Методически указания за оразмеряване на вентилацията на пътни тунели Основни положениястраница1/3
Дата12.11.2017
Размер0.73 Mb.
#34426
  1   2   3

Приложение № 10

Методически указания за оразмеряване на

вентилацията на пътни тунели
1. Основни положения

Изчислителните зависимости, представени в това приложение, са в съответствие с PIARC2012 [1]. Данните за емисиите са по EC EURO-standards А, B, C.1.1. Базови стойности

Базовите стойности на емисиите са отнесени към 2010 г. и се редуцират чрез коригиращ коефициент, отчитащ годините до 2030 (таблици 8.1-3а, 8.1-3б, 8.1-3в). Базовите стойности са за емисии на превозните средства на морското равнище при различни скорости и наклони на пътя и са дадени в таблици 8.1-4 до 8.1-16. За по-голяма надморска височина се използва коригиращ коефициент (таблица 8.1-3).


1.2. Технологични стандарти за емисии

Представят се в три категории - А, B и C. Отчитат се чрез корекционен коефициент в зависимости 8.1-7 и 8.1-8.

1.2.1. Технологичен стандарт А се отнася за страни, спазващи европейските емисионни норми (страните от Европейския съюз, САЩ). За технологичен стандарт А (т.е. използват се базовите стойности).

1.2.2. Технологичен стандарт В се отнася за страни, приели и спазващи европейското законодателство през последните 10 години. Стойностите на за стандарти В С са дадени в таблица 8.1-3г.

1.2.3. Технологичен стандарт С се отнася за страни, в които няма ефективен емисионен контрол. Стойностите на за стандарт С са дадени в таблица 8.1-3г.
1.3. Оразмерителни стойности за качеството на въздуха в пътни тунели

Количеството свеж въздух, което се подава в тунела при нормална експлоатация, се изчислява въз основа на трафика и отделените емисии от превозните средства за спазване на безопасните норми на концентрациите на вредните вещества съгласно табл.8.3 на Глава 8. Понастоящем съдържанието на вредни вещества във въздуха в тунела се регистрира чрез CO и NOx, а влошаването на видимостта – с отделения прах или дизелови сажди.1.4. Отчитане на транспортния поток

Емисиите на CO и NOx, съответно на веществата, които влошават видимостта, се изчисляват поотделно за всяка пътна лента. Вентилацията при непрекъснат транспортен поток по правило се оразмерява спрямо прогнозните данни за транспортния поток, като са меродавни максималните средночасови норми. В случаи, когато може да се очаква транспортен поток с често спиране и тръгване или със задръстване, се използва максималната възможна интензивност на движението съгласно табл.8.2 от Глава 8, като се отчита скоростта на движение на тежкотоварните автомобили.1.5. Допустима скорост на тежкотоварните автомобили

Скоростта на движението им се определя по зависимостите(8.1-1)

където: Vmax - максимална скорост, съгласно табл.8.1-1;

Vдоп - допустимата скорост на движение в тунела.

За междинни стойности на наклони, между зададените в табл. 8.1-1, се извършва линейна интерполация за определяне на Vmax.


Таблица 8.1-1. Максимална скорост на тежкотоварен автомобил при изкачване и спускане по наклон

Наклон i [%]

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Vmax [km/h]

49

63

74

83

85

87

90

78

72

63

54

48

401.6. Дял на леките автомобили с дизелов двигател

Необходимото количество въздух за проветряване зависи от състава на автомобилния парк и по-специално, от дела на леките автомобили с дизелов двигател. По възможност следва да се използват данни за състава на транспортния поток, които се отнасят до конкретния проект. При недостатъчна информация се приема дял от 20 % на дизеловите автомобили от общия брой леки автомобили.


1.7. Коефициент за маса за тежкотоварен автомобил

Базовите стойности на емисиите на тежкотоварен камион се отнасят за средна маса 23t на очакваните тежкотоварни превозни средства. За стойности между зададените в табл.8.1-2 се извършва линейна интерполация.


Таблица 8.1-2. Корекционен коефициент за емисиите на тежкотоварни превозни средства (HGV) с маса различна от 23t

Вид на HGV

Маса [t]

CO

NOx

непрозрачност

Единичен товарен камион

12

0.7

0.7

0.7

Средно тежък камион (за табл.18-20)

23

1.0

1.0

1.0

Влекач с ремарке, прицеп, трейлър

32

1.9

1.9

1.9


1.8. Отчитане на специфични гранични условия

Въздушните течения около входа/изхода на тунела и разликите в плътностите между замърсения въздух в тунела и външния въздух могат значително да повлияят върху вентилацията на тунела. Тези въздействия трябва да се вземат предвид при оразмеряването на вентилационната система на тунела (зависимости 8.1-13 до 8.1-16 от Глава 8). Ветровият натиск (напор) върху входа/изхода на тунела се отчита въз основа на 95-перцентила от ветровите измервания (Норми за проектиране, Раздел 8.4, Емисии на отвеждания от тунела въздух) и по-специално – на ветровата компонента, насочена перпендикулярно на сечението на входа/изхода на тунела. Ветровият натиск се определя чрез резултатното динамично налягане на вятъра, действащ върху повърхността (площта) на входа/изхода.

Естествените възходящи и низходящи въздушни потоци, както и на топлинната тяга при пожар, се пораждат от разликата в температурите и в плътностите на двете въздушни среди. Тези течения са с променлива интензивност и посока и е наложително да се отчетат при оразмеряване на вентилационната система. Естествени разлики в температурата зависят от местните условия, а топлинната тяга при пожар зависи от мощността на пожара и предполагаемото разпространение на димните газове към момента на пълното развитие на пожара с максимална топлинна мощност.

2. Влошаване на видимостта

Наличието на твърди частици във въздуха води до намаляване на видимостта в тунела, която е ключов фактор за безопасно спиране и спазване на дистанция. Видимостта се намалява от разсейване и поглъщане на светлината от праха във въздуха и от дима при пожари. Частиците (PM) в отработените газове се отделят от ауспуха в резултат на изгаряне на горивото, докато другите емисии се дължат на износване на гумите и спирачките, износване на повърхността на пътя и витаещ във въздуха прах. Разсейването или поглъщане на светлината зависи от материала, размера и плътността на частиците, като интензивността на светлинния лъч намалява при преминаване през запрашен с тях въздуха.
2.1. Основни зависимости

При преминаване през замърсен въздух светлинният лъч отслабва, което може да се изрази с обобщения закон на Буге-Ламберт-Беер:(8.1-2)

където:


Eo - светлинният поток преди преминаването, [lm];

E - светлинният поток [lm] след преминаване през слой с дължина L;

Kе - коефициент на екстинкция [m-1];

L - дължина на слоя, който светлината изминава [m].

Мярката за влошаването на видимостта е коефициентът на екстинкция Kе, който се дефинира като темп на отслабване (редукция) на интензитета на светлината по трасе с определена дължина. Изразява се от (8.1-2) по следния начин:

(8.1-3)

Алтернативна зависимост за промяната на видимостта е процентът на интензитета на светлината E, която се губи от интензитета на източник E0 на разстояние L от него ("S" в табл.8.3):

(8.1-4)

Приблизителното разстояние на видимост за отражателни знаци е D(m) = 2/K и D(m) = 6/K за осветени знаци. Видимостта на осветените знаци през пожарния дим пада до под 15 m, когато K = 0.4. Скоростта на ходене при евакуация силно намалява, когато видимостта падне под 8m.3. Необходимо количество въздух за разреждане на отделените вредности
3.1. Минимални изисквания към вентилацията на тунел
В тунели с механична вентилация минималният въздухообмен се определя по конкретните проектни параметри и зависи основно от трафика. Когато трафика е слаб, количеството чист въздух може да е по-малко. Минимално изискване е в тръбите на тунела да се осигури надлъжна скорост не по-малка от 1.0 - 1.5 m/s. Вентилационната система обаче трябва да е в състояние да осигури безопасни условия и при по-високи емисии на тежкотоварни автомобили.

Допустимите концентрации на CO в табл.8.3 на Глава 8 са дадени в ppm (1 ppm = 1 part per million = 10-6 m3 газ в 1 m3 въздух). Външният въздух може да бъде предварително замърсен с фонова концентрация на CO. При междуградски тунели това замърсяване достига 2 ppm, на оживени места в града – до 5 ppm, а в неблагоприятни случаи - до 15 ppm. Местата, от които се засмуква атмосферен въздух като правило се разполагат на достатъчно разстояние от изходящия въздушен поток от тунела.

Количеството чист въздух, необходимо за спазване на безопасните норми, се изчислява поотделно за всяка от отделяните вредности (CO, NOx, прахови частици (РМ)), за трите групи транспортни средства:


  • леки автомобили PC – с бензинови и дизелови двигатели;

  • лекотоварни (LDV) автомобили;

  • тежкотоварни (HGV) автомобили.

Данни за разпределението на тези групи транспортни средства в трафика се задават. Понякога в тези статистически (прогнозни) данни леките и лекотоварни автомобили се дават заедно ( PC+LDV). В този случай дела на LDV в общия брой се приема не по-малък от 10%.
3.2. Количество чист въздух за проветряване на тунела

Достатъчното количество чист въздух за нормално проветряване на тунела е максималната стойност от необходимите количества по отделните фактори:(8.1-5)

където:


- обемен дебит на чист въздух за вентилация на тунела;

- необходимо количество въздух за достигане на безопасни нива съответно по фактори CO (зависимост 8.1-6), NOx (зависимост 8.1-6а) и прахови частици РМ (зависимост 8.1-6б).

Необходимото количество въздух по фактор СО се изчислява по зависимост 8.1-6:(8.1-6)

където:


- необходимо количество въздух за разреждане на концентрацията на СО

- съответно емисия на СО от леки (PC), лекотоварни (LDV) и тежкотоварни (HGV) автомобили;

- относителен брой леки (PC), лекотоварни (LDV) и тежкотоварни (HGV) автомобили [-]

- нормативна концентрация на СО от таблици 8.3 на Глава 8,

концентрация на СО на постъпващия в тунела въздух

Необходимото количество въздух по фактори NOx и прахови частици (РМ) се изчисляват по аналогични на (8.1-6) зависимости:(8.1-6a)

- нормативна концентрация на NOx от таблица 8.3а в Глава 8,

концентрация на NOx на постъпващия в тунела въздух .

(8.1-6б)

- коефициент на екстинция К (таблица 8.3 от Глава 8)

Емисията q зависи от вида на транспортните средства (леки, товарни, бензинови, дизелови) и от броя им в тунела. Определя се както следва:  • За леки (PC) и лекотоварни (LDV) автомобили – СО, NOx, PM

(8.1-7)

- емисия на СО, NOx, и на PM ;

- базов емисионен фактор в зависимост от скоростта (v), наклона (i) и вида на транспортното средство, даден в таблици 8.1-4 до 8.1-11;

- корекционен коефициент за надморска височина. За надморска височина до 1000 m ; В таблица 8.1-3 са показани стойностите на за надморска височина H=2000 m. За междинни стойности (между 1000 и 2000 m) се извършва линейна интерполация;

- корекционен коефициент за годината, различна от базовата - таблица 8.1-3а за леки автомобили, таблица 8.1-3б – за лекотоварни автомобили;

- корекционен коефициент [-] за технологичен стандарт B или C (табл. 8.1-3г);

- емисия на фини прахови частици с аеродинамичен размер 2.5 μm (РМ2.5) – таблици 8.1-15 и 8.1-16.

  • За тежкотоварни (HGV) автомобили – СО, NOx, PM

(8.1-8)

където:


- базов емисионен фактор в зависимост от скоростта (v), наклона (i) и вида на транспортното средство, даден в таблици 8.1-12 до 8.1-14;

- корекционен коефициент за маса (по-малка или по-голяма от 23t) - табл. 8.1-2.

за тежкотоварни автомобили;

- корекционен коефициент за годината, различна от базовата - таблица 8.1-3в за тежкотоварни автомобили (HGV);

- корекционен коефициент [-] за технологичен стандарт B или C (от табл.8.1-3г);

Таблица 8.1-3. Корекционен коефициент при височина (Н=2000 m) над морското ниво - леки пътнически автомобили (РС)Година

СО

NOx

Видимост

бензин

дизел

бензин

дизел

дизел

2010

2.6

1.0

1.0

1.0

1.0

2015

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2020

1.6

1.0

1.0

1.0

1.0

2025

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2030

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Таблица 8.1-3а. Корекционен коефициент (ft) за години, различни от базовата – леки пътнически автомобилиГодина

СО

NOx

Видимост

бензин

дизел

бензин

дизел

дизел

2010

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2015

0.75

0.74

0.65

0.76

0.55

2020

0.58

0.65

0.44

0.52

0.29

2025

0.46

0.60

0.30

0.40

0.17

2030

0.40

0.57

0.22

0.35

0.13

Таблица 8.1-3б. Корекционен коефициент (ft) за години, различни от базовата – лекотоварни автомобилиГодина

СО

NOx

Видимост

Смес бензин / дизел

Смес бензин / дизел

дизел

2010

1.00

1.00

1.00

2015

0.72

0.76

0.54

2020

0.47

0.49

0.30

2025

0.39

0.36

0.20

2030

0.35

0.30

0.15

Таблица 8.1-3в. Корекционен коефициент (ft) за години, различни от базовата – тежкотоварни автомобили

Година

СО

NOx

Видимост

Смес бензин / дизел

Смес бензин / дизел

дизел

2010

1.00

1.00

1.00

2015

0.58

0.61

0.59

2020

0.34

0.35

0.33

2025

0.25

0.23

0.21

2030

0.21

0.18

0.16

Таблица 8.1-3г. Корекционен коефициент (fе) за технологичен стандарт В и С

Технологичен стандарт В

Вид транспортно средство

СО

NOx

Видимост

PC бензин/дизел

1.5 / 2.0

1.8 / 1.1

- / 1.4

LDV бензин/дизел

2.7

1.4

2.2

HGV дизел

1.9

1.6

2.5

Технологичен стандарт С

Вид транспортно средство

СО

NOx

Видимост

PC бензин/дизел

2.9 / 4.0

2.8 / 1.2

- / 2.0

LDV бензин/дизел

3.5

1.5

2.6

HGV дизел

2.3

1.8

2.8

Базовите емисионни фактори за различните транспортни средства и двигатели са дадени в таблиците на това приложение, както следва:Вид на транспортното средство

Емисия

на


В таблица №

Леки автомобили (PC) с бензинов двигател

СО

8.1-4

Леки автомобили (PC) с бензинов двигател

NOx

8.1-5

Леки автомобили (PC) с дизелов двигател

СО

8.1-6

Леки автомобили (PC) с дизелов двигател

NOx

8.1-7

Леки автомобили (PC) с дизелов двигател

РМ

8.1-8

Комбинация от лекотоварни автомобили (LDV) - 96% с дизелови двигатели и 4% с бензинови двигатели

СО

8.1-9

Комбинация от лекотоварни автомобили (LDV) 96% с дизелови двигатели и 4% с бензинови двигатели

NOx

8.1-10

Комбинация от лекотоварни автомобили (LDV) 96% с дизелови и 4% с бензинови двигатели

РМ

8.1-11

Тежкотоварни автомобили (HGV) 23t с дизелови двигатели

СО

8.1-12

Тежкотоварни автомобили (HGV) 23t с дизелови двигатели

NOx

8.1-13

Тежкотоварни автомобили (HGV) 23t с дизелови двигатели

РМ

8.1-14

Трите вида транспортни средства PC, LDV и HGV

РМ2.5

8-1.15 и

8-1.16
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница