Наредба №4 от 19 октомври 2012 Г. За реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалитеДата24.07.2016
Размер90.11 Kb.
#3208
НАРЕДБА № 4 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

В сила от 30.10.2012 г.

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.83 от 30 Октомври 2012г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.

Чл. 2. (1) Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност в резултат на заболяване или злополука при или по повод на изпълнение на кадрова или наборна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния и постоянния резерв, в доброволния резерв и запаса и освидетелствани по законоустановения ред имат право на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, който се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

(2) Лицата по ал. 1 заплащат 25 на сто от стойността на лекарствения продукт, а останалите 75 на сто от стойността му са за сметка на държавния бюджет.

(3) Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите имат право на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание от списъка по чл. 2, ал. 1.

(4) Лицата по ал. 3 заплащат 50 на сто от стойността на лекарствения продукт, а останалите 50 на сто от стойността му са за сметка на държавния бюджет.

(5) В случаите, когато друг правен режим предвижда по-големи облекчения при заплащането на лекарствени продукти, лицата по ал. 1 и 3 се ползват от него.

(6) В случаите, когато Националната здравноосигурителна каса е задължена за част от цената на лекарствените продукти от списъка по ал. 1, военноинвалидите и военнопострадалите по ал. 1 и 3 заплащат съответния процент от разликата до продажната цена на дребно. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.

(7) Средствата по ал. 2, 4 и 6, които са за сметка на държавния бюджет, се изплащат от Агенцията за социално подпомагане (АСП) чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

(8) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК необходимите средства за заплащане на заявените суми от аптеките, сключили договор с НЗОК, за предоставени лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.

(9) Министерството на отбраната предоставя до последно число на всеки месец информация на НЗОК за лицата, имащи качеството военноинвалид и военнопострадал.
Раздел II.
Предписване на лекарствени продукти


Чл. 3. Право да предписват лекарствени продукти по реда на тази наредба имат всички лекари и лекари по дентална медицина, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична и дентална помощ.

Чл. 4. (1) Предписаните лекарствени продукти от списъка по чл. 2, ал. 1 се вписват в рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал по образец - приложение № 1.

(2) Рецептурната книжка по ал. 1 се издава от Министерството на отбраната едновременно с издаването на книжка за военноинвалид или военнопострадал.

(3) Изгубена, унищожена или приключена рецептурна книжка се заменя с нова след подаване на заявление до министъра на отбраната.

Чл. 5. (1) Лекарствените продукти се предписват на рецептурна бланка (МЗ - НЗОК № 5Б) по образец съгласно приложение № 2.

(2) Непопълнените полета в рецептурната бланка по ал. 1 се анулират със знак "Z".

(3) Рецептурната бланка по ал. 1 се издава в два екземпляра.

(4) Лицата по чл. 3 могат да разпечатват образеца на рецептурна бланка по ал. 1, като същият съдържа задължително всички реквизити.

Чл. 6. (1) Лицата, предписващи лекарствени продукти по чл. 2, ал. 1, вписват в амбулаторния лист, който се съхранява в лечебното заведение за отчетност и контрол, или в личната амбулаторна карта (ЛАК) следните данни от рецептите: код на НЗОК, МКБ код на заболяването, сигнатура, предписано количество и дните, за които е достатъчно предписаното количество.

(2) Датата на издаване на рецептата следва да съвпада с датата на издаване на амбулаторния лист/ЛАК.

Чл. 7. (1) В една рецепта се предписват до 3 лекарствени продукта от списъка по чл. 2, ал. 1.

(2) Количеството на изписаните лекарствени продукти при лечение на острите заболявания е за не повече от 10 дни, а за хроничните - за не повече от 30 дни. При хроничните заболявания срокът от 30 дни може да бъде превишен, ако изискването за ненарушаване на целостта на опаковката и определената дневна доза не позволяват да бъде спазен.

(3) Рецептите имат срок на валидност до 15 календарни дни от датата на издаване - за острите заболявания, и до 30 дни - за хроничните заболявания.

(4) В рамките на един календарен месец на един пациент могат да се издават не повече от три рецепти.

Чл. 8. На рецепта, издадена по реда на този раздел, не могат да бъдат предписвани лекарствени продукти извън списъка по чл. 2, ал. 1.

Чл. 9. (1) На лице, на което са предписани лекарствени продукти от списъка по чл. 2, ал. 1 по реда на Закона за здравното осигуряване, за същия период не могат да му бъдат предписвани същите лекарствени продукти и по реда на тази наредба.

(2) В случаите, когато лекарствен продукт, включен в списъка по чл. 2, ал. 1, се заплаща от НЗОК при по-благоприятни условия за военноинвалидите и военнопострадалите, същият се предписва и отпуска по реда, предвиден за задължително здравноосигурените лица.
Раздел III.
Получаване на лекарствени продукти


Чл. 10. (1) Лекарствените продукти, предписани по реда на тази наредба, се отпускат от аптеки, открити от притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти по чл. 222, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, сключили договор с НЗОК за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали.

(2) Лекарствените продукти по ал. 1 се получават срещу представяне на рецепта, рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал, лична карта/личен паспорт и книжка за военноинвалид или военнопострадал.

(3) При приемането на рецептите магистър-фармацевтът се задължава да:

1. проверява дали са спазени изискванията на тази наредба;

2. вписва в рецептурната книжка дата на отпускане на лекарствените продукти и партиден номер на лекарствените продукти, което удостоверява с подпис и печат.

(4) Предписания, които не отговарят на изискванията на тази наредба, не се изпълняват.

(5) При възникнало съмнение относно предписаното в рецептата магистър-фармацевтът е длъжен, преди да отпусне лекарствения продукт, да се консултира с предписалия рецептата лекар.

(6) За всеки отпуснат лекарствен продукт фармацевтът попълва колони 8, 9 и 10 на рецептурната книжка по приложение № 1 и подпечатва с печата на аптеката.

(7) Пациентът или упълномощено от него лице се подписва за получените лекарствени продукти.

Чл. 11. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1, които получават лекарствени продукти по реда на тази наредба, заплащат в аптеките 25 на сто от стойността им.

(2) Лицата по чл. 2, ал. 3, които получават лекарствени продукти по реда на тази наредба, заплащат в аптеките 50 на сто от стойността им.

Чл. 12. (1) Националната здравноосигурителна каса чрез съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) сключва договори с аптеки, функциониращи на тяхната територия, за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали.

(2) Условията и редът за отчитане от аптеките и заплащане на лекарствените продукти по изпълнените рецепти се уреждат в договорите по ал. 1.

Чл. 13. (1) Частта от стойността на лекарствените продукти, която е за сметка на държавния бюджет, се изплаща на аптеките от съответната РЗОК на основание на сключените договори, както следва:

1. за лицата по чл. 2, ал. 1 - 75 на сто от стойността на отпуснатите лекарствени продукти;

2. за лицата по чл. 2, ал. 3 - 50 на сто от стойността на отпуснатите лекарствени продукти.

(2) Сумите по ал. 1 се изплащат на аптеките от съответната РЗОК срещу представени оригинали на изпълнените рецепти, електронен отчетен документ, опис на рецептите със стойност и фактура.

Чл. 14. Надзорният съвет на НЗОК издава по предложение на управителя на НЗОК указания по предписване, отпускане и заплащане на лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1, които се публикуват на интернет страницата на НЗОК.
Раздел IV.
Контрол


Чл. 15. Контролът по спазване изискванията на тази наредба относно предписване и отпускане на лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1 се осъществява от органите по чл. 72 от Закона за здравното осигуряване.
Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Код на НЗОК" означава буквено-цифров код, чиято първа буква отговаря на първо ниво на Анатомо-терапевтичната класификация на Световната здравна организация, възприета в Република България.

2. "Валидност на рецептата" означава срокът, за който тя може да бъде изпълнена в аптеката.
Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Частта, която е за сметка на държавния бюджет, от стойността на лекарствените продукти, предписани и отпуснати след 1.07.2012 г. до влизане в сила на наредбата, се заплаща на аптеките от бюджета на Агенцията за социално подпомагане чрез Националната здравноосигурителна каса.

(2) За заплащане на стойността по ал. 1 аптеките представят в РЗОК, на чиято територия функционират, оригинали на изпълнените рецепти, електронен отчетен документ, опис на рецептите със стойност и фактура.

(3) Отчетните документи по ал. 2 се представят в 15-дневен срок от влизане в сила на наредбата.

(4) След обобщаване на информацията по ал. 2 НЗОК представя на АСП искане за трансфер на необходимите средства за разплащане.

(5) В 10-дневен срок от представяне на искането по ал. 4 АСП превежда на НЗОК необходимите средства.

§ 3. В 15-дневен срок от влизане в сила на наредбата общините представят на съответната РЗОК информация за сключените договори с аптеки за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите, приетите отчетни документи и заплатени суми на аптеките след 1.07.2012 г.

§ 4. (1) В случаите, когато след 1.07.2012 г. до влизане в сила на наредбата на военноинвалида и военнопострадалия са изпълнени рецепти срещу заплащане, за които аптеките са издали фактури на името на лицето, частта от стойността на лекарствените продукти, която е за сметка на държавния бюджет, предписани по реда на отменената Наредба № 1 от 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите, се изплаща от бюджета на АСП.

(2) В срок три месеца от влизането в сила на тази наредба военноинвалидите и военнопострадалите подават заявление в свободен текст до директора на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес за изплащане частта от стойността на лекарствените продукти, която е за сметка на държавния бюджет по ал. 1, въз основа на което директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед.

(3) Към заявлението се прилагат:

1. оригинална/и фактура/и и фискален/и бон/ове;

2. копие от книжката за военноинвалид или военнопострадал;

3. оригинална/и рецепта/и за предписаните лекарствени продукти или копие от амбулаторен лист (за справка);

4. лична карта/личен паспорт (за справка);

5. копие от нотариално заверено пълномощно в случаите, когато заявлението се подава от името на упълномощено от военноинвалид или военнопострадал лице.

(4) Издаването и оспорването на заповедта по ал. 2 се извършва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) По желание на лицето, отразено в заявлението, отпуснатите средства могат да се превеждат по касов или безкасов път. Изплащането на средствата се извършва до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта.

§ 5. Министерството на отбраната в 10-дневен срок от влизане в сила на наредбата предоставя на НЗОК информация за лицата, които имат качеството военноинвалид и военнопострадал.

§ 6. (1) Рецептурните книжки, издадени по реда на отменената Наредба № 1 от 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите, остават валидни до изчерпване на количествата.

(2) До 31.12.2012 г. лекарствените продукти на военноинвалидите и военнопострадалите могат да се предписват и на рецептурна бланка по образец съгласно приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 21 от 2009 г.). Рецептата се издава в два екземпляра, като освен задължителните реквизити по рецептурна бланка в нея се вписва ЕГН на пациента.

§ 7. Тази наредба се издава на основание чл. 15, ал. 5 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и отменя Наредба № 1 от 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите (ДВ, бр. 9 от 2007 г.).

§ 8. Наредбата е съгласувана с министъра на отбраната.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

Каталог: NormativhaUredba files
NormativhaUredba files -> Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 10 януари 2005 Г. За организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
NormativhaUredba files -> Отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
NormativhaUredba files -> Наредба №54 от 13 декември 2010 Г. За дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната
NormativhaUredba files -> Наредба №27 от 16 август 2005 Г. За здравните изисквания към дрехите втора употреба
NormativhaUredba files -> Наредба №8 от 16 април 2002 Г. За изискванията към използване на добавки в храните
NormativhaUredba files -> Наредба №3 от 16 октомври 2000 Г. За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
NormativhaUredba files -> Наредба №15 от 21 август 1987 Г. За хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 21 април 2011 Г. За здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница