Наредба №14 от 15. 06. 2005 г за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергиястраница1/4
Дата01.11.2017
Размер0.87 Mb.
#33660
  1   2   3   4
НАРЕДБА № 14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 53 от 28.06.2005 г., в сила от 29.09.2005 г., изм. и доп., бр. 73 от 5.09.2006 г.
ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия.
(2) При устройственото планиране, инвестиционното проектиране, изграждането и въвеждането в експлоатация на обектите и съоръженията по ал. 1 се прилагат условията и редът на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при проектиране, изграждане и ползване на:
1. топлоенергийни обекти (ТЕО) за производство на електрическа и/или топлинна енергия и техните съоръжения и инсталации;
2. хидроенергийни обекти за производство на електрическа енергия и техните съоръжения и инсталации:
а) водноелектрически централи (ВЕЦ);
б) помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ);
3. обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници;
4. обекти и съоръжения за преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия.
(2) Големите язовири и техните хидротехнически съоръжения съгласно класификацията на Международната комисия по големите язовири (ICOLD) се проектират, изграждат и ползват при спазване изискванията на тази наредба и на действащите норми за проектиране, като се прилагат и специфичните изисквания на международни документи и/или проектни правила, изготвени от възложителя и одобрени от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 3. Наредбата се прилага при проектиране и изграждане на нови, както и при разширение, реконструкция, модернизация и основен ремонт на съществуващи обекти и съоръжения.
Чл. 4. (1) Наредбата не се прилага за електрически централи с двигатели с вътрешно горене, за хидроенергийни обекти на р. Дунав и Черно море и за отоплителни котли с мощност до 5 MW.
(2) Атомните електрически централи се проектират и изграждат при спазване изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
Чл. 5. При прилагането на наредбата се спазват изискванията и на нормативните актове за проектиране и изграждане, свързани със:
1. основните положения за носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа;
2. пожарната и аварийната безопасност;
3. енергийната ефективност;
4. водоснабдителните, канализационните, отоплителните, климатичните и вентилационните системи и инсталации и далекосъобщителните мрежи;
5. хигиената и опазването на здравето и на околната среда и водите;
6. здравословните и безопасните условия на труд;
7. техническите изисквания към продуктите;
8. обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
9. устройството на електрическите уредби и присъединяването на производители и потребители към електрическите мрежи.
Чл. 6. (1) При изграждането на обекти за производство на електрическа и/или топлинна енергия въз основа на издадена лицензия по реда на чл. 39, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) изходните данни за проектиране се съобразяват с определените с лицензията условия за изграждане на обекта.
(2) инвестиционните проекти за изграждане на обекти за производство на електрическа и/или топлинна енергия се съобразяват с условията, определени в предварителните договори за присъединяване към електропреносната и/или електроразпределителните мрежи и/или топлопреносните мрежи, съгласно Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм., бр. 27 от 2005 г.) и Наредба № 2 от 2004 г. за топлоснабдяването (ДВ, бр. 68 от 2004 г.).
ЧАСТ ВТОРА

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА

ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА

ЕНЕРГИЯ
Глава втора

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА

ТОПЛОЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ
Раздел I

Класификация на топлоенергийните обекти и на сградите и съоръженията към тях
Чл. 7. (1) Топлоенергийните обекти са сложни и комплексни обекти и се класифицират, както следва:
1. в зависимост от вида на горивото:
а) ТЕО на твърдо гориво;
б) ТЕО на течно гориво;
в) ТЕО на газово гориво;
г) ТЕО, използващи реактори за газификация на твърдо и течно гориво;
д) ТЕО на комбинирано гориво;
2. в зависимост от предназначението им:
а) за производство на електрическа енергия - топлоелектрически централи (ТЕЦ);
б) за производство на електрическа и топлинна енергия - топлоелектрически централи (ТЕЦ);
в) за производство на топлинна енергия - отоплителни централи (ОЦ).
(2) В зависимост от вида на турбините ТЕЦ се класифицират, както следва:
1. централи с парни кондензационни турбини - произвеждащи само електрическа енергия;
2. централи с парни топлофикационни турбини - произвеждащи електрическа и топлинна енергия;
3. централи с газови турбини - произвеждащи електрическа и топлинна енергия;
4. централи с комбинация от турбини.
Чл. 8. Сградите и съоръженията към ТЕО в зависимост от предназначението им се класифицират, както следва:
1. сгради и съоръжения с основно производствено предназначение:
а) главен корпус, включващ машинна зала с турбогенератор и командна зала;
б) бункерно-деаераторна етажерка;
в) въздухоподгревателна етажерка;
г) котелно отделение, комини и газоходи;
д) пречиствателни съоръжения на димните газове;
е) съоръжения на електрическата част;
ж) въглищно, мазутно и/или нафтово стопанство;
з) стопанство за доставка, складиране и обработка на адитив за очистване на серни и азотни окиси;
и) техническо водоснабдяване;
к) водоподготвителна инсталация;
л) охладителни съоръжения;
м) съоръжения и складови площи за складиране, съхранение и обработка на твърдото гориво;
н) съоръжения за пречистване на отпадни промишлени и битови води;
о) съоръжения за транспортиране, временно съхраняване и депониране на отпадъците от сгурия и пепел, образувани от дейността на ТЕО;
п) съоръжения за транспортиране, временно съхраняване и депониране на отпадъците от очистване на отпадъчните газове от серни и азотни окиси, образувани от дейността на ТЕО на твърдо гориво;
2. сгради и съоръжения със спомагателно-производствено предназначение:
а) обединен спомагателен корпус с ремонтни работилници и с открити и закрити складове;
б) пусково котелно;
в) дизел-генератор и система за аварийно захранване на ТЕО с електрическа енергия;
г) маслено стопанство;
д) електролизерна станция;
е) административно-битови сгради;
ж) паркинги и огради за физическа охрана на ТЕО и контролно- пропускателни пунктове;
3. сгради и съоръжения със спомагателно предназначение:
а) железопътни линии и железопътно депо;
б) гаражи и работилници;
в) за вътрешнозаводски транспорт;
г) площадки и съоръжения за временно съхраняване на отпадъци, образувани от дейността на ТЕО.
Чл. 9. Котлите на твърдо гориво се класифицират, както следва:
1. котли с прахово горене;
2. котли със слоево горене;
3. котли с изгаряне на горивото в кипящ слой;
4. котли - утилизатори на топлина със или без спомагателно гориво.
Раздел II

Обхват и съдържание на инвестиционните проекти при проектиране на ТЕО
Чл. 10. (1) Обхватът и съдържанието на инвестиционния проект на ТЕО са съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.).
(2) За ТЕО възложителят възлага предварителни (прединвестиционни) проучвания, които обхващат:
1. изходните данни за проектиране на ТЕО:
а) технически и технологични данни, свързани с инвестиционните намерения за производство на електрическа енергия;
б) конкретните условия за проектирания ТЕО, свързани с изискванията на чл. 169 ЗУТ;
в) източници и доставка на горива и добавки за обезвреждане на емисиите от изгарянето;
г) източници за промишлено и питейно водоснабдяване;
д) вид, състав, свойства, количество и произход на отпадъците, които ще се образуват;
е) методите и технологиите, които ще се прилагат за третиране на отпадъците;
ж) местонахождението и вида на съоръженията и инсталациите, които ще се използват за третиране на отпадъците, както и техния капацитет;
з) връзка с електропреносната и/или съответната електроразпределителна мрежа и/или топлопреносна мрежа и начина на обмен на информация с операторите;
и) тип основно оборудване;
2. очакваните технико-икономически показатели на ТЕО за доказване на инвестиционната идея, вкл. строителна стойност и нормативна допустимост;
3. срок за въвеждане в експлоатация;
4. начин на експлоатация и технологична структура на производството;
5. изработване на задание и условия на договор за проектиране.
(3) Едновременно с изпълнението на изискванията по ал. 2 възложителят уведомява компетентните органи по околна среда за своето намерение с искане за уточняване на приложимите процедури по реда на глави шеста и седма от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
(4) Инвестиционният проект на ТЕО се възлага и изработва в три фази въз основа на резултатите от предварителните проучвания и заданието за проектиране.
Чл. 11. (1) Идейният проект в зависимост от вида, характера, сложността и спецификата на ТЕО и неговите подобекти съдържа следните части:
1. технологична;
2. архитектурна, конструктивна и инсталационни;
3. геодезическа;
4. генерален план;
5. техническа инфраструктура;
6. въздействие върху околната среда;
7. консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата, когато такива попадат в зоната на въздействие на ТЕО;
8. безопасност и здраве;
9. енергийна ефективност;
10. сметна документация по окрупнени показатели;
11. обща обяснителна записка и др., свързани със спецификата на ТЕЦ.
(2) Идейният проект може да се разработи във варианти на проектните решения в зависимост от оборудването.
(3) Всяка част на идейния проект включва:
1. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в подходящи мащаби;
2. обяснителна записка на проектните решения;
3. изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта или се изискват със заданието (договора) за проектиране;
4. отделни части на идейния проект могат да включват и материали за визуално представяне на инвестиционните намерения.
(4) Обхватът и съдържанието на идейния проект осигуряват:
1. основата за изработване на следващата фаза на проектиране;
2. избора на проектното решение, в т.ч.:
а) архитектурно-пространствено;
б) строително-конструктивно;
в) инсталационно и технологично;
г) системи за контрол и безопасност;
3. съгласуването и одобряването - при условията и по реда на ЗУТ, вкл. решенията и разрешителните, издадени по реда на ЗООС.
Чл. 12. (1) Техническият проект се разработва въз основа на съгласуван идеен проект в обхват и съдържание съгласно чл. 11, ал. 1 и 3.
(2) С техническия проект се доизясняват и допълват проектните решения на идейния проект.
(3) В случаите, когато разрешението за строеж се издава по одобрен технически проект, в процеса на строителството той се допълва съгласно чл. 13, ал. 2, т. 1 - 3.
(4) Техническият проект на ТЕО с топлинна мощност над 50 МW се съобразява с условията в комплексното разрешително, издадено по реда на глава седма от ЗООС.
Чл. 13. (1) Работният проект се разработва въз основа на съгласуван проект в предходна фаза, подлежи на одобряване по реда на ЗУТ и е основание за издаване на разрешение за строеж.
(2) Проектните части на работния проект включват:
1. работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове строителни и монтажни работи (СМР);
2. други чертежи в зависимост от вида и спецификата на обекта и неговите подобекти;
3. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;
4. изчисления, обосноваващи проектните решения;
5. количествена и стойностна сметка, които се прилагат към изчисленията или се обособяват в част сметна документация, когато се изискват със заданието (договора) за проектиране;
6. раздел към съответните проектни части, съдържащ пълни строително- технологични решения и технологична документация за нови и неприлагани в страната строителни технологии;
7. раздел за физическа защита към съответните проектни части за ТЕО, изискващи висока степен на охрана.
(3) С работния проект:
1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;
2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството;
3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите съгласно ЗУТ.
Раздел III

Основни и специфични изисквания при проектиране на съоръженията на ТЕО
Чл. 14. Всички части на ТЕО се проектират при спазване изискванията на чл. 169 ЗУТ и на решенията и разрешителните, издадени въз основа на нормативните актове за опазване на околната среда.
Чл. 15. Сградите на ТЕО се проектират в обемно-планировъчно отношение въз основа на изходните данни, условията и изискванията на технологичното решение.
Чл. 16. (1) Междуосовите разстояния на главния корпус на ТЕО и другите спомагателни сгради и съоръжения се проектират кратни на 6 m.
(2) Допуска се при съответна технико-икономическа обосновка да се приемат междуосови разстояния, по-големи от тези по ал. 1, кратни на 3 m.
(3) При многоетажни сгради междуосовите разстояния се приемат кратни на 3 m.
Чл. 17. (1) Конструктивната височина на едноетажните сгради и височината на етажите на многоетажните сгради се приемат кратни на 0,6 m.
(2) Допуска се приемане на височина с друга кратност за транспортните галерии за въглища и за подземната част на сградите и съоръженията.
Чл. 18. Началната модулна ос в напречна посока на производствените сгради се приема по външния ръб на колоните.
Чл. 19. Кота ± 0,00 m на котелното помещение се приема не по-малко от 0,15 m над прилежащия терен на площадката.
Чл. 20. (1) Към проектите се разработват специални части за наблюдение и регистриране на:
1. сляганията на строителната конструкция на сградите, съоръженията и фундаментите на турбоагрегатите;
2. нивото на подпочвените води.
(2) На основните сгради на ТЕО и върху фундаментите на основните съоръжения се монтират репери в характерни точки.
(3) Общо на площадката на ТЕО се предвиждат най-малко три дълбочинни репера с пряка видимост между тях.
Чл. 21. (1) Технологични съоръжения с висока степен на динамични натоварвания се проектират на кота ± 0,00 m.
(2) Допуска се проектиране на съоръженията по ал. 1 на нива, различни от кота ± 0,00 m, само при доказана необходимост и след обезпечаване на конструктивната и технологичната сигурност на съоръженията.
Чл. 22. (1) Между фундаментите на съоръженията по чл. 21 и конструкциите на сградите се предвиждат деформационни фуги.
(2) Фундаментите по ал. 1 се проектират като фундаменти, подложени на динамични натоварвания.
(3) Фундаментите под захранващи и мрежови помпи се проектират като рамкови конструкции и се отделят с фуга от останалата конструкция.
Чл. 23. Максималните експлоатационни натоварвания от технологичното оборудване се определят от неговия производител и се приемат не по-ниски от:
1. за кота ± 0,00 - 30 kN/m2;
2. за основна кота на обслужване - 20 kN/m2;
3. за други коти на обслужване, на които може да се провеждат ремонтни работи - 15 kN/m2;
4. за площадки, преходи и стълбища, където е възможно струпване само на хора - 3 kN/m2;
5. за площадки около очистващи съоръжения, димни вентилатори и комини - 20 kN/m2;
6. за технологични железопътни линии извън железопътната мрежа - 130 kN на ос.
Чл. 24. При проектирането на ТЕО се отчитат изискванията за условията и реда за организация и техническа експлоатация на електрическите централи съгласно Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ, бр. 72 от 2004 г.).
Чл. 25. (1) Конструкцията на машинната зала и бункерно-деаераторната етажерка се проектира като пространствена, многоотворна, статически неопределима рамка с корави възли.
(2) Конструкцията по ал. 1 може да се изпълнява изцяло от стоманени или сглобяеми стоманобетонни елементи или като стоманено-стоманобетонна конструкция.
Чл. 26. (1) Котелното отделение се отделя с деформационна фуга от машинната зала.
(2) Носещата конструкция на котела се доставя от производителя.
(3) Конструкцията на котелното отделение е стоманена и може да е самостоятелна или прикрепена към носещата конструкция на котела.
(4) Ограждащите елементи и покривът на котелното отделение се изпълняват от леки топлоизолационни панели или от ламарина, като не се допуска използването на стоманобетонни елементи.
Чл. 27. (1) Фундаментите на главния корпус се изпълняват от стоманобетон.
(2) Фундаментите по ал. 1 се изпълняват единични или ивични съобразно данните от инженерно-геоложкия доклад.
(3) Ивичните фундаменти се проектират като греди на еластична основа.
Чл. 28. (1) При наличие на сутерен в машинната зала и на високи подпочвени води се проектира вана.
(2) Ваната по ал. 1 се проверява за воден подем, като котата й на фундиране се определя от:
1. котата на фундаментите;
2. габаритите и наклона на каналите в сутерена;
3. височината на единичните фундаменти, носещи конструкцията на котите.
(3) Дебелината на плочата на ваната се включва при определяне на основната плоскост на вътрешните единични фундаменти.
Чл. 29. Под колоните на носещата конструкция на котела се изпълнява обща фундаментна плоча или гредоскара.
Чл. 30. Циркулационните помпи се захващат за таванната плоча на водоприемните камери.
Чл. 31. (1) Фундаментите под турбините се проектират по специално технологично задание, в което са определени размерите и сеченията на отделните елементи.
(2) Фундаментите по ал. 1 задължително се отделят с фуга от останалите конструкции.
(3) Когато нулевата килия е извън рамките на фундамента, тя се отделя от него с деформационна фуга.
(4) Допуска се стъпване на отделни колони и опори на тръбопроводи само върху фундаментната плоча.
Чл. 32. (1) Плочата на кота ± 0,00 m на машинната зала, експлоатационната плоча на нивото на турбогенератора, както и колоните под кота ± 0,00 m се проектират от стоманобетон.
(2) Над технологичните отвори се проектират метални капаци.
(3) Носещата конструкция на експлоатационните площадки над кота ± 0,00 m се проектира от стоманени елементи или от стоманобетон.
Чл. 33. Носещата конструкция на подгревателите за ниско и високо налягане и елементите за окачване на тръбопроводи се проектират от стомана.
Чл. 34. (1) Етажните площадки в котелното отделение се проектират от метални решетки или от стоманобетон.
(2) При проектиране на площадките по ал. 1 от стоманобетон около отворите се предвиждат бордове с височина не по-малка от 15 сm.
Чл. 35. Не се допуска проектиране на общи стени между праховите бункери и бункерите за сурово гориво.
Глава трета

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ХИДРОЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ
Раздел I

Категоризация на хидроенергийните обекти и класификация на техните съоръжения
Чл. 36. Хидроенергийните обекти за производство на електрическа енергия се класифицират съобразно следните критерии:
1. мощност;
2. експлоатационен режим;
3. схема на хидроенергийния обект.
Чл. 37. В зависимост от мощността им ВЕЦ и ПАВЕЦ са:
1. над 100 МW;
2. от 25 до 100 МW;
3. от 10 до 25 МW;
4. от 5 до 10 МW;
5. под 5 МW.
Чл. 38. Според експлоатационния режим ВЕЦ и ПАВЕЦ са:
1. работещи в енергиен режим:
а) работещи в режим, определен от териториално или централно диспечерско управление;
б) работещи на свободен режим;
2. работещи в подчинен режим.
Чл. 39. В зависимост от схемата на хидроенергийния обект ВЕЦ и ПАВЕЦ са:
1. руслови централи;
2. подязовирни централи;
3. деривационни централи.
Чл. 40. (1) Според предназначението им съоръженията на хидроенергийните обекти са постоянни и временни.
(2) Постоянните съоръжения са основни и второстепенни.
(3) Основни съоръжения са:
1. съоръженията, с които се събира, съхранява, транспортира и използва енергийно-водният ресурс:
а) язовирни стени;
б) преливни, изпускателни и водовземни съоръжения;
в) водохващания, водовземни съоръжения и утаители към тях;
г) деривационни канали и хидротехнически тунели;
д) напорни басейни и дневни изравнители;
е) водни кули;
ж) напорни тръбопроводи;
з) сгради на ВЕЦ и ПАВЕЦ;
2. съоръженията и оборудването, чието разрушаване води до извеждане от експлоатация на съоръженията по т. 1;
3. съоръженията, чието разрушаване или извеждане от експлоатация нанася значителни щети на околната среда и застрашава живота на хората.
(4) Второстепенни са всички постоянни съоръжения с изключение на съоръженията по ал. 3.
(5) Временни съоръжения са съоръженията, които се използват само по време на строителството или при ремонта на постоянните съоръжения, както следва:
1. отбивни язове, тунели и канали;
2. временни пътища и мостове;
3. укрепителни и защитни съоръжения, използвани по време на строителството;
4. други сгради, съоръжения и производствени инсталации, необходими за строителство и ремонт.
Чл. 41. (1) Съоръженията на хидроенергийните обекти се категоризират по значимост, свързана с последиците от тяхното разрушаване или извеждане от експлоатация, като категорията им се определя в зависимост от мощността и предназначението на съоръжението на хидроенергийния обект съгласно табл. 1.


Таблица 1


Мощност на хидроенергийния обект, MW


Над


100

От 25


до 100

От 10


до 25

От 5


до 10

До 5

Категория на съоръжението

Постоянни

съоръжения

Основни съоръжения


I

II

III

IV

V
Второстепенни съоръжения


III

III

IV

IV

V

Временни съоръжения

V

V

V

V

V


(2) Категорията на язовирните стени се определя за по-високата от:


1. определената категория съгласно табл. 1 като съоръжение на хидроенергиен обект;
2. определената категория съгласно табл. 2 в зависимост от условията на фундиране.


Таблица 2


Тип на язовирната стена


Вид на почвата, върху която се фундира съоръжението


Категория на съоръжението


I

II

III

IV

Височина на съоръжението, m


Язовирни стени от насипни материали


Скална

над 100

от 50


до 100

от 15


до 50

до 15

Песъчлива, чакъ-леста, глинеста в твърдо и полутвърдо състояние

над 70

от 35

до 70от 15

до 35

до 15

Глини водонаситени в пластично състояние, фини пясъци


над 40

от 20

до 40от 10

до 20

до 10

Бетонни и стомано-бетонни язовирни стени, подводни конструкции на сградите на ВЕЦ/ ПАВЕЦ, рибопропуска-телни съоръжения, подпорни стени и други съоръжения, участващи в създаването на напорен фронт


Скална

над 100

от 50


до 100

от 20


до 50

до 20

Песъчлива, чакъ-леста, глинеста в твърдо и полутвърдо състояние

над 40

от 20

до 40от 10

до 20

до 10

Глини водонаситени в пластично състояние, фини пясъци


над 20

от 15

до 20от 10

до 15

до 10


(3) Когато съоръжението е част от обект с комплексно предназначение (за производство на електрическа енергия, за водоснабдяване, напояване и др.), неговата категория се определя в зависимост от предназначението на обекта, изискващ най-висока категория на съответното съоръжение.


(4) Определената по ал. 1 и 2 категория на съоръжението може да се повиши, когато неговата повреда или разрушаване застрашават живота на хората или могат да предизвикат катастрофални последици за населените места и инфраструктурата и/или са свързани с трансгранични въздействия.
Чл. 42. Съоръженията, които се намират постоянно или периодично под въздействието на водна среда, се класифицират като хидротехнически съоръжения.

Каталог: assets -> files
files -> Списък на училищата-гнезда в софия-град, за кандидати след завършен VII клас
files -> Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
files -> Advanced ovarian cancer as a risks of primary multiple malignant tumors after the treatment of extra genital cancer
files -> Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по научната специалност
files -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
files -> Семинар актуални проблеми на търговското право и гражданския процес
files -> Декларация за съответствие
files -> На избрани нерецензирани научни трудове
files -> Списък публикации


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница