Национална електрическа компания еад предприятие „водноелектрически централи“Дата20.08.2018
Размер269.5 Kb.


НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ“

4003 гр. Пловдив, ул. „В. Левски“ № 244, тел. 032 904 380, факс: 032 954 046,

e-mail: upravlenie@vec.nek.bg
ДО

ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А

за участие в процедура за възлагане на поръчка при условията и реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: „Доставка на слаботоково оборудване за ЦУАТЦ на ПАВЕЦ „Чаира” и ВЕЦ „Цанков камък”


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
„Национална Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ Ви отправя покана за участие в процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на оферти.
I. Предмет на поръчката: „Доставка на слаботоково оборудване за ЦУАТЦ на ПАВЕЦ „Чаира” и ВЕЦ „Цанков камък”, подробно описана в Техническите спецификации на Възложителя (Приложение 1).

ІІ. Правно и фактическо основание: чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП;

ІІІ. Изисквания към обекта:

- Място на извършване на доставка –НЕК ЕАД, Предприятие „ВЕЦ”, ул.„Васил Левски” № 244.

- Поръчката ще се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации.

ІV. Критерий за оценка: „икономически най-изгодна оферта".

V. Срокoве:

5.1. Срок за изпълнение на поръчката: не повече от 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата, следваща датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя до Изпълнителя за стартиране изпълнението на договора.

Срокът е съгласно посочения в Техническите спецификации на Възложителя /Приложение 1/.5.2. Гаранционен срок на доставката - не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемане на доставката с подписан приемо-предавателен протокол без забележки.

VІ. Документи представяни от участника:

1.1. Представяне на участника по образец на Възложителя (Приложение № 5 към поканата);

1.2. Предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №2 към поканата), в съответствие с Техническите спецификации на Възложителя.

1.3. Предлаганата от участника цена да се представя при спазване на изискванията, посочени в образеца на финансовата оферта (Приложение № 4 към поканата) и образеца на ценовата таблица (Приложение № 4-1 към поканата);


Забележки:

 • Предлаганата цена следва да бъде в лева, без ДДС;

 • Цените са твърди и не подлежат на преразглеждане за срока на договора;

 • Всички грешки или пропуски при изчисляването на предлаганите от участника цени са за негова сметка;

 • При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи. При несъответствие на сумата в ценовата оферта със сбора от сумите в ценовата таблица за актуална ценова оферта се приема сбора от сумите в ценовата таблица.

 • Начин на плащане: по банков път до 30 дни от приемане на доставката с подписан приемо-предавателен протокол без забележки и получаване на фактура.

 • След извършване на класиране по критерий „икономически най-изгодна оферта”, с класирания за изпълнител участник се сключва договор за доставка с посочения по-горе предмет.VІI. Задължения на Изпълнителя:

1.Изпълнителят следва да представи при доставката на оборудването следните документи:

 • Документи, удостоверяващи произхода на оборудването;

 • Сертификати за качество;

VІII. Валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни считано от крайния срок за подаване на офертата. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.

IХ. Подаване на оферти:

1. Всеки участник оформя и подава своята оферта в един запечатан, непрозрачен плик, върху който се изписват: наименованието на поръчката и името на участника. В плика с офертата в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ се представя финансовата оферта и ценовата таблица (Приложение 4 и 4-1).

Офертите трябва да бъдат подписани от лицето, представляващо участника или от писмено упълномощено от него друго лице.

2. Офертите се представят всеки работен ден от 0830 до 1600 часа в деловодството на НЕК ЕАД, Предприятие „ВЕЦ“ – гр. Пловдив, ул. В. Левски 244, п.к. 66 - лично, по куриер или по пощата с писмо с обратна разписка;

3. Краен срок за представяне на офертите – до 1600 часа на 15.05.2015 г.

При подписването на договор, участникът определен за Изпълнител е длъжен да представи гаранция за изпълнение на стойност 3% от стойността на договора, с платежно нареждане за внесен паричен депозит по банкова сметка на НЕК ЕАД в банка ЦКБ АД в лева IBAN: BG87CECB97901003199001; BIC: CECBBGSF.


Х. Лица за контакти:

По документацията и технически въпроси: инж. Стефана Николова - тел: 032/904 374


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Технически спецификации;.

Приложение № 2 - Образец на Техническа оферта;

Приложение № 3 - Проект на договор – Забележка: Приложеният проект на договор не се подписва. След избор на Изпълнител на същия се предоставя за подпис договора в два екземпляра с евентуално нанесени корекции от Възложителя;

Приложение № 4 - Образец на Финансова оферта;

Приложение № 4-1 Образец на ценова таблица;

Приложение № 5 - Представяне на участника;

Приложение № 6 – Методика за оценка на офертата.
инж. Веселин Маневски

Управител на Предприятие „Водноелектрически централи”

Пълномощник на Изпълнителния директор на НЕК ЕАД

пълномощно № 157/08.01.2015 г.
/П/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за

Доставка на слаботоково оборудване за ЦУАТЦ

на ПАВЕЦ „Чаира” и ВЕЦ „Цанков камък”.

1. Изпълнителят следва да достави:

Поз.

Наименование

Мярка

Количество

1

2

3

4

1.

Цифрова абонатна платка LN16x

бр.

1

2.

Цифрова абонатна платка LN16x-8

бр.

1

3.

Цифрови телефонни апарати М720 (или актуален техен аналог)

бр.

3

4.

Базова станция BORNE DECT 2/4 VOIES за вътрешен монтаж

бр.

1

5.

Преносими DECT телефони

бр.

2

6.

Обикновен преносим телефон (майка със слушалка)

бр.

1 1. Изисквания към оборудването:

Оборудването, предмет на доставката заменя увредена част от интегрирана система за телекомуникация. Това налага строгото придържане на изпълнителя към следните изисквания:

   • устройствата да са напълно съвместими с оборудването на фирмата производител на комуникационната система - „NeXspan”

   • устройствата да са нови (неупотребявани) и придружени със сертификат от фирмата производител;

 1. Изпълнителя да представи документи удостоверяващи произход на оборудването, сертификати за качество.

 2. Срок за изпълнение – не повече от 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата, следваща датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя до Изпълнителя за стартиране изпълнението на договора.

 3. Гаранционен срок на изпълнената доставка – не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемане на доставката с подписан приемо-предавателен протокол без забележки.

 4. Място на доставката: НЕК ЕАД, Предприятие “ВЕЦ”, гр. Пловдив, ул. ''Васил Левски'' 244.

7. На всякъде, където е цитиран конкретен марка, модел, тип и вид, да се счита добавено „или еквивалент”


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

Гр. Пловдив, ул. „ Васил Левски” 244

Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А
От …………...............................................................………………………………………............

(наименование на участника),

представлявано от ....................................................................................................................(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника),

в качеството си на .....................................................................................................................(посочва се длъжността на представителя на участника)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията за участие в процедура за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Доставка на слаботоково оборудване за ЦУАТЦ на ПАВЕЦ „Чаира” и ВЕЦ „Цанков камък”.


ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Желая(ем) да участвам(е) в процедурата за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Доставка на слаботоково оборудване за ЦУАТЦ на ПАВЕЦ „Чаира” и ВЕЦ „Цанков камък”

като приемаме всички условия за участие в нея.

2.Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и условията за участие в поканата.

3. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.

4. Предлагания от мен/нас срок за изпълнение на поръчката е ............................(не повече от 20 /двадесет/ календарни дни) считано от датата, следваща датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя за стартиране изпълнението на договора.

5. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок на изпълнената доставка е…………(не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца) месеца от датата на приемане на доставката с подписан приемо-предавателен протокол без забележки.

6. В случей, че бъда/ем избран за Изпълнител, при доставката на оборудването ще представя/им следните документи:

6.1. Документи, удостоверяващи произхода на оборудването;

6.2. Сертификати за качество;

7. Приемам(е) изцяло предложеният проект на договор (Приложение 3) и при решение за определянето ми/ни за Изпълнител ще сключа(им) договора по надлежен начин.

8. Запознати сме с възможността проекто-договора да бъде изменен преди подписването му от Възложителя.

Дата : ...............................2015 г. Подпис и печат : …………..

/……………………………………………/

(име и длъжност)


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПроектД О Г О В О Р
Днес,.......................... в гр. София между:

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” /НЕК/ ЕАД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, ЕИК 000649348, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. “Триадица” № 8, наричано по-нататък в Договора Купувач, представлявано от Петър Илиев - Изпълнителен директор, от една страна,

и

.............................” ................. със седалище и адрес на управление.........................................., представлявано от ........................... - ......................, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК ………………….., наричано за краткост Продавач – от друга страна,на базата на приетата от Купувача, оферта на Продавача, се сключи този Договор за следното:

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Продавачът се задължава да прехвърли правото на собственост и да предаде на Купувача оборудването, съгласно техническите спецификации на Купувача (Приложение 1 към договора), на поръчка с предмет: „Доставка на слаботоково оборудване за ЦУАТЦ на ПАВЕЦ „Чаира” и ВЕЦ „Цанков камък” срещу задължението на Купувача да плати цената на закупената стока и да я приеме.2. ЦЕНИ

2.1. Общата стойност на договора е ………………………..лв. (………………………….) без ДДС, съгласно финансовата оферта Продавача.

2.2. Горепосочената сума включва всички разходи по доставката на оборудването, предмет на договора, до НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. При подписването на настоящия договор, Продавачът представя на Купувача гаранция за изпълнение на задълженията му по договора под формата на паричен депозит, внесен по сметката на Купувача.

3.2. Гаранцията за изпълнение на договора е 3% от общата му стойност и възлиза на ……………………. (…………………………………………) лева внесена по банкова сметка на НЕК ЕАД в банка ЦКБ АД в лева IBAN: BG87CECB97901003199001; BIC: CECBBGSF.

3.3. Гаранцията е платима на Купувача като обезщетение за вреди и/или дължими неустойки, произтичащи от пълно или частично неизпълнение на задълженията на Продавача по договора.

3.4. Купувачът освобождава гаранцията за изпълнение (ако не са налице основания за усвояването й), в срок до 30 календарни дни след изтичане на гаранционните срокове по чл. 6.3. и чл. 6.6.

3.5. Купувачът освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

3.6.Предоставянето на гаранцията за изпълнение по т.3.2 на настоящия договор е условие за сключване на договора.

4. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Купувачът ще заплати 100% от стойността на договора в срок до 30 (тридесет) дни от приемане на доставката с подписан приемо-предавателен протокол без забележки и получаване на фактура.

4.2. Банковите разходи в банката на Купувача, са за сметка на Купувача, а в банката на Продавача - за сметка на Продавача.

5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Срокът за изпълнение на предмета на този Договор, е …… (………………….) календарни дни, считано от датата, следваща датата на получаване на писмено уведомление от страна на Купувача до Продавача за стартиране изпълнението на Договора.6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

6.1. Продавачът гарантира, че доставката, предмет на този договор, отговаря на изискванията и характеристиките, определени в Техническите спецификации на Купувача.

6.2. Доставката, предмет на договора се приема с подписването на приемо-предавателен протокол без забележки.

6.3. Гаранционният срок на слаботоковото оборудване, предмет на доставката по настоящия договор е ………. (………………) месеца от датата на приемане на доставката с подписан приемо-предавателен протокол без забележки.

6.4. В случай, че при приемане на стоката се установи, че стоката неотговаря на изискванията и характеристиките, определени в Техническите спецификации се подписва двустранен протокол, че доставката е със забележки и Купувачът не я приема. В срок до 5 (пет) работни дни от подписването на този протокол, Продавачът е длъжен да подмени неотговарящата на изискавнията и характеристиките стока за своя сметка.

6.5. В случай, че в гаранционния срок по чл. 6.3. слаботоковото оборудване дефектира, Продавачът е длъжен да подмени дефектните стоки за своя сметка в срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на писменно уведомление от Купувача.

6.6. При подмяна на стоката по време на гаранционния период, същата се приема отново с подписан приемо-предавателен протокол без забележки. От датата на подписване на този приемо-предавателен протокол без забележки започва да тече нов гаранционен срок съгласно чл. 6.3.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА.

7.1. Продавачът се задължава да изпълни качествено и в срок, задълженията си, предмет на този договор.

7.2. Продавачът се задължава при извършване на доставката на оборудване, мрежово устройство за видеозапис да представи за Купувача безплатно следните документи:

- Документи удостоверяващи произход на оборудването;

- Сертификати за качество;

7.3. Продавачът се задължава да извърши за своя сметка доставката на оборудването, предмет на договора, до НЕК ЕАД, Предприятие „ВЕЦ“ гр. Пловдив ул. „Васил Левски „ № 244.


8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА.

8.1. Купувачът има право да получи стоката в уговорения в този договор срок и отговаряща на съответните изисквания и характеристики, предвидени в Техническите спецификации на Възложителя.

8.2. Купувачът се задължава да определи отговорни лица по изпълнение на договора и да уведоми за това Продавача по факс, имейл или по телефон.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Продавачът закъснее с изпълнението на доставката, както е договорено в чл. 5.1. на този Договор (с изключение на форсмажор), задължение на Продавача е да плати неустойка в размер на 1,0% от стойността на договора за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от неговата стойност.

9.2. В случай, че Продавачът закъснее с изпълнението на задълженията си по чл. 6.4 чл. 6.5. от договора, (с изключение на форсмажор), задължение на Продавача е да плати неустойки в размер на 1,0% от стойността на договора за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.3. В случай, че Купувачът закъснее да заплати, както е уговорено в този договор (с изключение на форсмажор), дължи неустойка в размер на ОЛП + 2 пункта от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на забавеното плащане.

9.4. Дължимите неустойки се заплащат от неизправната на изправната страна в 10-дневен срок от датата на предявяване на претенциите. Ако в определения за това срок Продавачът не изпълни задължението си да изплати размера на дължимата неустойка, Купувачът има право да задържи неустойката от стойността на представената гаранция или от предстоящото плащане по договора. За извършване на прихващане на насрещните вземания, страните подписват протокол за прихващане, към който се прилагат документите, удостоверяващи основанието и размера на неустойката.

9.5. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка, доказани по съответния ред.

9.6. Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда, определени от действащите нормативни актове.
10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Договорът може да бъде прекратен при следните случаи:

10.1.1. Форсмажор;

10.1.2.По взаимно съгласие на страните.

10.1.3. Купувачът може, без това да попречи на търсенето на друго обезщетение за нарушаване на Договора, чрез писмено уведомление до Продавача да прекрати Договора частично или изцяло:

а) При закъснение за изпълнение на доставката с повече от 10 (десет) дни след сроковете по чл. 5.1., Купувачът има право да прекрати Договора за неизпълнение със 7 (седем) дневно писмено предизвестие, като има право да усвои гаранцията по чл. 3.2.

б) В случай, че Продавачът не успее да изпълни някое свое друго задължение по Договора или ако Продавачът не предприеме мерки за изпълнението на задълженията си до 7 (седем) дни след като е бил уведомен за това.

11. ФОРСМАЖОР

11.1. В случай на форсмажор и доколкото форсмажорните събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на двете страни по Договора, сроковете за изпълнение трябва да бъдат продължени с времето, през което са траели форсмажорните условия. Следните събития ще се считат за форс мажор: война, природни бедствия, общи стачки, бунт, обществени вълнения.

11.2. Двете страни трябва да се уведомяват взаимно за началото и края на форсмажорните събития. Това уведомление трябва да бъде потвърдено от търговската палата на страната, в която е възникнало форс мажорното събитие и бъде изпратено на другата страна до 14 дни след началото и края му.

11.3. В случай, че горепосочените уведомяване и потвърждение не са били изпратени в договорения срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би й дало настъпването на обстоятелство на непреодолима сила. Засегнатата страна няма право да се позовава на непреодолима сила и в случаите, когато към момента на настъпването на форсмажорното обстоятелство е била в забава по отношение изпълнението на собствените си задължения.

11.4. В случай, че форсмажорно събитие доведе до закъснение в изпълнението на задълженията на Продавача, посочени в Договора, за повече от 3 месеца, Купувача има право да прекрати Договора, а Продавачът трябва да му възстанови всички получени суми до датата на прекратяването без лихва по тях.
12. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

12.1. Всички спорове, възникнали при тълкуването или изпълнението на този договор, неговите Приложения или прилежащите към него документи, трябва да бъдат решавани въз основа на договаряне.

12.2. Ако страните не постигнат съгласие при преговорите, спорът ще се отнесе за разрешаване пред компетентния съд на Република България с прилагане на българското материално и процесуално право.

13. ОБЩИ УСЛОВИЯ

13.1. Този Договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

13.2. За неуредените в настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

13.3. Този договор е съставен в два екземпляра на български език, по един за всяка от страните.


Неразделна част от този Договор са следните приложения:

Приложение №1 – Технически спецификации на Купувача;

Приложение №2 - Оферта на Продавача.


ЗА КУПУВАЧА:


.................................

/ /ПЕТЪР ИЛИЕВ/ЗА ПРОДАВАЧА:

………………………..

/ …………………………………. /ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(Образец)

ДО

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

Гр. Пловдив, ул. „ Васил Левски” 244

ФИНАНСОВА ОФЕРТА

от


………………………………….................................................................................…………

(наименование на участника),

представлявано от ………………………………………………………………………..

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника),

в качеството си на ..........................................................................- (посочва се длъжността на представителя на участника)

кандидат за изпълнител на поръчка с пред: „Доставка на слаботоково оборудване за ЦУАТЦ на ПАВЕЦ „Чаира” и ВЕЦ „Цанков камък”.Уважаеми Дами и Господа,

След като се запознахме с изискванията и документацията за участие в процедура за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Доставка на слаботоково оборудване за ЦУАТЦ на ПАВЕЦ „Чаира” и ВЕЦ „Цанков камък”,предлагам/е да изпълним поръчката съгласно изискванията в Техническите спецификации на Възложителя, за обща сума в размер на: …………… (……………....................................................................................) лева без ДДС.

(с ловом)

Тази цена е образувана на база на цените в приложената към тази финансова оферта ценова таблица /Приложение 4-1/.


Стойността на транспортните разходи по доставката на оборудването до НЕК ЕАД, Предприятие „ВЕЦ“, гр. Пловдив, ул. ''Васил Левски'' № 244, са включени в ценовото ни предложение.

В случай, че нашето предложение бъде прието, приемаме да извършим поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя.


Начин на плащане: по банков път до 30 дни от приемане на доставката с подписан приемо-предавателен протокол без забележки и получаване на фактура.

Настоящето предложение е валидно в срок от 90 /деветдесет/ календарни дни от крайният срок за получаване на предложенията.

Дата : ...............................2015 г. Подпис и печат : …………..

/……………………………………………/

(име и длъжност)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4-1
Ценова таблица за

поръчка с предмет:

Доставка на слаботоково оборудване за ЦУАТЦ на ПАВЕЦ „Чаира” и ВЕЦ „Цанков камък”.
Поз.

Наименование

Мярка

Количество

Единична цена без ДДС

Общо без ДДС

1

2

3

41.

Цифрова абонатна платка LN16x

бр.

12.

Цифрова абонатна платка LN16x-8

бр.

13.

Цифрови телефонни апарати М720 (или актуален техен аналог)

бр.

34.

Базова станция BORNE DECT 2/4 VOIES за вътрешен монтаж

бр.

15.

Преносими DECT телефони

бр.

26.

Обикновен преносим телефон (майка със слушалка)

бр.

1ОБЩО:
Дата : ...............................2015 г. Подпис и печат : …………..

/……………………………………………/

(име и длъжност)

Приложение № 5

(Образец)

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

1. Фирма /наименование/ на участника :

......................................................................................................................................................2. Седалище и адрес на управление :

......................................................................................................................................................3. Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Телефон:……………………………………………………………………………………….

Факс:

Електроненаадрес:

.....................................................................................................................................................

Електронен адрес: ....................................................................................................................................................
4.Адрес за кореспонденция: ....................................................................................................................................................
5.Лице за контакти: ....................................................................................................................................................

Длъжност .................................................................................................................................

Телефон ....................................................................................................................................................

Факс ....................................................................................................................................................

Дата : .................................2015 г.


Подпис и печат : ....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА – „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА”
Оценката на постъпилите оферти да се извърши по следната методика:

 1. Отвяряне на постъпилите оферти.

1.1.Комисията отваря пликовете с оферти по реда на тяхното постъпване и проверява съдържащите се документи:

1.1.1. Извършва проверка за наличието на всички необходими документи за участие в процедурата съгласно изискванията към документацията, като в резултат от проверката приема решение за допускане или отстраняване на участник от по-нататъшно участие в процедурата.Участник, който не отговоря на условията от поканата и техническите изисквания се отстранява от процедурата и подадената от него оферта не се оценява.

1.1.2. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и документация, посочени в поканата на Възложителя или е непълна;

- който не е представил в плика с офертата в отделен запечатан непрозрачен плик финансовата си оферта с надпис "Предлагана цена";


МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерий за оценка на офертите “Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели.

Комплексната оценка ще се оценява по посочените по-долу показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

Показател - П

(наименование)Относително

тегло

Максимално

възможен брой точки

Символно обозначение

(точките по показателя)1

2

3

4

1. Предложена цена – П 1

70 % (0,70)

100

Т ц

2. Време за изпълнение – П 2

30 % (0,30)

100

Т в

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 са посочени максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

Указания за определяне на оценката по всеки показате :

Показател 1 - “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,70.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: С minТ ц = 100 х -----------------, където :

C n


 • “Cmin.” е най-ниската предложена цена ;

 • “Cn” е цената на n- я участник.

Точките по първия показател на n- я участник се получават по следната формула:

П 1 = Т ц х 0,70, където:

 • “0,70” е относителното тегло на показателя.

Показател 2 - “Време за изпълнение” на участника, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.

Максималният брой точки получава офертата/те на участниците, която/които са с най-кратко време за изпълнение. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват съгласно таблица № 1.

Таблица № 1 за показател П 2
Параметри

Точки

1

2

3

1 Време за изпълнение на

доставката


Изпълнение до ZZZ

календарни дни от

стартиране на договора

100 точки

(цифров израз)

Изпълнение до YYY

календарни дни от

стартиране на договора

80 точки

(цифров израз)

Изпълнение до ХХХ

календарни дни от

стартиране на договора

30 точки

(цифров израз)

Максимално възможни точки по показател
“ Време за изпълнение на проектите ” – Т в

100 точки

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:П 2 = Т в х 0,30, където:

 • “0,30” е относителното тегло на показателя.

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

КО = П 1 + П 2

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница