчаване на обслужването на лица в неравностойно положение, възрастни хора и бременни жени, но охраната им оказва необходимото съдействие до асансьорите на сградата. Същото бихме могли да посочим за обслужването на представителите на бизнеса и чужденци.

Създадени са възможности за обратна връзка с гражданите и условия за сигнализиране за корупционни прояви или нарушение. Последното е предвидено и в сайта на общината.

Сайтът е добре поддържан. На видно място е поставена анкетна карта, чрез която гражданите могат да изразят мнение за това, доколко е добро и се работи за подобряването на качеството на административното обслужване. Липсва информация за приемни дни и работно време на общинската администрация.

Не е предвиден двуезичен режим на четене на сайта. Публикуваните документи не са предвидени да се четат от четящите устройства за незрящите хора. Сайтът се според мнението на служителите не се поддържа в необходимата актуалност.

При прегледа на материалите се констатира, че са предвидени известни мерки за решаването на проблемите за прозрачност и отчетност на административното обслужване, както и на решимостта за нулева толерантност към корупцията, но поради липса на по-пълна информация не сме в състояние да направим някакви оценки за това как и доколко се работи в тази насока.

В общината са анкетирани четирима служители в общинската администрация, един представители на бизнеса и двама граждани.

Служителите са: • във възрастовия диапазон 21 - 40 години;

 • усреднено стажът в общината им е 5 години, а стажът на изпълняваната длъжност е едва около 4 година, което индикира практиката на ротация.

 • образователният ценз на анкетираните служители е висше образование и тримата са преминали специално обучение за длъжността и дейностите, които днес осъществяват;

 • в работата си служителите съчетават всички представени във въпросника канали за информация, но и те обръщат сериозно внимание на традицията на книжните специализирани брошури, листовки и пр., и на уведомителните писма до заинтересованите лица, както и на срещите с гражданите (живата връзка).

 • споделят, че са задоволени като материална база за осъществяване на дейността си;

 • дават положителна оценка на екипа, в който работят, но също споделят, че има известни проблеми за връзка в работата между различните служби;

 • споделят, че не са получавали негативни оценки за работата си.

Анкетираните са на мнение, че гражданите притежават в голяма степен компетентност за да се ориентират в предоставената им информация. Според дадените отговори по същият начин стоят нещата по този въпрос и с фирмите.

Културата на поведение на гражданите при прякото им взаимодействие с общинската администрация се оценява от анкетираните като по-скоро положителна.

Гражданите и представителите на бизнеса са доволни от получените от общинската администрация услуги и оценяват положително компетентността и културата на обслужване от страна на работещите в общинската администрация.

От приетите мерки и инструменти споделят, че са им известни главно онези, които касаят тях самите: Хартата за правата на клиента, въпросникът за обратна връзка и обслужването на“едно гише”. Оценяват приетите мерки по посока на прозрачност и отчетност положително. Като информация разчитат особено на сайта на общината, но според служителите той не се актуализира достатъчно навреме.

Никой от анкетираните не споделя, че са му известни прояви, които могат да се определят като корупционни и не са подавали такива сигнали. и че през настоящия мандат не са получавани сигнали за корупционни прояви в общинската администрация
Препоръки:


 • Съобразно споделеното от гражданите са налице случаи с недостатъчно навременна информация на заинтересованите лица, което говори както за пропуски от страна на служителите, така и за недостатъчно надеждна комуникационна връзка с тях, а те разчитат главно на сайта и на информацията в СМИ;

 • Актуално поддържане на рубриката “Новини” и “Актуална информация”. Сайтът трябва да бъде поставен в двуезиков режим на обслужване. Материалите в него са основно в pdf формат, който препятства четенето от незрящите граждани. Да се въведе възможност за предлагане на електронни услуги и облекчено обслужване на представителите на бизнеса;

 • Да се обърне повече внимание на средствата за отчет и актуални форми на комуникация с гражданите;

 • Да се обърне внимание на създаване на навици сред служителите на администрацията за спазване на деловия етикет – носенето на баджове и представителността;

 • Да се положат усилия за създаването на условия за облекченото обслужване на лица в неравностойно положение, възрастните хора и бременните жени;

 • Привеждане в актуалност на система за периодична отчетност и за атестация на служителите.
 1. Общинска администрация Белослав

Проучени:

Етичен кодекс за поведението на служителите в общинска администрация Белослав;Вътрешни правила за работа на общинска администрация Белослав;

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

в община Белослав;

Инструкция за документационната и деловодната дейност в общинска


администрация;

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в общинска администрация Белослав;

Вътрешни правила за провеждане на процедури по обществени поръчки;

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в общинска администрация град Белослав;

Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали за корупция в общинската администрация в гр. Белослав.


Констатации:

Сградата и материалната база е добра и придава делова обстановка. Информационното табло е със стандартни книжни носители, добър естетичен вид и е актуално поддържани като съдържание. Информационни материали има и пред вратите на отделни служби. Въведено е обслужване на“едно гише”.

Служителите са добре облечени, но не носят своя личен бадж.

Желателно е да се вземат мерки за облекчаване на обслужването на трудноподвижни възрастни хора и бременни жени, но охраната им оказва необходимото съдействие до асансьорите на сградата. Същото бихме могли да посочим за обслужването на представителите на бизнеса и чужденци.

Създадени са възможности за обратна връзка с гражданите и условия за сигнализиране за корупционни прояви или нарушение. Последното е предвидено и в сайта на общината.

Сайтът е добре поддържан. Всеки има достъп до документите и отчетите на общинската администрация и на Общинския съвет. На видно място е телефона за сигнализиране на прояви на корупция..

Не е предвиден двуезичен режим на четене на сайта. Документите са представени в pdf формат, който не се чете от четящите устройства за незрящите хора. Сайтът според служителите не се поддържа редовно като актуалност.

При прегледа на работните материалите се констатира, че са положени усилия по посока повишаването на прозрачността и отчетността на администрацията в общината, както и на решимостта за нулева толерантност към корупцията.

В община Белослав са анкетирани трима служители в общинската администрация, един представители на бизнеса и двама граждани.

Служителите са: • във възрастовия диапазон 30 - 60 години;

 • усреднено стажът в общината им е 9 години, а стажът на изпълняваната длъжност е едва около 8 година, което индикира недостатъчна практиката на ротация;

 • образователният ценз на анкетираните служители е висше образование и тримата са преминали специално обучение за длъжността и дейностите, които днес осъществяват;

 • в работата си служителите съчетават всички представени във въпросника канали за информиране на обслужваните, но и те повече прибягват до уведомителните писма, както и на срещите с гражданите (живата връзка);

 • споделят, че са задоволени като материална база за осъществяване на дейността си;

 • дават положителна оценка на екипа, в който работят;

 • споделят, че не са получавали негативни оценки за работата си, което се подкрепя и от мнението на гражданите, които изразяват похвала на служителите;

 • служителите изразяват мнение за проблеми по посока на поддържането на актуалността на сайта и предлагат да се въведат услуги по електронен път.

Самите себе си анкетираните общински служители считат за достатъчно подготвени и компетентни в професионално отношение и психически в състояние да понесат стреса, на който са подложени при работа с емоционално напрегнати граждани.

Културата на поведение на гражданите при прякото им взаимодействие с общинската администрация се оценява от анкетираните по-скоро като положително.

Анкетираните смятат, че средствата за информиране за дейността им се използват по-скоро целесъобразно и в пълните им възможности. Те считат също, че общинската администрация предоставя своевременно цялата информация за наличните проблеми и тяхното решаване. Оценката им за политиката на общинската администрация за повече прозрачност и отчетност на дейността и е изцяло положителна. Двама от анкетираните не посочват налични проблеми в това отношение. Един от тях посочва ежегодното отчитане пред гражданите, изнасянето на приемни по селата и даването на информация за всички търгове и обществени поръчки, като начин за решаването на тези проблеми.

Гражданите и представителите на бизнеса са доволни от получените от общинската администрация услуги и оценяват положително компетентността и културата на обслужване от страна на работещите н общинската администрация Белослав.

От приетите мерки и инструменти споделят също, че са им известни главно онези, които касаят тях самите, а именно: Хартата за правата на клиента, въпросникът за обратна връзка и обслужването на“едно гише”.

Като информация гражданите разчитат на медиите и живата връзка със служителите, а хората на бизнеса на сайта на общината.

Никой от анкетираните не споделя, че са му известни прояви, които могат да се определят като корупционни и не са подавали такива сигнали. и че през настоящия мандат не са получавани сигнали за корупционни прояви в общинската администрация.
Препоръки:


 • На основа на предложенията на гражданите една от нашите препоръки е насочена към поддържането на по-добра информационната връзка с гражданите посредством СМИ;

 • Сайтът е „застинал” във времето и не дава актуална информация. Липсват рубриките “Новини” и “Актуална информация”. Необходимо е да се въведе двуезичен режим на обслужване и предлагане на услуги чрез интернет. И тук документите са във формат, който препятства четенето им от страна на незрящите граждани;

 • Да се създаде система за периодична отчетност и за редовна атестация на служителите.
 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница