Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9Дата25.07.2016
Размер53.78 Kb.

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 4230, Асеновград

пл. „Акад.Николай Хайтов” № 9

Тел.: 0331/62050, 070010502

Факс: 0331/65156

e-mail–obstina@assenovgrad.com

Asenovgrad MUNICIPALITY

4230, Asenovgrad

Acad.Nikolay Haytov” sq. № 9tel. +359 (0) 331/62050, 070010502

fax + 359 (0) 331/65156

www.assenovgrad.com

Изх.№ 14.00.4953/31.10.2013 год.


ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“ОТНОСНО: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие.

На основание чл.29 ал.1 от Закона за обществени поръчки, представяме на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:


Въпрос 1:

В т.ІІ. ІІ. Описание на предмета обществената поръчка: т.4. Обхват на поръчката

-Печатни материали: - брошура за популяризиране целите на проекта, целите на Оперативната програма и финансовия принос на Европейски съюз;

Брошура, популяризираща резултатите, постигнати по проекта – изработва се след приключването на строителните дейности и има за цел да популяризира и да мултиплицира ефектите от проекта сред населението и гостите на град, партньори на Община Асеновград, местни и регионални власти;

Моля, Възложителят да уточни 500 броя брошури с еднаква визия или по 250 броя за целите на проекта и 250 броя за резултатите от проекта.

Отговор:

Общият брой на брошурите е 500: 250 броя са за целите на проекта и 250 броя за резултатите от проекта.


Въпрос 2:

В отговорите от 21.10.2013 г. на Въпрос № 1 има веднъж цитирани параметри за албум, веднъж за брошури.

Моля, Възложителят да разясни значи ли това, че се очаква да се изработят два различни рекламно-информационни материали – брошура и албум.

И ако трябва да се изработи отделно албум, моля да уточните тиража му.Отговор:

Рекламно-информационния материал е брошура. Допусната е техническа грешка, вместо думата „албум” да се чете следния текст: „брошура“.


Въпрос 3:

В т.ІІ. ІІ. Описание на предмета на обществената поръчка: т.4. Обхват на поръчката

-Провеждане на 4 публични събития /пресконференции/

Моля, Възложителят да поясни има ли минимални изисквания към броя на участниците в пресконференциите и ако има такива да посочи минималния им брой.Отговор:

Минималният брой на участниците в пресконференциите е 40.Въпрос 4:

В т.ІІ. ІІ. Описание на предмета обществената поръчка: т.4. Обхват на поръчката

-Провеждане на 4 публични събития /пресконференции/

По две публикации в местен и национален вестник за всяко събитие.

Моля, Възложителят да уточни платени публикации ли се очакват с реквизитите за информация и публичност и ако да, то да посочи какви са изискванията към публикациите – размера и цветността на карето и т.н.

Отговор:

Изпълнителя следва да се придържа към изискванията, които се съдържат в Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП «Околна среда 2007 – 2013».

Към настоящия момент Възложителя не може да определи точния размер на публикациите. Същият ще бъде в зависимост от информацията, която ще бъде подготвена към съответния момент.
Въпрос 5:

В изисквания към съдържанието на пликовете липсват указания за приложения на копия на документ закупена документация /фактура/, както и копие на документ за платена гаранция за участие.

Моля Възложителя да уточни, необходимо ли е прилагането на тези документи при подаване на офертата и ако да, то къде да бъдат поставени.

Отговор: В абзац първи на раздел ІV.Съдържание на офертата от документацията за участие е посочено, че Всяка оферта за участие в процедурата се изготвя съгласно приложения в настоящата документация образец и към нея се прилагат изискуемите, според тази документация и обявлението документи и при спазване на изискванията на чл.57, ал.1 и ал.2 от ЗОП.”.

Съгласно чл.57, ал.2, т.1 от ЗОП в Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите. Съгласно чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП, офертата на даден участник трябва да съдържа „документ за гаранция за участие”. Ето защо, документът за гаранцията за участие, следва да бъде поставен от участника в Плик №1 „Документи за подбор”. Заверено копие на документ за закупена документация се прилага към документите в Плик №1 „Документи за подбор”.


Въпрос 6:

В документацията за участие, в частност в обявлението за горепосочената обществена поръчка, е поставено минимално изискване за икономически и финансови възможности – наличие на оборот за последните три години /2010, 2011, и 2012г./ , или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал да развива дейността си, е не по-малко от 430 000,00лв. /четиристотин и тридесет хиляди лева/. В изискуемите документи, които доказват изпълнението на минимално изискване за икономически и финансови възможности е посочено, представяне на Информация за общия оборот и за оборота от услуги, които са предмет на поръчката за последните 3 /три/ години /2010, 2011, и 2012г./. В тази връзка, молим да разясните минималното изискване за наличие на оборот не по-малко от 430 000,00лв. /четиристотин и тридесет хиляди лева/ за общия оборот от дейността или за оборота от услуги, които са предмет на поръчката се отнася.Отговор:

Минималното изискване за наличие на оборот не по-малко от 430 000,00 лв. /четиристотин и тридесет хиляди лева/ се отнася за общия оборот от дейността на лицето.


Въпрос 7:

В документацията за участие, раздел III.2.3. от обявлението за горепосочената поръчка, е поставено минимално изискване за технически възможности, участникът да разполага с екип от експерти. Молим да разясните, с оглед спецификата и ограничения кръг експерти, които отговарят на поставените изисквания, липсата на забрана в Закона за обществени поръчки и отсъствието на указания от Възложителя в тази насока, допустимо ли е един ключов експерт да е включен в екипа на повече от един участник в процедура за възлагане на обществената поръчка.Отговор:

С цел избягване на конфликт на интереси и съгласувани практики между участниците, не се допуска един и същи ключов експерт да бъде включен в екипа на повече от един участник.


Въпрос 8:

В документацията за участие, раздел III.2.3. от обявлението за горепосочената поръчка, е поставено минимално изискване за технически възможности, участникът да разполага с екип от експерти притежаващи съответен стаж. В изискуемите документи е посочено представяне на Автобиография във формат и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея /официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки и др./. Тъй като документите, удостоверяващи съответните обстоятелства не са изчерпателно изброени, молим да дадете разяснение, периодът на изпълнение на гражданските договори от страна на експертите ще се зачита ли за стаж и дали препоръките, длъжностните характеристики и служебните бележки се считат за документи удостоверяващи опита и стажа на експертите.Отговор:

Периодът на изпълнение на гражданските договори от страна на експертите ще се зачита за стаж. Препоръките, длъжностните характеристики и служебните бележки ще се считат за документи удостоверяващи опита и стажа на експертите.


Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ /П/

/Кмет на Община Асеновград/

Изготвил: /п//инж. Георги Ангелов –

Нач. отдел „ПИДРПП”/
Каталог: userfiles -> file -> docs2 -> OP Obiavlenia
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
OP Obiavlenia -> Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции
OP Obiavlenia -> Оценъчна карта за техническите предложения на допуснатите участници
OP Obiavlenia -> „Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позиции, във връзка с проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 за гр
OP Obiavlenia -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница