Медицински стандарт по обща медицина медицинската специалност обща медицинаДата01.12.2017
Размер376.14 Kb.

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА

1. МЕДИЦИНСКАТА СПЕЦИАЛНОСТ ОБЩА МЕДИЦИНА

1.1. Дефиниция и основна цел и характеристики на специалността

Дефиниция

С термина "Обща медицина" се обозначава самостоятелна медицинска специалност и академична дисциплина, а с термина "Обща медицинска практика" - специфична медико-социална дейност и вид лечебно заведение (синоним на обща медицинска помощ и на амбулатория (практика) за първична медицинска помощ). Общата медицина е самостоятелна, широка клинична специалност, която изисква клинични познания и умения за извършване на диагностични и терапевтични процедури според многообразието на заболяванията в общата практика. Според WONCA EUROPE „Общата медицина е академична и научна дисциплина и клинична специалност със собствено образователно съдържание, научни изследвания, доказателствена база и клинична дейност, ориентирани към първичната медицинска помощ.”


В много отношения Общата медицина се отличава от класическите медицински специалности и дейности. Стандартът по Обща медицина конкретизира изискванията на общите стандарти за качество, приети в страната, в зависимост от специфичните условия на общата медицинска практика и като такъв е единствено задължителен за изпълнение в първичната помощ. Отличителна черта на специалността Обща медицина е интердисциплинарният й характер, обусловен от наличието на припокриващи се области с всички останали медицински специалности и необходимостта от взаимодействие с тях, както и с множество немедицински специалности, социални служби, учебно-възпитателни заведения и други.
Общата практика осигурява насочени към всичко у човека, дългосрочни, всестранни и координирани здравни грижи на хората и семейства в условията на тяхната общност. Тя представлява дългосрочно медицинско обслужване и грижи за здравите и болните, независимо от възрастта и пола и вида на здравните проблеми, от избран от тях лекар. При нея се отделя многостранно внимание на личността, семейната и социалната среда. Грижите за болните включват голямо разнообразие от медицински и немедицински дейности, които са съобразени с жизнените условия, представите на болния за болестта, здравето и неговата готовност за сътрудничество. Общопрактикуващият лекар е главен изпълнител на дейностите в Общата медицинска практика.
Стандартът е ориентиран към условията за извършване на индивидуалната работа на общопрактикуващите лекари като при неговото спазване се създават възможности за постигане на качество на медицинската помощ.
Под "изисквания" се разбира кратко и обобщено "описание" на състоянието на различни страни от "структурата" и "процесите" и „резултатите” в практиката, наличието или постигането на които осигурява приемливо качество, т.е. на достатъчна "полезност" на медицинската помощ. При някои от изискванията в това описание могат да бъдат включени и количествени стойности. Съдържанието на изискванията се декомпозира на конкретни компоненти - критерии, които се измерват и оценяват с помощта на индикатори (показатели). След част от критериите са посочени индикатори (показатели), които са "измерими", и с това се създават възможности да се оцени дали критерият е "покрит" или "не".
Някои от индикаторите имат основно значение при определяне дали даден критерий е "покрит". Те са отбелязани със символ флагче () непосредствено до индикатора. Покриването на основните индикатори е задължително за осигуряване на качеството на дейността в общата практика. Препоръчителните индикатори нямат задължителен характер по смисъла на този стандарт.
За да се даде отговор дали е постигнато дадено изискване, се измерват и оценяват критериите чрез съответните индикатори (когато са налични). Едно изискване е "постигнато", когато се "покриват" всички задължителни критерии, свързани с него. Критерият е задължителе, ако всички или част от индикаторите към него са задължителни. Ако индикаторите към критерия не са задължителни, критерият е препоръчителен. Някои критерии нямат установени индикатори. Тези критерии определят възможността за изпълнение на дадени дейности, за които няма установен измерител.
Условия за приемливо качество на общата медицинска помощ ще има, само когато са постигнати всички задължителни изисквания.
Основна цел и характеристики на специалността

Най-важно значение сред основните характеристики на съвременната обща медицина имат: 1. Осъществяване на първи медицински контакт в системата на здравеопазване и предоставяне на свободен достъп;

 2. Ангажиране с всички здравни проблеми на здравите и болните, независимо от възраст, пол, раса, вероизповедание, политически убеждения и др.;

 3. Ефективно използване на ресурса от здравни грижи чрез координиране и управление на сътрудничеството с други професионалисти от първичната помощ, както и представители на останалите медицински и немедицински специалности и структури;

 4. Използване на човек-центрирания подход, насочен към личността и в по-широк смисъл- към семейството;

 5. Активно включване на пациента в решаване на неговите здравни проблеми;

 6. Използване на специфичен процес на консултиране, базиран на продължителната връзка лекар/пациент, ефективната комуникация между тях при и спазване на принципите на взаимно уважение и конфиденциалност;

 7. Осигуряване на грижи, съобразени с нуждите на пациента;

 8. Прилагане на специфичен подход при вземане на решения, съобразени с болестността и заболеваемостта в общността;

 9. Лекуване едновременно на остри и хронични проблеми на отделния пациент;

 10. Вземане на решения при неопределени заболявания на ранен етап от развитието им;

 11. Извършване на промоция на здравето и профилактика на заболяванията;

 12. Посрещане на здравословните проблеми в техните физически, психически, социални, културни и поведенчески аспекти;

 13. Взаимодействие с публичните и държавни институции при ситуации, касаещи общественото здраве.

Основна цел

Постигнане на максимално използване на потенциала за здраве на болните и здравите в условията на първичната медицинска помощ.1.2. Видове дейности в обхвата на специалността Обща медицина

В общата медицинска практика се извършват разнообразни по вид и същност медицински, медико-социални, медико-педагогически, управленчески, икономически, интердисциплинарни и др. дейности, които изискват особена компетентност от лекарите и останалия медицински персонал:   1. Медицински дейности:

 1. Основни диагностични методи в общата медицинска практика са: анамнеза, физикално изследване, поставяне на предварителна диагноза, определяне на диференциално-диагностичен план, анализ на резултатите от параклинични изследвания, извършване на инструментални функционални изследвания (електрокардиография, сфигмоманометрия и др.), анализ на резултатите от консултативните прегледи и изследвания, извършени на други нива на здравната система, поставяне на работна диагноза. Прилагането на всеки от тях поотделно или в съчетание зависи от преценката на общопрактикуващия лекар; 1. Основни лечебни методи в общата практика са: съставяне на терапевтичен план и индивидуална терапевтична схема, медикаментозно или немедикаментозно лечение, определяне на лечебен диетичен и двигателен режим, хирургича обработка на рани, манипулации, насочване към лечебни заведения за физиотерапия, продължително лечение и рехабилитация, определяне на индивидуален план за проследяване на пациента. Прилагането на всеки от тях поотделно или в съчетание зависи от преценката на общопрактикуващия лекар; 1. Основни методи за мониторинг на болните с хронични заболявания са: определяне на индивидуален план за мониторинг на пациента с хронично заболяване, медикаментозно или немедикаментозно лечение, обучение на пациентите, диспансеризация, съгласно действащите нормативни документи и назначаване на лабораторни и функционални изследвания за контрол на състоянието, назначаване на интердисциплинарни консултации; 1. Основни методи в грижите за терминално болните са: осигуряване на обезболяващо лечение, обучение на пациента и близките, информиране за възможностите за социално подпомагане и осигуряване на технически помощни средства при необходимост според уредените чрез нормативната база възцможности. 1. В общата медицинска практика могат да се използват и други методи на диагностика, лечение и рехабилитация при наличие на съответната апаратура в практиката и необходимата квалификация на лекаря и/или персонала на практиката. 1. Превантивни дейностипромотивни, скринингови, профилактични и протекционни дейности за здравите и болните.

   1. Медико-социални дейности– консултации на семейството при откриване на бременност, заразни заболявания, хронични заболявания, терминално болни, както и ориентиране към отдел Закрила на детето при необходимост, насочване към съответните социални служби за получаване на информация за възможностите за социално подпомагане.

   2. Медико-педагогически дейности– обучение на персонала, на студенти и лекари.

   3. Управленчески дейности– поставяне на цели, планиране, организиране, координиране, мотивиране, анализ, оценка и контрол на дейността на практиката, определяне на необходимостта от допълнителен персонал на практиката, отчетност към осигурителни и държавни институции.

   4. Икономически дейности– определяне на бюджет, анализ, оценка и контрол на приходи и разходи.

   5. Интердисциплинарни дейности- взаимодействие с различни видове медицински специалисти и лечебни заведения, които могат да включват:

 1. консултация със специалист от друга медицинска специалност;

 2. насочване на пациентите за извършване на клинико-лабораторни, образни и други изследвания;

 3. насочване на пациентите за болнично лечение;

 4. насочване на пациентите към лечебни заведения за рехабилитация, продължително лечение, хосписи и др.;

 5. насочване на пациентите към специализирани центрове за диагностика и лечение (онкологични, психиатрични, дермато-венерологични);

 6. посещение на настанени в лечебно заведение за болнична помощ пациенти на ОПЛ;

 7. насочване на пациентите за медицинска експертиза.

Лекарят, изпълняващ дейности по обща медицина, преценява необходимостта от интердисциплинарни дейности (изследвания, консултации с другите медицински специалисти, хоспитализации и др.). Насочване на пациента за ивтердисциплинарни дейности се извършва с информираното му съгласие, изразено чрез подпис в медицинската документация.

2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР (ОПЛ)

2.1. Лекарите в общата практика носят характеристики, определени от характеристиките на своята дисциплина (виж. 1.1.)

Професионална дейност по Обща медицина може да се осъществява от лекари с призната специалност по Обща медицина, както и от специализиращи Обща медицина; с призната/ти друга специалност; специализиращи друга специалност; без придобита специалност, когато това не противоречи на нормативната уредба. Специалистът по Обща медицина може да работи и в лечебни и здравни заведения с различен предмет на дейност, които имат или не сключен договор със здравноосигурителен фонд, ако притежава съответната квалификация и това не възпрепятства обслужването на пациентите в практиката му. Професионалната дейност по Обща медицина може да се извършва в практики, регистрирани като индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ. В груповите практики дейностите по организация, управление, снабдяване, отчетност и др., непряко свързани с медицинската дейност, могат да се разпределят между общопрактикуващите лекари или да бъдат възлагани на външни лица. Част от дейностите по Обща медицина в практиката, по преценка на ОПЛ, могат да извършват и специалисти по здравни грижи и помощен немедицински персонал, който формира екипа на ОПЛ.


3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОБЩА МЕДИЦИНА В ПЪРВИЧНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
3.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността

3.1.1. Помещения, оборудване и техника
Минималните изисквания за помещения са: кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел, които отговарят на санитарно-хигиенните изисквания. Основното оборудване, инструментариум, апаратура, лекарствени средства и консумативи са съобразени с предмета на дейност по обща медицина.

Критерий 3.1.1.1. Практиката разполага с кабинет за извършване на консултации (прегледи) за всеки лекар, който в даден момент работи там.

Индикатори: А. Всеки лекар разполага с кабинет, отговарящ на санитарно-хигиенните норми, предназначен специално за неговите консултации (прегледи) през амбулаторното време в практиката, независимо дали тя е индивидуална или групова.
Критерий 3.1.1.2. В амбулаторията има условия, които създават удобства и безопасност за пациентите и за персонала.

Индикатори А. Кабинетът е подходящо осветен, като осветлението отговаря на действащите в страната санитарно-хигиенни норми за дейността.

Б. В кабинета има кушетка или легло за преглед на болни и работно бюро.

В. В амбулаторията има създадени удобства за преглед и консултация на деца в кърмаческа възраст, ако има такива в листата на ОПЛ.

Г. В кабинета се поддържа подходяща за сезона температура на въздуха.


Критерий 3.1.1.3. Практиката разполага с чакалня, която отговаря на нормативните изисквания.

Индикатори А. В практиката има чакалня с не по-малко от 2 места за сядане.

Б. Чакалнята е осветена съобразно санитарно-хигиенните норми и се поддържа температура според сезона на годината.


Критерий 3.1.1.4. Практиката разполага с помещения за извършване на манипулации и дейности, включени в основния пакет за ПИМП.

Индикатори А. Практиката има манипулационна.

Б. Помещението отговаря на приетите в страната санитарно-хигиенни норми.

В. Всеки лекар и/или лице от екипа, който изпълнява дейност по Обща медицина, има осигурен достъп до манипулационната и оборудването, което може да е общо за индивидуални, групови практики или наето.
Критерий 3.1.1.5. Практиката разполага с тоалетни и мивки, които са лесно достъпни за ползване.

Индикатори А. В сградата на практиката има тоалетни и мивки, които са лесно достъпни за ползване.

Б. Тоалетните са означени с табела и такава, указваща къде се намират.

В. В сградата на практиката има тоалетни и мивки, които са достъпни за ползване само от персонала.

Бележка към Кр. 3.1.1.1-3.1.1.6 Манипулационната, чакалнята и санитарният възел могат да бъдат общи помещения за групови и/или индивидуални практики, разположени в териториална близост.
Критерий 3.1.1.7. Лекарският кабинет за консултации и манипулационната са добре оборудвани и устроени.

Индикатори

 А. Бюро*;

 Б. Стол*;

 В. Кушетка или легло за преглед на болни*;

 Г. Шкаф за документи;

 Д. Компютърна конфигурация;

 Е. Наличие на необходимите за дейността бланки;

 Ж. Хладилник;

 З. Манипулационна масичка;

И. Лекарствен шкаф;

 Й. Мивка с течаща вода*;

 К. Контейнер за опасни отпадъци;

 Л. Телефон – стационарен и/или мобилен;

 М. „Лекарска чанта”.

 О. Когато се използва извън амбулаторията, "лекарската чанта" съдържа задължително: стетоскоп; сфигмоманометър; термометър; ръкавици; животоспасяващи лекарствени средства (по преценка на лекаря), които са в срок на годност; различни размери спринцовки и игли; превързочни средства.
Бележка към Кр.3.1.1.7. Оборудването може да бъде разположено в лекарския кабинет и/или в манипулационната по преценка на лекаря, като отбелязаните с * са задължителни и за двете помещения. Оборудването е задължително за основния адрес на практиката, като разкритите допълнително кабинети към практиката могат да не бъдат оборудвани с всички изброени позиции.
Критерий 3.1.1.8 . Практиката разполага с необходимата за дейността медицинска апаратура, оборудване и техника.

Индикатори

 А. Стетоскоп;

 Б. Апарат за измерване на артериално налягане;

 В. ЕКГ апарат;

 Г. Неврологично рефлексно чукче;

 Д. Глюкомер с набор тест-ленти;

 Е. Тест-ленти за изследване на урина;

 Ж. Саморазгъващ се балон за обдишване;

 З. Хирургични инструменти – пинсети, скалпели и/или скалпелни лезвиета, ножица;

 И. Таблица за изследване на зрение;

 Й. Таблици за изследване на цветно зрение;

 К. Консумативи – спринцовки, игли различни размери, шпатули, системи за инфузия и други по преценка на лекаря.Бележка към Кр. 3.1.1.8. Оборудването може да бъде разположено в лекарския кабинет и/или в манипулационната по преценка на ОПЛ. Оборудването може да бъде общо за двама или повече лекари, изпълняващи дейност по Обща медицина (индивидуални и/или групови практики) Оборудването е задължително за основния адрес на практиката, като разкритите допълнително кабинети към практиката могат да не бъдат оборудвани с всички изброени позиции.
Критерий 3.1.1.9. В зависимост от вида на практиката, по преценка на ОПЛ, могат да бъдат налични и да се използват и допълнителни медицинска апаратура, оборудване и техника.
Критерий 3.1.1.10. Практиката осигурява по достъпен начин информация за пациентите.

Индикатори А. Писмена информация, поставена на определени за това места в сградата и/или в самата практика (кабинет, чакалня).

Б. Вербална информация, предоставена от персонала на практиката.
Критерий 3.1.1.11. В практиката винаги има необходимите стерилни инструменти.

Индикатори А. Наличие на стерилни инструменти в практиката.

В. В практиката се контролира качеството на стерилизацията, когато такава се извършва.
Критерий 3.1.1.12. В практиката са осигурени условия за физическа достъпност до помещенията и предлаганите услуги

Индикатори А. Собственикът на помещенията е осигурил условия за достъп на хора с физически увреждания и на майки с детски колички.

Б. В близост до входа на практиката има възможност за спиране на автомобили.


Критерий 3.1.1.13. Материали и консумативи, които са нетрайни (като лекарствени продукти, ваксини, медицински изделия и др.), не се съхраняват или използват след изтичане на срока на годност.

Индикатори А. В практиката и в "лекарската чанта" няма лекарствени продукти, ваксини и медицински изделия с изтекъл срок на годност.
Критерий 3.1.1.14. Наличните в практиката ваксини се съхраняват според препоръките за съхранение на съответната ваксина.
Индикатори А.В практиката не се ползват ваксини с изтекъл срок на годност.
А.В хладилник с контролирана температура се съхраняват ваксините, при които това е условие за съхранение.

3.1.2. Изисквания към персонала в общата медицинска практика (вид, брой, квалификация)

Критерий 3.1.2.1. Достатъчен брой лекари в индивидуалната практика за първична извънболнична помощ.

Индикатори А. Един лекар с призната специалност по Обща медицина (с изключение на случаите, упоменати изрично със закон).

Б. Повече от един лекар.


Критерий 3.1.2.2. Достатъчен брой лекари в груповата практика за първична извънболнична помощ.

Индикатори А. Най-малко двама лекари с призната специалност по обща медицина(с изключение на случаите, упоменати изрично със закон).

Б. Повече от двама лекари.


Критерий 3.1.2.3. Достатъчен брой специалисти по медицински грижи (медицински сестри, фелдшери и др.лица с медицинско образование, различно от лекар) в индивидуалната или групова практика практика за първична извънболнична помощ.

Индикатори А. Определя се по преценка на ОПЛ, който е регистрирал и ръководи практиката в съответствие на нуждите на ЛЗ за осигуряване на основния пакет от медицински услуги.


Критерий 3.1.2.4. Наличие на друг персонал в практиката с немедицинско образование по преценка на управляващия практиката.

Бележка: Критерият не е задължителен.
Критерий 3.1.2.5. Практиката за първична извънболнична медицинска помощ е регистрирана от лекар/ри с призната специалност по Обща медицина (освен в случаите, изрично определени в закон).
Критерий 3.1.2.6. В практиката за първична извънболнична медицинска помощ има мениджър.

Индикатори А. ОПЛ;

Б. Лекар с друга специалност, но е магистър по здравен мениджмънт;

В. Лице с немедицинско, но съответстващо на длъжността образование.

Критерий 3.1.2.7. Лекарите в практиката постоянно поддържат и усъвършетстват квалификацията си.

Индикатори А. Ежегодно участие в мероприятия (конгреси, конференции, семинари и др.) по продължаващо медицинско обучение за ОПЛ;

Б. Ползване на медицински списания, вестници, ръководства за поведение и др. специализирани печатни издания;

В. Ползване на специализирана медицинска литература и справочници чрез интернет и в електронен вариант.

Критерий 3.1.2.8. Медицинските и немедицински лица, освен лекарите, в практиката притежават съответстващата на длъжността си квалификация.

Индикатори А. Диплома за завъшено образование, съответно на на длъжността.
Критерий 3.1.2.9. Медицинските лица, освен лекарите, в практиката постоянно поддържат и усъвършетстват квалификацията си.

Индикатори А. Медико-педагогически дейности по отношение на персонала на практиката от ОПЛ.

Б. Участие в обучителни мероприятия за професионалисти по здравни грижи.


Критерий 3.1.2.10. ОПЛ и членовете на екипа, чиято длажността характеристика изисква това, познават и умеят да работят с медицинския софтуер и всички първични документи в практиката.
Критерий 3.1.2.11. В практиката може да се обучават специализант/и по Обща медицина и/или студенти по медицина.

Индикатори А. Практиката е получила положителна акредитационна оценка.
Бележка: Този критерий не е задължителен за всички практики. В случая индикаторът е задължително условие за изпълнение на незадължителен критерий.

Критерий 3.1.2.12. Обучаващите се в практиката специализанти могат да изпълняват самостоятелно дейности по обща медицина в обем, определен от специалиста по Обща медицина, за което са персонално отговорни.
Критерий 3.1.2.13. Специализантът по Обща медицина отговаря на изискванията на заеманата длъжност.

Критерии А. Има завършено висше медицинско образование.

Б. Изпълнява утвърдената от съответното висше учебно заведение програма за специализация по Обща медицина.

В. Извършва самостоятелно всички делегирани от обучителя дейности, специфични за общата медицинска практика и носи отговорност за тяхното качество и ефективност.
3.2. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността по Обща медицина.

Критерий 3.2.1. Задълженията и отговорностите на членовете на екипа на практиката са точно и ясно определени

Индикатори А. В практиката за всяка длъжност има разработена длъжностна характеристика.

Б. Персоналът на практиката е запознат със съдържанието на длъжностните характеристики, които са подписани от него.

В. В обучителните практики има правила, определящи задълженията на лекаря обучител и обучавания лекар.
Критерий 3.2.2. Практиката е създадена организация на амбулаторния прием и домашните посещения.

Индикатори А. В графика на работното време има определени часове за амбулаторен прием, които са съобразени с броя на пациентите и вида на практиката.

Б. Часовете за амбулаторен прием се спазват.

В. В графика за работното време има часове за домашни посещения и за женска и детска консултация, които се определят съобразно броя и структурата на пациентската листа.

Г. Предвидена е възможност основната дейност и дейността по женската и детската консултация могат да се извършват и извън посочените в графика часове по преценка на ОПЛ съобразно с нуждите на пациентите.Д. В практиката има определен от лекаря ред за достъп на пациентите в амбулаторията.

Е. В практиката се осигурява прием с предимство на деца до 1 година и на бременни жени.

Ж. Практиката има система за назначаване на часове за посещения.

З. В практиката е предвидена възможност за назначаване на консултации при необходимост и удължаване на времето за консултации

И. Практиката осигурява достъп до медицинска помощ извън работния график самостоятелно; чрез съвместен график с други ЛЗ за ПИМП или чрез договаряне на извършването на тази дейност с други ЛЗ или специално създадени за тази цел структури.


Критерий 3.2.2.А. Медицинска помощ в дома на пациента

Индикатори А. Извършва се в посочените в работния график часове

Б. По преценка на ОПЛ може да се извършва и извън посочените в работния график часовеВ. Извършва се от ОПЛ и/или от членовете на неговия екип

Г. Отразява се в медицинските записи на пациента.


Критерий 3.2.2.Б. Пациенти, на които се оказва медицинска помощ в дома

Индикатори А. Със заболявания и състояния, които ограничават движението им в рамките на леглото или стаята и ги поставят в невъзможност да се придвижат до амбулаторията.

Б. Терминално болни

В. Други пациенти по преценка на лекаря


Критерий 3.2.2.В. Условия за провеждане на лечение в дома на пациента

Индикатори А. Пациентът е в добро или леко увредено общо състояние

Б.Пациентът е способен обективно да прецени състоянието си, признаците на влошаване, ако има такива, и спазва назначеното лечение. Ако пациентът е в несъстояние да изпълни посоченото, задължително в дома, където живее, трябва да има поне още едно лице, което може да прецени състоянието му и да сигнализира в случай на внезапно влошаванеКритерий 3.2.3. Палиативни грижи при терминално болни

Индикатори А. Психологическа подкрепа на болния

Б. Психологическа подкрепа на членовете на семейството

В.Отстраняване или намаляване на симптомите и усложненията(болка,задух,повръщане,запек, безпокойство, кръвотечение)
Критерий 3.2.4. Практиката осигурява на пациентите необходимата информация във връзка с осъществяваните медицински дейности.

Индикатори А. Пациентите получават по подходящ начин информация за:

- имената на лекарите, работещи в практиката

- адрес и телефон на практиката

- приемни часове- информация за получаване на медицинска помощ извън работното време на практиката

Б. На общодостъпно място е предоставена информация за обема на дейностите и изследванията, включени в годишния профилактичния преглед на лицата над 18 годишна възраст..

В. На общодостъпно място е предоставена информация за подлежащите на задължителни профилактични имунизации за годината на възраст над 18 години.

Г. На общодостъпно място е предоставена информация за честотата на профилактичните прегледи по възрастови групи и задължението на пациентите да посетят опл, за да бъдат извършени.
Критерий 3.2.5. Пациентите, регистрирани в практиката, могат да получат информация или консултация по телефона.
Индикатори: А. Практиката предоставя по подходящ начин информация на пациентите за установените принципи и процедури за провеждане на телефонни консултации.

Критерий 3.2.6. В практиката се прилагат холистичният и човек-центриран подход към пациента.
Критерий 3.2.7. В практиката се прилага медицинската консултация, която съдържа комбинации от дейностите, извършвани от ОПЛ, за да даде правилен отговор на въпросите на болния и/или неговите близки във връзка с наличието на конкретен здравен проблем.
Критерий 3.2.8. В практиката се извършват всички видове медицински консултации.

Индикатори А. Преки- пряк контакт между лекар и пациент и/или негови близки в амбулаторни или домашни условия
Б. Телефонни- контакт между пациент или негов близък и лекар впо повод известен или нововъзникнал медицински проблем

В. Документални- консултация между лекар и пациент и/или близки на пациента относно резултати от изследвания, епикризи, консултации от други медицински специалисти, подготовка на документи за експертиза по повод получаване на медикаменти, временна или трайна нетрудоспособност, социални придобивки и др.)
Критерий 3.2.9. В практиката се строго се спазват правилата за конфиденциалност от всички членове на екипа.
Критерий 3.2.10.Общопрактикуващият лекар извършва домашни посещения на своите пациенти, когато прецени, че такива са необходими, в рамките на работния график.

Индикатори: А. Извършените домашни и други посещения се документират.

Б. Пациентите са информирани за определения в амбулаторията ред за извършване на домашни посещения
Критерий 3.2.11.В практиката могат да се извършват специализирани и високоспециализирани медицински дейности

Индикатори: А. Наличие на необходимата апаратура

Б. Наличие на изискваната квалификация за извършването на дейностите
Критерий 3.2.12. Всеки ОПЛ в практиката за първична медицинска помощ има пълна автономност при вземане на решени за клиничната и превантивната дейност.

Индикатори А. Лекарят (лекарите) самостоятелно решава към какви специалисти или консултанти да насочва своите пациенти.

Б. Лекарят (лекарите) самостоятелно решава за какви изследвания и диагностични процедури да изпраща пациентите си.

В. Лекарят (лекарите) самостоятелно определя индивидуалната схема за проследяване състоянието на отделните пациенти.
Критерий 3.2.13. В практиката е осигурен достъп до справочни материали и източници на информация от областта на клиничната и превантивната медицина.

Индикатори А. В практиката има осигурен достъп до актуални медицински и немедицински справочници, както и учебници, монографии, нормативни актове и др., свързани с общата медицинска практика. Това може да включва и компютърно базирани програми.

Б. Персоналът в практиката има достъп до периодични издания (списания и др.) от областта на общата медицина (абонамент, интернет достъп и др.).

Критерий 3.2.14.Продължителността на медицинската консултация се определя от лекаря, който я провежда.
Критерий 3.2.15. Персоналът на практиката дава ориентировъчна информация на пациентите за възможните разходи за лечение, изследвания и процедурите, преди тяхното започване.

Индикатори А. Персоналът на практиката информира пациентите за възможни допълнителни разходи, които може да се наложи да заплатят за собствена сметка за изследвания (образни, клинико-лабораторни и др.) или за консултация с друг медицински специалист, преди извършването на лечебно-диагностични дейности и процедури.

Б. Пациентите са информирани за реда и начина на заплащане на съответните медицински услуги.

В. В практиката има поставен на достъпно място ценоразпис за медицински услуги извън пакета дейности, заплащани от НЗОК.
Критерий 3.2.16. Практиката познава организациите, които предлагат здравни и други обществени услуги в нейния район, и работи с тях, когато е необходимо, за да съдейства на пациента да получи оптимални грижи.

А. Възможност за проверка на необходимите контакти в електронната мрежа.

Б. Разполага с телефони за контакт.

Критерий 3.2.17. Документацията, изпращана до други изпълнители на медицинска помощ е изрядно и компетентно попълнена.

Индикатори А. Лекарят (лекарите) попълва медицинските направления в съответствие с правилата за добра клинична практика и нормативните изисквания.

Б. Насочването към друг специалист се отбелязва в медицинския запис на пациента, който се съхранява на електронен и/или хартиен носител.Критерий 3.2.18. Практиката участва или сътрудничи в изпълнението на обществени програми за промоция на здравето и профилактика.

Индикатори А. Лекарят (лекарите) информира пациентите за програмите за здравна промоция и профилактика и насърчава участието им в тези от тях, които смята за подходящи.

Б. Практиката може да участва в обществени програми за ограничаване на тютюнопушенето, на консумацията на алкохол, за повишаване на двигателната активност, рационално хранене и намаляване на затлъстяването и в такива за профилактика на заболяванията - различни програми за скрининг.


Критерий 3.2.19. В практиката се осигурява медицинска помощ на пациентите в съответствие с постиженията на съвременната медицина.

Индикатори А. Практиката разполага със съвременни ръководства за поведение, клинични наръчници и указания за извършване на добра доказателственобазирана клинична дейност, които използва при диагностиката и лечението на различните заболявания.

Б. Въпреки посоченото в индикатор „А“ на Кр. 3.2.19. окончателното решение може да е друго, ако пациентът не го приема или лекарят прецени, че състоянието му го налага
Критерий 3.2.20. Информирано съгласие.
Индикатор А. Окончателно решение се взема съвместно с пациента; с неговите близки, ако пациентът е в неадекватно състояние или самостоятелно от лекаря, ако не е възможен контакт с близките или няма достатъчно време за това.

Б. Информираното съгласие се удостоверява чрез подпис в амбулаторния лист (хартиен и/или електронен вариант) на лицата по индикатор „А“. Несъгласието се пояснява с допълнителен текст.Критерий 3.2.21. Практиката осигурява на пациентите информация как да се предпазват от заболявания и да се грижат за здравето си.

Индикатори А. Практиката разполага с различни материали и източници на информация (табла, брошури, компютърни програми и др.) относно възможността за предпазване на пациентите от заболявания.
Критерий 3.2.22. Профилактика и дейности за ранно откриване на заболяванията.

Индикатори А. Провеждане на периодични медицински прегледи на деца, бременни и др. се извършва съгласно действащите нормативни актове и се отразява в медицинските записи.

Б. В медицинските записи на пациентите се вписват данни относно:

- провеждане на имунизации съгласно имунизационния календар;

- провеждане на профилактични прегледи за ранно откриване на заболявания (в зависимост от приетите в страната скринингови програми).
Критерий 3.2.23. Диспансеризация на хроничните заболявания

Индикатори: А. В практиката се извършва диспансеризация на пациентите с хронични заболявания, посочени в нормативните документи.

Б. Диспансеризацията е доброволна.

В. Отказът от диспансеризация от страна на пациента се документира в медицинските записи.
Критерий 3.2.24. А.Контрол и лечение на хроничните заболявания при пациенти, които се диспансеризират от ОПЛ

Индикатори: А. Периодичен медицински контрол (да се има предвид зависимостта от къмплайънса на пациента).

Б. Има назначена терапия-медикаментозна или немедикаментозна.

В. Избор на методи и критерии за контрол на сасътоянието на пациента

Г. Консултативни прегледи, високоспециализирани дейности и/или хоспитализация по преценка на лекаря според състоянието на пациента, вида на заболяването и допустимите от нормативната уредба възможности.

Критерий 3.2.25. В практиката се поддържат медицински записи за всеки пациент на електронен и/или хартиен носител.

Индикатори А. За всеки пациент в практиката има медицински запис.

Б. Всеки медицински запис съдържа:

- датите на консултациите;

- причините за консултациите;

- диагностичните дейности;

- диагнозите съгласно МКБ 10 ;

- предписаните лекарствени средства (дадените указания за употреба и др.);

- документиране на направленията към други здравни специалисти;

- когато на ОПЛ е предоставена информация за проведени консултации и лечение от други специалисти, клинико-лабораторни, инструментални и образни изследвания, данни от епикризи, ОПЛ включва в медицинския запис онази част, която преценява че е важна за диагностично-лечебния процес;

- идентификация на лекарите.

Критерий 3.2.26. В практиката са взети мерки за сигурност на медицинските записи.

Индикатори А. Достъпът на външни лица до медицинските записи на

пациентите е ограничен.Б. Персоналът на практиката използва данните от медицинските записи на пациентите при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Критерий 3.2.27. При поискване от страна на пациента практиката изготвя резюме или копие от медицинския запис и му го предоставя.

Индикатори А. В медицинския запис се отразява искането за изпращане на информация, както и къде е изпратена тя.
Критерий 3.2.28. Поддържане на архив от медицински записи на пациентите.

Индикатори А. Индивидуалните медицински записи на хартиен носител съдържат документи с тригодини давност от създаването им. Документи с давност над три години могат да се предават на пациента за съхранение по ред, определен от управителя на лечебното заведение.

А. Индивидуалните медицински записи в електронен вариант нямат давност и се архивират и съхраняват в базата данни на практиката.

Критерий 3.2.29. Медицинската помощ на лицата с непрекъснати здравноосигурителни права в практиката е достъпна и без дискриминация.

Индикатори А. Лекарят (лекарите) и персоналът оказват медицинска помощ на пациентите без дискриминация на основание пол, възраст, религия, социално положение, етническа принадлежност, сексуална, политическа ориентация или здравословно състояние.

Критерий 3.2.30. Условията, в които се извършват консултациите и прегледите, осигуряват конфиденциалност и комфорт на пациентите.

Индикатори А. В кабинета (кабинетите) за консултация има условия за осигуряване на визуална и звукова изолация по отношение на останалите помещения.

Б. Защитено от директно наблюдение място, където се събличат пациентите.


Критерий 3.2.31. Право на пациента да откаже или отхвърли всяко лечение, процедура или съвет.

Индикатори А. Пациентът има право да откаже или отхвърли всяко лечение, процедура или съвет.

Б. В медицинския запис се вписва всеки отказ на пациента от предлагано лечение или диагностични изследвания.

С. При отказ на пациента от предлагано лечение или диагностични изследвания, ОПЛ се съобразява с взетото от пациента решение.
Критерий 3.2.32. Право на пациента да потърси второ мнение от друг изпълнител на медицинска помощ.

Индикатори А. При изявено желание на пациента да потърси второ мнение от друг изпълнител на медицинска помощ, общопрактикуващият лекар оказва нужното съдействие за това и го информира за разходите, които могат да възникнат.
Критерий 3.2.33. В практиката се разглеждат оплаквания, мнения и забележки на пациентите.

Индикатори А. В практиката има документация за постъпилите оплаквания, мнения и забележки на пациентите .
Критерий 3.2.34. Присъствието на трето лице, наблюдаващо или включено в клиничната дейност, е възможно само с изричното съгласие на пациента.

Индикатори А. Пациентите са предварително информирани и са дали своето съгласие, когато в практиката има студенти, специализанти или други медицински специалисти, които участват като наблюдатели и/или извършват медицински консултации, прегледи или изследвания.

Б. Ако в практиката се извършва обучение, на видно място в чакалнята е поставена табела с информация за това.


Критерий 3.2.35. Включването на пациенти в събирането на персонифицирана здравна информация за научни изследвания е възможно само с тяхното изрично писмено съгласие и след като са получили писмени и устни разяснения за научния проект.

Индикатори А. В практиката има документация за писменото съгласие на пациентите, включени в научни изследвания.
Критерий 3.2.36. В амбулаторията е възможно да се окаже спешна медицинска помо до пристигане на екип от ЦСМП.

Индикатори А. В амбулаторията се оказва медицинска помощ до пристигане на екип на ЦСМП, според наличните възможности, на болни с животозастрашаващи състояния, възникнали в амбулаторията или в непосредствена близост в рамките на обявените за амбулаторен прием часове.
Критерий 3.2.37. В практиката има осигурена защита от неправомерен достъп до лекарства и документи със специален режи.

Индикатори А. Лекарствените средствана специален режим , ако има тиква в практиката, се съхраняват в заключен шкаф или сейф.

Б. Медицинските записи, бланки на административни и други официални документи, с които може да се злоупотреби, се съхраняват на места с ограничен достъп на външни лица.
Критерий 3.2.38. Помещенията на практиката постоянно се поддържат в добро санитарно-хигиенно състояние.

Индикатори А. Дезинфекция на повърхности (медицинското оборудване и обзавеждане, работни плотове)- чрез влажно забърсване с дезинфектант веднъж дневно.

Б. Дезинфекция на пода в помещенията на общата медицинска практика се извършва минимум 1 път дневно след почистване на помещенията.


Критерий 3.2.39.А. Стандартни мерки за профилактика на инфекциите, свързани с медицинското обслужване

Индикатори А. Хигиена на ръцете-миене на ръцете или дезинфекция на ръцете с подходящ дезинфектант или защита от контаминация чрез ръкавици. Хирургична дезинфекция- в ограничени случаи при обработката на големи рани и имунокомпрометирани пациенти.

Б. Използване на лични предпазни средства:

 • ръкавици за еднократна употреба при инвазивни процедури; при процедури, свързани с риск от контаминация с кръв, телесни течности, секрети и екскрети; при контакт с лигавица и увредена кожа; при употреба на остри и контаминирани медицински изделия и предмети;

 • предпазни престилки, които задължително се използват при инвазивни процедури; при процедури, свързани с риск от контаминация с кръв, телесни течности, секрети и екскрети; при контакт с лигавица и увредена кожа; при употреба на остри и контаминирани медицински изделия и предмети;

 • еднократни маски за защита от инфекции, предавани по въздушно-капков път по време на епидемии.

В.Използването на работно облекло при дейности, различни от процедурите в индикатор „Б“, не е задължително.


Г.След употреба личните предпазни средства за еднократна употреба се събират и унищожават по правилата за опасните медицински отпадъци.
Критерий 3.2.39.Б. Стандартни мерки за профилактика на инфекциите, свързани с медицинското обслужване

Индикатори А. Работното облекло и постелното бельо(когато са за многократна употреба) се изпират и дезинфекцират по ред, определен от ръководителя/управителя на практиката.
Критерий 3.2.39.В. Стандартни мерки за профилактика на инфекциите, свързани с медицинското обслужване

Индикатори А. Дезинфекция на медицински инструментариум чрез потапяне на инструментите в контейнер с дезинфекционен разтвор след тяхната употреба.

Б. Използваните инструменти се почистват механично от замърсявания и остатъци от биологична материя при подготовката им за стерилизация. Почистването се извършва при стриктно спазване на правилата за безопасност и при използване на лични предпазни средства.

В. Стерилизация на инструментариум чрез:


 • Собствена апаратура за стерилизация (сух стерилизатор и/или автоклав)

 • Апаратура за стерилизация извън практиката (сух стерилизатор и/или автоклав) – при наличие на договор с лечебното заведение, собственик на апаратурата.

Г. Използване на стерилни превързочни материали и инструменти за еднократна употреба.
Критерий 3.2.40. Управление на опасни медицински отпадъци

Индикатори А. Извършва на мястото на образуването им в отделни пластмасови или метални контейнери, обозначени със знак за биологична опасност.

Б. Лечебното заведение за ПИМП трябва да има договор с външен изпълнител за съхранение и/или транспортиране и обезвреждане на опасните медицински отпадъци.


Критерий 3.2.41. В помещенията на практиката(кабинети, чакалня, манипулационни и др.) не се разрешава пушене.

Индикатори А. В чакалнята на практиката има знак "Пушенето забранено" или друго уведомление.
Критерий 3.2.42. На лекарите и персонала в практиката се осигуряват условия на труд в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Индикатори A. Обзавеждането в кабинетите и офисите на практиката са съобразени с изискванията за безопасност и ергономия на труда.

Б. На целия персонал се предлагат и извършват подходящи имунизации съобразно техните задължения в практиката.В. В практиката има установени правила за действие в случаите на нараняване с остри предмети.

Г. В практиката има установени правила за безопасна инжекционна практика
3.3. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността
Оценката за критериите за качество се извършва само от общопрактикуващи лекари с призната специалност по Обща медицина – които имат регистрирана амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ, практикуват специалността и имат специална подготовка като експерти по оценяване въз основа на приетите стандарти.

Количествената оценка на степента на изпълнение на профилактични прегледи и имунизации


3.3.1. Обхващане на пациентите с планови дейности

Критерий 3.1.1.1. Обхващане на лица до 18 годишна възраст с профилактични прегледи, чиито родители са изпълнили законовото си задължение да ги доведат при ОПЛ.

Индикатори А. Степен на обхващане с профилактични прегледи на децата от 0 до 1 година, доведени здрави в амбулаторията- не по-малко от 90 % от подлежащите.

Бележка: При отчитането на този индикатор се изключват децата от 0 до 1 годишна възраст, при които не са извършени профилактични прегледи, поради отсъствие повече от 3 месеца от известния на ОПЛ адрес, често боледуване (повече от 1 път месечно) или друга доказано независеща от лекаря причина.

Б. Степен на обхващане с профилактични прегледи на децата от 1 до 2 годишна възраст, доведени здрави в амбулаторията- не по-малко от 90 % от подлежащите.Бележка: При отчитането на този индикатор се изключват децата от 1 до 2 годишна възраст, при които не са извършени профилактични прегледи, поради отсъствие повече от 6 месеца от известния на ОПЛ адрес, често боледуване (повече от 1 път месечно) или друга доказано независеща от лекаря причина.
В. Степен на обхващане с профилактични прегледи на децата от 2 до 7 годишна възраст, доведени здрави в амбулаторията- не по-малко от 90 % от подлежащите.

Бележка: При отчитането на този индикатор се изключват децата от 2 до 7 годишна възраст, при които не са извършени профилактични прегледи, поради отсъствие повече от 8 месеца от известния на ОПЛ адрес, често боледуване (повече от 1 път месечно) или друга доказано независеща от лекаря причина.

Г. Степен на обхващане с профилактични прегледи на децата от 7 до 18 годишна възраст, доведени/явили се здрави в амбулаторията- не по-малко от 90 % от подлежащите.Бележка: При отчитането на този индикатор се изключват децата от 7 до 18 годишна възраст, при които не са извършени профилактични прегледи, поради отсъствие повече от 8 месеца от известния на ОПЛ адрес, често боледуване (повече от 1 път месечно) или друга доказано независеща от лекаря причина.

Критерий 3.1.1.2. Обхващане на лица над 18 годишна възраст с непрекъснати здравноосигурителни права с профилактични прегледи, съгласно Наредба 39 на МЗ, които са изпълнили законовото си задължение да се явят на прафилактичен преглед.

Индикатори А. Степен на обхващане– не по-малко от 30 % от подлежащите.

Бележка: При отчитането на този индикатор задължително се изчислява сумата определена от РЗОК чрез Регулативния стандарт за практиката за този вид профилактични прегледи и свързаните с тях изследвания и консултации.

Критерий 3.1.1.3. Обхващане на лица до 18 годишна възраст със задължителни имунизации съгласно имунизационния календар на РБългария, чиито родители са изпълнили законовото си задължение да ги доведат при ОПЛ.

Индикатори А. Степен на обхващане- не по-малко от 90% от подлежащите.

Бележка: При отчитането на този индикатор се изключват децата до 18 годишна възраст, при които не е извършена дейността, поради отсъствие повече от 8 месеца от известния на ОПЛ адрес, често боледуване (повече от 1 път месечно) или друга доказано независеща от лекаря причина.
Критерий 3.1.1.4. Обхващане на лица над 18 годишна възраст с непрекъснати здравноосигурителни права със задължителни имунизации съгласно имунизационния календар на РБългария, които са изразили съгласие да бъдат ваксинирани и са посетили амбулаторията на ОПЛ не по-малко от 1 път през годината.

Индикатори А. Степен на обхващане- не по-малко от 90% от подлежащите, изпълнили условието на критерия.
3.3.2. Критерии за достъпност на медицинската помощ
Индикатори А. В практиката 70 % пациентите извън случаите на спешност могат да получат час за консултация в рамките на период до 2 работни дни
Б. В практиката е осигурена информация как може да се получи медицинска помощ извън работния график на амбулаторията

В. В практиката е осигурена възможност за телефонна консултация в рамките на работния график на амбулаторията.


Каталог: uploads -> article documents
article documents -> Сдружение на общопрактикуващите лекари – кърджали
article documents -> Американското здравеопазване е най-доброто в света ако… Публикувано 08/13/2004
article documents -> Инструкция №1 от 20 май 2011 г. За работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност
article documents -> Спри на първата фрактура! 2 Милиона фрактури ежегодно в света са твърде много!
article documents -> Д-р Любомир Киров: Истинският лекар е докоснат от Бог
article documents -> Национална линия за отказ от тютюнопушенето – 0700 10 323
article documents -> Новини 20: 32 19. 08. 11 582 809 българи лишени от лекар В. Труд
article documents -> Програма на шеста научна конференция на дсопл 27. 10. 2012 умбал "александровска "аудитория на Kлиника по нервни болести
article documents -> Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в българия
article documents -> Профил на щастието: кои лекари живеят най-радостно?


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница