М а г и с т ъ р с к и п р о г р а м и 2015 р у с е 2015 гстраница4/9
Дата03.09.2016
Размер1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИННОТО ИНЖЕНЕРСТВО

Програмата е изградена като продължение на обучението на инженери, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионалните направления Машинно инженерство, Общо инженерство и Материали и материалознание, както и по специалност Транспортна техника и технологии.

Наред с разширяване и задълбочаване на инженерните знания чрез общотехническа подготовка по инженерен експеримент, производствен мениджмънт и управление на качеството студентите получават и специализирани знания в областта на приложението на съвременни методи и компютърни системи в инженерната практика за реализиране на технологиите на дигиталното прототипиране. Обучението се основава на програмни пакети за: пресмятания в изчислителната механика, компютърно моделиране на процеси в металообработването, компютърен анализ на флуидни потоци, симулационно моделиране на производствени системи, компютърен синтез на технологични процеси за механично обработване, бързо прототипиране в машиностроенето, компютърно проектиране на машиностроителни фирми, компютърно управление на инженерни проекти и на жизнения цикъл на изделията.

Завършилите програмата придобиват професионална квалификация магистър инженер и могат да се развиват като конструктори, проектанти, координатори на програмни колективи, ръководители на технически отдели, развойни звена и фирми, занимаващи се с конструкторска, проектантска научноизследователска и развойна дейност. Освен това имат възможност да продължат обучението си в докторантура и да се развиват като научно-преподавателски кадри.

Програмата е с продължителност три семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране.

ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

Магистърската програма е съобразена със съвременните изисквания на производството, преноса и използването на електрическата енергия. Тя създава много добри перспективи за реализация във всички отрасли на икономиката.Завършилите обучението могат да работят в системата на енергетиката, Национал­ната електрическа компания, електроразпределителните дружества и енергийните отдели на всички предприятия от промишлеността, селското стопанство, транспорта, строителството и обществения сектор, в проектантски бюра и научноизследователски институти, като преподаватели в средни и висши училища и др.

Учебният план, по който се извършва обучението, е съобразен с учебните планове на други сродни университети у нас и в чужбина и включва една избираема и девет задължителни дисциплини в областта на: информацион­ните технологии, изследването и оптимизацията в електроенергетиката, енергийния мениджмънт и енергийния одит, технологията на проектирането, специализираното електрообзавеждане, електронните преобразуватели, алтернативните източници на енергия, надеждността и качеството на електроснабдяването, електробезопасността и др. Заключителната процедура на обучението е разработване и защита на дипломна работа с научноизследователски характер.

Учебните занятия се провеждат в специализирани лаборатории с модерно обзавеждане, изградени съвместно с фирмите “Шнайдер Електрик”, “Сименс”, “Данфос” и др. Използват се съвременни информационни технологии в компютърна зала, изпълнена по проект към Световната банка. В компютърната зала за всеки студент има индивидуално работно място и свободен достъп до интернет.

За включване в програмата могат да кандидатстват лица, притежаващи висше об­разование с ОКС “бакалавър” по специалностите Електроенергетика и електрообзавеж­дане и Електротехника. За тях продължителността на обучението в редовната форма е два семестъра. В задочната форма продължителността на обучението е три семестъра.

Могат да кандидатстват и лица, завършили ОКС „бакалавър” или „магистър” по друга сродна инженерна специалност. Ако специалността е в про­фе­сионално направление Електротехника, електроника и автоматика, в процеса на обучение същите изучават две допълнителни дисциплини по индивидуален учебен план за формиране на необходимата им обща подготовка. Ако специалността е в друго професионално направление, продължителността на обу­чение е три семестъра в редовна форма и четири семестъра в задочна форма. В допълнителния семестър тези студенти изучават пет дисциплини за формиране на общата подготовка по специалността.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Магистърската програма е съобразена със съвременните тенденции в световен мащаб и изискванията на новите Закон за енергетиката и Закон за енергийната ефективност. Обучението създава много добри перспективи за реализация. Завършилите могат да кандидатстват за получаване на лиценз като експерти по енергийна ефективност и да работят в системата на енергетиката като енергетици във всички производствени и обществени предприятия, в проектантски бюра, в научноизследователски институти, като преподаватели във висши училища и др.

Учебният план, по който се извършва обучението, включва дисциплините: Методи и модели за изследване и оптимизация на енергопотреблението; Мениджмънт и технико-икономическа оценка на проектите по енергийна ефективност; Енергийни баланси на сгради и промишлени системи; Измерване, контрол и управление на енергии и енергоносители; Енергийна ефективност на сгради и комунално-битови обекти; Енергийна ефективност при производството на електрическа енергия; Енергийна ефективност при пренасяне и разпределение на електрическата енергия; Енергоефективни осветителни и облъчвателни системи; Енергийна ефективност на непрекъснати производствени системи; Енергийна ефективност на дискретни производствени системи. По всяка от дисциплините се предлагат конкретни методики, по които се решават практически задачи за изследване и оптимизиране на енергийната ефективност. Обучението завършва с разработка на дипломна работа с научноизследователски характер, по индивидуално задание.

Учебните занятия се провеждат в съвременно обзаведени лаборатории. При практическите упражнения на всеки студент се осигурява индивидуално компютърно работно място. В процеса на обучение се използват подходящи специализирани програмни продукти и интернет.

Магистърската програма е с продължителност три семестъра за задочно обучение за кандидати с ОКС „бакалавър” по Електроенергетика и електрообзавеждане и Електротехника. Кандидатите с ОКС „бакалавър” по друга специалност от същото професионално направление изучават две допълнителни дисциплини за формиране на необходимата им обща подготовка. За студентите, завършили друго професионално направление (Комуникационна и компютърна техника, Енергетика, Общо инженерство, Машинно инженерство), продължителността на обучението е четири семестъра за задочната форма на обучение.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ТЕХНОЛОГИИ

През последните години за първи път възникна на качествено ново равнище въпросът за производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. България, заедно с останалите европейски страни, участва в дейностите за постигане на общата цел – намаляване на емисиите от парникови газове с 20% и увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници в крайното електропотребление с 20% до 2020 г. Тази цел може да се постигне само с подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и технологии.

Магистърската програма е съобразена с предлаганите програми от водещи европейски университети. Тя осигурява на обучаемите широк спектър от задължителни и избираеми дисциплини като Слънчеви енергийни уредби и паркове, Вятърни енергийни уредби и паркове, Компютърни технологии и системи за управление на уредби във възобновяемата енергетика, Проектиране и експлоатация на уредби и паркове с възобновяеми енергийни източници и др. Учебният план е разработен на базата на договор между РУ ”Ангел Кънчев” и Държавния политехнически университет в Санкт Петербург, Русия. Завършилите тази програма могат да продължат обучението си в Санкт Петербург и да получат диплома за магистър от същия университет. Подписаните договори по програмите CEEPUS, LEONARDO и др. позволяват на студентите да провеждат практики в университети във Франция, Германия, Словакия и Турция.

Магистърската програма се подкрепя от водещи национални и международни компании в областта на възобновяемите енергийни източници. Осигурената материална база, специализиран софтуер и опитни преподаватели са предпоставка за успешна реализация на студентите у нас и в чужбина в най-динамично развиващия се отрасъл на енергетиката.

Магистърската програма е с продължителност три семестъра за задочно обучение за кандидати с ОКС „бакалавър” от професионално направление Електротехника, електроника и автоматика. За студентите, завършили друго професионално направление (Комуникационна и компютърна техника, Енергетика, Общо инженерство, Машинно инженерство), продължителността на обучението е четири семестъра за задочната форма на обучение.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Обучението в магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани широкопрофилни специалисти със солидна фундаментална и общотехническа под­готовка и задълбочени знания по съвременни системи за управление и информа­ционна техника и технологии и системи за автоматизация. Магистърската програма отговаря на потребностите в различни области на стопанството като индустрията, леката промишленост, селското стопанство, комуникациите, транспорта, както и в образованието, здравеопазването, екологията, държавната администрация и др. и съответства на динамиката на тяхното развитие.

Завършилите придобиват умения да извършват инженерингова, научноизследователска, учебна, организационна и управленска дейности, свързани със специалността.

Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания в областта на автоматиката, информационните и управляващите системи и компютърните системи за автоматизация дават възможност на завършилите успешно да се реализират като участници и ръководители на инженерингови, изследователски и научни звена, експерти, преподаватели, управители на фирми и др.

Магистърската програма е с продължителност два семестъра за редовна и три семестъра за задочна форма на обучение (включително със защитата на дипломната работа) за притежаващите ОКС „бакалавър” по специалността Автоматика, информационна и управляваща техника. Студентите, завършили други специалности от същото професионално направление Електротехника, електроника и автоматика, полагат до четири изравняващи изпита. За студентите, завършили друго сродно професионално направление, продължителността на обучението е три семестъра за редовна форма и четири за задочна.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

АВТОМАТИКА И МЕХАТРОНИКА

Обучението в магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани широкопрофилни специалисти със солидна фундаментална и общотехническа под­готовка и задълбочени знания по автоматика, съвременни системи за управление, както и за специфичните за мехатронните системи елементи и системи за управление. Магистърската програма отговаря на потребностите в различни области на индустрията, транспорта, леката промишленост, както и в образованието, здравеопазването, държавната администрация и др. и съответства на динамиката на тяхното развитие.

Магистърът по Автоматика и мехатроника придобива умения да извършва инженерингова, научноизследователска, учебна, организационна и управленска дейности, свързани със специалността.

Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания в областта на авто­матиката, информационните и управляващите системи, мехатрониката и управ­ле­нието на мехатронни системи дават възможност на завършилите успешно да се реа­лизират като участници и ръководители на инженерингови, изследователски и научни звена, експерти, преподаватели, управители на фирми и др.

Магистърската програма е с продължителност два семестъра за редовна и три семестъра за задочна форма на обучение (включително със защитата на дипломната работа) за притежаващите ОКС „бакалавър” по специалност Автоматика, информационна и управляваща техника. Студентите, които са завършили други специалности от същото професионално направление Електротехника, електроника и автоматика, полагат до четири изравняващи изпита. За студентите, завършили друго сродно професионално направление, продължителността на обучението е три семестъра за редовна форма и четири за задочна.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ЕЛЕКТРОНИКА

Обучението в магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти с широкопрофилнa подготовка и задълбочени знания по съвременни електронни системи, използвани в различни области на националното стопанство. Магистърската програма съответства на динамиката на развитието на електрониката. Тя отговаря на разнообразните потребности на икономиката и създава много добри перспективи за реализация във всички нейни отрасли.

Продължителността на обучението е два семестъра за редовната и три семестъра за задочната форми за бакалаври от същата специалност. Учебният план на широкопрофилната магистърска програма включва редица дисциплини, които отразяват специфичните особености и изисквания към електронните системи в различните области на приложение. Такива специализирани учебни дисциплина са: Автомобилна електроника, Медицинска електроника, Ядрена електроника, Приложна електроника в селското стопанство, Електронни системи за управление на възобновяеми енергийни източници, Електронни системи за екологичен контрол. Предвидени са още и други атрактивни дисциплини като Телекомуникационна техника и Информационни технологии, които дават допълнителни знания за използването на електрониката в телекомуникациите и умения за използване в практиката на съвременните информационни технологии. Освен изброените дисциплини се изучават още други полезни дисциплини като например: Маркетинг, даваща полезни знания за съвременната пазарна икономика и Автоматизирани електрозадвижвания, осигуряваща знания за електрозадвижванията, използвани в множество съвременни технически устройства. В учебния план на магистърската програма са включени още избираеми дисциплини, които предоставят на бъдещите магистри две възможности за избор: подготовка за научноизследователска работа или езикова подготовка по специализиран английски език.

Завършилите магистри по Електроника придобиват знания и умения да извършват инженерингова, научноизследователска, организационна и управленска дейности, свързани със специалността Електроника. Задълбочените знания и широкопрофилната подготовка в областта на електрониката дават възможност на завършилите успешно да се реализират като изпълнители и ръководители на инженерингови, изследователски и научни звена, експерти, управители на фирми и др.

За студентите, които са завършили специалност от сродното професионално направление Комуникационна и компютърна техника, продължителността на обучение е три семестъра за редовна и четири семестъра за задочна форма на обучение.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

Програмата има за цел да подготви висококвалифицирани инженерни кадри в областта на телекомуникационните системи. Натрупаните знания и умения в процеса на обучение дават възможност на завършилите да решават сложни инженерни задачи в тази област, да имат необходимата база и нагласа за непрекъснато самообучение и самоусъвършенстване.

Завършилите магистърската програма могат да се реализират успешно у нас и в чужбина в областта на информационните и телекомуникационни системи, включително във водещи научноизследователски, проектантски, консултантски и операторски звена на водещи фирми в сферата на телекомуникациите: радио и телевизионно разпръскване, мобилни и комуникационни мрежи, кабелни оператори и фирми за пренос на данни, информационни и телекомуникационни услуги, интернет технологии и други.

В магистърската програма се изучават: Теория на телетрафика, Радиотехнически системи, Радарни и навигационни системи, Телекомуникационни мрежи, Цифрова обработка и пренос на сигнали, Специализирани микропроцесорни системи, Безжични процесори, Промишлени комуникации, Комуникационни и геоинформационни технологии, Изкуствен интелект и др.

Обучението включва индивидуална изследователска работа по инженерна задача в два семестъра, чрез която се задълбочават знанията в определена област и се създава предпоставка за професионално изпълнение на дипломната работа. На обучаваните се дава възможност за факултативно обучение по специализиран чужд език, осигурява им се неограничен достъп до интернет и до помощни учебно-технически материали.

Магистърската програма завършва с разработване и защита на дипломна работа. Студентите имат възможност да разработват дипломната си работа в други европейски университети, с които са подписани двустранни споразумения.

Магистърската програма е с продължителност два семестъра за редовна и три семестъра за задочна форма на обучение (включително със защитата на дипломната работа) за притежаващите ОКС „бакалавър” по специалност Телекомуникационни системи. Ако студентът е от същото професионално направление Комуникационна и компютърна техника, но е завършил друга специалност, ще има до четири изравняващи изпита. За студентите, завършили друго сродно професионално направление - Електротехника, електроника и автоматика и Информатика и компютърни науки, продължителността на обучението е три семестъра за редовна форма и четири за задочна.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

Обучението в магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти с широкопрофилнa подготовка и задълбочени знания по Телекомуникационни мрежи, които да могат да извършват проучвателна, проектантска, конструкторска, производствена, експлоатационна, фирмена, научноизследователска или преподавателска дейност в областта на телекомуникационните мрежи и системи. Те могат да бъдат водещи специалисти или да работят като ръководители на фирми от областта на телекомуникационните мрежи и системи.

В магистърската програма се изучават: Маршрутизиращи протоколи, Телетрафични системи, Проектиране и архитектура на видеосистемите, Специализирани микропроцесорни системи, Безжични сензорни мрежи, Кодиране и сигурност в телекомуникационните мрежи, Широколентови мобилни комуникации, Моделиране в телекомуникационните мрежи, Географски информационни системи, Комуникации в индустриалните мрежи и др. Сериозно внимание се отделя на инструментариума и методите за моделиране на мрежите и мрежовите протоколи. Акцентът на магистърската програма е насочен върху широколентовите хибридни мрежи.

Магистърската програма завършва с разработване и защита на дипломна работа. Студентите имат възможност да разработват дипломната си работа в от 20 други европейски университети, с които са подписани двустранни споразумения.

Магистърската програма е с продължителност два семестъра за редовна и три семестъра за задочна форма на обучение (включително със защитата на дипломната работа) за притежаващите ОКС „бакалавър” по специалност Телекомуникационни системи. Ако студентът е от същото професионално направление Комуникационна и компютърна техника, но е завършил друга специалност ще има до четири изравняващи изпита. За студентите, завършили друго сродно професионално направление - Електротехника, електроника и автоматика и Информатика и компютърни науки, продължителността на обучението е три семестъра за редовна форма и четири за задочна.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ИНТЕРНЕТ И МУЛТИМЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИ

Магистърската програма има за цел да даде знания, умения и квалификация в областта на съвременните интернет и мултимедийни комуникации. Магистърската програма е ориентирана към силно мотивирани млади хора със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионалните направления: Комуникационна и компютърна техника, Електротехника, електроника и автоматика, Информатика и компютърни науки и с амбиция за високоплатена професионална реализация в цял свят.

Магистърската програма е с продължителност два семестъра за редовна и три семестъра за задочна форма на обучение (включително със защитата на дипломната работа) за притежаващите ОКС „бакалавър” по специалност Телекомуникационни системи. Ако студентът е от същото професионално направление Комуникационна и компютърна техника, но е завършил друга специалност, ще има до четири изравняващи изпита. За студентите, завършили сродни специалности от други професионални направления, продължителността на обучението е три семестъра за редовна форма и четири за задочна.

Учебното съдържание, материалната база, методиката на обучение и квалификацията на преподавателския състав се актуализират ежегодно и отговарят изцяло на съвременните изисквания за преподаване в областта на интернет и мултимедийните комуникации.

В магистърската програма се изучават: Глобални мрежи и интернет комуникации, Комуникационни системи и процеси, Маршрутизиране в телекомуникационните мрежи, Сигурност в комуникационните мрежи, Комутационни процеси в локалните мрежи, Технологии за виртуализация и мрежи за съхранение на данни, Мултимедийни комуникационни системи, Администриране и управление на мрежи, Системи за безжични комуникации, Проектиране и архитектура на видеосистемите и др.

Завършилите успешно магистърската програма могат да се реализират професионално във всички фирми, развиващи изследователска, производствена или друга инженерингова дейност в областта на съвременните IP базирани мрежи, интернет и мултимедийни комуникации.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ

Инженерът магистър по Компютърни системи и мрежи може да извършва проучвателна, проектантска, конструкторска, производствена, експлоатационна, технологична, фирмена, изследователска, научна и учебно-преподавателска дейност в областта на компютърните системи и мрежи, намиращи приложение в държавния и частния сектор, промишлеността, банковото дело, здравеопазването, екологията, образовани­ето, науката, селското стопанство, транспорта и др.

Инженерът магистър по Компютърни системи и мрежи трябва да има висока професио­нална подготовка и богата езикова култура. Това ще бъде постигнато чрез:

 • комплексна фундаментална подготовка, включваща получаването на знания в области като моделиране и симулация, виртуални инструменти и др.;

 • специализираща подготовка, включваща получаването на знания в области като разпределени системи, компютърни мрежи и мрежови операционни системи, мрежови технологии, размити системи, разпределени бази от данни, специализирани микропроцесорни системи и др.;

 • допълнителна подготовка, включваща разширяването на чуждоезиковите знания и придобиването на знания в областта на защитата на интелектуалната собственост;

 • разработване на конкретни научноизследователски тезиси и дипломно проектиране в съответствие със собствените интереси, възможностите и перспективите за развитието му.

Инженерът магистър трябва да притежава следните най-общи умения:

 • да формулира проблеми и самостоятелно да решава задачи в областта на компютърните системи и мрежи;

 • да осъществява комплексен технико-икономически подход и да прилага съвременни методи и средства при решаване на поставените му инженерни задачи;

 • да прилага творчески в своята практика придобитите знания.

Инженерът магистър трябва да притежава и следните по-конкретни умения:

 • да интегрира компютърни и комуникационни системи за посрещане на съвременните и бъдещите изисквания на държания и частния сектор за обработка на информацията;

 • да създава, развива и поддържа съвременни микропроцесорни системи;

 • да разширява функционалните възможности на съвременните компютърни системи и мрежи;

 • да разработва, адаптира и внедрява съвременни компютърни системи и мрежи в сферите на промишлеността, търговията, банковото дело, образова­нието, науката, селското стопанство и др.

  Обучението се осъществява в учебните зали на катедра Компютърни системи и технологии, които са оборудвани с модерни компютри, снабдени са със съвременен специализиран хардуер и софтуер.

  На най-добрите студенти се предлага възможност за обучение във водещи университети или практика в известни фирми в рамките на един семестър по програмата SOCRATES в страна от Европейския съюз – Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Португалия, Финландия, Чехия, Швеция и др. Обучаващата катедра поддържа контакти и обменя информация и опит с над 60 сродни катедри и фирми от всички европейски страни.

  За студентите, завършили ОКС „бакалавър” по същата специалност, продължителността на магистърската програма е два семестъра за редовна и три семестъра за задочна форма на обучение. Ако студентите са завършили друга специалност от същото професионално направление Комуникационна и компютърна техника, трябва да положат допълнително до четири изравняващи изпита. За завършилите други сродни професионални направления - Електротехника, електроника и автоматика или Информатика и компютърни науки, продължителността на обучението е три семестъра за редовна и четири семестъра за задочна форма на обучение.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Инженерът магистър по Компютърни системи и технологии може да извършва проучвателна, проектантска, конструкторска, производствена, експлоатационна, технологична, фирмена, изследова­телска, научна и учебно-преподавателска дейност в областта на компютърните и информационни технологии, намиращи приложение в държавния и частния сектор, промишлеността, банковото дело, здравеопазването, екологията, образовани­ето, науката, селското стопанство, транспорта и др.

Инженерът магистър по Компютърни системи и технологии трябва да има висока професионална подготовка и богата езикова култура. Това ще бъде постигнато чрез:

 • комплексна фундаментална подготовка, включваща получаването на знания в области като моделиране и симулация и др.;

 • специализираща подготовка, включваща получаването на знания в области като разпределени системи, системи с изкуствен интелект, размити системи, системи за бизнес моделиране, разпределени бази от данни, интелигентни среди за обучение, програмиране с използване на шаблони, мобилни технологии и др.;

 • допълнителна подготовка, включваща разширяването на чуждоезиковите знания и придобиването на знания в областта на защитата на интелектуалната собственост;

 • разработване на конкретни научноизследователски тезиси и дипломно проектиране, в съответствие със собствените интереси, възможности и перспективи за развитието му.

Инженерът магистър трябва да притежава следните най-общи умения:

 • да формулира проблеми и самостоятелно да решава задачи в областта на компютърните и информационни технологии;

 • да прилага творчески в своята практика придобитите знания при решаване на дефинирани и ненапълно дефинирани задачи;

 • на базата на критичен анализ да може да се ориентира правилно при избора на средства и техники за изпълнението на дадена задача.

Инженерът магистър трябва да притежава и следните по-конкретни умения:

 • да разработва и адаптира съвременно базово и приложно програмно осигуряване в универсални и специализирани компютърни системи;

 • да разширява функционалните възможности на съвременните компютърни технологии;

 • да извършва идентификация на проблема, анализ, проектиране и реализация на програмно приложение и съпровождащата го документация;

 • да разработва, адаптира и внедрява съвременни компютърни технологии в сфери като промишлеността, банковото дело, образованието, науката, селското стопанство, търговията и др.

Обучението се осъществява в учебните зали на катедра Компютърни системи и технологии, които са оборудвани с модерни компютри, снабдени със съвременен специализиран хардуер и софтуер.

На най-добрите студенти се предлага възможност за обучение във водещи университети или практика в известни фирми в рамките на един семестър по програмата SOCRATES в страна от Европейския съюз – Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Португалия, Финландия, Чехия, Швеция и др. Обучаващата катедра поддържа контакти и обменя информация и опит с над 60 сродни катедри и фирми от всички европейски страни.

За студентите, завършили ОКС „бакалавър” по същата специалност, продължителността на магистърската програма е два семестъра за редовна и три семестъра за задочна форма на обучение. Ако студентите са завършили друга специалност от същото професионално направление Комуникационна и компютърна техника, трябва да положат допълнително до четири изравняващи изпита. За завършилите други сродни професионални направления - Електротехника, електроника и автоматика или Информатика и компютърни науки, продължителността на обучението е три семестъра за редовна и четири семестъра за задочна форма на обучение.

ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА

Магистър инженерите по Автомобилна техника могат да работят като висококвалифицирани изпълнителски или средни управленски кадри във фирмите от сферата на транспорта. Обучението в магистърската програма има за цел да даде технически и управленски знания и умения в областта на различните типове автомобилна техника.

Общоинженерната подготовка осигурява фундаментални знания - съвременно ниво и тенденции в развитието на ДВГ и транспортната техника, екологични стандарти за автомобилната техника, методи за оптимизация и математическа обработка на опитни данни, използване на готови програмни продукти в инженерната дейност, икономически основи на съвременната фирма и специализиран английски език.

Получават се и специални знания относно автомобил­ните конструкции, основите на техническата диагностика, специализираните автотран­спортни средства, автобусите и тролейбусите, пътностроителните машини, електромобилите, мотоциклетите.

Общите и специални умения позволяват извършване на научноизследователска и организационно-управленска дейност при разработката, производството и продаж­бата на автомобилна техника, извършване на технико-икономически и маркетингови проучвания, анализ и оценка на ефективността на транспортно-производствените процеси и използването на транспортните средства, извършване на технически контрол и учебно-преподавателска дейност в областта на автотранспортната техника.

Завършилите програмата могат да работят като високо квалифицирани специалисти и управленски кадри във фирми, учреждения и централни ведомства, свързани с транспортната техника и транспортни технологии и развиващи дейност в следните направления: контролни технически прегледи на АТ и оторизирани проверки, издаване на разрешителни и сертифициране на АТ, производство на АТ и резервни части, изпитване и изследване на АТ, продажби на АТ и резервни части, обучение на водачи на МПС, учителска и научно-преподавателска работа и др.

За магистърската програма могат да кандидатстват инженери, притежаващи бакалавърска степен по специалностите Транспортна техника и технологии и Технология и управление на транспорта. Могат да кандидатстват и завършилите Земеделска техника и технологии от професионално направление Машинно инженерство, но с допълнително изравняващо обучение.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ДИАГНОСТИКА, ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ

НА АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА

Магистър инженерите по Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилната техника могат да работят като висококвалифицирани изпълнителски и средни управленски кадри във фирмите от сферата на поддържане на автомобилната техника.

Общоинженерната подготовка в процеса на обучение включва фундаментални знания – съвременно ниво и тенденции в развитието на ДВГ и транспортната техника, екологични стандарти за автомобилната техника, методи за оптимизация и математическа обработка на опитни данни, използване на готови програмни продукти в инженерната дейност, икономически основи на съвременната фирма и специализиран английски език.

Програмата осигурява специални знания относно изискванията към автомобилните конструкции, диагностиката на системите за управление на ДВГ, диагностиката на системите за управление на автомобила, системите за диагностика и ремонт на автомобилите и използването на електронни автомобилни каталози.

Завършилите програмата придобиват умения за извършване на висококвалифицирана дейност и управленски функции в областта на техническата експлоатация на автомобилната техника. Обучени са също да могат да извършват диагностика, техническо обслужване и ремонт на транспортни средства.

Завършилите програмата могат да работят като висококвалифицирани специалисти и управленски кадри във фирми, сервизи и учреждения, работещи в областта на техническата експлоатация и поддържането на автомобилната техника.

За магистърската програма могат да кандидатстват инженери, притежаващи бакалавърска степен по специалностите Транспортна техника и технологии и Технология и управление на транспорта. Могат да кандидатстват и завършилите други инженерни специалности от други професионални направления, но с допълнително изравняващо обучение.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

В програмата се подготвят висококвалифицирани кадри за проучване, планиране и организация на пазара на транспортните услуги; управление на производствената и обслужващите дейности в транспортните предприятия и системи; организация и безопасност на движението. Студентите се обучават в областта на: транспортните системи, технологии и логистика; транспортната политика и мениджмънт; безопасността на движението; интелигентните системи в транспорта; спедицията; поддържането и сервиза на транспортната техника; технологичните процеси в сервизната дейност; стопанското право и данъчното законодателство; стопанското и финансовото управление на фирмата; опазването на околната среда; математическото моделиране и оптимизацията в транспорта и др.

Общите и специални умения на магистър инженера по Технология и управление на транспорта са следните: да управляват транспортни и спедиторски фирми и комплекси; да организират и управляват транспорта в големи градове, агломерации и териториално-административни структури; да участват в проектиране и да оценяват и управляват проекти за големи транспортни системи в национален и международен мащаб; да управляват процесите на техническо поддържане на транспортната техника; да организират и извършват изследвания в областта на транспорта; да участват в учебно-преподавателска работа в техникуми, колежи, и висши училища.

Завършилите магистърската програма могат да развият успешна кариера: в транспортни и спедиторски фирми за вътрешни и международни превози; в научноизследователски институти, образователни институти и висши училища; да изпълняват ръководни функции в публичната и местна администрация (министерства и ведомства, области, общини и др.); да продължат обучението си в образователна и научна степен “доктор”.

Възможности за развитие в кариерата: ръководители, експерти и консултанти към транспортни, спедиторски фирми и транспортни терминали, организации и държавни и местни структури (министерства, областни управи, общини, митници, КАТ, ДАИ и др.), научни преподавателски кадри във висши училища, учебни центрове, училища и др.

За магистърската програма могат да кандидатстват притежаващите висше образование по специалностите Технология и управление на транспорта и Транспортна техника и технологии. За тях срокът за редовно обучение е два семестъра, а за задочно обучение - три семестъра, включително и разработка и защита на дипломна работа.

Могат да кандидатстват и завършили инженерни специалности от други професионални направления, но с допълнително изравняващо обучение.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ

Чрез програмата се подготвят висококвалифицирани изпълнителски и управленски кадри за нуждите на фирмите за разработване, производство, сервизно обслужване и ремонт на двигатели с вътрешно горене (ДВГ) или на възли от ДВГ, както и на фирмите, опериращи в сферата на транспорта.

Обучаващите се придобиват технически знания и умения, свързани с двигателите с вътрешно горене, използвани в съвременните автомобили и другите транспортни средства; токсичните характеристики на ДВГ и европейските стандарти за производство и регистрация на моторни превозни средства. Учебният план осигурява знанията, необходими на бъдещите магистри, за да извършват проекто-конструктор­ска, научноизследователска и организационно-управленска дейност при разработката, производството, техническото обслужване и ремонта на двигателите с вътрешно горене и възли от тях.

Завършилите могат да се реализират във фирмите за производство на двигатели с вътрешно горене или на възли от тях, автомобили, трактори, мотокари, земеделски машини, пътно-строителни машини и др.; във фирмите за ремонт на ДВГ и на машини, задвижвани от ДВГ; в звената за развойна и научноизследователска дейност; във фирмите за автомобилен транспорт; във фирмите, търгуващи с транспортна техника и двигатели с вътрешно горене; във ведомствата и министерствата, свързани с транспорта и с екологичните характеристики на превозните средства; във висшите и средни училища и др. По ранг магистрите по Изследване на двигатели с вътрешно горене са водещи специалисти – ръководители на технически отдели и направления (конструкторски, ремонтно-механични, стандартизационни, контрол на качеството и др.), ръководители на развойни бази и звена в държавни и частни фирми на по-високо ниво, отговорни служители в техническите служби, ведомства и министерства, експерти и др. Те могат да работят като научни работници – научни сътрудници, научно-преподавателски кадри във висшите училища и др.

Продължителността на обучението (включително и разработването на дипломен проект), е два семестъра при редовната и задочната форма.

За магистърската програма могат да кандидатстват инженери, притежаващи бакалавърска степен по специалностите Транспортна техника и технологии и Технология и управление на транспорта. Могат да кандидатстват и завършилите други инженерни специалности от други професионални направления, но с допълнително изравняващо обучение.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ХИБРИДНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Магистърската програма подготвя магистър инженери с висока професионална квалификация в областта на техническата експлоатация, поддържането, изпитването и производството на хибридни и електрически превозни средства, а също и в използване енергията от възобновяеми енергийни източници.

Общоинженерната подготовка включва фундаментални знания по екологични стандарти за автомобилна техника, използване на възобновяеми енергийни източници за производство на електрическа енергия, основни моменти при разработване и обслужване на хибридни и електрически транспортни средства, използване на готови програмни продукти в инженерната дейност, знания относно икономическите основи на съвременната фирма и специализиран английски език в областта на мобилната техника.

Чрез специалната подготовка магистър инженерите получават знания относно: изискванията към автомобилните конструкции; основите на техническата диагностика и диагностика на електрическите системи; електрическите задвижвания в хибридните автомобили, в електромобилите, в електрическите превозни средства за обществен транспорт; производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

Могат да кандидатстват инженери, притежаващи бакалавърска степен по специалностите Транспортна техника и технологии и Технология и управление на транспорта. Могат да кандидатстват и завършилите други инженерни специалности от други професионални направления, но с допълнително изравняващо обучение.

Завършилите програмата могат да работят като висококвалифицирани специалисти във фирми, учреждения и централни ведомства, свързани с транспортната техника и транспортните технологии: контролни технически прегледи и оторизирани проверки, сертифициране на мобилна техника, производство и продажби на хибридни и електрически превозни средства, резервни части, учителска и научно-преподавателска работа и др.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНА И МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Обучението в магистърската програма гарантира подготовката на висококвалифицирани специалисти по проектиране и конструиране чрез използване на високотехнологични методи и средства и съвременни програмни продукти.

Завършилите програмата могат да работят във фирми, занимаващи се с конструкторска, производствена, развойна, научноизследователска, консултантска, търговска и сертификационна дейност като конструктори, ръководители на отдели, бюра и фирми.

Осигуряват се знания в следните основни области: съвременни принципи и мето­ди за проектиране и конструиране; съвременни методи за якостни, деформационни, динамични и точностни изчисления на конструкции. Формират се знания и умения за работа със съвременни CAD системи като SolidWorks, AutoCad Me­chanical и др. Чрез избираеми комплекси се осигурява профилиране в направления­та: механични предавки, задвижващи системи, подемно-транспортна и манипулационна техника, транспортна техника и др.

Формират се умения за проектиране и модернизиране на възли, машини и съоръжения чрез използване на високотехнологични методи. Създават се навици за ползване на съвременни програмни продукти при конструиране и оптимизиране на машиностроителни изделия и конструкции.

Срокът за редовно обучение е два семестъра, а за задочно обучение - три семестъра (включително и разработка и защита на дипломна работа).

За програмата могат да кандидатстват всички, завършили професионал­ното направление Транспорт, корабоплаване и авиация. Могат да кандидатстват и завършилите други инженерни специалности от други професионални направления, но с допълнително изравняващо обучение.

ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Съдържанието на програмата е ориентирано към формиране на знания и умения на експертно ниво, гарантиращи успешна професионална реализация в различни сфери (икономическа, политическа, социална) и в разнообразни организации, които са извели международното сътрудничество като приоритет в своята мисия и ръководни принципи.

Магистърската програма се предлага в 3 варианта за задочна форма на обучение:


 • За завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от професионално направление Политически науки – продължителност на обучението 2 семестъра;

 • За завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от същата област на висше образование – продължителност на обучението 3 семестъра. Обучението стартира от летния семестър на 2015/2016 година;

 • За завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от друга област на висшето образование – продължителност на обучението 4 семестъра.

Двусеместриалната програма предлага тясно профилиране в областта на международното сътрудничество чрез придобиване на знания и умения по дисциплините: Международни организации, Международни преговори, Дипломатическа служба и протокол, Международни измерения на организационната култура и професионалната етика, Комуникационни практики в международното сътрудничество и др. Специализираната подготовка на обучаваните по европейски проекти, като и изучаването на английски език добавя към професионалния им профил прагматично и твърде актуално измерение, което очертава благоприятни перспективи за кариера в европейска среда.

През първия семестър на трисеместриалната програма и през първия и втория семестър на четирисеместриалната програма се изучават дисциплини, които разширяват образователния фундамент в областта на международните отношения и европейската интеграция: История на международните отношения, Международни отношения и външна политика, Европейска интеграция и др. Тук също е застъпено изучаване на английски език. Образователното съдържание през следващите семестри е напълно идентично с това на двусеместриалната магистърска програма.

Обучението по магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, а завършилите получават квалификация магистър по Международно сътрудничество и европейски проекти.

Завършилите програмата могат да се реализират в отдели по международно сътрудничество и европейски проекти на организации от частния, публичния и неправителствения сектор; като експерти и консултанти в международни организации; в агенции и консултантски бюра, работещи по международни програми за развитие и др.
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ КЪМ БРИЕ

ЕВРОПЕИСТИКА И РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЕВРОПЕИСТИКА И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Магистърските програми се организират от Българо-румънски интеруниверситетски Европа център - БРИЕ, създаден по инициатива на Конференцията на германските ректори през 2002 г. от Русенския университет, Стопанската академия Букурещ и германски партниращи университети. Възникнала преди 13 години по Пакта за стабилност в Югоизточна Европа, БРИЕ е трансгранична структура, която работи под мотото „Учим се да преодоляваме граници” и осигурява:

 • квалификации, подходящи за все по-интернационализиращите се пазари на труда;

 • професионални компетенции, ориентирани към нуждите на управленската практика;

 • изучаване на втори и трети чужд език и придобиване на умения за работа в международна среда;

 • мулти- и интердисциплинарно обучение в малки групи, чието качество е акредитирано от германската агенция Acquin, българската агенция НАОА и румънската агенция Aracis;

 • международни студенти и преподаватели, които работят заедно в мултикултурна академична среда;

 • модулно структурирано учебно съдържание, многоезична библиотека и интернет ресурси;

 • кредитна система, мобилност на студенти и преподаватели;

 • трансгранични семинари, практики и стажове;

 • лятно училище с посещение на европейските институции в Брюксел;

 • дипломи от Русенския университет и Стопанската академия Букурещ, европейско приложение към дипломите на английски език.

Двете магистърски програми се изучават на английски език в рамките на тристранно българо-румънско-германско сътрудничество. През първия семестър студентите се обучават от български преподаватели, през втория семестър - от румънските им колеги, през третия избират дисциплини в германските партниращи университети (Европейски университет Виадрина на германско-полската граница, Технологичен университет Кемниц на германско-чешката граница или Университет Регенсбург в Дунавския регион), през четвъртия получават ориентирана към практиката подготовка в БРИЕ Русе (съответно с фокус върху регионалното сътрудничество или върху добри практики на европейската публична администрация) и разработват магистърски тези на английски език, които защитават пред международна комисия. Придобитите компетенции и международен опит в европейски трансгранични територии осигуряват на абсолвентите перспективи за кариера на управленско ниво в Европейския съюз: в структури на европейската, националната и регионалната администрация; в частния сектор; в неправителствени организации; в медии и информационни центрове; в управление на европейски проекти.

За обучение в БРИЕ могат да се кандидатират бакалаври или магистри, които си служат свободно с английски език. Класирането се извършва от международна комисия. Българското правителство субсидира обучението на 15-те най-добри български кандидати за всяка от двете програми. Кандидатите подават документи до 16.10.2015 г., включително по електронен път или директно в БРИЕ (корпус 2Г зала 511). Студенти, положили държавни изпити, но неполучили дипломи, могат да кандидатстват с академични справки.За още информация: Е: brie@uni-ruse.bg, Т/F: 082/82 56 62, www.brie.uni-ruse.bg

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

Магистърската програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво в областта на бизнес управлението. Тази квалификация отговаря на все по-нарастващата потребност от мениджъри, способни ефективно да управляват стопански организации и фирмени дейности в динамична икономическа среда, детерминирана от увеличаващите се изисквания и възможности в рамките на Европейския съюз, от многовариантност на инвестициите и нарастващ стопански риск, глобализация на пазарите, висока конкуренция, интензивни комуникации и нови информационни технологии.Форма и продължителност на обучението:

 • за бакалаври по Стопанско управление - редовна и дистанционна форма на обучение, 2 семестъра;

 • за бакалаври, завършили други специалности в същата област на висшето образование Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 3 семестъра. Обучението стартира от летния семестър на 2015/2016 година;

 • за бакалаври, завършили в друга област на висшето образование - задочна форма на обучение, 4 семестъра

 • за професионални бакалаври, завършили специалност Стопанско управление; Администрация и управление – задочна форма на обучение – 5 семестъра.

Образователно съдържание:

 • Икономически и управленски знания - макроикономическа политика, иновационна политика, капиталови пазари и инвестиране, управление на финансови институции, контролинг, организация на управленската дейност, управление на активите в бизнеса, управление на фирмената сигурност и др.

 • Методи и технологии за изследване - анализ и оценка на управленските решения, бизнес симулации и анализи, евристични методи в управлението, управленски тактики и др.

Професионална реализация:

Магистрите по Бизнес администрация могат да работят като мениджъри на различни равнища, като специалисти по управление на фирмената дейност, като одитори, специалисти по организация на труда и управление на човешките ресурси, специалисти с аналитични и контролни функции в администрацията.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ

Обучението е ориентирано към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво за стартиране на малък бизнес в икономически, политически и институционално променяща се среда, за иницииране на промени в съществуващо малко и средно предприятие (МСП), за управление на институции в помощ на МСП. Тази квалификация отговаря на съвременната потребност от разгръщане на личната инициатива и предприемаческия дух за откриване на пазарни ниши и предизвикателства, за простор на иновациите и креативните решения в различни сфери на обществено-икономическия живот.Форма и продължителност на обучението:

В зависимост от вида на предварително придобитото висше образование учебните планове предвиждат различна продължителност на обучението: • за бакалаври, завършили Стопанско управление и Публична администрация от професионално направление Администрация и управление, област на висшето образование Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 2 семестъра;

 • за бакалаври от друго професионално направление в същата или в друга област на висшето образование - задочна форма на обучение, 4 семестъра.

Образователно съдържание:

 • Базови дисциплини по икономика и управление (за студентите, завършили друга област на висше образование).

 • Специализирано обучение: Въведение в предприемачеството, Бизнес модели за предприемачи, Креативен мениджмънт и интелектуална собственост, Управление на продажбите в МСП, Производствен и операционен мениджмънт в МСП, Финансиране на МСП, Иновационна политика, Бизнес оценяване и др.

Учебният план и учебните програми са разработени съвместно с преподаватели от Холандия, Германия, Словения и отразяват съвременните виждания в областта на предприе­мачеството и иновациите. Пренесен е и образователният опит на университета Харвард (САЩ).

Професионална реализация:

Магистрите по предприемачество и иновации могат да работят като: предприемачи със собствен бизнес; служители, които предприемат бизнес начинания в съществуващи малки или средни предприятия (МСП); служители в организации и институции, подпомагащи предприемачеството и иновациите в МСП на регионално и общинско нива на териториалната администрация; в структурите на държавната администрация; в регионални, национални и публични организации; в неправителствени и граждански институции; в консултантски бюра и фирми за обществени и частни услуги.

Професионалната насоченост на програмата Предприемачество и иновации е към:


 • стартирането на малкия бизнес в икономически, политически и институционално променяща се среда;

 • инициирането на промени в съществуващо малко и средно предприятие (МСП);

 • управлението на институции в помощ на МСП.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

МЕНИДЖМЪНТ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Магистърската програма има за цел изграждането на професионална компетентност на експертно ниво за управление на проекти за регионално развитие и за развитие на бизнеса в индустрията и земеделието. Тя е предназначена да посрещне потребностите на регионалните и местни власти, подразделенията на бизнеса и други структури към специалисти с висше образование и практически умения по иницииране, планиране, изпълнение и мониторинг на проекти за развитие на регионите и на бизнеса в ЕС и България.Форма и продължителност на обучението:

В зависимост от вида на предварително придобитото висше образование учебните планове предвиждат различна продължителност на обучението: • за бакалаври по Стопанско управление и Публична администрация и други специалности в професионални направления Администрация и управление и Икономика, продължителността на обучение е 2 семестъра, задочна форма;

 • за завършилите Право или специалности в други области на висшето образование (инженерни специалности), продължителността на обучение е 4 семестъра, задочна форма;

Образователно съдържание:

 • Програмни фактори и фондове за проекти - евроинтеграция; регионална политика и структурни фондове; устойчиво развитие на индустрията и селските райони; планиране на регионите и др.

 • Идентифициране на идеи и формулиране на проекти - теория на инвестиционните бизнес проекти; управление на ресурсното осигуряване на производството; практическо разработване на проекти.

 • Управление и мониторинг на проекти - планиране и управление на процедури за обществени поръчки; бюджетиране и финансово управление на проекти; управление на изпълнението на проекти; дипломантски семинар и др.

Професионална реализация:

 • Мениджъри и специалисти по управление на проекти в консултантски фирми за разработване и управление на проекти, финансирани от структурните и земеделските фондове на ЕС и други донори;

 • Специалисти и ръководители на проекти в стопански, общински и регионални държавни и неправителствени структури като отдели за регионално развитие, за устойчиво икономическо развитие и др.

 • Служители в управляващи органи, междинни звена и други отдели за управление и мониторинг на проекти по оперативни програми, финансирани от структурните и от земеделските фондове на ЕС.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

КОРПОРАТИВЕН МАРКЕТИНГ

Магистърската програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност за прилагане инструментариума на маркетинга на експертно ниво. Студентите получават знания в следните области: • Прилагане на маркетинговата концепция и съвременните маркетингови методи и техники за управление на продуктовия портфейл (брандмениджмънт), управление на продажбите и мърчандайзинг, управление на взаимоотношенията с клиентите, провеждане на интегрирани маркетингови комуникации, осъществяване на маркетингов контролинг;

 • Същност на стратегическия маркетингов подход, управленска, консултантска и експертна доктрина на маркетинга в различни структури на бизнес сектора;

 • Използване на икономико-математически и статистически методи за провеждане на аналитични и прогностични маркетингови проучвания;

 • Прилагане на софтуерни продукти за обработване на информация при проучване на пазарите, управление на продуктите, продажбите, цените, промоциите и други;

 • Управление на бизнеса чрез маркетингови планове за производството и продажбите, изграждане на системи за взаимоотношения и стимулиране; разработване на маркетингови програми планове.

Форма и продължителност на обучението:

 • за бакалаври по Маркетинг - редовна и задочна форма на обучение, 2 семестъра;

 • за бакалаври, завършили други специалности от същата област на висшето образование Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 3 семестъра. Обучението стартира от летния семестър на 2015/2016 година.

Професионална реализация:

Завършилите магистърската програма се реализират като: специалисти и мениджъри по маркетинг, изследователи и аналитични специалисти по маркетингови изследвания, диагностика и продажби на корпорации, ръководители на рекламни и изследователски агенции, експерти по корпоративни маркетингови проблеми, решения и проекти. Значителна част от тях с успех осъществяват частен бизнес.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ

Съдържанието на програмата е насочено към формиране на знания и умения на експертно ниво, позволяващи успешна професионална реализация в икономическата, политическата и социална сфери и в разнообразни организации на национално, регионално и международно ниво.Образователно съдържание:

Тази програма предлага тясно профилиране в областта на макроикономическата регулативна политика и включва учебни дисциплини в областите: икономически растеж, монетарна и фискална политика, комбинирана национална и външноикономическа политика, институционална икономическа теория, социална и екологична политика. Отделено е и място за местната икономическа политика, както и познания за социокултурната среда.

Обучението по магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, а успешно дипломиралите се получават квалификация Магистър по икономическо регулиране.

Форма и продължителност на обучението:

Магистърската програма се предлага във вариант на задочна форма на обучение за завършили ОКС "бакалавър" в област на висше образование Социални, стопански и правни науки • за бакалаври, завършили професионално направление 3.8 Икономика - задочна форма на обучение, 2 семестъра;

 • за бакалаври, завършили област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 3 семестъра. Обучението стартира от летния семестър на 2015/2016 година;

Професионална реализация:

Завършилите курса могат да се реализират на всички равнища на публичната администрация (централна, местна, европейска) и по-точно в нейните икономически сектори и отдели; в бизнес администрацията в областта на банковото дело, застрахователните и инвестиционните компании, пенсионните фондове; в научноизследователски институти; в агенции за икономически анализи и прогнози; в консултантски фирми и организации. Специалността е подходяща основа за развитие в докторантури в областта на икономическата теория, обществените финанси и публичната администрация.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Магистърската програма осигурява профилиране и задълбочаване на подготовката на студентите в съответствие с придобитата специалност от професионално направление Икономика или от област на висшето образование Социални, стопански и правни науки на ОКС „бакалавър”. Съдържателната страна на обучението е хармонизирана с българското и с международното търговско законодателство, основано на Директивите на Европейския съюз и Международните счетоводни стандарти.Образователно съдържание:

Изучаваните дисциплини осигуряват: задълбочена теоретична подготовка с фундаментален характер; специфична подготовка по финанси, счетоводство и контрол; необходими умения за практическа реализация.Форма и продължителност на обучението:

 • за бакалаври, завършили професионално направление Икономика - задочна форма на обучение, 3 семестъра. Обучението стартира от летния семестър на 2015/2016 година;

 • за бакалаври, завършили област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 4 семестъра.

Професионална реализация:

Дипломираните специалисти по магистърска програма Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор получават възможност за заемане на длъжности като: ръководители на финансово-счетоводната дейност и вътрешния финансов контрол (главен счетоводител, финансов мениджър и др.), в структурните звена на Сметната палата, агенция Митници, специалисти в бюджетни организации, експерти в бюджетни предприятия и др.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ

Магистърската програма е интердисциплинарна по характер. Тя предлага знания, умения и компетенции в две предметни области – на международния бизнес и на интеркултурната комуникация. Изучаваните дисциплини от сферата на международния бизнес са основополагащи за придобивания икономически профил на завършилите специалността. По-важните от тях са: Световна икономика, Международни финанси, Международни инвестиционни проекти, Международен маркетинг, Международно фирмено сътрудничество и др. Образователното съдържание по интеркултурна комуникация допринася за придобиване на интеркултурна компетентност и умения за работа в мултикултурни екипи, които са от ключово значение за занимаващите се с международен бизнес. Обучението по английски и румънски език е допълнително предимство на програмата.

Магистърската програма се предлага в 3 варианта за задочна форма на обучение:


 • За завършили ОКС „бакалавър“ по специалност Международни икономически отношения – продължителност на обучението 2 семестъра;

 • За завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от същата област на висше образование – продължителност на обучението 3 семестъра. Обучението стартира от летния семестър на 2015/2016 година;

 • За завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от друга област на висшето образование – продължителност на обучението 4 семестъра.

Двусеместриалната програма предлага тясно профилиране в областта на глобалните проблеми на икономиката, културата и комуникацията чрез придобиване на знания и умения по дисциплините: Социокултурна среда и икономическо развитие, Транснационални корпорации, глобализация и международно развитие, Култура и цивилизация в глобализирания свят, Интеркултурна компетентност и интеркултурно обучение, Интеркултурен тренинг, Културна дипломация и др.

През първия и втория семестър на четирисеместриалната програма и през първия семестър на трисеместриалната програма се изучават дисциплини, които създават или разширяват образователния фундамент в областта на икономиката и международните икономически отношения: Обща теория на икономиката, Финанси, Счетоводство, Основи на управлението и др. Образователното съдържание през следващите семестри е напълно идентично с това на двусеместриалната магистърска програма.

Обучението по магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, а завършилите получават квалификация магистър по Международен бизнес и интеркултурна комуникация от професионално направление Икономика.

Професионална реализация:

Завършилите програмата могат да се реализират в мултинационални и транснационални компании, в организации, опериращи на международни пазари, в стокови и финансови борси и др.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Магистърската програма е ориентирана към специалисти, завършили различни специалности от област на висшето образование Технически науки. Образователно-квалификационната степен магистър по Индустриален мениджмънт отговаря на съвременните потребности от мениджъри, способни да работят в условия на глобализираща се икономика, значителен стопански риск, нарастване на цените на ресурсите, развита конкуренция, широко приложение на информационните технологии.

Форма и продължителност на обучението:

Обучението е в задочна форма с продължителност 3 семестъра, за притежаващи бакалавърска степен по специалности от професионални направления Машинно инженерство; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Транспорт, корабоплаване и авиация; Материали и материалознание; Химични технологии; Биотехнологии; Хранителни технологии и Общо инженерство.

Образователно съдържание: • Правни и икономически знания: Търговско и трудово право, Икономика на фирмата, Финанси и инвестиции, Управленско счетоводство и контрол, Маркетинг;

 • Мениджмънт: Основи на мениджмънта, Производствен и иновационен мениджмънт, Мениджмънт на човешките ресурси и качеството, Логистика, Управление на проекти;

 • Информационни технологии: Бизнес информационни технологии.

Професионална реализация:

Магистрите по Индустриален мениджмънт могат да работят в стопанския сектор и в публичната администрация като мениджъри на малки и средни фирми или специалисти в отделите за мениджмънт на производството, логистика, продажби, маркетинг, следпродажбен сервиз и качество, мениджмънт на човешките ресурси, в консултантски фирми, в кредитните отдели на банки, в застрахователни дружества и др., както и да организират и ръководят собствен бизнес.
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ

Магистърската програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво за управление на фирми в сферата на индустрията и услугите. Образователно-квалификационната степен магистър по Индустриален мениджмънт и маркетинг отговаря на все по-нарастващата потребност от адекватен мениджмънт в условията на глобализираща се икономика, нарастваща конкуренция и динамично променяща се пазарна среда, както и на необходимостта от преструктуриране и повишаване ефективността на индустриалния сектор и интеграцията му в европейското икономическо пространство.Форма и продължителност на обучението:

Обучението е в редовна форма с продължителност 2 семестъра, за притежаващи бакалавърска или магистърска степен по специалностите Индустриален мениджмънт, Мениджмънт на индустрията, Икономика на промишлеността (индустрията) или други, приравнени на тях.Образователно съдържание:

 • Икономика - Стратегически маркетинг, Проучване на пазарите, Контролинг и корпоративен анализ, Продуктова политика, Бизнесикономика;

 • Мениджмънт - Съвременни концепции в мениджмънта, Мениджмънт на доставните вериги, Мениджмънт на кризисните ситуации в бизнеса;

 • Системи за управление на качеството и дипломантски семинар за разработване на магистърска теза.

Професионална реализация:

Магистрите по индустриален мениджмънт и маркетинг могат да работят като управители или изпълнителни мениджъри на микро-, малки и средни фирми; мениджъри на функционални звена по производство, логистика, маркетинг, дистрибуция и продажби; в инженерингови, консултантски и търговски фирми и организации; в кредитните отдели на банкови институции; в сферата на публичната администрация или да организират и ръководят собствен бизнес.


ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница