Наредба №7 от 15 декември 2004 Г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сградистраница1/10
Дата28.09.2017
Размер1.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
НАРЕДБА № 7 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2005г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:

1. техническите изисквания за икономия на енергия и топлосъхранение в сгради и методите за определяне на потребната топлина за отопление, като се отчитат топлинните загуби през сградните ограждащи конструкции и елементи, топлинните печалби от вътрешни топлинни източници и от слънчево греене, климатичните данни, начинът на застрояване и други специфични изисквания към сградите;

2. техническите правила и норми за проектиране на топлоизолацията на сгради, включително максимално допустимите стойности на коефициента на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи, както и изискванията за влагоустойчивост, въздухопропускливост, водонепропускливост и слънцезащита през летния период.

(2) Изискванията на наредбата се прилагат при проектиране и изпълнение на жилищни сгради и на сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването, образованието, културата и изкуството, търговията, общественото хранене, хотелиерството и услугите, административни и производствени сгради, наричани за краткост "нежилищни сгради", със:

1. нормативна температура на вътрешния въздух, по-висока от 19 °С, и относителна влажност на въздуха под 75 %;

2. ниска вътрешна температура - от 12 до 19 °С в зависимост от предназначението им, които се отопляват най-малко три месеца годишно, наричани за краткост "нежилищни нискотемпературни сгради".

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при проектиране и изпълнение на нови сгради, както и при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради.

(2) Изискванията на наредбата се прилагат и при изчисляване на енергийните характеристики на сградите съгласно наредбата по чл. 15, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), като се отчитат изискванията и на наредбата по чл. 125, ал. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

(3) Нормативните изисквания на чл. 6,7 и 8 не се отнасят за сгради, в които:

1. най-малко 70 % от топлината за отопление е получена чрез комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (когенерация);

2. най-малко 70 % от топлината за отопление е получена от възобновяем енергиен източник.

(4) Основните означения и единици за измерване, използвани в наредбата, са съгласно приложение № 1, а останалите означения - съгласно формулите, за които се отнасят.

Чл. 3. При проектиране топлоизолацията на ограждащите конструкции на сгради със специални параметри на температурно-влажностния режим, като стационарни хладилници, обществени бани и перални, производствени помещения с влажен и мокър режим (с относителна влажност на въздуха над 75 на сто), селскостопански и животновъдни сгради, оранжерии, временни сгради и др., могат да се прилагат изискванията на тази наредба и на специфичните нормативни актове и документи.

Глава втора.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ

Раздел I.

Изисквания при проектиране на нови сгради

Чл. 4. Техническите критерии за определяне на основни показатели за разход на енергия и топлосъхранение в зависимост от вида на сградите са:

1. годишната потребна топлина за отопление на един квадратен метър полезна площ - за жилищни сгради;

2. коефициентът на специфични топлинни загуби от топлопреминаване на ограждащите конструкции и елементи - за нежилищни сгради;

3. годишната потребна топлина за отопление на един кубичен метър отопляем обем - за нежилищни нискотемпературни сгради.

Чл. 5. (1) Отопляемото пространство се определя преди изчисляване на топлотехническите характеристики на сградата. Сградните елементи се разглеждат като граници на отопляемото пространство.

(2) Площта на външните ограждащи конструкции и елементи А се определя по външните им размери в съответствие с БДС EN ISO 13789.

(3) Полезната площ Au за жилищни сгради със светла височина 2,60 m може да се определя по формулата:

(4) Нетният отопляем обем на сградата V се определя по вътрешните размери съгласно БДС EN ISO 13789. За опростени изчисления V може да се определя по формулата:(5) Коефициентът на специфични топлинни загуби от топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи H'T се определя по формулата:където HT е коефициентът на топлинни загуби от топлопреминаване.

Чл. 6. (1) Максималните нормативни стойности на годишната потребна топлина за отопление на един квадратен метър полезна жилищна площ (Qhmax/Au) в зависимост от фактора на формата fo = A/Ve и денградусите (DD) при температура на вътрешния въздух, по-висока от 19 °С, са определени в табл. 1.
Таблица 1

(2) Междинните стойности на Qhmax/Au по табл. 1 се определят по формулата:

(3) Необходимите данни за изчисляване на продължителността на отоплителния период и за денградусите по населени места са съгласно картата и табл. 1 и 2 на приложение № 2.

Чл. 7. (1) Максималните нормативни стойности на коефициента на специфични топлинни загуби от топлопреминаване (HTmax') за нежилищни сгради в зависимост от fo и процента на остъкляване с нормативна температура на вътрешния въздух, по-висока от 19 °С, са определени в табл. 2.


Таблица 2

(2) Междинните стойности на HTmax' за колони 2 и 3 от табл. 2 се определят, както следва:

1. за колона 2 - по формулата:2. за колона 3 - по формулата:

Чл. 8. (1) Максималните нормативни стойности на годишната потребна топлина за отопление на един кубичен метър отопляем обем за нежилищни нискотемпературни сгради (Qhmax/Ve), които се отопляват повече от три месеца годишно с температура на вътрешния въздух от 12 до 19 °С, както и за сезонно отопляеми сгради за спорт и културни занимания, които се отопляват три и повече месеца годишно, при проектна вътрешна температура, по-висока от 15 °С, са определени в табл. 3.
Таблица 3

(2) Междинните стойности на Qhmax/Ve се определят по формулата:

Чл. 9. Потребната топлина за отопление и потребната първична енергия се изчисляват в съответствие с методиката в приложение № 3, като се отчитат загубите при добива и/или производството и преноса на енергийни ресурси и енергия. В изчисленията се отчитат топлинните загуби от топлопреминаване и вентилация, както и топлинните печалби от вътрешни топлинни източници и от слънчево греене.

Чл. 10. (1) На топлоизолация се изчисляват граничещите с външния въздух сградни ограждащи конструкции и елементи, както следва:

1. външни стени, включително участъците, разположени зад отоплителните тела, външни стени, граничещи със земята, части от стени на отопляеми подземни етажи, външни стени на тавански жилища и други обитавани помещения;

2. прозорци и външни врати;

3. покриви и тавански плочи при неотопляеми тавански помещения;

4. подове, разположени непосредствено върху земята, над неотопляеми подземни етажи и граничещи с външния въздух.

(2) На топлоизолация се изчисляват и вътрешните стени и междуетажните подове, ограждащи пространство в сгради, в което температурата може да спадне под 12 °С, както и в други специфични случаи (например при подове с вградено площно отопление и др.), предвидени в проекта.

(3) Коефициентът на топлопреминаване (U) се определя съгласно БДС EN ISO 6946.(4) Стойностите на U за отопляеми сгради не могат да бъдат по-големи от стойностите в табл. 4.
Таблица 4Видове сградни

U, W/(кв. м K)

по

ограждащи конструкции

за сгради

за ниско-

ред

и елементи

с норма-

темпера-

тивна вът-

турни

решна тем-

сгради

пература19 °С1.

Външни стени и стени, граничещи с неотопляеми пространства

0,50

0,83

2.

Преградни стени в отопляеми пространства

1,60

10,00

3.

Външни стени, граничещи със земята

0,70

1,20

4.

Преградни стени в отопляеми тавански пространства

1,35

2,00

5.

Подове, граничещи със земята

0,45

0,83

6.

Таванска плоча на студен покрив

0,35

0,83

7.

Подова плоча над неотопляем подземен етаж

0,50

0,83

8.

Стена, таван или под, граничещ с външния въздух или със земята, при вградено площно отопление

0,50

0,57

9.

Топъл покрив

0,35

0,83

(5) Топлофизичните характеристики на строителните продукти (материали), необходими за изчисленията на топлоизолация, се определят съгласно табл. 1 на приложение № 4 или в техническите спецификации на производителя. Стойностите са валидни при експлоатационната влажност и температура на продуктите в ограждащите конструкции и елементи.

Чл. 11. Фугите между отделните сградни ограждащи конструкции и елементи (деформационни, между сглобяеми елементи и др.) трябва да удовлетворяват изискванията за топлоизолация и въздухопропускливост, които се поставят към ограждащите конструкции и елементи.

Чл. 12. (1) Сградите се проектират и изпълняват така, че ефектът на топлинните мостове да е минимален.

(2) Стойностите на линейния коефициент на топлопреминаване на топлинните мостове Yi не трябва да надвишават 0,2 W/(mK), съответно Ye - 0,1 W/(mK). Топлинни мостове с по-високи стойности на Yi и Ye се избягват чрез подходяща корекция на проектните детайли.

(3) При изчисляване на потребната топлина за отопление ефектът на топлинните мостове се отчита съгласно БДС EN ISO 13789 и БДС EN ISO 14683.

(4) В случаите, когато топлинните мостове в сградата имат стойности на линейния коефициент на топлопреминаване Yi < 0,2 W/(mK) или Ye < 0,1 W/(mK), техният ефект може да се отчете, като стойността на коефициента на специфични топлинни загуби от топлопреминаване се завиши с 0,1 W/(m2K).

Чл. 13. (1) Коефициентът на топлопреминаване на окачени (остъклени) фасади на сгради е не по-голям от 1,9 W/(m2K), както и коефициентът на сумарна пропускливост на слънчева енергия (g) е не по-голям от 0,55.

(2) Коефициентът на топлопреминаване на окачени фасади с повишени изисквания за звукоизолация (с индекс на звукоизолация Rw,R і 40 dB съгласно БДС EN ISO 717-1) за огнеустойчивост (пожароустойчивост), за механична устойчивост и др. е не по-голям от 2,3 W/(m2K).

(3) Коефициентът на топлопреминаване на прозорци в зависимост от материала, от който са изпълнени рамките им, е не по-голям от следните стойности:

1. при дървени или пластмасови рамки или при комбинация от тях - 2,0 W/(m2K);

2. при метални рамки - 2,2 W/(m2K).

(4) Коефициентът на топлопреминаване на външни прозорци, балконски врати и покривни прозорци с повишени изисквания за звукоизолация (с индекс на звукоизолация Rw,R і 40 dB съгласно БДС EN ISO 717-1) за огнеустойчивост (пожароустойчивост), за механична устойчивост и др. е не по-голям от 2,2 W/(m2K).

(5) Коефициентът на топлопреминаване на външни врати е не по-голям от 3,5 W/(m2K).

Чл. 14. (1) При определяне на потребната топлина за отопление кратността на въздухообмена (n) на вътрешния въздух с външен въздух се приема не по-голяма от 0,7 h-1 или при предвидени други условия тя се изчислява съгласно наредбата по чл. 125, ал. 4 ЗЕ.

(2) При сгради с кратност на въздухообмена, по-голяма от 3,0 h-1, може се предвижда оползотворяване на топлината от отработения въздух при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 125, ал. 4 ЗЕ.

Чл. 15. Опростената методика за изчисляване на показателите за годишен разход на енергия, включително на годишната потребна топлина за отопление, е съгласно приложение № 5.

Чл. 16. Допуска се при жилищни сгради с полезна площ до 100 m2 да не се изчислява потребната топлина за отопление по чл. 6, ако стойностите на U са не по-големи от стойностите в табл. 5.
Таблица 5Видове сградни

U, W/(кв. м K)

по

ограждащи конструкцииред

и елементи1.

Външни стени

0,50

2.

Външни прозорци, балконски вра-

ти и покривни прозорци

2,0

3.

Тавански плочи, граничещи с нео-

битаеми пространства, и сградни

ограждащи конструкции и елемен-

ти, граничещи отгоре или отдолу с

външния въздух

0,22

4.

Подове и стени, граничещи със зе-

мята, и подове над неотопляеми

пространства

0,35


Раздел II.

Изисквания при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради

Чл. 17. (1) Основен критерий за разход на енергия и топлосъхранение за жилищни и нежилищни сгради с нормативна вътрешна температура 19 °С и за нежилищни нискотемпературни сгради е коефициентът на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи.

(2) В зависимост от вида и предназначението на сградата могат да се прилагат и други критерии, посочени в чл. 4.

(3) За сгради, които подлежат на сертифициране по реда на наредбата по чл. 16, ал. 1 ЗЕЕ, се спазват критериите на чл. 4.

(4) Стойностите на коефициента на топлопреминаване не могат да бъдат по-големи от стойностите в табл. 6, когато:

1. реконструкцията, основното обновяване, основният ремонт или преустройството на съществуващи сгради обхващат повече от 25 на сто от площта на сградните ограждащи конструкции и елементи;2. отопляемият обем се увеличава с повече от 30 m3.
Таблица 6Видове сградни

U, W/(кв. м K)

по

ограждащи конструкции

за сгради

за ниско-

ред

и елементи

с норма-

темпера-

тивна вът-

турни

решна тем-

сгради

пература19 °С1

2

3

4

1.

Външна стена, при която:а) топлоизолацията е отвътре или по средата на стената;

0,45

0,75б) топлоизолацията е отвън

0,35

0,75

2.

Външни прозорци, балконски врати и покривни прозорци

2,0

2,8Остъкление (стъклопакет)

1,8

-Окачени фасади

1,9

3,0

3.

Външни прозорци, балконски врати и покривни прозорци с повишени изисквания

2,2

2,8Окачени фасади с повишени изисквания

2,3

3,0

4.

Наклонени покриви и вентилирани плоски покриви

0,30

0,40Плоски покриви без вентилируем слой

0,25

0,40

5.

Подове и стени, граничещи с неотопляеми пространства или със земята, при които:а) топлоизолацията е отвън

0,40

-б) топлоизолацията е отвътре

0,50

-

Глава трета.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ, ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ И ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ

Чл. 18. (1) Сградните ограждащи конструкции и елементи на отопляеми сгради (помещения) с продължителна относителна влажност на въздуха най-малко 60 % се изчисляват на влажностен режим (евентуален кондензационен пад).

(2) Външните ограждащи конструкции и елементи, както и вътрешните елементи, граничещи с неотопляеми пространства, се изчисляват на евентуален кондензационен пад (кондензирана влага). Подовете и стените, граничещи със земята, не се изчисляват на кондензационен пад.

(3) Сградните ограждащи конструкции и елементи се изчисляват на влажностен режим съгласно приложение № 6.

Чл. 19. (1) Сградите се проектират и изпълняват така, че през проектния им експлоатационен срок водната пара, проникваща чрез дифузия през сградните ограждащи конструкции и елементи, да не кондезира или общата сума на кондензираните водни пари в края на изчислителния период на навлажняване да не причинява вреди на топлоизолацията и устойчивостта на конструкцията.

(2) Образуването на конденз по вътрешните повърхности на външните ограждащи конструкции и елементи се предотвратява, ако техният коефициент на топлопреминаване удовлетворява условието:

където:

qs е температурата на оросяване (°C) съгласно табл. 1 на приложение № 7;

ai - коефициентът на топлопредаване на вътрешната повърхност.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница