Пълно описание на обекта на поръчката предмет на обществената поръчкаДата24.07.2016
Размер71.4 Kb.
#3066
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

„Химико-технологични, анализи на сортове растения, заявени за сортоизпитване за биологични и стопански качества“І. ПОЗИЦИИ И КОЛИЧЕСТВА:

Обособена позиция № 1:

Химикотехнологичен анализ, експертна и дегустационна оценка на тютюнКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Тютюн

Химикотехнологичен анализ, експертна и дегустационна оценка

8

Позиция № 1 включва:

- химични анализи включващи: съдържание на никотин, % (ISO 15152), редуциращи въглехидрати (захари), % (ISO 15154), съдържание на общ азот, % (БДС 15836-88), съдържание на пепели, % (ISO 2817), съдържание на амоняк и хлор (само за тип Бърлей), ISO 2817

- технологични анализи /сух тютюн/ включващи: запълваща способност /плътност/ на рязан тютюн, g/cm3, условен рандеман (бр. цигари/kg сух тютюн), процент главен нерв (при едролистните тютюни), процент първокласен материал (БДС 16255-85), свободна горяемост на тютюна, min (БДС 12976-93)

- експертна оценка (по класи) по показателите: беритба, зрялост, цвят, интензивност на цвета, структура, съдържателност, хомогенност на листа по цвят и еластичност (само за Бърлей) - представя се кратко писмено заключение за качествата на пробата, сравнена със съответната за произхода контрола (органолептична /визуална/ оценка (БДС 9271)

- дегустационна оценка включваща: определяне на аромат, вкус, физиологична сила на тютюна - сензорна оценка (БДС 9271-85)

Обособена позиция № 2

Химикотехнологичен анализ и дегустационна оценка на винаКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Винена лоза

Химикотехнологичен анализ и дегустационна оценка

4

Позиция № 2 включва:

- химични анализи на вината: относителна плътност (Commission Reg. /EС/ № 128/2004), алкохол, об. % (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 3, Commission Reg. /EС/ № 128/2004), общ сух екстракт, g/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 4), редуциращи захари, g/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 5), обща киселинност, като винена киселина, g/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 13), летливи киселини, като оцетна киселина, g/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 14), общ серен диоксид, mg/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 25), свободен серен диоксид, mg/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 25), малвинхлорид, mg/dm3 (Resolution OENO 22/2003), pH (Наредба ДВ бр. 99/2005, Прил. 4, т. 24), микроскопска картина (БДС 15143), общо алкохолно съдържание, об. % (Наредба ДВ бр. 99/2005), беззахарен екстрат, g/dm3 (Наредба ДВ бр. 99/2005); стабилност срещу оксидазно пресичане (Практикум по винарска технология); зрителна оценка на вината: бистрота (2 бална оценка) и цвят (2 бална оценка); вкусова и обонятелна оценка: аромат (4 бална оценка), вкус (12 бална оценка) и пенливост (12 бална оценка); дегустационна оценка на младо вино – по четиристепенна скала. Методика за изпитване на сортове лоза за БСК (посл. Изм. 2012 г.) и Методика на оторизирана дегустационна комисия.Обособена позиция № 3

Химикотехнологичен анализ на средна проба и авторски семена от зимна рапицаКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Зимна рапица

Химикотехнологичен анализ на средна проба и авторски семена

169

Позиция № 3 включва:

- на средна проба: съдържание на масло, % а.с.в. (БДС EN ISO 6883:2003, ISO 659:2009), мастно-киселинен състав на маслото: ерукова киселина в маслото, % (БДС EN ISO – 5509, 5508), глюкозинолати в протеиновата (обезмаслена част) на семето, m.mol/g (ISO 9167-1; ISO 9167-2), сурови влакнини в семенната обвивка, ВНИИЖ, IUPAC)

- На авторски семена: мастно-киселинен състав на маслото: ерукова киселина в маслото, % (БДС EN ISO – 5509, 5508), глюкозинолати в протеиновата (обезмаслена част) на семето, m.mol/g (ISO 9167-1; ISO 9167-2). Методика за изпитване на сортове рапица за БСК, посл. изм. 2011 г.

Обособена позиция № 4

Химикотехнологичен анализ на пивоварен ечемикКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Ечемик пивоварен

Химикотехнологичен анализ на пивоварен ечемик и малц

104

Позиция № 4 включва:

- технологичен анализ на пивоварен ечемик по следните показатели: водно съдържание, %, абсолютна маса (маса на 1000 зърна), g, изравненост над сито 2,5 mm, %, белтъчно съдържание, % абс.с.в.

- микромалцуване на проби пивоварен ечемик

-технологичен анализ на проби малц по следните показатели: водно съдържание, %, време на озахаряване, min, екстрактно съдържание на малц, %, екстракта разлика на малц, %, цвят на малца, ед. ЕВС, вискозитет на лабораторната пивна мъст от малц, mPa.s, разтворим азот на малц, mg/100g, общ белтък, % а.с.в.

Анализите следва да се извършат съгласно методите утвърдени от Комитета по анализите на Европейската пивоварна конвенция, описани в European Brewery Convention Analytica – EBI (1998), Verlag Hans Carl Getränke – Vachverlag, Nűrnberg. Методика за изпитване на сортове ечемик за БСК, посл. изм. 2011 г.

Обособена позиция № 5

Алвеографски анализ анализ на пшеница, зимна обикновенаКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Пшеница

Зимна, обикновенаАлвеографски анализ

95

Позиция № 5 включва:

- алвеографски анализ за определяне: влага, % (БДС EN ISO 712:2010), сила на брашното, W и еластичност/разтегливост, P/L(БДС EN ISO 27971:2008).Обособена позиция № 6

Химикотехнологичен анализ на пшеница, зимна обикновенаКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Пшеница

Зимна, обикновенаХимикотехнологичен анализ

120

Позиция № 6 включва:

- подготовка на пробата (от 2 kg), влага, % (БДС EN ISO 712:2010), обща стъкловидност, % (БДС 13378-1976), твърдост на зърното, % (експресен метод с “Инфраматик”), съдържание на суров протеин, (Nx5,7) % с.в. (БДС ISO 1871:2000 Селскостопански хранителни продукти. Определяне съдържанието на азот по метод на Келдал. Общи положения), добив на мокър глутен, % (БДС 13375:1990/Изменение 1:1993 Зърно. Методи за определяне количеството и качеството на глутена), отпускане на глутена, mm (БДС 13375:1990/Изменение 1:1993), число на хлебопекарната сила, усл. ед. (БДС 13375:1990/Изменение 1:1993), седиментационен индекс (БДС EN ISO 5529:2010. Зърно. Определяне на седиментационния индекс. Тест на Zeleny).Обособена позиция № 7

Технологичен анализ на пшеница, зимна обикновенаКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Пшеница

Зимна, обикновенаТехнологичен анализ

120

Позиция № 7 включва:

- подготовка на пробата (от 3 kg), влага (зърно и брашно), % (БДС EN ISO 712:2010), пробно смилане (до еднотипно пшенично брашно с рандеман 70% и ситоанализ), показатели на хляба, приготвен по методи за пробно лабораторно смилане и изпичане на хляб (специфичен обем, cm3/g, формоустойчивост, h/d, сензорна оценка по профилна скала), показатели на хляба по “ремикс” метод - за група “А” силни сортове пшеница (специфичен обем, формоустойчивост, сензорна оценка по профилна скала), фаринографски анализ (БДС ISO 5530-1:2013 част 1 Определяне на водопоемност и реологични свойства с фаринограф) - водопоглъщане, ml, време на образуване на тестото, min, стабилност на тестото, min, отпускане на тестото, ф. е, консистенция на тестото, ф. е.Обособена позиция № 8

Химикотехнологичен анализ на пшеница, зимна твърдаКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Пшеница

зимна, твърдаХимикотехнологичен анализ

28

Позиция № 8 включва:

- показатели на зърно: маса на 1000 зърна, g (БДС EN ISO 520:2010), хектолитрова маса, kg/hl (БДС EN ISO 7971-1:2009), стъкловидност, % (БДС EN 15585:2008), съдържание на суров протеин (Nx5,7), % с.в. (БДС ISO 1871:2000), SDS-седиментационно число, cm3 (ICC 151), добив на мокър глутен, % (БДС 13375:1990/Изменение 1:1993 Зърно. Методи за определяне количеството и качеството на глутена), компресибилитет на глутена, усл. ед. (БДС 13375:1990 /Изменение 1:1993), отпускане на глутена, mm (БДС 13375:1990/Изменение 1: 1993), жълти пигменти, ppm d.b. (БДС EN ISO 11052:2006); показатели на грис: eкспериментално смилане на зърното до грис – добив на грис (Модифициран метод с адаптирана лабораторна мелница (Петрова, 1993)), отпускане на глутена, mm (БДС 13375:1990/Изменение 1:1993), компресибилитет на глутена, усл. ед. (БДС 13375:1990/Изменение 1:1993), жълти пигменти, ppm d.b. (БДС EN ISO 11052:2006); показатели на макаронен продукт: жълти пигменти, ppm d.b. (БДС EN ISO 11052:2006), число на кулинарно качество, 1-8 (Alause, J 1977).Обособена позиция № 9

Химикотехнологичен анализ на високоолеинов слънчогледКултура

Вид анализ

Прогнозен брой проби

Високоолеинов слънчоглед

Химикотехнологичен анализ - газхроматографски анализ

15

Позиция № 9 включва:

- тотална масленост, % (БДС EN ISO 6883:2003 или БДС EN ISO 659:2009), определяне на мастно-киселинен състав (за високоолеиновите хибриди): линолова киселина, олеинова киселина, стеаринова киселина и палмитинова киселина, % (БДС EN ISO – 5509, 5508). Методика за изпитване на сортове/хибриди слънчоглед за БСК, посл. изм. 2011 г.
Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница