Министерство на отбраната изпълнителна агенциястраница1/3
Дата11.03.2018
Размер317.56 Kb.
  1   2   3МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”


1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7

тел./факс 953 33 74

Изх. рег. № 9024

София, 17.11.2014 г.


ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на хранителни продукти и напитки на едро за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

Относно: Отговори на поставени въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти и напитки на едро за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно – почивно дело”, открита с Решение № 8578/05.11.2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с горецитираната обществена поръчка давам отговори на следните въпроси:
Въпрос № 1:

          “От Раздел VII. Указания за подготовка на оферта,

По т.8.6.2.1

Какви документи трябва да приложим като “доказателства за извършената доставка”?Отговор:

Съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП доказателството за извършената доставка или услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката или услугата. Това е посочено и в т. 8.6.2.1. от Раздел VII. “Указания за подготовка на офертата” “Към списъка се прилага/т удостоверение/я (референция/препоръка), издадено от получателя или от компетентен орган, или се посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката”.


Въпрос № 2:

“От Раздел VII. Указания за подготовка на оферта,

По т. 9.1

Не става ясно дали при предоставянето на офертата трябва да приложим Протоколи от акредитирана лаборатория

За всички артикули, които да съответстват на Сертификационните предложения, отговарящи на изикванията на възложителя?

За всички артикули предмет на поръчката ли трябва да се прилагат Протоколи от акредитирана лаборатория? ”Отговор:

Във връзка с показател за оценка „Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасността и съответствието на хранителни продукти” участниците оферират брой артикули, обект на доставка, от всеки раздел групи храни (с изключение на раздел 5), които са длъжни да предоставят за изпитване в акредитирана лаборатория през всяко тримесечие от срока на договора.

Участниците са длъжни да оферират минимум два артикула от раздел (с изключение на раздел 5), за предоставяне за изпитване в акредитирана лаборатория през всяко тримесечие от срока на договора.

Участниците следва да представят и толкова протоколи за изпитване /лабораторни анализи/ от акредитирани лаборатории, колкото са оферираните от тях продукти .

За раздел № 5 от пълното описание на поръчката участниците не оферират извършване на лабораторни изследвания, съответно не представят протоколи за извършени изпитвания.

За раздел № 4, включващ сурови зеленчуци и пресни плодове, участниците оферират брой артикули – пресни плодове и зеленчуци, за които ще представят протоколи за съответствие.

Предоставените протоколи и сертификати трябва да са издадени до 90 /деветдесет дни/ преди датата на подаване на офертите и да се отнасят за оферираните от участниците продукти, описани в сертификационните предложения, част от Техническото предложение, в това число за същия производител.

За пресни плодове и зеленчуци, които не са в най-масово предлагане, представляващи артикули №№ 115, 116, 119, 148, 149, 153, 154, 155, 156 от пълното описание на поръчката представените от участника сертификати за контрол на съответствието могат да бъдат издадени до 12 (дванадесет месеца) преди датата на подаване на офертите.


Въпрос № 3:

“Съгласно указанията за подготовка на офертата, конкретно РАЗДЕЛ VII. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА, т. 9.1, буква Б) от документацията за участие:

Към техническата оферта се прилагат:

А) Сертификационни предложения (по образец № 3.1), които следва да бъдат подадени за всички артикули, включени в предмета на поръчката по образец. Посочените характеристики на отделните продукти трябва да отговарят на Наредба №16/28.05.2010 г. на МЗХ и регламент (ЕО )№ 543/2011 по отношение на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация, Наредба № 32/23.03.2006 г за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици, както и на изискванията описани в техническото задание за всеки продукт поотделно. При липса на подадено сертификационно предложение за един или повече артикули участникът се отстранява от участие.


Б) Протоколи за изпитване от акредитирана лаборатория (и/или сертификати за контрол на съответствието за пресни плодове и зеленчуци ), които се отнасят до избраните от участниците показатели, отнасящи се до безопасността и/ или съответствието на изследваните артикули, доказващи съответствието на оферираните и описани в сертификационните предложения артикули с изискванията на възложителя посочени в техническото задание, в това число Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ и регламент (ЕО )№ 543/2011 по отношение на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация, Наредба № 32/23.03.2006 г за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици
В предоставения образец №3.1 са посочени следните показатели:

Органолептични:

Физико - химични:

Микробиологични:

Това обаче са твърде общи показатели.

За някои групи продукти задължителните микробиологичните показатели са нормативно уредени, но в никакъв случай не са посочени в пълен обем. Същото важи и за физико-химичните показатели.

Прилагаме списък с гореописаните показателите относно първите два раздела продукти - млечни и месни продукти, за сведение.

ВЪПРОС 3.1.: Моля да уточните обема на всеки един от показателите -органолептични, физико - химични и микробиологични.

ВЪПРОС 3.2.: При извършване на микробиологичен анализ за един показател на един продукт /например салмонела/, това ще се брои ли за едно изследване?

ВЪПРОС 3.3.: При извършване на микробиологичен анализ за два показателя на един продукт /например колиформи и активност на закваската/, това за колко изследвания ще се броят?

ВЪПРОС 3.4.: Сертификационното предложение поставено ли е в зависимост от приложените лабораторни изследвания, тоест данните от изпитвателния протокол следва ли да се опишат в образец №3.1?”


МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИИме на показател

Метод на изпитване

Общ брой микроорганизми (ОБМ)

БДС ЕN ISO 4833-1;БДС ЕN ISO 4833-2; БДС 1035; БДС 6916

Плесени и дрожди

БДС ISO 21527-1;БДС ISO 21527-2; БДС 1035; БДС 6916; БДС ISO 6611

Колиформи

ISO 4831; ISO 4832

Ешерихия коли

ISO 16649-2; ISO 16649-3

Ентеробактериацее

БДС ISO 21528 - 1;БДС ISO 21528 - 2

Листерия моноцитогенес

БДС ЕN ISO 11290 - 1/А1;БДС ЕN ISO 11290 - 2/А1

Салмонела

БДС ЕN ISO 6579/А1

Коагулазоположителни стафилококи

БДС EN ISO 68881/А1;

БДС ЕN ISO 6888-3/АССулфит- редуциращи клостридии

ISO 15213

Клостридиум перфрингенс

БДС EN ISO 7937

Бацилус цереус

БДС EN ISO 7932

Шигела специес

БДС EN ISO 21567

Йерсиния ентероколитика

БДС EN ISO 10273

Психротрофни микроорганизми

БДС ISO 17410

Мезофилни млечнокисели бактерии

БДС ISO 15214

Ентерококи

БДС 14593

Стрептококус термофилус

БДС ISO 7889

Лактобацилус ацидофилус

ISO 20128(IDF 192)

Лактобацилус делбруеки субсп. булгарикус

БДС ISO 7889

Бифидобактерии

ISO/DIS 29981

Активност на закваската

БДС ISO 7889; БДС 10945

Протеус специес

БДС 14593

Термостатна проба

БДС 1035;БДС 6916;БДС 6877

Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми

БДС 1035;БДС 6916;БДС 6877

Мезофилни анаеробни микроорганизми

БДС 1035;БДС 6916;БДС 6877

Термофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми

БДС 1035;БДС 6916; БДС 6877

Термофилни анаеробни микроорганизми

БДС 1035;БДС 6916; БДС 6877

Неспорообразуващи мезофилни аеробни микроорганизми

БДС 1035; БДС 6916; БДС 6877

Вегетативни форми на спорообразуващи мезофилни аеробни микроорганизми

БДС 1035;БДС 6916;БДС 6877

Спори на сапрофитни мезофилни аеробни микроорганизми

БДС 1035;БДС 6916; БДС 6877

Вегетативни форми на мезофилни анаеробни микроорганизми

БДС 1035;БДС 6916;БДС 6877

Спорови форми на мезофилни анаеробни микроорганизми

БДС 1035;БДС 6916;БДС 6877

Неспорообразуващи термофилни аеробни микроорганизми

БДС 1035;БДС 6916;БДС 6877

Вегетативни форми на спорообразуващи термофилни аеробни микроорганизми

БДС 1035;БДС 6916;БДС 6877

Спори на сапрофитни термофилни аеробни микроорганизми

БДС 1035;БДС 6916;БДС 6877

Вегетативни форми на термофилни анаеробни микроорганизми

БДС 1035;БДС 6916;БДС 6877

Спорови форми на термофилни анаеробни микроорганизми

БДС 1035;БДС 6916; БДС 6877

Общ брой соматични клетки (ОБСК)

БДС EN ISO 13366-1

Ферментационна проба (инхибитори)

БДС 6688

Ентеробактер саказаки

ISO /ТS 22964

Псеудомонас специес

ISO /ТS 11059

Псеудомонас специес

ISO /ТS 11059

Контаминиращи микроорганизми

ISO 13559/IDF153

Органолептични показатели
Външен вид, Цвят, Вкус и мирис Консистенция

БДС 11

Външен вид, Цвят, Вкус, мирис и аромат, Консистенция, Външна повърхност, Вид на коагулума, Строеж при разрез, Консистенция при разбиване, Форма, Саламура, Разрезна Повърхност, Глазура

БДС 15612

Физикохимични показатели
Плътност

БДС 1110

Масленост

ISO 2446 (IDF226); БДС ЕN ISO 17189; БДС ЕN ISO 1211; ISO 3433(ГОР222); БДС ЕN ISO 1735;БДС ЕN ISO 1736; БДС ЕN ISO 1737;БДС ЕN ISO 2450;БДС ЕN ISO 7208;

Съдържание на влага и сухо вещество

БДС 1109 т. 1 и 2;БДС ЕN ISO 3727-1;БДС ЕN ISO 5534; ISO 728; ISO 6731

Сух безмаслен остатък (СБО)

БДС 15308;БДС ЕN ISO 3727-2

Киселинност аК

БДС 1111

КиселинностеТ

БДС 1111

Киселинност по Соксле-Хенкел

БДС 1111

Пепелно съдържание

БДС 6154 т.З, 4, 6

Готварска сол

БДС 8274 т.4

Протеин

БДС ЕN ISO 8968 - 1;БДС ЕN ISO 8968 - 2;БДС ЕN ISO 8968 - 3;БДС ЕN ISO 8968 - 4; БДС ЕN ISO 8968 - 5;БДС 6231

Степен на зрялост

БДС ЕN 150 8968-2

Съдържание на казеин

50 17997-1,2

Лактоза

БДС 6191 т.3.3.1

Инвертназахар

БДС 6191 т.3.3.2

Захароза/добавена/

БДС 6191 т.3.4.3

Пероксидазна активност

БДС 1113 т.1.2;БДС 1113 т.1.3;БДС 1113 т.1.4;БДС 1113 т.1.5

Съдържание на нитрати и нитрити ■ спектофотометрично

БДС ЕN ISO 14673-1; БДС 9214

Определяне на нитрати

С готов кит

Реакция за формалдехид

БДС 9215 т.2

Реакция за водороден пероксид

БДС 9215 т.З

Наличие на калиев бихромат

БДС 9215 т.4

Съдържание на нишесте

БДС 9215 т.6

Алкалност на пепел

БДС 9215 т.5

Съдържание на урея

БДС ЕN ISO 14637

Синтетични оцветители:

Амарант (Е123), Алура червено (Е129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (Е124], Азорубин (Е122), Еритрозин (Е127),Тартразин (Е102), Сънсет жълто [Е110], Индиготин (Е132), Брилянтно синьо (Е133), Патентно синьо (Е131)0030-ILM-GТ

Съдържание на метали:

Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)0031-ILМ-GТ

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една проба

Опепеляване или киселинно разлагане

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, Аспартам

БДС ЕN 12856

Подсладител Натриев цикламат (Е952)

БДС ЕN 12857

Консерванти:

Бензоена киселина, Сорбинова киселинаБДС ЕN 12856

Определяне чистотата на мазнината - наличие на чуждовидови мазнини

БДС 9215

Мастнокиселинен състав

БДС ЕN 150 5508; БДС ЕN 150 5509; БДС ЕN 150 12966-


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница