Отчетна карта на катедра /секция/ пиис към 31. 10. 2012 гДата14.07.2017
Размер115.46 Kb.
#25722
ОТЧЕТНА КАРТА

на катедра /секция/ ПИИС

към 31.10. 2012 г.


ПоказателиЧислени стойности

Направления в

катедрата


Общо


за катедрата


1

2

3

4

І.Академичен състав на основен безсрочен трудов договор, в т.ч.:


1.професори


2.доценти

2
2

3.гл.асистенти

9
9

4.асистенти

2
2

ІІ.Академичен състав на основен срочен трудов договор или на хонорар, в т.ч.:


1. професори


2.доценти


3.гост-преподаватели


4.хонорувани преподаватели


ІІІ.Учебно–помощен персонал:


1.химици


2.лаборанти


3.орг.учебна дейност

1
1

4.техници


ІV. Учебна дейност

1.Брой обучавани студенти, в т.ч.:

1427
1427

1.1.бакалаври

1290
1290

1.2.магистри

130
130

1.3.докторанти

7
7

1.4.специализанти


2.Брой дипломирани студенти, в т.ч.:


2.1.бакалаври


2.2.магистри


2.3.специализанти


3..Общ брой часове по учебен план

4550
4550

4. Средно натоварване на препод.

350
350

5.Общ брой хонорувани часовe

410
410

6 Всичко наднормени часове

410
410

7.Издадени учебни пособия


7.1.Учебници


7.2.Учебни помагала (ръководства, справочници и др.)

1
1

7.3.Други материали с учебна цел ( вкл.на електронен носител)


V. Научна дейност (за всеки показател се прилага списък)

1.Публикации в списания с импакт фактор


2.Публикации в межд.списания без импакт фактор


3.Доклади в пълен текст в сборници с редактор и издател


4.Публикации в български списания

15
15

5.Публикации в JUCTM

4
4

6.Участия в международни научни форуми

5
5

7.Участия в национални научни форуми с межд. участие

2
2

8.Участие в национални научни форуми без межд.участие


9.Участие в университетски научни конференции

1
1

10.Общ брой цитати

11
11

11.Подадени и/или издадени патенти (български и международни)


12.Защитени дисертации за “доктор”

1
1

11.Защитени дисертации за

“доктор на науките“
14.Брой проведени научни семинари/колоквиуми

1
1

15. Участие на преподаватели в международни проекти


16.Участие на преподаватели в национални проекти

2
2

17. Командировки по проекти и образователни програми

2
2

VІ.Финансови резултати

1.Брой обща сума на договори по НИС

3100
3100

2.Брой ∕ обща сума на договори по ВУЗ от субсидията за наука


3.Получени суми от дарения и спонсори

6185
6185

4.Отпуснат лимит на катедрата

4.1.Преразход4.2.Остатък

1200
6826
1200
6826

5.Обща сума на извънбюджетни средства


VІІ. Материална база

1. Доставени апарати


2.Компютри иконфигурации


3.Брой кабинети

8
8

3.Брой лаборатории в т.ч. халета

5
5
Ръководител на катедра: ..........................................

(доц. д-р инж. А. Атанасов)

КАТЕДРА „ПИИС”
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ЗА ПЕРИОДА

31.10.2011 г. – 31.10. 2012 г.
По т. V.4


 1. А. Atanasov, F. Tomova, А system for forming of extracurricular activities of the students, using the case-based reasoning method, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’12, 3 - 5 October,2012, Sofia

 2. F. Tomova, A. Atanasov, K. Boshnakov, The opportunities of software platform MicroStrategy for intelligent data processing, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’12 , 3 - 5 October,2012 , Sofia

 3. K. Boshnakov, A. Atanasov, Case-based forecasting of the campaign length of pierce-smith converters. International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’12 ,

3 - 5 October,2012 , Sofia

 1. А., Атанасов А., Особености при разработката на съвременен софтуер, , приета за печат в списание ”Автоматика и Информатика”, книжка 2/2012, София, 2012, ISSN 0861-7562

 2. Атанасов А., Томова Ф., Приложение на метода на прецедентите при определяне на индивидуалната извънаудиторна заетост на студентите, Международна конференция Автоматика ‘2012, ФА юбилей „50 години обучение по автоматика”, 1-4 юни, 2012, Созопол, България, издадена в Годишник на Технически университет – София, Том 62, книга 1, 2012, стр. 229-236, ISSN 1311-0829

 3. Ефремов А., Атанасов А., Томова Ф., Ефремова Д., Комбинирана групова стъпкова регресия и приложението й в пазарния сектор, Списание ”Автоматика и Информатика”, книжка 1/2012, София, 2012, ISSN 0861-7562

 4. Атанас Атанасов, , Ускорена разработка на софтуерни приложения за Apple системи, приета за печат в списание “Известия на Съюза на учените – Сливен”, том 20,/2012, ISSN 1311-2864

 5. Ефремов А., Атанасов А., Томова Ф., Ефремова Д., Групова стъпкова регресия за моделиране на пазарни системи, приета за печат в списание “Известия на Съюза на учените – Сливен”, том 20/2012, ISSN 1311-2864

 6. Атанасов А., Съвременни софтуерни проекти: модели, жизнен цикъл и дейности, свързани с разработката им, Списание ”Автоматика и Информатика”, книжка 4/2011, София, 2011, ISSN 0861-7562

 7. Halachev P, Predictingthe effectiveness ofe-learningbyneuralnetworks, Cybernetics and Information technology, ISSN 1311-9702, Volume 12, No 2, Sofia, 2012, 98-107.

 8. Ангелова Й., В. Радева, П. Халачев, Върху рейтинг класациите на висшите училища, V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество“, ИМИ при БАН-София, ПУ „Паисий Хилендарски“, Асоциация Развитие на информационно общество“, 31.05-01.06.2012 г., Пловдив, 19-30

 9. Славов Б., “Модули на динамична информационна система за контрол и организация на учебна информация към Университетски WEB сайт на ХТМУ”, САИ, София, 2012г.

 10. Dimirar Pilev, Aneta Georgieva, Effective Time Temporal Database Model, International Journal on Information Technologies and Security, ISSN 1313-8251

 11. D.Pilev, Temporal database with effective time, Proceedings of the International Conference Automatics and Informatics’12, Bulgaria, Sofia, October 2010,ISSN 1313-1869

 12. Д.Пилев, Мобилен достъп до web-базирана система с темпорална база от данни, Сборник доклади от “Десета национална младежка научно-практическа сесия”, София,23-25 април 2012, ISSN:1314-0698

По т. V.5

1. Atanassov A., Algorithm for Synthesis of Process-Oriented Software and Its Distribution on a Single And Multiprocessor Systems , приета за печат в Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, (служебна бележка СБ 15-809 от 03.07.2012), ISSN 1311-7629


2. Atanassov A., L Antonov, Comparative Analysis Of The Capacities Of Case Based Reasoning Software Frameworks jCOLIBRI And MyCBR, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, volume 47 issue 1, 2012, pp. 83-90, ISSN 1311-7629


 1. Atanassov A., Advanced Software Architecture Of an Automatic Number Plate Recognition System, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, volume 47 issue 1, 2012, ISSN 1311-7629

4. V. Nikolov, S. Panov, E. Yanev, TOOLS FOR A UNIFORM APPROACH TO UBJECT AREA STRUCTURING IN MACHINE LEARNING, Journal oft he University of Chemical Technology and Metallurgy, vol. 47, Issue 2, p. 230-234, 2012По т. V.6

1. А. Atanasov, F. Tomova, А system for forming of extracurricular activities of the students, using the case-based reasoning method, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’12, 3 - 5 October,2012, Sofia

2. F. Tomova, A. Atanasov, K. Boshnakov, The opportunities of software platform MicroStrategy for intelligent data processing, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’12 , 3 - 5 October,2012 , Sofia

3. K. Boshnakov, A. Atanasov, Case-based forecasting of the campaign length of pierce-smith converters. International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’12 ,

3 - 5 October,2012 , Sofia

4. Славов Б., “Модули на динамична информационна система за контрол и организация на учебна информация към Университетски WEB сайт на ХТМУ”, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’12 , 3 - 5 October,2012 , Sofia

5. D.Pilev, Temporal database with effective time, Proceedings of the International Conference Automatics and Informatics’12, Bulgaria, Sofia, October 2010,ISSN 1313-1869

По т. V.7

1. Халачев П.,Ефективност на електронното обучение и on-line активност на студентите, Международна научна конференция УНИТЕХ 12, ТУ Габрово, 16-17. 11.2012 г., Габрово /приет за печат/


2. Angelova J, P. Halachev, MONITORING IN EDUCATIONAL PROCESS VIASTUDENTS GRADE POINTS, Математика и математическо образование, 2012, MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2012, Proceedings of the Forty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 9–12, 2012, 281-287.

V.10. СПИСЪК НА ЦИТИРАНИЯТА ЗА ПЕРИОДА

31.10.2011 г. – 31.10. 2012 г.


 1. Минчо Хаджийски, Венко Петков, Емил Михайлов, Коста Бошнаков, Моделно-базирана инфрачервена диагностика на състоянието на изолацията на металургични кофи, САИ, Международен симпозиум „Управление на топлоенергийни обекти и системи”, Банкя, България, 2011 г, стр 55-59


едно цитиране

Атанасов А., Л. Антонов, Сравнителен анализ на възможностите на софтуерните платформи jCOLIBRI и myCBR за решаване на задачи в областта на диагностиката, Международен симпозиум „Управление на топлоенергийни обекти и системи”, Банкя, България,10.11 – 11.11.2011 г
 1. Тенчев Д., Кондев Г., Икономически аспекти на предсказващото поддържане на оборудването, САИ, Международен симпозиум „Управление на топлоенергийни обекти и системи”, Банкя, България, 2011 г, стр 75-78


едно цитиране

Коста Бошнаков, Любо Антонов, Атанас Атанасов, Сравнителен анализ на софтуер, реализиращ метода на прецедентите в задачите на диагностиката, Proc. of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, University of Chemical Technology and Metallurgy-Sofia, Bulgaria, 18.03.2011, pp.89-94

 1. Тенчев Д., Кондев Г., Прилагане на FMEA за оптимизация на разходите и дейностите по предсказваща поддръжка, Международна конференция АВТОМАТИКА’2012, ФА, юбилей “50 години обучение по автоматика“,1 - 4 юни 2012 г., Созопол, България, публикувана в Годишник на ТУ – София, Том 62, книга 1, 2012г, стр. 237-246, ISSN 1311-0829


едно цитиране

Коста Бошнаков, Любо Антонов, Атанас Атанасов, Сравнителен анализ на софтуер, реализиращ метода на прецедентите в задачите на диагностиката, Proc. of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, University of Chemical Technology and Metallurgy-Sofia, Bulgaria, 18.03.2011, pp.89-945. K. Boshnakov, Predictive maintenance system for pierce-smith converters, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’12. October 3th - 5th, Sofia
едно цитиране

Бошнаков,К., Л.Антонов, А.Атанасов, Сравнителен анализ на софтуер, реализиращ метода на прецедентите в задачите на диагностиката, Proc. of the Anniversary Scientific Conference with International Participation “40 Years Department of Industrial Automation”, University of Chemical Technology and Metallurgy-Sofia, Bulgaria, 18.03.2011, pp.89-94.


6. Chen ZGospodinov IEscobedo FA, Monte Carlo simulation of the topology and conformational behavior of hyperbranched molecules: Pd-diimine-catalyzed polyethylene, Macromolecular Theory and Simulations, 11, 136-146, 2002

1 брой – 2012

1 брой – 2011

7. Gospodinov ID, Escobedo FA, Multicanonical schemes for mapping out free-energy landscapes of single-component and multicomponent systems, Journal of Chemical Physics, 122, 1-10, 2005

3 броя – 2012


Общо 11 цитирания
СПИСЪК НА РЪКОВОДСТВАТА ЗА ПЕРИОДА

31.10.2011 г. – 31.10. 2012 г.


 1. Атанас Атанасов, Микропроцесорна техника - ръководство, София 2012, Издател: ХТМУ - София, ISBN 978-954-465-054-4

Каталог: depts -> piis -> Materiali
Materiali -> За образователно-квалификационна степен бакалавър за всички специалности
depts -> Конспект по Аналитична химия с инструментални методи за студентите от II курс, специалности бт и ек
depts -> Конспект по дисциплината " аналитична химия с инструментални методи "
depts -> Професионална автобиография доц д-р инж. Михаил Неделчев Камбуров Професионален опит
depts -> Автобиография проф д-р Нели Владова Георгиева
depts -> Конспект по "Основи на генното инженерство"
depts -> Автобиография доц д-р инж. Десислава Антонова Маринкова-Калоянова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница