Кп №297 палиативни грижи при онкологично болнистраница4/4
Дата27.07.2017
Размер0.54 Mb.
#26633
1   2   3   4

Допълнителен лист към ИЗ №ДОКУМЕНТ №1б


ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ


Трите имена:

Адрес: тел:


Решение на онколог. комитет гр лечебно заведение или ДОЗ......................

БОЛНИЧЕН ЕКИП ЗА ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ

На базата на решението на онкологичния комитет, данните от проведеното лечение и сегашното състояние се състави следната индивидуална програма за палиативни грижи:


Вид и място на болката:

Контрол на симптомите:

Дихателни:

Стомашно-чревни

Урологични

Кожни

Психическо състояниеНеврологичен дефицит

Двигателна активност

Други:


МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ

1. 5.


2. 6.

3. 7.


4. 8.

decursus morbi..........................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Комисия /състав/: Трите имена Подпис Печат


1.

2..


3.

4.
град лечебно заведение:

Дата:


Допълнителен лист към ИЗ №…..............................................................................

ДОКУМЕНТ №1б


ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ

Актуализация

Трите имена:

Адрес: тел:


Решение на онколог. комитет гр лечебно заведение ...............................................

Контрол на симптомите


1. болка

2.


3.

4.


Посещения при/от екипа
дата

дата


дата

дата


дата


Консултации по телефона

дата


дата

дата


дата

дата


МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ

Доза дата


1..

2.


3.

4.


5.

Други неописани по горе:............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Посетен от ОПЛ дата

Нанесени корекции в терапия  да  не

Спешност (ЦСМП)Решение за хоспитализация:

дата:

ПРЕДВАРИТЕЛНО РЕШЕНИЕ

ДЪЛГОТРАЙНО ПЪЛНОМОЩНО ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ, ВОЛЯ ЗА ЖИВОТ И ДРУГИ ЖЕЛАНИЯ

ИНСТРУКЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Въведение:

Тази бланка представлява комбинация от:

 дълготрайно пълномощно за здравни грижи;

 воля за живот.

С тази бланка Вие можете:

 да определите някого, който да взема вместо Вас решения за здравни грижи, ако Вие не сте в състояние да вземате тези решения за себе си;

и/или:

 да посочите какви видове здравни грижи и лечение бихте или не бихте желали, ако не сте в състояние да кажете какви са Вашите решения.Насоки:

 прочетете внимателно всички части;

 поговорете с лицето, което смятате да определите, за да сте сигурни, че той/тя разбира Вашите желания и има желание да поеме отговорността да следва Вашите желания;

 поставете инициалите на името си на празните места пред онези избори, които желаете да направите;

 попълнете само онези избори, които желаете в части 1, 2 и 3; Вашeто предварително решение ще бъде валидно за всяка част, която попълните, стига да е правилно подписана;

 прибавете всякакви специални инструкции в предвидените празни места; можете да напишете допълнителни коментари на отделен лист хартия; ако добавяте страници, Вие трябва да отбележите върху бланката, че има допълнителни страници към Вашата предварителна директива;

 подпишете бланката и я дайте за подпис на свидетели;

 дайте копие от Вашата предварителна директива на Вашия лекар, Вашата медицинска сестра, на лицето, което сте определили да взема вместо Вас решения за здравни грижи, на Вашето семейство, Вашия свещеник, Вашия адвокат и на всеки друг, който може да бъде ангажиран с грижите за Вас;

 разберете - Вие можете да промените или да отмените този документ по всяко време.

Думи, които трябва да знаете:Предварително решение - писмен документ, който показва какво желае или не желае лицето, ако в бъдеще той/тя не може да изразява своите желания относно здравните грижи и лечението.

Изкуствено хранене и хидратиране - когато храната и водата се дават на лицето чрез сонда.

Аутопсия: преглед на труп с цел да се открие причината за смъртта.

Грижа за комфорта: грижа, която помага да се поддържа комфорта на човека. Облекчаване на болката, къпане, обръщане и поддържане на устните влажни.

Сърдечно-белодробно съживяване (СБС) - опит да се поднови дишането или биенето на сърцето на човек. СБС може да включва масаж на гръдния кош, поставяне на сонда в гърлото и/или друго лечение.

Дълготрайно пълномощно за здравни грижи: - предварително решение, което посочва човек, който ще взима решения за здравето на лицето, ако той/тя не може да ги вземе или да съобщи своите собствени желания. Този човек може да е член от семейството или приятел, не е нужно да е адвокат. Определеният човек трябва да следва Вашите желания, ако те са известни. Ако те не са известни, този човек трябва да взима решения, основаващи се на това какво мисли, че бихте желали Вие.

Състояние в последния етап от развитието на заболяването или нараняването ( за краткост – състояние в последен етап) - хронично, необратимо състояние, причинено от нараняване или болест, довело до сериозно, трайно увреждане на тялото; едно лице в състояние в последния етап изисква околните да вършат повечето от неговите/нейните дейности.

Животоподдържащо лечение: - всяка форма на здравни грижи и лечение, която се използва, за да предпази човека от смърт; апаратът за изкуствено дишане, СБС, диализата, изкуственото хранене и оводняване (хидратиране) са примери за животоподдържащо лечение.

Воля за живот - предварително решение, което казва какви здравни грижи и лечение желае или не желае лицето, ако той/тя не е в състояние да съобщава своите желания.

Даряване на органи и тъкани - когато едно лице се съгласи неговите/нейните органи (като очи или бъбреци) или други части - от тялото (като кожа) да бъдат взети след смъртта му/й и да бъдат трансплантирани за употреба от друго лице.

Постоянна кома - когато лицето е в безсъзнание и няма никаква надежда да дойде в съзнание, дори с медицински грижи. Когато е в кома, човек не е буден или не съзнава заобикалящия го/я свят.

Непроменливо вегетативно състояние - когато лицето има мозъчно увреждане, което го/я прави нечувствително към болка или към околния свят и няма никаква надежда за подобрение дори с максимално лекарствено лечение. Очите могат да са отворени, а тялото може да се движи.

Терминално състояние - напреднало, необратимо състояние, причинено от нараняване или болест, която не се лекува и от която лекарите очакват човека да умре дори с максимално лекарствено лечение; животоподдържащото лечение няма да подобри състоянието на човека, а само ще удължи умирането му.

Документ №1в

Декларация за информирано съгласие

ПРЕДВАРИТЕЛНО РЕШЕНИЕ

Моето дълготрайно пълномощно за здравни грижи, воля за живот и други желания

Аз, , пиша този документ като решение, касаещо моите здравни грижи.

Поставете инициалите на Вашето име до изборите, които желаете:

Част 1. Моето дълготрайно пълномощно за здравни грижи
Докато аз мога да съобщавам желанията си, моите лекари ще говорят с мен и аз ще взимам решенията за моите здравни грижи.

Ако дойде време, когато аз не мога да взимам решения за здравни грижи за мен самия/самата, аз определям това пълнолетно лице да взима тези решения вместо мен:

трите имена домашен телефон служебен телефон
адрес

e-mail
Ако горепосоченото лице не може или няма право да взима решения вместо мен, аз определям второ лице:

трите имена домашен телефон служебен телефон
адрес

e-mail
Разбирам, че ако аз не направя дълготрайно пълномощно за здравни грижи, някой може да бъде определен да взима решения за моите здравни грижи чрез закона или чрез съда.

Аз желая лицето, което съм определил/а, моите лекари, моето семейство и околните да бъдат ръководени от моите желания, описани на следващите страници.

Част 2. Моята воля за живот

А. Използвайте тази страница, за да помогнете на човека, когото сте назовали в Част 1, да взима решения вместо Вас, според това какви са Вашите разбирания по отношение на определени медицински състояния. Тази информация може да бъде полезна и на Вашия лекар и околните, които ще се грижат за Вас.

Като цяло, това трябва да бъдат целите на грижите за мен, ако аз съм в състояние в последния етап, в терминално състояние, или ако съм в непроменливо вегетативно състояние, без никаква надежда за подобрение:

Ако аз съм в състояние в последния етап, в терминално състояние, или съм в непроменливо вегетативно състояние, без никаква надежда за подобрение, и аз не съм в състояние да разпознавам и говоря с моето семейство/приятели, това са моите желания:

Ако аз съм в състояние в последния етап, в терминално състояние, или съм в непроменливо вегетативно състояние, без никаква надежда за подобрение, и аз не съм в състояние да живея самостоятелно и трябва да живея в институция (лечебно заведение), това са моите желания:

Ако аз съм в състояние в последния етап, в терминално състояние, или съм в непроменливо вегетативно състояние, без никаква надежда за подобрение, и аз трябва да прекарам на легло остатъка от живота си, това са моите желания:

Ако аз съм в състояние в последния етап, в терминално състояние, или съм в непроменливо вегетативно състояние, без никаква надежда за подобрение, и аз не съм в състояние да се грижа за себе си ( обличане, къпане и т.н.), това са моите желания:

Ако аз съм в състояние в последния етап, в терминално състояние, или съм в непроменливо вегетативно състояние без никаква надежда за подобрение и аз не мога да ям през устата, и храната и водата трябва да ми бъдат давани чрез сонда, това са моите желания:

Б. Използвайте тази страница, за да опишете видовете лечения, които могат да бъдат предложени, ако сте в състояние в последния етап, в терминално състояние, или в непроменливо вегетативно състояние, за да помогнете на човека, когото сте назовали в Част 1 и който ще взима решения вместо Вас. Тази информация може да бъде полезна и на Вашия лекар и околните, които ще се грижат за Вас.

(Поставете инициалите на Вашето име до Вашите избори)

Избори за лечение:

Не желая да започва животоподдържащо лечение. Ако е започнат някакъв вид такова лечение, желая то да бъде спряно.

(Специални бележки):

Желая да бъде започнато временно животоподдържащо лечение; ако не покажа признаци за възстановяване, искам то да бъде спряно.

(Специалнибележки):

Други желания относно животоподдържащите видове лечение, включващи диализа или други основни медицински лечения:Изкуствено хранене и хидратиране (като хранене със сонда):

Аз не желая да бъда хранен/а със сонда, ако това ще бъде основното лечение, което ме поддържа жив/а. Ако ми бъде сложена сонда за хранене, искам тя да бъде махната.

(Специални бележки):

Искам да ми бъде поставена сонда за хранене временно; ако не покажа признаци на възстановяване, тогава искам тя да бъде махната.

(Специални бележки):

Искам изкуствено хранене и хидратиране, дори ако то е основното лечение, което ме поддържа жив/а.

(Специални бележки):

Други желания, отнасящи се до изкуственото хранене и хидратиране:В. Други насоки

Вие имате правото да участвате във всички решения относно Вашите здравни грижи, дори и относно тези, които не са свързани със състоянието в последния етап, терминалното състояние или непроменливото вегетативно състояние. Ако Вие имате желания, които не са посочени в другите части на този документ, моля, посочете ги тук:Част 3. Други желания

Аутопсия

Не желая аутопсия.

Съгласен/а съм на аутопсия, ако лекарите ми я искат.

Други желания:Част 4. Подписи

Вие трябва да подпишете този документ. Двама души, които не са Ваши роднини, трябва да се подпишат като свидетели. Този документ не е необходимо да бъде заверен от нотариус. Дори ако не можете да намерите свидетели, Вие трябва да подпишете това и да го дадете на Вашия лекар като посочване на Вашите желания.А. Вашият подпис

С долупоставения подпис показвам, че разбирам целта и последствията от този документ.

Подпис: Дата:

Адрес:


Б. Подписите на Вашите свидетели

Вярвам, че лицето, което е подписало това предварително решение, е със здрав разум, че е подписало или удостоверило това предварително решение в мое присъствие и че той/тя не го прави под натиск, под принуда, под заплаха или незаконно въздействие. Аз не съм свързан/а с лицето, което прави това предварително решение чрез кръвна връзка, брак или осиновяване и, доколкото знам, не съм споменат/а в неговото/нейното завещание. Аз не съм лицето, посочено в това предварително решение. Аз не съм лице, предлагащо здравни грижи или пък служител на лице, предлагащо здравни грижи, което сега или в миналото е било отговорно за грижите за лицето, правещо това предварително решение. Аз съм на възраст над 18 г.Свидетел 1:

Подпис: Дата:

Адрес:

Свидетел 2:

Подпис: Дата:

Адрес:

МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ

А. Анамнеза

Запознаване с историята на онкологичното заболяване и придружаващите заболявания в т. ч. алергия и експертното решение на онкологичния комитет.

Задължително се отбелязва от кого е снета анамнезата.
В. Физикален преглед
С. Запознаване с настоящите оплаквания на пациента
1. Болка

Пациентът прави детайлно описание на болковия синдром .

Анамнезата на болковия синдром е ключът към правилната оценка на болката на пациента и избора на правилна терапевтична схема.

- Трябва да се зададат стандартни въпроси за локализацията, продължителността, ирадиацията на болката и факторите, които я засилват или облекчават.

- Трябва да се отговори на редица важни допълнителни въпроси:

- Характер на болката, описан от пациента

- Има ли типични белези на ноцицептивна или невропатична болка?

- Какъв е резултатът от прилаганата досега аналгетична терапия?

- Какви са били страничните ефекти и как са овладяни?

- Воден ли е дневник или записки за историята на болковия синдром?

- Съществува ли у пациента страх или предубеждение от употребата на аналтетици?

- Как разбира и приема заболяването си?

- Съществуват ли социални, фамилни или културни особености, които имат връзка с болката и нейното лечение?

2. Критерии за оценка на болката

Етиологични:

- от тумора;

- от противотуморното лечение;

- от други причини.

Патофизиологични:

- ноцицептивна соматична;

- ноцицептивна висцерална;

- невропатична;

- идиопатична.

Болкови синдроми

Лезии на соматични и висцерални структури:

- на кости и стави;

- на коремни органи;

- На меки тъкани

Лезии на нервна тъкан:

- периферни нерви;

- радикулопатия или синдром на кауда еквина;

- плексопатия;

- краниална невропатия;

- интракраниална хипертенсия (главоболие).

3.Обективизиране интензитета на болката.

За обективизиране интензитета на болката могат да се използват:

Вербални аналогови скали - ефективен и лесен метод

- пациентът определя силата на своята болка като използва цифрите от 1 до 10, като 1 (едно) означава липса на болка, а 10 (десет) – най- силна болка;

- може да се използва и петстепенна скала: 1- слаба, 2- умерена, 3- силна, 4- много силна и 5 -възможно най - силна болка;

- Каква е най-често силата на болката?

- Кога пациентът изпитва най-силна болка ?

Визулни аналогови скали - Цифрово, цветово или картинно изображение на аналогова скала за оценка на болката.Изборът на аналогова скала зависи от възрастта, интелектуалните особености или психоемоционалното състояние на пациента.

В индивидуалния план се описват болката съобразно механизма на възникване (ноцицептивна, невропатична) и нейния интензитет. Целта е да бъде максимално ясна аргументацията за предпочетения начин на обезболяване.

4. Оценка на симптомите

В терминалния стадий на онкологичното заболяване е възможна поява на редица симптоми, резултат от авансиране на туморния процес или от проведеното лечение. За да се постигне по-високо качество на живот на пациента е необходимо максимално повлияване на симптомите. Използват се вербални или визуални аналогови скали за оценка на интензитета на симптомите.

В индивидуалния план се отбелязват както симптомите и техния интензитет, така и тяхното повлияване.

Особено внимание се обръща на двигателната активност на пациента, необходимостта от третиране на декубитални рани, психическото състояние и социалния статус. При необходимост се осъществява връзка с регионалния център за социални грижи.

5. Разяснение на индивидуалния план на пациента и семейството му.

За да бъде ефективно обучението на пациента и семейството, е необходимо:

- да се разговаря на достъпен език, съобразен с нивото на образование и култура на пациента;

- да се осигури достатъчно време за разговор в спокойна за пациента обстановка;

- да се опишат причините за болката и/ или симптомите и възможните методи и степен на повлияване;- да се изяснят очакванията на пациента и семейството, като целта на обучението е те да бъдат съобразени и съпоставими с реалността при спазване на основните ценности на палиативните грижи.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 297 палиативни грижи при онкологично болни

ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1 ден

2 ден

3 ден
Изписване

Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
 ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

Каталог: upload -> KLINICHNI%20PUTEKI -> Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Rak%20na%20stomaha
Rak%20na%20stomaha -> Кп №258 високо-технологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кодове на болести по мкб-10
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №254 диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възраст
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №257 конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кодове на основни процедури по мкб-9 км
Rak%20na%20stomaha -> Основни диагностични процедури мекотъканно рентгеново изследване на лице, глава и шия
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кп №177 оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
Onkologi4ni%20zabolqvaniq -> Кодове на основни процедури по мкб-9КМ


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница