Municipality vetrinoДата15.10.2018
Размер238.16 Kb.

ОБЩИНА ВЕТРИНО

9220 село Ветрино

ул. “Г.С.Раковски” №24

тел.:+359 /5161/ 89 80 /0882646408

e-mail: wetrino@yahoo.com

http://www.vetrino.bg/Кмет на Община: Д-р Димитър ДимитровMUNICIPALITY VETRINO

9220 Vetrino

24, G.S.Rakovski str.
tel.:+359 /5161/ 89 80 /0882646408

e-mail: wetrino@yahoo.com

http://www.vetrino.bg/
Mayor: D-r Dimitar Dimitrov
line 9 line 10 line 9 line 9 line 10 line 10


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ВЕТРИНО

ЗА 2017 ГОДИНА

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Грижата за младите хора в община Ветрино е на първо място и е част от националната кауза, за да осигурим Европейско развитие на България.

Настоящият Годишен план за младежта за 2017 г. е разработен в изпълнение на Закона за младежта, който е в сила от 02.08.2013 г.. и Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. Тези два документа формират държавните политики за младите хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие. В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от глава Втора на Закона за младежта ежегодно до 31 януари се подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година. Този документ определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора, както и финансовите ресурси за реализирането и.

Настоящият план е документ, следващ основните приоритети на политиката за младите хора в община Ветрино, зададени в Националната стратегия за младежта (2010-2020) на Република България – относно насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на международния и междукултурния диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността. Като такъв, не може да претендира за изчерпателност и качество и ефективност на всички предлагани анализи и мерки и по тази причина подлежи на ежегодно допълване и набелязване на нови мерки, плод на колективна творческа разработка.

В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат дейностите, които да мотивират младите хора да се образоват и реализират в България, да търсят и получават изява, да имат самочувствие на българи и европейци.

Предвидените дейности в плана са насочени към подрастващите и младите хора – неорганизирани или организирани в различни структури на възраст до 29 години, без оглед на тяхната расова, етническа, национална, социална или културна принадлежност.
II. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ВЕТРИНО
В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат дейностите, които да накарат младите хора да се чувстват добре и пълноценни в своя роден край, да търсят и получават изява, да имат самочувствие на българи и европейци. Грижата за младите хора е най – важната национална кауза.
1. Демографска перспектива
Община Ветрино обхваща 10 населени места, като центъра на общината е село Ветрино.

По данни, предоставени от ГРАО – Ветрино към 2015 година населението е било 5 609 души, а към 15.12.2016 година, населението на община Ветрино възлиза на 5 550, което е по-малко от предходната година.


Таблица на населението по населени места в община Ветрино.


Населено място

Постоянен адрес

За 2015 година

Постоянен адрес

За 2016 година

Белоградец

1 718

1 719

Ветрино

974

967

Габърница

107

103

Доброплодно

937

909

Млада гвардия

296

290

Момчилово

161

155

Невша

470

461

Неофит Рилски

681

686

Средно село

40

39

Ягнило

225

221

Всичко за общината

5 609

5 550


Постоянен адрес са 2015 г. Постоянен адрес за 2016 г.

Община Ветрино е селска община, което определя и нейния икономически облик. Най-голямото богатство на общината е земята и умереноконтиненталния й климат, а това са благоприятни условия за развитието на селското стопанство, но много малко млади хора се занимават с подобна дейност. В този контекст, политиката на община Ветрино по отношение на младите хора, трябва да се насочи към подобряване на условията за живеене и бизнес, за разкриване на нови работни места, за насърчаване на раждаемосттта и подобряване достъпа до социални, здравни и образователни услуги. В тази връзка през 2015 г. бе приета наредба от Общински съвет за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ветрино.


Друго богатство на общината е отдалечеността й от силно урбанизираните райони на страната и много добре запазената чиста околна среда, археологическите и архитектурни паметници, които представляват голям потенциал за развитието на културния туризъм, което е една нова възможност за реализация на младите хора в един все още неразработен стопански отрасъл на територията на общината. Слабо е общоикономическото развитие – нисък процент на структуроопределящи предприятия, безработица, ниско равнище на доходите и обезлюдяване.
По данни от последното преброяване от общо 3 534 жилища обитавани са 2 267.
Наблюдават се миграционни процеси към по-големите градове и към чужбина, което се отразява негативно на демографския баланс на общината.

Демографската ситуация се характеризира с отрицателен естествен прираст. Възрастовата структура на населението е с характер на стационарна, но с тенденция на непрекъснато намаляване на относителния дял на населението в подтрудоспособна възраст и нарастване на населението в надтрудоспособна, т.е. увеличаване на делът на възрастното население.


По данни на служба ГРАО в община Ветрино.


Година

Общ брой население

Население в надтрудоспособна възраст

ЖЕНИ

МЪЖЕ

2013

5 493

1 982

1 199

783

2014

5 384

1 980

1 209

771

2015

5 615

1 707

1 021

686

2016

5 273

1 916

1 160

756

Факт е, че голяма част от младите хора напускат общината, продължавайки образованието си след 7 или 8 клас в други градове, не малка част след завършено средно образование са приети във висши учебни заведения и предпочитат възможностите на големия град за намиране на работа и живеене.

Липсата на практически и трудов опит правят младите хора, завършили средно и висше образование, неконкурентноспособни на пазара на труда. Това принуждава част от тях да започнат работа в сферата на търговията и обслужването, а не по специалността си.

През годините общинската администрация използва възможностите на програмата „Старт на кариерата” – осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи до 29-годишна възраст, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода им между образованието и пазара на труда, както и проект "Обучение и заетост на младите хора" – интеграция на безработните младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда"

От 01.01.2014 година Дирекция „Бюро по труда” работи и по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Младежка заетост” .
2. Икономическа активност и кариерно развитие на младите хора
На територията на община Ветрино има едно средищно училище – СУ „Христо Ботев” с. Ветрино.

За пълно обхващане на децата и младежите в образователната система се работи взаимно с училището, Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето” както и с МКБППМН.

През учебната 2014/2015 година бяха разкрити две нови професии – Агроеколог и Организатор интернет приложения:

Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия. Структурира и оформя текстовата информация в страниците, избира подходящи графични аудио/видеоформати, създава анимирани обекти и текст, разработва дизайна на страниците, като се ръководи от предназначението и целевата група потребители на съдържанието.

Организаторът работи в офис, във фирма/организация от всякакъв мащаб и предмет на дейност. Може да работи и като самонаето лица на свободна практика.

Агроекологът извършва дейности свързани с установяване на степента и вида на замърсяванията на компонентите на околната среда – атмосферен въздух, води и почви, анализиране на антропогенното въздействие върху околната среда и осъществяване на контрол на факторите, които я увреждат, устойчиво управление на земите, системи за оползотворяване на органичните остатъци и компостиране, биологично производство на селскостопанска продукция.

Екологът осъществява своята дейност в условията на конкретни земеделски производства, като специалисти в държавни и частни фирми и по използването на земните ресурси – почви, вода, животни и растения; специалисти в общински и областни служби „Съвети в земеделието”; производители на биологична продукция; производители и преработватели на биомаса; използването на компютри, съвременни програмни пакети и модерно лабораторно и прозводствено оборудване са ключови компетенции, необходими за успешното упражняване на професията.

Придобиването на нови знания и умения с новите професии и специалности ще допринесе училището да стане още по привлекателно за нашите деца, а те още по-конкурентноспособни на пазара на труда, живеейки и развивайки се в община Ветрино.

СУ „Христо Ботев” е средищно училище с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

Изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство.Учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникнали проблеми.


Училището активно се включва в повечето проекти и програми на МОН.
Осигурена е целодневна организация на учебния процес по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

От тази година стартира и изпълнението на проект "Твоят час". С изпълнението на проекта се провеждат и редица инициативи и мероприятия, инициирани от учениците и техните ръководители.3. Младежка заетост и икономическа активност.
Осигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото им трудово и социално реализиране. Важно е да се създават и поддържат условия за подобряване на пригодността и осигуряване на заетост на младите хора в условията на пазарна икономика.

Младежката безработица трябва да се разглежда едновременно с въпроса и за тези млади хора, които не търсят активно трудова заетост. И двата проблема превръщат положението на младежите на българския пазар на труда в още по-тревожно.

В действителност същностният проблем са младежите, които нито работят, нито учат, нито се квалифицират, както и дългосрочно безработните. Младежите, които напускат училище преждевременно и сравнително ниското качество на образованието в България, са едни от главните причини за наличието на младежи с недостатъчна образователна подготовка, квалификация и умения.

Обстоятелствата, свързани със социалния статус, увеличават риска да останеш безработен в България. Младите хора от семейства на безработни родители - нетърсещи активно трудова заетост, ниско образовани или неграмотни, без умения и квалификация, които живеят в бедност или принадлежат към някоя от онеправданите обществени групи, до голяма степен на сигурност също ще придобият същите характеристики.


Данните на Дирекция” Бюро по труда” гр. Вълчи дол – филиал Ветрино за младежката безработица към 2016/2017 година са следните:
Таблица 1.


ПОКАЗАТЕЛИ


ВСИЧКО

по образование

рискови групи

висше

средно

в т.ч. средно професио-нално

основно

начално

и

по-ниско

с намалена работосп.

самотни родители

майки с деца до 3 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Регистрирани безработни

294

9

170

137

69

46

35

4

5


Регистрирани младежи

38

2

22

18

4

10

1

0

4


а) до 19 години вкл.

2

0

2

1

0

0

0

0

0


б) от 20-24 г. вкл.

17

1

12

9

2

2

0

0

1


в) от 25-29 г. вкл.

19

1

8

8

2

8

1

0

3


Таблица 2.ПОКАЗАТЕЛИ

ПОСТЪПИЛИ НА РАБОТА ДО 24 Г.

ПОСТЪПИЛИ НА РАБОТА ДО 29 Г.

ОТ ТЯХ С ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА ДБТ

(к.2+к.3)

ВСИЧКО

1

2

3

4

5

По области на образованието

23

33

47

56


С работническа професия

21

21

33

42


Без квалификация

2

12

14

14
4. Достъп до информация и качествени услуги

Все по-висок е процентът на младите хора, които ежедневно ползват интернет услуги, включително и в селата, а това е един от съвременните начини да бъдат добре информирани.

Информационни услуги за младежи предоставят Бюро по труда, Общинска администрация и читалищата на територията на община Ветрино.
5. Гражданска активност
Все още младите хора предпочитат неформалните среди за общуване – събирания с приятели, спортни мероприятия, клубове и школи по интереси, интернет форуми и чатове.

Мисленето сред младите хора за гражданска инициативност като „нещо безсмислено и губене на време” е сериозна заплаха за демократичните механизми в бъдеще.

От друга страна са активни по теми, значими предимно за младите като екология и човешки права, които засягат чувството им за справедливост.

Гражданска активност на младите в община Ветрино има, но тя е хаотична, единична и най-силно изразена в интернет пространството. Причина за това може да се търси в липсата на младежка организация, която легитимно да изразява позицията на младежите, за да се включат реално в живота и управлението на общината.6. Младежко доброволчество

Доброволчеството дава множество възможности на младите хора да изразят своя порив към хуманност и грижа за другите, както и да се утвърдят общочовешките ценности сред младото поколение. Доброволчеството сред младите хора е като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.

Във връзка с участието на младите хора в доброволчески инициативи, ученици от БМЧК „Надежда” към СУ ”Христо Ботев” с. Ветрино проведоха различни инициативи и кампании с цел развитие на емоционалната интелигентност и разкриване на качества за намаляването на агресията, насилието и тормоза

Младежите от БМЧК „Надежда” към СУ „Христо Ботев” с. Ветрино се включиха и в кампанията „Заедно за съпричастността”. През 2016 година младежката организация спечели проект „Подай ръка – дари усмивка”.


7. Здравословен начин на живот

Възпитанието на младите хора във воденето на здравословен начин на живот е едно от най-важните условия за тяхната успешна реализация.

Наблюдава се тенденция сред младежите, че не водят здравословен начин на живот. Нараства потребността за развитие на знанията в сферата на правилното хранене, сексуално и репродуктивно здраве, предпазване от полово предавани болести, предпазване от вредни навици.

Здравеопазването на хората от община Ветрино се осъществява от утвърдените с национална здравна карта от Министерството на здравеопазването практики и специализирани, детски и училищни кабинети.

На територията на общината има четири общопрактикуващи лекари и трима стоматолози.

Проблем с обслужването към момента има в малките населени места, където общопрактикуващите лекари имат графици един път седмично.

Грижата за здравето на учениците и младите хора е възложено на общопрактикуващите лекари. Личните лекари извършват профилактични прегледи, а останалите медицински специалисти от училището и детски градини провеждат измервания, включващи ръст и тегло.

В здравния кабинет към СУ „Христо Ботев” работи лекар и медицинска сестра, които осъществяват дейности по профилактика на здравето и медицинско обслужване на учениците. Съвместно с педагогическия съветник осъществяват информационни кампании на различни теми като здравословно хранене, вреда от тютюнопушенето, алкохола и наркотичните вещества, а в по-горните класове – хигиена на половото общуване и сексуална култура, контрацептивни средства и други.

Населението на общината се обслужва от три аптеки във Ветрино, Белоградец и Доброплодно и един център към аптеки „Марешки” – Провадия.

Проблем на населението в общината е неотложната помощ. Условията за работа в повечето села са неблагоприятни поради застаряващото население, малкия брой пациенти, отдалечеността на селата от големите градове и лошите транспортни връзки.

Като цяло възпитанието на младите хора във воденето на здравословен начин на живот е едно от най-важните условия за тяхната успешна реализация.
8. Развитие на младите хора в малките населени места
През 2008 година всички училища по селата бяха закрити. Остана единственото средищно училище СУ „Христо Ботев” в с. Ветрино. За пътуващите ученици от селата е осигурен ежедневен безплатен транспорт. Децата се извозват с шест автобуса предоставени безвъзмездно от МОН. С решение на общински съвет Ветрино, ученическите автобуси бяха предоставени за управление на СУ ”Христо Ботев”. Със заповед на кмета са утвърдени маршрутите, като директорът да определи учители – придружители, които да помагат и съпровождат учениците и се забрани превозването на външни лица. За всички ученици от селата са осигурени отоплителни помещения, където да чакат автобусите.

Училището разполага с отлична материална база, квалифициран персонал, педагогически съветник, установена удобна транспортна схема, столово хранене, разнообразни извънкласни форми и дейности и в резултат на всичко това предлага качествено образование и възпитание на учениците.


9. Младежка престъпност
За превенция на престъпността сред младите хора към община Ветрино има създадена Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Местната комисия работи в тясно сътрудничество с инспекторите ДПС, органите по образование, дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Закрила на детето”, съдебна власт и други институции и организации.

Провеждат се възпитателни дела на малолетни и непълнолетни, извършили сериозни нарушения, както и психологически консултации с психолога към училището.

През 2016 г. е проведено 1 възпитателно дело, с което бе наложена мярката „обществен възпитател”. Като цяло няма възникнали проблеми при образуването и провеждането на възпитателните дела.

В сравнение с предходни години възпитателните дела са намалели, няма случаи на агресивност на улицата и в училище, това говори за добра превантивност.


10. Свободно време и културна среда
Младите хора предпочитат да се изявяват в неформални среди. Те проявяват значителен интерес към спортните клубове и самодейните състави към читалищата.

Основните спортни съоръжения на общината са четири спортни терена (стадиони), които се използват от спортните клубове:

„Спринт” – Белоградец и „ Агромел” – Момчилово. Отборите им се състезават в аматьорската „А” и „Б” областни футболни групи.

На територията на община Ветрино има създаден младежки дом в с. Доброплодно, където е оборудвана зала за тенис на маса, както и в с. Невша.

Зали за тенис на маса има оборудвани към читалищата в с. Ветрино и с. Момчилово. През 2013 година беше оборудвана и фитнес зала в с. Ветрино.

В общината няма изградени закрити спортни зали и игрища за по-широк кръг спортове.

В СУ „Христо Ботев” се провеждат вътрешно-училищни турнири по различни видове спорт, които са част от годишния училищен план на училището. Община Ветрино заедно с училището провеждат различни спортни състезания и празници.

Финансирането на спортните дейности се осъществява по различни направления – общински бюджет, чрез средства от МОН за развитие на ученическия спорт и от спонсори.


На територията на община Ветрино има девет читалища:


 • Народно читалище „Просвета – „1905” с. Ветрино

 • Народно читалище „Светлина – 1904” с. Белоградец

 • Народно читалище „Поука – 1919” с. Доброплодно

 • Народно читалище „Народна просвета – 1904” с. Млада гвардия

 • Народно читалище „Христо Смирненски – 1912” с. Момчилово

 • Народно читалище „Нива – 1901” с. Невша

 • Народно читалище „Христо Ботев – 1905” с. Неофит Рилски

 • Народно читалище „Просвета – 1925” с. Ягнило

 • Народно читалище „Миролюбие – 2015” с. Габърница

Чрез тях се реализира част от културния и духовен живот в населените места. Те обслужват и интересите на младите хора в общината през свободното им време:
 • Към читалищата има създадени школи, кръжоци и самодейни състави;

 • В пет от читалищата има компютърно – информационни центрове по програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

Самодейните състави към читалищата активно участват във всички местни празници по културно обредния календар, в събори и фестивали, където печелят призови места, а също така представят своето изкуство и зад граница.


III. ПРИОРИТЕТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
1. Подобряване условията за професионална реализация на младите в Общината, засилване връзките между училищата и бизнеса.

2. Цялостно подобряване условията на живот за младите в община Ветрино.

3. Разработване на програми и проекти, насочени към младежката заетост.

4. Повишаване нивото на информираност и знанията за здравословен живот.

5. Обогатяване на културния и спортния календар на Общината със събития, насочени към младежите.
IV. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА.Дейности

Инициативи, кампании

Отговорни институции

Времеви период

Финансиране

Проучване потребностите и интересите на младите хора за осъществяване на Младежки инициативи

Провеждане на анкета

Община Ветрино

През годината

Община Ветрино

Обучения по кариерно ориентиране

- информиране, консултиране и обучение на ученици и техните родители и учители;

- участие в срещи с ръководства на училища, общинска администраци, младежки и неправителствени организации;Община Ветрино

През годината

Община Ветрино

„Да почистим България за един ден”

Организирано почистване на обществени места в общината от младежи

Община Ветрино

Месец Април

Община Ветрино, Национална кампания

Насърчаване на интереса на младите хора към развитието на общината

Популяризиране на дейности – Ден на отворените врати на общинска администрация

Директор,

Класни ръководители

Общинска администрация


Ден на българската община

Не е необходимо

Осигуряване на възможност за придобиване на трудов стаж на безработни младежи чрез средства от оперативни и национални програми

Организиране на срещи и дискусии за запознаване с европейски и национални програми за заетостД”БТ”,

Общинска администрация,

Работодатели


През годината

По програми

Насърчаване професионалното ориентиране на младежите

Провеждане на среща с работодатели и ученици във връзка с професионалното ориентиране на младежите.

Директори на училища

През годината

Общински

и училищен бюджетОсигуряване на актуална и достъпна информация, насочена към широк кръг интереси и потребности.

Своевременно обявяване на информация за младежки проекти, програми и др. възможности

Общинска администрация,

Читалища,

Д БТ


През годината

Не е необходимо

Участие на младите хора в благотворителни кампании.

Организиране и провеждане на благотворителни кампании

Общинска администрация,

Училище,


Детски градини,

ЧиталищаПрез годината

Не е необходимо

Стимулиране на детския и младежки спорт

Участие в Ученически игри, в спортни състезания

Директор,

Учител по физическо възпитание,

Треньори


По обявяване на състезания през годината

Бюджет на училището, Общински бюджет

Стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в областта на науката и изкуствата

Участие в олимпиади, фестивали, конкурси

Общинска администрация

Училище,


Читалища

През годината

Общински бюджет

Училищен бюджет

Читалищен бюджет

Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора.

Участие в лекции в с представители на Полицията, Организиране на програми за пътна безопасност в училищата.

МКБППМН,

Директор,

Класни

ръководителиПрез годината

Бюджет на комисията

Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора.

Целогодишни кампании по превенция на рисково поведение сред младежи и рискови групи(ХИВ/СПИН, тютюнопушене и др.)

Беседи по повод:

Месец на трезвеността;

Световен ден за борба срещу наркоманиите;

Международен ден за борба с тютюнопушенето.


Община Ветрино,

МКБППМНПрез годината

Бюджет на комисиятаV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и оперативното взаимодействие между:

 • Министерство на образованието и науката;

 • Регионално управление на образованието – гр.Варна;

 • Дирекция”Социално подпомагане” – гр. Провадия;

 • Общинска администрация – село Ветрино;

 • Дирекция”Бюро по труда” – гр. Вълчи дол;

 • Училища и детски градини в община Ветрино;

 • Читалища в община Ветрино;

 • Спортни клубове;

 • Неправителствени организации, работещи по проблеми на младите хора.


VI. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
Общинския план за младежта 2017 г. е разработен въз основа на планираните инициативи от общинска администрация, читалища, социални институции.

В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции ще бъде осъществено от експерти на общинска администрация и в резултат ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните инициативи.

Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.
VI. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА.

Общинският годишен план за младежта на община Ветрино за 2017 г. се публикува на официалната интернет страница на община Ветрино и е достъпен за всички заинтересовани страни.Настоящият План е приет с Решение № 260 по Протокол № 21 от проведено редовно заседание на Общински съвет Ветрино на 28.02.2017 год.line 7line 9 Община Ветрино е сертифицирана по системата ISO 9001:2015Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница